Creating the Perfect Man

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Creating the Perfect Man

Post by admin » Wed Mar 16, 2005 8:17 am

Yes, the perfect man would have to be strictly heterosexual (sorry, gay friends) but he would also not have the genes that predispose him to sexual violence of any kind. The perfect man would also never be sexually attracted to children, boys or girls.

And while I am not going to say that the perfect man would not ever be sick (that goes beyond the domain of the perfect man, as diseases like "chaotic moments" are truly as inescapable as "a bad hair day"... remember that our task is to design a perfect earthly being, not a heavenly one), we can at least modify the Human Genome just so to make our perfect man less prone to diseases that cause a lot of physical suffering. When our perfect man dies (as he must), he must die perfectly quick, with no fuss and without wasting away.

Now that we have a reasonably healthy man (physically and sexually), I will leave it to the women on the forum to continue with the design, before we men have our say in it.

I just wanted to get you started.

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Fri Mar 18, 2005 2:17 pm

TANPRI ZANMI M, POUKI OBSESYON FANM AK GASON PAFè A ? KISA SA REPREZANTE POU OU? MWEN TA RENMEN KONNEN ANVAN REZON W LAN ANVAN MWEN POTE KoMANTè M .

Manzè Choublak

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 18, 2005 6:36 pm

Manzè Choublak, mwen kapab asire ou se pa yon "OBSESYON" jan ou panse li ye a. Lide sa soti nan yon lòt konvèsasyon nou tap fè sou "Homosexuality in Animals". Suiv deba sa epi ou va remake jan lide a vin jèmen nan tèt mwen.

Ladan l, Leonel te di:
[quote]By the way, we know that very soon, we will be able to engineer "THe PERFECT HUMAN"... What will Happen next?[/quote]
A remake tou dabò ke mwen pa pataje optimism Leonel la ditou ditou. Jan mwen te reponn, "we are no closer today to produce a perfect human being than we are to create the perfect dry bean". Men sepandan sa pa anpeche ke nou tout gen yon konsepsyon de sa yon èt plizoumwen pafè sou latè ta ye, ke èt sa se yon gason oswa yon fanm. Nan pataje lide nou genyen sou lapèfeksyon (menm si yo pa reyalizab), anpil bèl lòt diskisyon kapab mennen sou konsiderasyon nou fè yo ou sou kritè nou itilize yo pou defini lapèfeksyon.

Ou pa bezwen panse mwen gen okenn lòt motivasyon ankò. Epi se pa yon "obsesyon" sa ye pou mwen. Dayè pou mwen pwouve w sa, mwen genyen pou m pote pwòp lide mwen sou yon fanm "pafè" ak sou yon gason "pafè" tou, e lide sa yo kapab etone ou anpil nan senplisite yo. Men pa bliye, chak moun gen lide pa yo, e mwen pap chache jije kilès ki pi valab pase yon lòt. (sa pa vle di nou pa kab pran ti plezi nou sou repons yo)

Dayè se nan diskisyon sa m aprann ke Jaf pa kapab konsevwa yon fanm ki ta pi pafè pase madanm li. Pi fò moun panse ke Jaf se nèg ki kapon, mwen panse Jaf se yon nèg ki chanse anpil. Li dòmi ak lapèfeksyon chak jou.

Kounyè a ou pral di mwen ou pa kab konsevwa yon gason ki pi pafè pase mari ou tou. Mwen pare pou mwen bat bravo pou ou.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Mar 18, 2005 11:45 pm

A CES MOTS:

JE PE (mwen fEmen bouch mwen)
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Mar 20, 2005 1:48 pm

Te mwen fè yon ti kout kiyè nan koze sa! Sa yon nèg pafè ye? Nan yon sans etik, se yon nèg ki pa mechan, se yon nèg ki gen tout kalite, se yon nèg ki pi jezikri pase jezikri limenm si sa ta yon bagay ki posib. Men se pa nan sans sa mwen tap pale. Mwen kite sa pou teyolojyen yo.

Tankou yon mond ki pafè se yon mond kote pa gen lamizè, pa gen grangou, pa gen maladi, pa gen rasism, pa gen seksism, kote se sèl lapè ak fratènite ou twouve nan kè tout moun. Andotremo yon paradi terès. Anpil relijyon di nou se lò nou fin mouri nou va twouve sa. Mwen di yo mèsi bokou. Si se pa mwen ki twouve bèl pwomès sa yo, petèt yon moun mwen renmen va twouve li. Antouka, se pa nan domèn sa mwen te ye avèk nou nonplis. Dayè si w al gade sa mwen te di sou yon mond "pafè", mwen te jis di ke nan mond sa, tout ravèt, tout rat, ak tout moustik ap suiside tèt yo. E antan ke òmdesyans (imajinè), m ap modifye jenòm yo (GENOME) yo nan yon sans pou mwen fè kreyati sa yo anvi touye tèt yo, paske se yon seri kreyati ki enkiperab. (Kounyè a, mwen konnen Gelin pral rantre nan degonn mwen.) Men mwen di: aba tout rat, aba tout moustik, aba tout ravèt.

Kounyè a anvan mwen pase sou "la femme" (kote mwen pral glise tonbe kraze ze devan-dèyè pi mal pase Jean-Marie) te mwen bay youn ou de karakteristik yon nèg ki "pafè" nan je mwen:

1. Se yon nèg ki pa janm konstipe.

2. Se yon nèg ki toujou kanpe inè pil lò li gen yon travay (MMS) pou l fè, a chak fwa li gen pou li fè li, kèlkeswa laj li (60-70-80-90 elatriye), e menm si yo mande l pou l fè travay sa plizyè fwa pa jou. Se yon nèg ki toujou pare, ki toujou rèd tankou bwa gayak.

Men sonje mwen te di tou anlè a: [quote]Yes, the perfect man would have to be strictly heterosexual (sorry, gay friends) but he would also not have the genes that predispose him to sexual violence of any kind. The perfect man would also never be sexually attracted to children, boys or girls.[/quote]

Bon, gen lòt karakteristik yon nèg pafè mwen ta kapab entwodui, men mwen pa vle ban nou tout "design" lan. Mwen deja bati yon "bue-print" nèg pafè a deja, epi kounyè a mwen nan poupale ak yon seri de jenetisyen ki vle travay sou "blue-print" sa a mwen te devlope a. Si mwen di nou plis, m a rive pèdi tout "patents" yo ak tout milya dola ke yo pral ban mwen pou blue-print sila.

Menm Dye Lepè te rele m lan telefòn pou l mande mwen dekiprevyen, pou ki sa m ap chache kreye yon nèg ki pi pafè pase sa li te fè a. Kòm mwen konnen se yon nonm ki jalou, mwen di li pa enkyete l, se jwe m ap jwe.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Mar 22, 2005 6:05 am

Marilyn, in other words, you want a Man like me...

Thank you for describing : ME, the superman!

Don't be jealous Guy, you are not bad yourself. And all of other Ann Paleers, you guys are OK. An imperfect man is: someone who does not use Windows on Haiti.-

It is not easy to find Perfection. For, we are so diverse and have different tastes.

For instance, Hitler had a different vision for the perfect Man (maybe someone like him, so good looking). GwB has would think that a man like Rums or Chen is perfect????

OK let's get serious a little. I think JFK jr. was a good catch. And, one of my favorite guys (also my wife's choice) is Bill Clinton. Harry Belafonte and of course Denzel Washington...

The list goes on and on.

Perfection is in the eyes of the beholder.
In terms of looks what makes someone good looking?

leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Tue Mar 22, 2005 8:40 am

[quote]Marilyn, in other words, you want a Man like me...[/quote]
A characteristic of a perfect man is that he knows that HE IS. We'll have to clone you for Marilyn. I am very jealous... but... but... what can I do? I have to wait for technology to be able to manipulate my genes to make me more like you. ;-)

[quote]Hitler had a different vision for the perfect Man (maybe someone like him, so good looking). [/quote]
That's the one thing that always puzzled me about Hitler. His idea of the perfect Aryan race was radically different from his own makeup. He was in fact advocating for the supremacy of those who did not look like him. Curious...

...but perhaps not unusual. Rafaël Trujillo had a black Haitian grandmother. And you know his story too.

The universal lesson may be that the most dangerous people on earth are those who hate themselves.

Marilyn, thanks for your contribution. Since Leonel is not available, I'll be looking for you. Perhaps, the next thing I should introduce on Ann Pale is a matchmaking section... ;-)

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Wed Mar 30, 2005 1:03 pm

Mwen salye tout moun,
Guysanto, mwen li ak enterè mesaj ou. Mwen vle dabO eskize m paske mwen te prete kèk entansyon. Mwen pap rantre nan zafè Jaf ki di ke madanm li se pi bon fanm sou tè a, se zafè pa l si li ta panse ak sa osnon si se politik ke l ap fè (dayè mwen pi kwè paske pa gen okenn moun ki pafè menm fanmm ki pi anfOm fizikman sou tè a). Kidonk, mwen pap di ke se mari m ki pi pafè paske mwen kwè nou ase granmoun pou nou konprann sa.

Lasyans fè anpil pwogrè, mwen bat bravo pou sa men, ak tout eka sosyo-politik yo kouman yo pra l balanse sa. Eske y ap kenbe moun tankou y ap fè ak madan Schiavo a (mwen pa sonje Otograf la) ? Alonje vi moun yo ak doulè yo san yo pa rive bay moun yo yon kalite vi diy.

Fanm ak gason pafè a trè relatif paske sa ki pafè pou mwen pa nesesèman pafè pou yon lOt. Epi, pou ki pou m al viv ak yon moun ki reponn ak tout kritè m yo ? Mwen kwè ke mwen t ap fatige ak li - san okenn eleman sipriz, yon vi monotOn. Mèsi, mwen pa vle l.

M ap jis ajoute ke pou gason ki vle yon fanm pou fè bOn yo, yo mal pati paske mwen sètèn ke yo pat wè potansyalite manman yo nan lOt aspè nan lavi a akoz de mantalite sèvitid la.

m ale,
Manzè Choublak

T-dodo

Post by T-dodo » Wed Mar 30, 2005 9:37 pm

[quote]M ap jis ajoute ke pou gason ki vle yon fanm pou fè bOn yo, yo mal pati paske mwen sètèn ke yo pat wè potansyalite manman yo nan lOt aspè nan lavi a akoz de mantalite sèvitid la.[/quote]

Malgre afè sèvitid kontinye ekziste, li trè enpopilè sè dènye tan. Dayè, gen yon relasyon ant nivo edikasyon fi yo e sak kap soufri lan men gason. Plis fi a edike, mwens li gen pwoblèm abi lan men gason. Mwen pa gen statistik pou m sipòte sa mwen sot di a, men mwen kwè daprè obsèvasyon mwen se reyalite.

Yon lòt obsèvasyon mwen fè sè ke gason ki te wè manman l ap soufri lan men papa li gen tandans pou aji okontrè de sa papa li tap fè an lè li granmoun limenm. Timoun gen tandans aprann anpil pou l pa fè menm erè a paran l yo.

Mwen dakò avèk Manzè Choublak ke fanm pafè se yon bagay ki relatif. Mwen deja ekri sou sa avan lan sijè sa. Pou mwen menm, sak ka fè yon fanm pafè an ka fè yon gason pafè tou.

M ap kite fanm yo pou pale de gason pafè an. Mwenmenm m pra l pale de fanm pafè an. Kòm baz pou sa m p ral di an, m ap pran sa m pi renmen lan yon fi.

Pati lan kò yon fi ke mwen pi renmen se sèvo li. Wi, mwen pi renmen l ke sa ou panse m panse an! Mwen jis tep redi pye ou (pull your legs) e ou kite m redi l. Kidonk, si nou vle fè yon fi pafè se pou lasyans travay pou chanje jèn lan sèvo fanm yo. Gen tèlman rezon pou n montre jan yon fi entèlijan preske pafè, ke mwen pa konnen ki bò pou m komanse. Si w al gade lan premye repons mwen an, w ap wè ke m te mete entèlijans fanm yo kòm youn lan pi gwo bagay mwen renmen kay yon fi. Men pèsonn moun m pat mansyone li aprè. Yo kite m redi janm yo ak pawòl tafya m lan pito. Adye, nou twò granmoun pou nou kite bagay sa yo ap rive n wi. Men, se Guy mwen blame lan pawòl lan wi. Paske, se limenm ki mislèd nou lan lòt pawol gwo vant mwen mete lan repons lan pou fè nou ri. Men, gen anpil lan nou ki pat ri.

Lè yon fi entèlijan, li kenbe entèlijans li preske jiskaske li mouri - gen detwa eksepsyon ki koze pa maladi. Tandiske bote fizik fi a disparèt plis lap granmoun. Fi ki entèlijan an pa depann de gason pou l viv. Se ki vle di, li pap dezespere si l oblije kite ak nèg la paske nèg la pa respekte. Lè sèvo fi a pafè, li trè enteresan pou yon gason pale avèk fi an tout tan. Si gason an entèlijan tou, yo ka pale pandan lontan e mwen kwè ke gason an pap fatige avan fi a lan pale a. Yo tou lè de gen dwa fin pale an mèm tan. Yo tou lè de ap satisfè.

Mwen di ke fi ki entèlijan trè (entertaining). Ou pa janm bouke pale avè l. Li fò ou ri, li aprann ou an mèm tan ou aprann li. Pa gen jalouzi e pa gen tèt anba, paske nou toulède entèlijan. Youn pa vo plis ke lòt. Anpil moun di, Dr. Ruth tou, e mwen kwè tou ke plezi seksyèl se lan sèvo li soti. Kididonk, plis sèvo ou pafè, plis w ap pran plezi sa. Plis sèvo fi a pafè, plis l ap gen mwayen pou l satisfè tout dezi ke li genyen - mwen pap pale de dezi seksyèl non. Tout lòt bagay bote kò l pa dire. Dayè lè yon gason ki entèlijan rankontre yon fi ki gen bèl kò men ki pa entèlijan, li pa dire lontan avè l, menm si li satisfè kiryozite fizik li. Paske fi aprè yon sèten tan ak gason an, misye twouve fi a raz (boring).

M pa kwè m bezwen di nou plis pou m esplike nou jan yon fi pafè se yon fi ki trè entèlijan. Si nou pa kwè m, bon se pawòl pa nou. Pou mwenmenm, fi entèlijan pa gen parèy.

Jean-Marie

Leonel JB

Post by Leonel JB » Thu Mar 31, 2005 3:13 am

Mezanmi wo, Jean-Marie di:
[quote]Pati lan kò yon fi ke mwen pi renmen se sèvo li. Wi, mwen pi renmen l ke sa ou panse m panse an![/quote]

A la de zen papa. SEvo, ou kwE m bezwen di plis... W ap pale pou fOme on fwaye ou di mwen, fantezi on moun??

Si w ap pale de lot bagay la, ou pa bezwen sEvo. Paske se yon bagay ki fet pa ensten. LE moun yo entelijan, yo vle planifye tout bagay. Kidonk, le pli souvan, vi seksyel yo pa mache trE byen.-

Mwen di nou mwen menm, lE map bay bagay yo se nan bon ti mamit mwen bay yo san kache peche...

Se pa mwen ki di l. Remed pou grip, fristrasyon, stress elatriye. Li fE kE tout moun kontan, ou viv pi lontan, e ou viv pi byen ak patnE w. Donk, mwen pa kwE sEvo (entElijans) fE travay sila. Di m si m manti?

Map tann ou sou dojo a.
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Mar 31, 2005 11:33 am

[quote]Pati lan kò yon fi ke mwen pi renmen se sèvo li. Wi, mwen pi renmen l ke sa ou panse m panse an![/quote]
Wipip!!! Give Jean-Marie a Playboy magazine, he will go straight to the interview feature, forgetting the main appeal of the magazine. But has Jean-Marie ever even looked at a centerfold? I don't think so. He is the "Foreign Policy" type, the one who admires the formidable intellects of Madeline Albright, Condoleezza Rice, and Margaret Thatcher.

Jean-Marie, can you list the ten sexiest women of all time, aside from or including the three named above?


[quote]Kidonk, si nou vle fè yon fi pafè se pou lasyans travay pou chanje jèn lan sèvo fanm yo.[/quote]
Jean-Marie, te mwen kouri repeche w anvan yon fanm vanyan pase w sou dife, kuit ou byen dousman, pou pawòl "diven" (wine, red or white) sa. M ap souliye sèlman ke fòk ou gade fraz sa lan kontèks Jean-Ma
rie te ekri l la, sètadi li ta renmen pwodui fanm ki pi entelijan toujou, malgre yo deja entelijan menmman parèyman ak gason. Kidonk, fòk pyèsmoun pa pran fraz sa kòm yon ensilt, men kòm gen moun (sou fowòm sa menm) ki fò nan detache fraz moun ekri de kontèks yo te ekri l la, mwen kwè li pi bon pou m fè mansyon sa odepa.

Mwen pa konnen si Jean-Marie va apresye sa mwen fè pou li la, men si li reli fraz la, l ap wè tout suit ki kalite lòt entèpretasyon magouyè yon moun kapab bay yon fraz konsa.

Sepandan, si nou fè yon ti reflechi sou fraz sa toujou, menm nan sans Jean-Marie te vle ba li a, mwen wè detwa pwoblèm avèk li kanmenm:

1) M espere lasyans pap janm travay sou sèvo moun pou pwodui moun ki pi entelijan. Bagay sa dwe rete nan domèn edikasyon, anviwonnman, ak evolisyon natirèl sèlman. Sèvo moun (tout nèg ak fanm konpri) se esans idantite yo kòm èt imen. Jou lasyans va kòmnse fè eksperyans pou chanje sèvo moun, se jou sa yap koumanse kreye zobòp ak galipòt tout bon vre. Kidonk, menm nan tout fantezi syantifik mwen konn fè, mwen pa janm anvizaje chanje sèvo moun, paske rezilta yo pap janm agreyab (sa se presantiman pa m). Men sepandan gen sèten modifikasyon nan sèvo ki kab fèt, lòt maladi atake sèvo yon moun. Sa se yon lòt chapit. M ap pale de maladi tankou alzaymè, ak lòt maladi tankou l ki afekte memwa moun sevèman. Se pa ni de ni twa travay lasyans pap fè deja nan sans sa. Pwomès rechèch sa yo ekstraòdinè. Men sepandan sa kap pran menm 20 an ankò anvan modifikasyon sa yo vin kouran pou geri moun maladi sèvo afekte. Men pa bliye, tout modifikasyon lasyans ou lamedsin kab fè sou sèvo yon moun gen anpil retonbe nan lòt domèn tou: etik, filozofi, jirispridans, relijyon, sikoloji, sikyatri, elatriye. Kidonk, fòk nou devlope ANPIL ANPIL sajès nou pa genyen jounen jodi a (gade lemonn ap fè yon seri lagè san sans toujou) anvan pou n anvizaje travay pou nou kreye moun ki pi entelijan (si bagay sa se pa yon bagay ki enposib odepa).

2) Si ou ta rive kreye yon fanm ki pi entelijan, fanm sa pap bezwen gason pi rèd ankò. Sonje, Mari pa te bezwen fè sèks pou li konsevwa Jezi. Si fanm yo vin pi entelijan, yo tout kapab vini tankou Mari. Yo kab rive fasilman nan yon pwen kote yo pa bezwen fwòtman ak okenn gason pou yo fè pitit (dayè, yo deja genyen yon pakèt teknoloji nan sèvis yo, jodiya menm, pou yo fè sa si yo vle). Pou ki sa yo ta bezwen gason, si yo vin pi entelijan pase gason??? Se pa pou plezi seksyèl: nenpòt ki vibratè kapab ba yo sansayon pou yo vini. Se pa pou repwodiksyon: sonje, lò yon nèg voye, si ou rekeyi spèm li, w ap twouve nan ti kiyè sa li voye a, dè milyon e dè milyon de spèmatozoyid andan l. Sa vle di 10 gason pafè (nan konsepsyon fanm yo) ase deja pou pwodui tout kantite spèm fanm bezwen pou asire pwochèn jenerasyon moun sou latè. Kidonk ou pran yon Denzel Washington, ou pran yon Albert Einstein, ou pran yon (...) (...) (...), epi se tout wi! Kounyè a, sèl travay nèg sa yo ta gen pou fè, se pwodui spèm sèlman pou fanm yo itilize lò yo vle. Epi gason tankou oumenm avèk mwen, pou ki sa fanm yo ta bezwen nou?

Monchè Jean-Marie, anvan ou fè lasyans travay sou sèvo fanm pou fè yo pi entelijan ke yo ye jodi a deja, ret trankil tande! Annou asire sivi nou dabò. Paske, biyolojikman, egzistans yon fanm pi enpòtan pase egzistans yon gason. Ba fanm yo diplis, epi wa wè, se oumenm kap mouri nan film lan.


[quote]Men, se Guy mwen blame lan pawòl lan wi. Paske, se limenm ki mislèd nou lan lòt pawol gwo vant mwen mete lan repons lan pou fè nou ri. Men, gen anpil lan nou ki pat ri.[/quote]
Do m laj pa son laye ! ! ! Antouka, Jean-Marie, nan kategori lasyans ak teknoloji sa mwen te mete sou fowòm lan, mwen te panse ke li te klè pou tout moun ke se lan domèn espekilasyon ak rechèch syantifik mwen te vle rete (an grann pati). Lò mwen te vini ak liy diskisyon yo sou yon mond pafè, yon nèg pafè, yon fanm pafè, se lan domèn anviwonman ak biyoloji mwen te santre balon an. Se noumenm ki pati nan tout kalite lòt domèn ki pa domèn lasyans ak teknoloji. Oumenm ak Gelin jete tèt nou nan dlo ki te twò fon pou nou, epi nou blije fè bras pou nou soti. Tandiske Jaf menm te rete nan ti dlo lasous byen plat ap pran frechè. Epi li ri sou tèt nou, mesye, ki te rantre nan dlo a twò fon. Nou wè Leonel ap naje nan dlo ki fon anpil e li pa fè fon. Nou te panse ke nou kab fè tankou Leonel tou. Men nou pa te sonje Leonel se dayiva li ye. Se sou do reken menm nèg sa abitye naje.

[quote]Fi ki entèlijan an pa depann de gason pou l viv.[/quote]
E pa ou ban m rezon. Se sa nèt. Kidonk, veye zo w.

[quote]Lè sèvo fi a pafè, li trè enteresan pou yon gason pale avèk fi an tout tan. Si gason an entèlijan tou, yo ka pale pandan lontan e mwen kwè ke gason an pap fatige avan fi a lan pale a. Yo tou lè de gen dwa fin pale an mèm tan. Yo tou lè de ap satisfè.[/quote]
Jean-Marie, se pa de ri ou pa fè m ri jodi a. Ou tèlman fè bras pou w soti, men ou rive depase Lagonav san w pa konnen, epi ou sou wout rive jis Kiba!

T-dodo

Post by T-dodo » Thu Mar 31, 2005 10:57 pm

[quote]Si w ap pale de lot bagay la, ou pa bezwen sEvo. Paske se yon bagay ki fet pa ensten. LE moun yo entelijan, yo vle planifye tout bagay. Kidonk, le pli souvan, vi seksyel yo pa mache trE byen.-[/quote]

Leonel,

Enpresyon pa mwen sè ke plis moun lan entèlijan, plis li pran avantaj de vi seksyel li. Si mantalman yon moun pa kontan, tankou lè li gen yon gwo chagren tankou lanmò yon moun lan fanmi l, moun pa dispoze pou bagay sa menm jan. Plis moun lan entèlijan plis li konprann pwosesis fizik ki fè moun lan pran plezi fizik. Afè ensten ou pale an se pou fè pitit. Men lan tout animal, se sèl èt imen kòm animal ki itilize sèks pou plezi. Ensten pou fè timoun, lan animal, se li ki fè yon moun vle gen relasyon an. Bi an se pa plezi. Ensten an pa aplike vrèman lan bezwen pou pran plezi.

[quote]Wipip!!! Give Jean-Marie a Playboy magazine, he will go straight to the interview feature, forgetting the main appeal of the magazine. But has Jean-Marie ever even looked at a centerfold? I don't think so. He is the "Foreign Policy" type, the one who admires the formidable intellects of Madeline Albright, Condoleezza Rice, and Margaret Thatcher. [/quote]

There was a time I looked at them a lot. Rezon ki fè m pa gade yo ankò se paske m pa gen bezwen sa yo ankò. Men se pa pwen sa m te p fè lan sa m ekri an. Mwen sipoze ke pati sa a lan relasyon avèk yon fi se pa li ki pi enpòtan. M panse anpil gason ta renmen ap soti avèk yon Condoleezza Rice ou Margaret Thatcher. Si yon fi entèlijan konsa chwazi ou, sa bay gason sa anpil enpòtans. Sa rive m deja ke mwen te sòti avèk yon fi ki bèl men ki pa entèlijan. Anvi pou m rete ak fi sa pa dire lontan. Amwens ke se yon afè de gou, men se vre, sèvo fi a bay plis jwa ke kò li. Si nou pa vle aksepte, se paske nou pa janm prete atansyon a sa.

[quote]Jean-Marie, can you list the ten sexiest women of all time, aside from or including the three named above?[/quote]

Guy, "sexiest" pa vle di pi pafè! Dayè yon fwa yon gason fini e li satisfè de relasyon seksyèl li fenk gen a yon fi, "sexiest" pa gen okenn valè pou li ankò jiskaske li rekipere seksyèlman pou l vle ankò. Amwens ke ou bezwen yon fi pou lannuit sèlman. Menm sa gen limit li.

[quote]Bagay sa dwe rete nan domèn edikasyon, anviwonnman, ak evolisyon natirèl sèlman. Sèvo moun (tout nèg ak fanm konpri) se esans idantite yo kòm èt imen.[/quote]

Mwen pa konpran sa ou bay pou sipòte pawòl sa. Mwen te panse ke yon bagay ki enflyanse idantite yon moun se ki kote li grandi (anviwonnman). Otreman, ou vle di se jèn sèlman ki detèmine idantite yon moun. Mwen pa wè kouman ou ka bay prèv yon bagay konsa.

[quote]Si ou ta rive kreye yon fanm ki pi entelijan, fanm sa pap bezwen gason pi rèd ankò.[/quote]

Si sò di a se vre, fi ki entèlijan yo pa tap janm marye. M kwè menm bagay lan aplike a gason tou. Èt imen se yon animal ki sosyal. Li bezwen prezans lòt moun pou vi li konplè. Lè li entèlijan li itilize entèlijans li pou satisfè bezwen sosyal li. Si ou gade byen, w ap wè moun ki entèlijan gen mwens pwoblèm marye ke moun ki pa entèlijan yo. Kididonk, plis moun lan entèlijan plis li kontribye a moun mennen yon vi byenere.

[quote]Kidonk ou pran yon Denzel Washington, ou pran yon Albert Einstein, ou pran yon (...) (...) (...), epi se tout wi! Kounyè a, sèl travay nèg sa yo ta gen pou fè, se pwodui spèm sèlman pou fanm yo itilize lò yo vle. Epi gason tankou oumenm avèk mwen, pou ki sa fanm yo ta bezwen nou?[/quote]

Guy, sa ou pa mete lan analiz lan sè ke se pa pou sa sèlman yon fi bezwen yon gason. Si ou konsidere gen lòt bagay ki fè yon fi bezwen yon gason, w ap wè ke mèm lè li genyen yon lòt altènativ, l ap toujou pran gason an pito. Paske pa gen anyen sou latè a ki ka ranplase èt imen lan fè vi yon lòt èt imen pi rich.

[quote]Jean-Marie, se pa de ri ou pa fè m ri jodi a. Ou tèlman fè bras pou w soti, men ou rive depase Lagonav san w pa konnen, epi ou sou wout rive jis Kiba![/quote]

Tankou mwen te di ou, se pye nou m ta p redi pandan m te anba dlo an. M te kenbe souf mwen!

Jean-Marie

Post by » Fri Apr 01, 2005 12:09 am

[quote]Mwen pa konpran sa ou bay pou sipòte pawòl sa. Mwen te panse ke yon bagay ki enflyanse idantite yon moun se ki kote li grandi (anviwònman). Otreman, ou vle di se jèn sèlman ki detèmine idantite yon moun. Mwen pa wè kouman ou ka bay prèv yon bagay konsa.[/quote]
Bon, mwen pa kab bay prèv yon bagay mwen pa di. Mwen pa te janm di se jèn * sèlman * ki detemine idantite yon moun. Men biyolojikman, se konbinezon tout jèn ou resevwa yo ki alabaz idantite yon moun. Si mwen di sa, sa pa vle di ditou ke mwen neglije kontribisyon anviwònman, edikasyon, ak eksperyans lavi a. Youn pa eskli lòt, Jean-Marie. Men pwen mwen te vle fè, sè ke si nou vle fè moun vin pi entelijan, li ta pi bon lontan pou nou kontinye eksplore efè anviwònman ak edikasyon gen sou entelijans moun, anvan nou ta ka menm panse modifye konbinezon jenetik yo. Konbinezon jenetik la, se limenm ki alabaz idantite a.
Chanje li, epi ou pa gen menm moun lan ankò. Se tout sa mwen kab di ou sou sa.

Apa sa, men sa mwen ta renmen mande ou: Ou pale anpil de entelijans. Kouman ou apresye entelijans yon fanm? Eske se nan konvèsasyon sèlman? Si fanm lan ta entelijan nan yon pwen kote li pi entelijan lontan pase w, èske w ap santi ou alèz?

Finalman, mwen gen anpil dout sou tèz ou a asavwa ke plis yon moun entelijan se plis li "pran plezi fizik" oswa li gen pi gran kapasite pou jwi plezi seksyèl. Mwen gen ANPIL DOUT sou sa. Men anvan m al pi lwen... te m fè kèk ti rechèch toujou.

Alo Dànmak?

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Apr 01, 2005 3:50 am

FEm Konfyans, ou pa bezwen pE. Danmak ap suiv dewoulman ak boukantaj ide kap tonbe sou fowom lan.

Mwen konnen ke Jean-Marie ak Gelin ap rechaje boutey yo, pou tounen anfom anfom.

Mezanmi kot Nekita nan mouvman sa yo?

Mwen finn wE ke Jaf met kostim mawon sou li... Li pE paret nan sijE sa. 1 ote de de senk reste kat (Guy, Gelin, Jean-Marie ak Mwen)

Entelijans? Jan neg jeremi renmen bel fi, ekzanp Granpapa m...

leonel

T-dodo

Post by T-dodo » Fri Apr 01, 2005 9:15 pm

[quote]Mezanmi kot Nekita nan mouvman sa yo?[/quote]

Mwenmen m tou, m ap mande kote Nekita ye! Mwen te gen entansyon voye yon mesaj ba li pa e-mail pou mande l kote li ye. Men tan fè m defo. M pra l eseye lè m fin reponn mesaj sa.


[quote]Men pwen mwen te vle fè, sè ke si nou vle fè moun vin pi entelijan, li ta pi bon lontan pou nou kontinye eksplore efè anviwònman ak edikasyon gen sou entelijans moun, anvan nou ta ka menm panse modifye konbinezon jenetik yo.[quote]Mwenmenm se kèk konjekti syantifik mwen te vle eksplore (menm si yo fantezis pou jounen jodi a), atravè zouti manipilasyon jenetik lasyans pral mete nan dispozisyon mèt laboratwa yo, kit nou vle sa, kit nou pa vle sa.
[/quote][/quote]

Sa mwen te konprann lan sa ou te ekri a, sè ke si nou te ka manipile jèn yo, ki jan nou ta fè yon fi pafè! Kididonk mwen pat panse sou l
òt efè ou te mansyone yo, anviwònman, edikasyon, elatrye. Sètènman, efè anviwònman, edikasyon, elatrye pran lontan pou chanje èt imen. Jan de chanjman ou te mande sanble a yon chanjman rapid ke lasyans sèlman ka fè. Men pa chanjman ki pran lontan tankou sa k fèt lan evolisyon sou enfliyans anviwònman, edikasyon, elatrye, ki yon chanjman natirèl.

[quote]Konbinezon jenetik la, se limenm ki alabaz idantite a. Chanje li, epi ou pa gen menm moun lan ankò. Se tout sa mwen kab di ou sou sa. [/quote]

Mwen pa wè koman ou ka fè chanjman lan yon fi ki fè l santi li pafè pou yon seri de chanjman lan pèsonalite l pa rive. Yon fwa ou chanje yon seri de bagay ki fè fi a santi li pafè, l ap vin genyen plis konfidans lan tèt li. Sa pra l koze li pran plis risk, tankou risk ou mansyone lè ou fè li pi entèlijan. Sètènman, plis li santi l pi pafè mwens l ap bezwen depann de lòt moun pou li akonpli sa li vle lan lavi a. Mwen pa wè kòman sa se yon move bagay! Mwen pa dakò avè ou lè ou di jan yon fi ki ta vin gen yon entèlijans siperyè pap bezwen gason ankò. Pou sa ou di ta vre, sèten moun lan istwa ki te trè entèlijan pa tap janm marye. Mwen kwè ke se toutafè lekontrè ki rive! Malgre m pa gen bagay pou sipòte pawòl sa anpil, mwen kwè ke se vre.

[quote]Apa sa, men sa mwen ta renmen mande ou: Ou pale anpil de entelijans. Kouman ou apresye entelijans yon fanm? Eske se nan konvèsasyon sèlman? Si fanm lan ta entelijan nan yon pwen kote li pi entelijan lontan pase w, èske w ap santi ou alèz?[/quote]

Mwen panse ke tout aksyon nou lan lavi dirije pa entèlijans nou. Sa mwen vle di pa entèlijans sè ke moun sa gen kapasite pou li sonje plis bagay l aprann ke yon moun ki mwens entèlijan. Kididonk, moun ki entèlijan ap fè nwens erè paske li sonje sa li te fè avan ki pat mache. Akoz de sa, l ap repete erè li mwens ke moun ki mwens entèlijan. Pa egzanp, moun entèlijan ap sonje fèt mari l tout tan. Sa vle di yon rezon anmwens pou l fè l fache. Tandiske, moun ki mwens entèlijan gen dè fwa l ap bliye. Lè sa rive, mari gen dwa panse se paske li pa renmen l ki fè li bliye. Pou reponn kesyon lan dirèkteman, entèlijans lan se pa lan konvèsasyon sèlman, se lan tout bagay, keseswa lan domèn pwofesyonel, sosyal, familial, e romantic. Rezon an byen senp. Plis yon moun gen eksperyans, plis li saj e aji byen lè ou konpare a lè te gen mwens eksperyans. Se paske li sonje ki sak pa mache. Lè ou entèlijan, ou pa bezwen tann eksperyans pou konnen ki konsekans aksyon w ou aksyon pa lòt moun.

Mwen pa gen okenn pwoblèm viv avèk yon fi ki ta pi entèlijan ke mwen. Sa mwen vle di pa la, sè ke li toujou gen plis rezon ke mwen. Mwen toujou di fi ke m ap soti avè yo ke mwen pa gen pwoblèm swiv yo annotan yo gen rezon. Mwen pa kwè ke gason siperyè a fi. Sa fè m fasilman aksepte ke yon fi ka pi entèlijan ke mwen. Annotan nou panse ke si nou viv ansanm nou chak ap pote yon bagay a lòt lan kap fè l viv pi ere ke si l tap viv pou kò l, mwen pa gen pwoblèm viv ak fi sa. Mwen sa twouve a fi sa yo, entèlijans yo fè wè, gen lè, ke l ap pi bon pou yo ke yo pran yon moun ki pi entèlijan ke mwen.

[quote]Finalman, mwen gen anpil dout sou tèz ou a asavwa ke plis yon moun entelijan se plis li "pran plezi fizik" oswa li gen pi gran kapasite pou jwi plezi seksyèl.[/quote]
Rezon an byen senp. Moun ki pi entèlijan sonje pi vit ki sa moun l ap soti avè l lan renmen. Li konnen egzakteman ki sa pou l fè pou moun sa kontinye rete avè li. Li pi fasil pou moun entèlijan an pou l rezoud konfli li genyen ant satisfè tèt li avèk satisfè moun li gen relasyon avè l lan. M espere reponn tout kesyon yo!

Jean-Marie

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 02, 2005 10:26 am

[quote]Sa mwen te konprann lan sa ou te ekri a, sè ke si nou te ka manipile jèn yo, ki jan nou ta fè yon fi pafè! Kididonk mwen pat panse sou lòt efè ou te mansyone yo, anviwònman, edikasyon, elatrye. Sètènman, efè anviwònman, edikasyon, elatrye pran lontan pou chanje èt imen. Jan de chanjman ou te mande sanble a yon chanjman rapid ke lasyans sèlman ka fè. Men pa chanjman ki pran lontan tankou sa k fèt lan evolisyon sou enfliyans anviwònman, edikasyon, elatrye, ki yon chanjman natirèl.[/quote]
Jean-Marie, sa ou dekri la se pa lasyans, se "black magic". Se pa ditou sa ki te nan tèt mwen lò mwen tap chache anime diskisyon an. Nan moman n ap pale la, limanite nan yon kafou (we are at a croosroads) e laplipa moun pa menm reyalize nan ki pwen sa danjere si nou chwazi move chemen an. Wout pwogrè a pa dwat ankò. Gen chwa nou pral blije fè. Fòk nou ta kòmanse panse a yo pou nou kab devlope sajès ki pou gide nou nan itilizasyon zouti lasyans ak teknoloji mete lan dispozisyon nou deja nan gran laboratwa yo. Nan 21yèm syèk la, si ou vle kwè m, endistri ki pral pran devan bann lan se sila ki eksplwate avans ki deja fèt (e ki kontinye ap fèt chak jou) nan bio-engineering ak nanotechnology. Kafou nou rive ladan l lan, men li: Nou pral gen pouvwa pou la premyè fwa pou nou chanje lanati imèn, pou nou "pèfeksyone" li. Men èske nou genyen ase entelijans ak sajès pou nou fè sa? Si teknoloji yo la, yon moun pral itilize yo kan menm. Men kouman nou ta fèt pou nou aplike teknoloji sa yo, ki pèmèt nou modifye karakteristik egzistans nou kòm èt imen? Sa pa vle di nesesèman ke nou pral chanje tèt nou antan ke endividi. Mwen pa kwè ditou jou a pral rive kote mwen vale yon pilil epi mwenmenm, Guy Antoine, mwen pral vini yon nèg ki pi pafè (malgre gen moun ki panse ke se sa "Viagra" fè pou yo, kote denkou yo vin gason ki plis pèfeksyone nan pwòp pèsepsyon yo). Mwen panse ke lò n ap pale de manipilasyon jèn, fòk nou ta kab panse a kèk efè KONKRÈ, ki teyorikman reyalizab avèk zouti nou gen yo, san nou pa bezwen mete nan tèt nou ke nou jiska di "Ke la limyè swa! E la limyè fi!"

Ou pale anpil de entelijans. Men pi gwo pwoblèm nou, se menm defini sa entelijans lan ye. Jodi a, nou gen ANPIL fikilte pou nou menm mezire entelijans moun sou yon baz ki objektif tout bon vre. Enstitisyon nou yo toujou ap goumen ak bagay sa. Ki gwoup moun ki pi entelijan sou latè? Ant 2 nèg ou ant 2 fanm, kilès ki pi entelijan? (Mande plizyè moun, epi w ap genyen repons ki diferan anpil paske kritè yo menm pral sibjektif). Menm lè nou ta dakò sou kritè yo, nou pral gen anpil pwoblèm pou nou dakò sou jan pou nou ta mezire yo. Epi èske pa gen diferans kalitativ ant entelijans yon fanm ak pa yon gason? Elatriye. Se bagay ki pi fasil o mond pou w di: "Nèg sa pi entelijan pase nèg sa." "Nèg sa pi entelijan pase fanm sa." "Fanm sa pi entelijan pase nèg sa." Men kounyè a, demontre l, se de. Se lè sa w ap kòmanse mele.

Mwen pa kwè nou ase entelijan jodi a pou nou menm defini e mezire entelijans sou yon plan objèktif -- nètalkole.

Mwen te gen menm pwoblèm lan lò mwen te pale de lapèfeksyon, de yon nèg pafè, de yon fanm pafè, de yon mond pafè. Jiskaprezan, malgre tout sa mwen ekri sou fowòm lan, mwen wè nou pa fin konprann mwen nèt. Se pa nou mwen blame pou sa. Fòk mwen blame tèt mwen. Langaj mwen te enpafè. Mwen te itilize mo "pèfeksyon" an (konsyaman) nan yon sans figire, ki pa te reponn a desiderata nou lan konsepsyon nou de la pèfeksyon. Sa vle di mwen te trivyalize mo a (konsyaman) pou m fè lapati mache; mwen te pale de lapèfeksyon, non pa nan yon sans absoli, men pito nan sans de "transfòmasyon" (vers un état de perfection) sètadi mwen te jis vle nou debat sou efè reyèl (ki pa senplis) sou sa lasyans kapab fè yon jou pou l ta modifye lòm (atravè anpil jenerasyon fiti) nan yon sans ki ta fè li plis sanble ak imaj ke nou fè tèt nou de yon egzistans (preske) pafèt sou latè (se pa nan syèl).

Nan pwen okenn jèn lasyans kapab modifye kounyè a pou l kab kreye yon nonm oswa yon fanm ki pi entelijan. Mwen menm OZE di ke sa pap menm posib, paske lè pou nou ta rive fè sa, konsèp nou genyen de "entelijans" lan ap gentan chanje anpil. Nou pap janm kapab "laboratize" kalite nou rele "entelijans" lan. Si ou vle, mwen kapab louvri yon fowòm sou filozofi kote nou ta kapab diskite bagay sa pi byen. Men mwen rete kwè sa depase kad "lasyans ak teknoloji" 21yèm syèk la. Epi, WI, Jean-Marie, mwen rete kwè ke sa nou konnen deja sou enfliyans edikasyon ak anviwònman KAPAB gen rezilta ki pi rapid lontan pase sòm tout sa nou konnen nan syans ak teknoloji ki ta pèmèt nou modifye entelijans yon moun. Mwen pa gen dout sou sa.

Lasyans pou tèt pa l kapab rann yon moun mwens entelijan, li kapab abriti li, li kapab fè li fou, men li pa kab fè li pi entelijan. M ap pale de lasyans, mwen pap pale de "white magic", mwen pap pale de "black magic", mwen pap pale de "make a wish, and it comes true".

Pou syantis yo ki sou fowòm lan, mwen eskize tèt mwen tou si mwen anplwaye mo "lasyans" lan nan yon dimansyon ki etwat konsa. Mwen byen konnen lasyans se sòm total tout konesans lòm genyen sou mond natirèl lan. Men nan kad diskisyon sa, mwen te jis restrenn li nan chan eksperyans jenetik e molekilè kap fèt nan jounen jodi a (epi demen tou, men sa pa vle di nan plizyè syèk kote tout asonpsyon nou genyen pwobableman envalid) pou modifye lavi jan nou te konnen l nan 20yèm syèk la ak lan debi 21yèm syèk lan.

Jean-Marie, mwen gen anpil lòt bagay mwen ta renmen ekri sou sa ou di yo, mwen mwen blije rete la pou kounyè a.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 02, 2005 1:17 pm

Mwen te di:
[quote]Konbinezon jenetik la, se limenm ki alabaz idantite a. Chanje li, epi ou pa gen menm moun lan ankò.[/quote]
Epi Jean-Marie reponn:
[quote]Mwen pa wè koman ou ka fè chanjman lan yon fi ki fè l santi li pafè pou yon seri de chanjman lan pèsonalite l pa rive.[/quote]
Jean-Marie, la ankò, ou louvri yon lòt parantèz ki ta pi vit diskite lan domèn filozofi ke sou fowòm lasyans ak teknoloji an. Men mwen pa kwè idantite ak pèsonalite se menm bagay. Pèsonalite a pou mwen, se yon dimansyon ki bezwen idantite a kòm baz li. Edikasyon enfliyanse pèsonalite yon moun. Anviwònman an tou. Gen dwòg ki ilegal ak medikaman ki legal (se dwòg yo ye tou) ke sikyat kab preskri pou chanje pèsonalite yon moun yon fason ki pi drastik. Men si ou ta rive chanje konbinezon jenetik yon moun (yon bagay ki domèn syans fiksyon nèt al kole) pou rann moun sa pi "entelijan" (si nou ta resi konprann entelijans tout bon vre), lò sa, ou pap menm pale de chanjman de pèsonalite non, w ap pale kare bare de rekreye yon moun ki te egziste deja tankou se yon labou ou tap refasonnen.

Petèt pi gwo pwoblèm nou gen nan diskisyon sa, sè ke nou pa gen menm lide ditou sou vrè pòte lasyans ak teknoloji nan kafou limanite rive devan l lan.

Alòs, mwen eskize mwen pou tout diferans sa yo. Fòk mwen fè diskisyon yo vin pi konkrè nan pote egzanp sou fowòm lan de bagay lasyans ak laboratwa syans biyolojik yo ap travay sou yo deja. Konsa, diskisyon yo va vin mwens abstrè.

[quote]Yon fwa ou chanje yon seri de bagay ki fè fi a santi li pafè, l ap vin genyen plis konfidans lan tèt li.[/quote]
Bon, annou jeneralize de "fi" a "tout moun" pou pawòl sa yo pa parèt twò seksis, paske mwen konnen pafètman ou pa vle di li nan yon fason ki seksis. Men, Jean-Marie, mwen kwè nan eksperyans lavi ou, ou ta kab rankontre anpil moun ki "trè entelijan" men ki manke konfyans nan tèt yo, alòske gen moun ki "mwens entelijan" men ki genyen yon konfyans prèsk'absoli nan tèt yo. Kidonk, mwen pa ta fè jeneralizasyon sa ou sot fè la.

[quote]Sètènman, plis li santi l pi pafè mwens l ap bezwen depann de lòt moun pou li akonpli sa li vle lan lavi a. Mwen pa wè kòman sa se yon move bagay! [/quote]
Sou pwen sa, mwen dakò avèk ou. Mwen pa te di se yon move bagay. Sèl bagay mwen te vle sijere sè ke, nan sipozisyon ou te kab fè yon fanm ki pi entelijan pase sa li ye a (yon diskisyon mwen gen anpil rezèv sou li, jan mwen eksprime sa deja) ki sa ki di ke fanm sa tap toujou vle konpayi ou? Kouman w fè konnen ou ta kab kenbe konpa a ak fanm sa ki vin pi entelijan an? Èske se paske ou deja konnen ke oumenm nivo entelijans ou tèlman siperyè ke menm si fanm lan ta vin pi entelijan, l ap toujou enterese a oumenm? Se bagay sa yo mwen te vle sigjere. Amwenske ou ta modifye jèn ou an menm tan ou ta modifye jèn pa fi an tou, pou nou tou de vin pi entelijan an menm tan.

Jean-Marie, menm sou nivo edikasyon (mwen pap pale de entelijans non) diferans ki egziste ant yon fanm ki kontinye al lekòl pandan patnè pa l pa ale, oswa ant yon nèg ki kontinye al lekòl pandan patnè l pa ale, kapab pwovoke yon seri enkonpabilite ki vin rann relasyon an difisil si se pa "enposib". Kidonk, menm nan domèn fantezis la, kote ou asime ke lasyans kapab modifye jèn ki kontwole entelijans yon moun (ankò in fwa, mwen pa kwè nan bagay sa) mwen pa panse se yon bagay yon moun ta fèt pou l ta janm rechèche. Ou bezwen yon patnè ki entelijan? Ou chwazi yon patnè ki entelijan odepa! Bagay sa pa toujou fasil, men se pa lasyans ki pral ede nou nan sa. Se bon jijman nou ak bèl pawòl nou sèlman. Epi rale bwa gita ou pou w chante!

Bon, mwen gen anpil lòt bagay mwen ta gen pou m di sou pawòl Jean-Marie yo, men mwen blije krazerak pou kounyè a.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 02, 2005 1:47 pm

[quote]Mwen pa dakò avè ou lè ou di jan yon fi ki ta vin gen yon entèlijans siperyè pap bezwen gason ankò.[/quote]
Bon, mwen dakò avèk ou sou pwen sa papa! Mwen pa te fin twò serye lò mwen tap di sa. Se yon lisans literè mwen te pran pou mwen esplike ke biyolojikman, fanm pa bezwen gason pase sa. Se gason ki bezwen fanm. [Sosyalman, se yon lòt koze.]

Pou ki sa mwen di sa? Sè ke fanm pwodui yon ze (pafwa 2, pafwa 3... elatriye, men pi souvan se yon grenn) ki pou fekonde ak yon spèmatozoyid gason an. Chak fwa yon gason voye, li jete dè milyon de spèmatozoyid. Kidonk, ak avansman lasyans, fanm yo gen chwa ki prèske ilimite. Se gason ki gen pwoblèm pou yo pase jèn yo nan jenerasyon fiti yo.

Mwen te vle di tou, pou yon plezi seksyèl pafè, fòk li ta pataje ant yon fanm ak yon gason [se sa menm!] Men nou konnen tou fanm ki pa gen relasyon ak gason an pa blije fristre seksyèlman pase sa, paske
gen tout mwayen pou li "vini" san gason an, e menm jan tankou gason an tou.

Men kounyè a, si ou di mwen ke relasyon yon fi ak yon gason pa detèmine ak bezwen fizyolojik yo oswa ensten repwodiksyon yo sèlman, m ap sètènman dakò avèk ou. "C'est notre porte de salut." Si se pa sa, nou te antrave!

[quote]Pou sa ou di ta vre, sèten moun lan istwa ki te trè entèlijan pa tap janm marye. Mwen kwè ke se toutafè lekontrè ki rive! Malgre m pa gen bagay pou sipòte pawòl sa anpil, mwen kwè ke se vre.[/quote]
Jean-Marie, ou gen yon fasinasyon ak entelijans ki pa òdinè!!! Ou panse ke entelijans gouvène tout bagay! Mwen panse moun pran patnè plis pou bezwen afektif yo (epi akoz de ensten repwodiksyon yo ki se yon gwo motè nan dèyè yo lè yo jenn, san yo pa menm reyalize sa byen souvan). Bezwen afektif yo e ensten repwodiksyon an pa rete sou zòd entelijans non!!

Gen moun "trè entelijan" ki marye. Gen sa ki pa chache marye. Gen moun ki sòt ki marye. Gen moun ki sòt ki pa marye. Mwen pa kwè nan ekwasyon w ap chache etabli la. Si entelijans rantre ladan l, m ap parye avèk ou se yon faktè ki fèb anpil anpil. Gen faktè ki pi pwisan lontan ki fè moun chwazi viv ak yon patnè oswa viv pou kont yo.

Mesye wo, gen koze toujou wi! M ap blije retounen yon lòt fwa ankò sou koze Jean-Marie yo.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 02, 2005 2:30 pm

[quote]Mwen panse ke tout aksyon nou lan lavi dirije pa entèlijans nou.[/quote]
Se pa vre.

Malerezman, se pa vre.

Te mwen ba ou yon egzanp, men mwen te kab ba ou san mil egzanp. Gen de gason ki trè entelijan ki pran nan SIDA. Gen fanm trè entelijan tou ki pran nan SIDA. E poutan yo entelijan ase pou yo konnen tout sa yo ta dwe fè pou yo evite pran maladi sa. Men gen dè fwa, lò dezi seksyèl la monte nan tèt yon gason oswa yon fanm, yo pa resi kontwole tèt yo epi pran tout prekosyon yo ta dwe pran pou yo pa atrape maladi sa. SIDA se pa maladi moun sòt. Li mande EDIKASYON, se vre. Fòk ou konnen ki sa pou w fè pou w pa pran ladan. Men konesans sa pa mande yon entelijans patikilyè. Li mande distribisyon kapòt (pou gason ou pou fi), li mande san dout abstansyon (sètadi VOLONTE pou reziste rantre nan chemen kote ti tèt ou a ap gide w pou w al rantre an), li mande chans tou pou moun ou vle fè s
èks avèk li a pa te atrape maladi a yon lòt kote. Gen ANPIL ANPIL moun ki pa atrape SIDA, se paske yo CHANSE tou senpleman. Se pa ni entelijans yo, ni kontwol (yo pa te genyen) ki te evite yo pran nan gonm sa. Sitou nan kilti ayisyèn lan, plis yon nèg gen abilite pou l tonbe fanm, se plis nou valorize li. Eske ou panse konbyen moun ki ta genyen Ayiti toujou si maladi sa te alapaj sa gen senkant, swasant, swasantdizan de sa, lè papa nou ak granpa nou tap tonbe fanm tankou se flè de chan yo tap keyi?

Bon, Jean-Marie, sa se jis yon ti egzanp. Mwen te kab ba ou anpil lòt toujou. Sanble w ap konfonn entelijans ak sajès. E poutan gen moun ki entelijan anpil (ki kapab konprann bagay rapid e fasil, ki kab fè koneksyon ki pa evidan pou tout moun ant yon bagay ak yon lòt) e ki poutan pa gen menm sajès ak lòt moun ki pa genyen nivo entelijans yo.

[quote]Sa mwen vle di pa entèlijans sè ke moun sa gen kapasite pou li sonje plis bagay l aprann ke yon moun ki mwens entèlijan.
[/quote]
Sa se pa entelijans. Sa se MEMWA. Wi, se vre, kapasite memwa ou favorize entelijans ou. Men se pa menm bagay.

[quote]Kididonk, moun ki entèlijan ap fè mwens erè paske li sonje sa li te fè avan ki pat mache. [/quote]
Preske tout moun sonje sa yo te fè anvan ki pa te mache. men sonje a se youn, konprann pou ki sa li pat mache a se de. Entelijans lan se nan konprann lan, se pa nan sonje a.

[quote]Akoz de sa, l ap repete erè li mwens ke moun ki mwens entèlijan.[/quote]
Wi, mwen dakò ak sa, amwens ke moun lan fou. Men gen moun fou ki entelijan tou.

[quote]Pa egzanp, moun entèlijan ap sonje fèt mari l tout tan. [/quote]
A bon. la mwen wè se tire w ap tire janm mwen tout bon. Se entelijans ki fè yon fanm sonje fèt mari li ??? M espere ou entelijan ase pou oumenm ou pa janm bliye fèt madanm ou !!!

[quote]Sa vle di yon rezon a
nmwens pou l fè l fache. Tandiske, moun ki mwens entèlijan gen dè fwa l ap bliye. Lè sa rive, mari gen dwa panse se paske li pa renmen l ki fè li bliye.[/quote]
Ah, Jean-Marie! Ou se nèg ki renmen chwaye jou fèt ou tout bon vre! Se vre "Ann Pale" pa fanm ou. men si ou di nou ki jou ki fèt ou, mwen pwomèt ou youn lan nou pap bliye di ou "Bòn fèt" papa!

Bon, infwa de pli, m ap pran yon ti "break". Nèg Jean-Marie sa fè mwen travay anpil jodi a papa!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 02, 2005 3:02 pm

[quote]Pou reponn kesyon lan dirèkteman, entèlijans lan se pa lan konvèsasyon sèlman, se lan tout bagay, keseswa lan domèn pwofesyonel, sosyal, familial, e romantic.[/quote]
Wi, entelijans se yon bagay ki omniprezan, ou gen dwa kite l gide ou nan prèske tout desizyon ou pran, men mwen kwè ke ou konfonn yon bann kalite nan ekspoze ou fè yo sou entelijans yon fi ou yon gason. Anpil fwa, ou konfonn li ak lasajès. Ou konfonn li tou ak memwa. Ou konfonn li tou ak eksperyans. Ou kab menm rive konfonn li tou ak dispozisyon. E sa ki pi rèd la, Jean-Marie, plis ou jeneralize entelijans pou l kouvri tout lòt kalite bagay sa yo, se mwens abilite lasyans ta va genyen pou l izole faktè jenetik ki ta pèmèt limanite ogmante stòk entelijans li. Tankou mwen te deja di, mwen pa rete chita sou bagay sa ditou, kesyon fè moun pi entelijan an. Mwen pa kwè se nan kafou sa nou ye. Men jan w ap pale de entelijans lan, bliye s
a nèt ale. Ou voye nèg al peche labalèn nan yon ti kannòt.

[quote]Plis yon moun gen eksperyans, plis li saj e aji byen lè ou konpare a lè l te gen mwens eksperyans.[/quote]
Hmm... Eksperyans kab bay sajès. Li kab pa bay li. Men jeneralman, mwen dakò ak pwen sa.

[quote]Mwen pa gen okenn pwoblèm viv avèk yon fi ki ta pi entèlijan ke mwen.[/quote]
Bravo, Jean-Marie! Men ti pwoblèm ki kab poze, se èske fanm lan ap vle viv avèk ou.

[quote]Sa mwen vle di pa la, sè ke li toujou gen plis rezon ke mwen. Mwen toujou di fi ke m ap soti avè yo ke mwen pa gen pwoblèm swiv yo annotan yo gen rezon. Mwen pa kwè ke gason siperyè a fi. Sa fè m fasilman aksepte ke yon fi ka pi entèlijan ke mwen. Annotan nou panse ke si nou viv ansanm nou chak ap pote yon bagay a lòt lan kap fè l viv pi ere ke si l tap viv pou kò l, mwen pa gen pwoblèm viv ak fi sa.[/quote]
Monchè, fanm yo sou fowòm lan
pral renmen w nèt. Yap bliye tout sa ou te di anvan yo, lò w te anba dlo a, ou tap tire sou janm dwat nou an. Kounyè a, ou lage janm dwat la, w ap tire sou janm gòch la. Men se lavi a ki mande sa, Fòk nou fè ekilib!

Bon, gen yon dènye mizopwen mwen vle fè nan pawòl Jean-Marie yo epi map bout!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 02, 2005 3:22 pm

Mwen te ekri:
[quote]Finalman, mwen gen anpil dout sou tèz ou a asavwa ke plis yon moun entelijan se plis li "pran plezi fizik" oswa li gen pi gran kapasite pou jwi plezi seksyèl.[/quote]
Jean-Marie reponn:
[quote]Rezon an byen senp. Moun ki pi entèlijan sonje pi vit ki sa moun l ap soti avè l lan renmen. Li konnen egzakteman ki sa pou l fè pou moun sa kontinye rete avè li. Li pi fasil pou moun entèlijan an pou l rezoud konfli li genyen ant satisfè tèt li avèk satisfè moun li gen relasyon avè l lan.[/quote]
Otreman di, plis yon fanm entelijan, plis li pèfòman seksyèlman, plis li kab satisfè patnè li. E vice-versa.

Mèsi mèt Jean-Marie, paske ou totalman revolisyone domèn sèksoloji a! Mwen pa te janm panse fòk yon fanm te entelijan anpil pou l konnen kouman pou li satisfè patnè li, e fòk yon nèg ta entelijan anpil pou l konnen kouman pou li satisfè patnè li.

Mwen pa te panse
memwa te rantre nan bagay sa tou. Mwen te jis panse se: lanmou ou genyen pou moun lan, dezi ou pou satisfè li totalman, kapasite abnegasyon ou pou ou travay jis ou satisfè patnè ou san ou pa kouri satisfè tèt ou anvan, atansyon ou genyen pou dekouvri ki sa ki nan gou li ki sa ki pa nan gou li, ouvèti lespri ki pèmèt ou eksperimante ansanm avèk li, elatriye.

Men mwen deja konnen ou pral di mwen ke se "entelijans" ki detèmine tout bagay sa yo. Kidonk, Jean-Marie, mwen pa gen pwoblèm avèk ou papa!

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Apr 03, 2005 12:49 pm

Guy, I will not follow the order you responded to my post because I think it must start with your challenges of the definition of intelligence. While I brought up memory as one function of intelligence, I did not indicate it was the only one function. I suspect that intelligence works the same way it does in computers which uses two functions: memories (storage ROM and processing RAM) and software. Since we are smarter than computers, there may be a third function for humans that I have not read about yet. That is you need a great memory capacity and a great processing capacity. Of couse education and social knowledge would be the process of putting files in memory and using them . The reason I am using computers is the same I believe when we use bats navigation system to invent radars. But don't take my word for it. There have been studies showing there may be a possibility of increasing intelligence genetically, though I would agree with you that it has a long way to go. In addition, I would also agree with you that we don't know everything about intelligence yet and that even if we genetically can increase intelligence potential, alone it won't be sufficient since we need emotions to drive the need to take advantage of this intelligence capacity.

[quote]A recent study seems to endorse Spearman's theory. Research has found that a part of the brain called the 'lateral prefrontal cortex' is the only area of the brain to increase in blood flow when volunteers tackle complicated puzzles.

Spearman's concept, however, is still highly controversial with many people questioning both the statistical process and the simplistic nature of 'g'. There is also a body of research that states that our mental ability is a function of social factors such as education and not one's inherent biological make-up.[/quote]

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/435816.stm

Nonetheless, the highly intelligent woman, or man for that matter, can reach that human level of perfection we were talking about if she desires to reach it. That keeps my theory of human-reachable perfection through intelligence intact.

[quote]However, high intellectual intelligence, combined with low emotional intelligence, is relatively rare and a person can be both intellectually and emotionally intelligent.[/quote]

http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/ ... onal.shtml

In other words, most persons who are intellectually intelligent will most likely be emotionally intelligent, except in rare cases.

[quote]Wi, entelijans se yon bagay ki omniprezan, ou gen dwa kite l gide ou nan prèske tout desizyon ou pran, men mwen kwè ke ou konfonn yon bann kalite nan ekspoze ou fè yo sou entelijans yon fi ou yon gason. Anpil fwa, ou konfonn li ak lasajès. Ou konfonn li tou ak memwa. Ou konfonn li tou ak eksperyans. Ou kab menm rive konfonn li tou ak dispozisyon[/quote]

Guy, se ou kap konfonn moun ka p li sa ou ekri an. Anpil memwa fè pati de entèlijans lan. Lasajès wa p pale a, gran moun genyen l e timoun pa genyen l paske granmoun akimile l lan memwa yo pandan yon sèten tan yon seri de eksperians li fè tandiske memwa timoun lan vid de eksperians ditou. Li pa difisil pou admèt ke moun ki kenbe plis experians lan memwa li, paske li pi entèlijan, la p gen tandans pou l pi saj ke granmoun ki gen menm laj avè l men ki mwen entèlijan (everything else held equal) paske memwa li kenbe mwens ke sa ki entèlijan an. Lè mwen te itilize sajès lan, mwen te presize ke sete lè ou konpare l a menm moun sa lè l li te pi jèn. Kididonk, plis moun lan entèlijan, plis memwa kenbe leson eksperians li yo. Plis li kenbe leson sa yo plis li vin saj.

[quote]Otreman di, plis yon fanm entelijan, plis li pèfòman seksyèlman, plis li kab satisfè patnè li. E vice-versa.

Mèsi mèt Jean-Marie, paske ou totalman revolisyone domèn sèks
oloji a! Mwen pa te janm panse fòk yon fanm te entelijan anpil pou l konnen kouman pou li satisfè patnè li, e fòk yon nèg ta entelijan anpil pou l konnen kouman pou li satisfè patnè li.

Mwen pa te panse memwa te rantre nan bagay sa tou. Mwen te jis panse se: lanmou ou genyen pou moun lan, dezi ou pou satisfè li totalman, kapasite abnegasyon ou pou ou travay jis ou satisfè patnè ou san ou pa kouri satisfè tèt ou anvan, atansyon ou genyen pou dekouvri ki sa ki nan gou li ki sa ki pa nan gou li, ouvèti lespri ki pèmèt ou eksperimante ansanm avèk li, elatriye.[/quote]

Guy, olyie ou rele m Mèt al pale ak Dr. Zitany e tout lòt seksolog tankou Dr. Ruth ki panse menm jan an.

[quote]Ladies and gentlemen, I am here today to talk about the largest and most important sex organ in the human body - the brain.[/quote]

This was said by Dr. George Zitany, then President of the National Head Injury Foundation in a report to Congress several years ago.

[quote]Jean-Marie, sa ou dekri la se pa lasyans, se "black magic".[/quote]

Using drama as a way to respond to a strong argument is an old trick. But its effect has been proven to be of limited value. Perhaps you were exploiting my use of the word “rapid' which I am deploring now. You could have avoided taking advantage of that mishap by me. I am leaving the first part of your post unanswered (the AIDs part) because, while it may be true, I am not sure why it is that relevant to the argument.

Jean-Marie

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Apr 03, 2005 3:09 pm

Jean-Marie, I am happy with your response which will continue in other messages (I guess), because I truly welcome a debate on the vital issues that we are raising, since such debates raise consciousness and wisdom about the direction of science and technology.

We are still far apart in our views on the nature of intelligence and the potential for bio-engineering to enhance "human intelligence" without drastically altering the "human" that makes "human intelligence" what it is today, even if we cannot seem to agree on its definition. However, as I have already written too much on that score in my preceding messages, I will not go further for now, and let you and hopefully many others share their own understanding of intelligence and what genetic technology can do to increase it. So, I truly rest my case now, as I welcome your further input and that of other forum readers.

In any case, I do not wish to continue confusing people with what I write. I just have to make a few quick points on other things you have just written:

1. Computers are not intelligent.

2. "storage ROM and processing RAM". ROM or Read Only Memory stores instructions and not data. They make a computer, a computer. A hard drive, a hard drive. A graphics card, a graphics card. Not much at all to do with intelligence except for that of the engineer that programmed the instructions. This is hard wired stuff. Most comparable to Instinct in living things. The nature of things that allows a prey to dissimulate from a predator, for instance, before it has ever met one. I guess you might call that "instant intelligence". We are born with it, but we do not have to think about it. As for RAM or Random Access Memory, that is more comparable to what we commonly call "memory" in humans, that would be divided truly into a repository of experience (our hard drive) and the fast-acting, electrical memory zipping about in our brain by an astounding neuron network, that we have just begun to decipher. It is important to realize however that RAM does not process, so the term "processing RAM" is somewhat ambiguous. It's the CPU (Central Processing Unit) that processes, but it uses RAM to accomplish its task. Is RAM part of computer intelligence? Well, you are free to pick your own terminology, but I don't think of the cup that holds my cup of hot coffee in the morning as an essential part of my favorite beverage. It holds it, that's all. True, when the cup is dirty or leaky, it ruins the experience. But I still do not think of it as an intrinsic component of my java. The best I can say is that it would be hard for me to drink my coffee without it.

Am I still confusing people? I am sorry.

3. Spearman's theory. What is it? What is the simplistic nature of 'g' ? I confess my ignorance. But here is a quote that I do like. Thank you so much for providing it. Here it is :
[quote]There is also a body of research that states that our mental ability is a function of social factors such as education and not one's inherent biological make-up.[/quote]

4. We had not defined intellectual intelligence and emotional intelligence before in this discussion. At least not explicity. Will you please introduce them and tell us which is most likely to be affected by scientific experimentation, if you have some thoughts on this matter.

5. The relationship between experience, memory, intelligence, and wisdom. Highly debatable. But I promised that I am not going to get into that.

6. Dr George Zitnay (or Zitany?) 's quote.
[quote]Ladies and gentlemen, I am here today to talk about the largest and most important sex organ in the human body - the brain.[/quote]
Far from me ever the intention of disputing that. Even though there is some extremely interesting counter-evidence in that respect in part of the animal world (but that is an entirely different discussion that I
will initiate some other day). And by the way, Jean-Marie, humans are not the only species on Earth that enjoy sex for social reasons and not simply for reproduction. There already is a large body of scientific evidence to counter that 19th century assumption. Study the Bonono macaques, for instance. Naturalists are also discovering that male and female homosexuality among animals, as well as masturbation, is far more widespread than they ever suspected.

But I know, that is besides the point. I only want to say that I fully support whatever Dr. Ruth and Dr. Zitnay or Zitany said on the subject. I never once doubted the importance of the brain in matters of sex and love-making. Never! However, the brain is so much more than just the repository of intelligence. The brain is the center of emotions, of body controls, of inhibitions, of sensory receptors, of human instinct, and probably much more than I will ever know.

7. My remarks on AIDS were intended to be an illustration that intelligence does not always govern all of our actions. I could have used a number of other examples. Sorry if I confused anyone.

8. "Using drama as a way to respond to a strong argument is an old trick." Sorry that I have offended you, as that was not my intention. I did not even know that I was using drama. In my mind, that was just a figure of speech. One thing that I wanted to avoid in our discussions is the presumption of the infinite power and invincibility of science. The presumption that leads us often to state that "science will do" without examining the processes involved. This, to me, is much too close to "Que la lumière soit! Et la lumière fut!" As I am not a particularly religious person, I found it easier to refer to the term "black magic". But that was in no way meant to diminish your "strong argurment" by using theatrical techniques. Get to know me, and you will discover that there is absolutely nothing on Earth that I appreciate and value more than Reason.

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Apr 03, 2005 4:09 pm

Guy,

The benefit of discussions in a forum like this one is that we learn from each other. I certainly appreciate the precisions you made about the roles of RAM and ROM in a computer. I knew I was taking a risk venturing that comparison. But, I figure, we were between trustworthy people. The worst that could happen was that I learn something new, and I am glad I did. I should have known better considering you know more about computers than I do. You just clarified in my mind that stark difference between ROM and RAM, one that has been with me for a while now. However, I made the computer parallel as part of my efforts to try to explain how our brain works and how it make us intelligent. I don't know much about it but I was trying to share my understanding of such a complex phenomenon. Since you are much more of an expert on computers than I am, I will take cues from you any time when it comes to precisions on the functions and definitions of RAM and ROM.

As far as emotional intelligence, I brought this up because you indicated as follows:

[quote]Men pwen mwen te vle fè, sè ke si nou vle fè moun vin pi entelijan, li ta pi bon lontan pou nou kontinye eksplore efè anviwònman ak edikasyon gen sou entelijans moun, anvan nou ta ka menm panse modifye konbinezon jenetik yo. [/quote]

Since our emotions are functions of many things, including the environment we grew up and our education, I thought I could summarize part of what you were referring to as emotional intelligence, that is the part of intelligence other than the capacity to remember. I cannot go into a discussion and explanation of it. It is not my field of expertise nor of research.

Jean-Marie

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Apr 04, 2005 2:22 pm

Anpil bèt tonbe....e m kanpe delwen m ap gade.

Guy, pou kisa yo itilize mo Artificial Intelligence (AI) anpil konsa a tandiske ou menm ou di ke <I>...Computers are not intelligent...</I>?

gelin

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Tue Apr 05, 2005 1:13 pm

Bonjou tout moun,

Kè m fè m mal pou Jean-Marie...

Mwen panse ke li enpOtan pou nou eklèsi lantèn mwen : ki entèlijans ke nou ap pale a ? Entèlijans natirèl (inné - ke tout moun posede a) osnon entèlijans ke nou devlope ak ledikasyon/fOmasyon an paske nou ki rive nwaye n nan zafè sa a. Pou mwen le fèt ke yon moun ka fè bon rezonman, vini ak detay sanse pa vle di ke pou otan ke moun sa entèlijan. Ann Ayiti yo pale de yon moun entèlijan lè li magouyè anpil tou, lè li move plan/lawon. Nou di tou : «Al lekOl pa vle di ou entèlijan pou sa». Kidonk, klarifye sa a pou mwen souple. Se ipokrizi l ye pou mwen, lè zanmi an, Jean-Marie deklare ke se nan entèlijans ke zafè a rete pou li. Li klè ke imen an atire avantou pa fizik la, cham nan,......apre lentèlijans lan. Epi tou, menm entèlijans lan ke n ap pale a relatif tou. Mwen gendwa panse ke yon moun ki entèlijan se yon moun ki tout sa l ap di / rezonman l se nan liv li soti epi mete moun sa a nan yon sitiyasyon pou li fè fas ak bon sans li, se penn pèdi...

Kesyon fanm/gason pafè a, nou ke pale jouk poul gen dan.

M ale,
Manzè Choublak

T-dodo

Post by T-dodo » Tue Apr 05, 2005 4:56 pm

Onè Respè

[quote]kè m fè m mal pou Jean-Marie... [/quote]

Manzè Choublak, Mwen pa konprann pou ki sa kè ou fè ou mal pou mwen an. Mwen apresyie sansiblite ou montre pou mwen. Sepandan, map mande m si mwen merite l!

[quote] Mwen panse ke li enpOtan pou nou eklèsi lantèn mwen : ki entèlijans ke nou ap pale a ? Entèlijans natirèl (inné - ke tout moun posede a) osnon entèlijans ke nou devlope ak ledikasyon/fOmasyon an paske nou ki rive nwaye n nan zafè sa a.[/quote]

Entèlijans ma p pale se fakilte ke nou genyen ki pèmèt nou aprann. Ledikasyon ak fòmasyon an se bagay ou aprann, se pa entèlijans. Entèlijans se sak pèmèt ou itilize oubyen sa ou fè ak ledikasyon/fòmasyon an (mwen ta rele l pito enfòmasyon ak anviwonman lavi a ekspoze ou). Mwen panse li kompose de memwa avèk kapasite pou manipule sò w aprann lan byen vit lan tèt ou. Kom tout kapasite
, sa ou moun fè avè li se sa ki detèmine ki sa nou tounen lan lav a. Gen moun ki entèlijan ki pa fè anyen a vi yo. Tandiske gen lòt ki mwens entèlijan e ki rive byen lwen lan lavi a. Mwen te wè ke fi ki gen entèlijans, bondye bal li tou sa li bezwen pou l fè sa li vle lan vi a. Fi sa pi chanse pase yon lòt fi ki mwen entèlijan. Paseke li gen entèlijans pou l ta rive doktè, prezidan ou byen yon atis ou yon mèdefamiy. Fisa gen anpil chwa. Kidonk li gen anpil potansyel pou l rive fèsa li renmen lan lavi a pou l ka erez. Fi sa gen anpil chans pou l akonpli lan lavi an sa li vle fè a. Sa pa vle di lap ere. Sa depann de ki chwa li fè lan lavi an. Mwen se pa tout fi ki gen posiblite sa.

Lòt bagay ou pale yo se moun ki pa gen dwati ki itilize entèlijans yo (gwo kou piti) pou eksplwate kretyen vivan parej yo ki pèmèt yo. Yo pa rele sa entèlijans, mèm si yo di moun lan son w entèlijan. Ozetazini yo rele sa ou dekri an "streetsmart." "Streetsmart" se chemen ki pi kout a lan prizon Ozetazini.

[quote]Se ipokrizi l ye pou mwen, lè zanmi an, Jean-Marie deklare ke se nan entèlijans ke zafè a rete pou li.[/quote]

Bon, Manzè Choublak, ankò mwen pa konprann sa ou vle di an. Mwen ta renmen ou banmen yon esplikasyon sou afè ipokrizi an. Eske ou vle di ke mwen konnen sa mwen di an se pa vre. Kòm se mwenmenm ou te reponn, mwen sipoze se de mwen wap pale. Mwen pa konprann poukisa ou panse sa. Se yon sèl bagay mwen ka di ou. Chak moun gen gou yo. Mwen pa konnen ki bagay lan gason ou ta renmen pò w la gen plis si yo te ka change l. Kèlkeswa sa l ye a, mwen ta panse se paske se li ou renmen. Sa pa vle di ke tout lòt fi oblije renmen l tou pou yo pa yon ipokrit. Silvouplè, esplike pawol ipokrizi a pou mwen.

Banm ajoute yon bagay sou esplikasyon entèlijans. Tankou mwen sòt di ou, entèlijans se kapasite moun lan pou l aprann. Sekivedi ke lan relasyon imèn moun sa ka gen yon pakèt avantaj. Akoz de entèlijans li, moun sa rapidman aprann ki sa moun la p evolye avè yo a pa renmen ke li pa sipoze fè. Entèlijans se yon gwo faktè lan relasyon w avèk yon moun, sitou si moun lan se mari ou madanm ou.

Bon, ma p rete la pou m tann esplikasyon yo.

Jean-Marie

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Artificial intelligence

Post by admin » Tue Apr 05, 2005 11:49 pm

Hi Gelin! I thought you would be getting deeper into the conversation, but it appears that you prefer to stay on the sidelines for now (epi w ap gade nèg kap lese frape... ;-)

[quote]Guy, pou kisa yo itilize mo Artificial Intelligence (AI) anpil konsa a tandiske ou menm ou di ke ...Computers are not intelligent...? [/quote]
Yeah... you're right. Have you ever heard of "great" phone sex? (Maybe not, because your religion would not allow it.) But pagans like me are more than a bit familiar with "great phone sex" (in our youth), yet can phones ever be said to be "horny"?
Like "oh yeah, man, I once bought this phone and it was the horniest phone I ever met." ;-)

No, "phone sex" is just a simulation of intercourse between two horny people through electrical pulses and acoustic modulation, just like "computer intelligence" is simply a simulation of intelligence between software design
ers and users through electrical on/off states and data modeling.

There! Write it in your book. You read it here first on Ann Pale. This "Guy S. Antoine" can surely think of amazing (or outrageous) analogies, paske manman l pa te kale dèyè l ase, lò l te timoun.

But I am real serious, man! Computers are just as dumb as a rock. In fact, any living thing with a brain (nenpòt ki ti foumi) has way more intelligence than a computer. In my book, intelligence is associated with thinking and self-awareness, two things that computers are not capable of, even though their programmers can play games to make them pretend that they are thinking or that they have a measure of self-awareness. And of course, human beings love to transfer their inadequacies to other parties: that's why we so often speak of "computer errors", "bad karma", "the dog ate my homework", etc. Computers do not think, they compute. Computers do not commit errors, they simply process out garbage after we put in the garbage (GIGO
).

Sure, computers are capable of amazing feats, that we once thought reserved to the greatest geniuses the human race could produce. Case in point: A few years ago, a massively parallel computing machine, called "Deep Blue" by IBM, defeated the world chess champion, Garry Kasparov. Now, if you play chess (I am an avid, but infrequent player), you surely understand how extremely hard you have to think before winning a game against someone at your level, who is not even rated a master (let alone an international master, grandmaster, or world champion). So, when you hear, that a computer was able to beat Garry Kasparov, your first reaction might be "Mon Dieu! Man has created a machine that is even more intelligent than the greatest chess champion that has ever lived." We are in trouble, right? Well, maybe... but not because that computer was capable of simulating human intelligence, but because some people might put that incredible brute computing force in the use of creating ever more powerful weap
ons.

In the end, that very same computer that beat Garry Kasparov at his game is capable of nothing more than "a simulation of intelligence through electrical on/off states and data modeling by some very clever software designers." A computer does not think, a computer computes.

To their credit, they do not commit errors either.

Gelin_

Re: Artificial intelligence

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 11:47 am

[quote]Hi Gelin! I thought you would be getting deeper into the conversation, but it appears that you prefer to stay on the sidelines for now (epi w ap gade nèg kap lese frape... ;-)[/quote]
It was a very good exchange between the two of you. I enjoyed it quite a bit, and learned new stuff also. You see how much confusion and misunderstanding a simple term can bring when its definition is not clearly understood by all.

[quote]Yeah... you're right. Have you ever heard of "great" phone sex? (Maybe not, because your religion would not allow it.)[/quote]
I have the real deal....:o)

[quote]But pagans like me are more than a bit familiar with "great phone sex"....[/quote]
W ap anmède mwen....?

[quote]...In my book, intelligence is associated with thinking and self-awareness, two things that computers are n
ot capable of, even though their programmers can play games to make them pretend that they are thinking or that they have a measure of self-awareness.[/quote]
Isn't it why they put the word artificial in front of intelligence, just to modify the term if you will, to put it into a different category? I am not deep into computer science as you are, but the whole phrase makes some sense, I would think. Depending on their programming, of course, computers can and do work +/- independently to perform "intelligent" tasks. How do you see the future as far AI is concerned?

gelin

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Fri Apr 15, 2005 9:14 am

Bonjou tout moun,

Jean-Marie, mwen vle ba ou siy de vi...mwen pa gentan sètansi pou m reponn ou kOmsadwa (fanmi/travay) men m ap retounen sou kesyon w yo. Kenbe fèm.

Manzè Choublak

T-dodo

Post by T-dodo » Sat Apr 30, 2005 12:01 pm

[quote]Jean-Marie, mwen vle ba ou siy de vi...mwen pa gentan sètansi pou m reponn ou kOmsadwa (fanmi/travay) men m ap retounen sou kesyon w yo. Kenbe fèm.[/quote]

Manzè Choublak, it has been a long time! Perhaps, you need more help with the domestic chores (fanmi). Oh! Oh! Let me stop before I get myself in trouble!

Jean-Marie

Post Reply