Yon Ti Lide Pou 2004-la

Post Reply
Pitit Ginen

Yon Ti Lide Pou 2004-la

Post by Pitit Ginen » Mon May 26, 2003 9:11 pm

Mezanmi apre anpil kritik, bèl brase lide, an nou reflechi sou ti koze sa-a ansanm. Konbyen yo pral ye konsa? Ant 50 mil a 100 mil konpatriyòt, pou piti, ki pral soti nan kat kwen dyaspora-a. Si nou ta miltipliye 100.000 frè ak sè nou sa-yo pa $400 (ameriken) sa bannou : $40.000.000 (ameriken) pou piti.

Mezanmi, men kantite lajan nou pral lage nan pòch apach-yo lavèy dat 1 janvye 2004-la. Pou di nou pral deside ajoute, konsa la-a, tout kantite lajan sa-a nan kòfrefò malfektè-yo? Depi Aristid rive sou pouvwa-a, Ayiti pa resevwa yon goud nan men letranje. Gouvènman ameriken bloke plis pase $500 milyon dola ameriken ke Ayiti te sipoze resevwa kòm èd ak kredi. Anpil ti bagay ke gouvènman-an rive fè _ moun k ap ekri mesaj sa-a pa p fè gam oubyen pwopagann pou Lavalas, n' ap dekri yon reyalite_ daprè sa mwen te tande sou radyo kominotè yè, se ak lajan ki soti nan kès leta-a li fè-yo.

Kilès ki posede konpa
yi avyon-yo? Zòt! Kilès ki posede konpayi k ap vann tikè-yo? Pami-yo, kèk Ayisyen! Sèl sa leta ayisyen pral tire nan tranzaksyon sa-yo, yon ti pitans. An nou sipoze ke leta ta touche 5% nan lajan sa-a (40.000.000 ameriken sa-a) sou fòm taks ke konpayi-yo aeryèn-yo pral paye-l. Lè nou fè kalkil 5% sa-a de $40.000.000(ameriken sa-a) nou trouve nou ak $2.000.000 ki pral nan men leta.

An nou di ke mwen ekzajere. Si w vle, mete kantite taks-la a 10%. Kè-m pa sote pou sa. Okontrè! Pase lè w refè kalkil-la. Boum! se $4.000.000 senpman ki pral antre nan men leta ayisyen. Tout moun ka wè diferans-lan lè nou fè yon ti soustraksyon byen senp. Avèk $4.000.000 nan men leta ayisyen, gwo potanta-yo soti ak $36.000.000.

An nou sipoze ke yon lòt pa, nou ta wetire yon ti pati nan $36.000.000 sa-a pou ajans vwayaj ayisyen-yo k ap travay pou potanta-yo. A konbyen nou te ka mete ti pati ajans vwayaj sa-yo? An nou di 5%. Nou te fè kalkil sa-a deja. rezilta-a se $1.000.000 pou ajans vwayaj frè nou-yo
. Nèg-yo kanmèm soti ak gwo lo-a, ak mayòl-la : $35.000.000(ameriken).

Mwen konseye ke olye nou ta gaspiye pakèt lajan sa-a nan kondisyon sa-a, an nou mete yon mouvman sou pye pou avèk menm lajan tikè sa-yo nou voye al bati kèk "Lekòl ak Lopital" nan peyi-a !!!

Se men-yo kounye-a yo dwe ap fwote ak gwo kout griyen dan sou do-n, lè y' ap kalkile kankite lajan sa-a ki pral antre nan men-yo, alòske peyi D' Ayiti manke tout bagay ki nesesè nan lavi yon kretyen vivan : manje, lekòl, lopital, dlo pwòp pou moun bwè elt.

Kisa zanmi ki nan fowòm sa-a di nan koze sa-a??? Kisa nou wè zanmi-m yo???
Zanmi ki pa t janm patisipe, vin ede-n wè pi klè nan koze sa-a!


Pitit Ginen.

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Tue May 27, 2003 9:29 pm

Jaf,

W pa fin byen entèprete sa mwen te vle di-a. Se vre ke-m trouve nan sityasyon peyi nou-ye jodi-a, mwen panse e-m konvenki ke al fete ann Ayiti nan dat 1ye Janvye 2004 sa-a, epi tounen kite tout pwoblèm-yo dèyè nou, pa fè anpil sans. Men sa pa vle di, mwen mande konpatriyòt mwen-yo pou yo sispann al ann Ayiti al wè fanmi-yo. Se pa sa ditou mwen gen nan lespri-m. Se pa sa menm.

Ak lide sa-a mwen vini-an, se yon lòt fason pou mwen mande tout zanmi vini ak lide pou nou wè, si nan okazyon 2004 sa-a, nou pata tou pwofite kòmanse mete sou pye òganizasyon sa-yo ke-w pale-a. Oganizasyon pou nou koumanse mete peyi-a sou de pye-l.

"...se pa lajan ki manke. Se pa Ayisyen ki manke. Lè nou deside pran san nou pou nou TRAVAY ansanm nan OGANIZASYON, nou va jwenn ni kob pou nou vwayaje epi asire nou ke yon bon pati nan lajan an ale benefisye Ayisyen nou va jwenn ni kob pou nou vwayaje epi asire nou ke yon bon pati nan lajan an a
le benefisye Ayisyen...". Mwen dakò ke nou gen moun ak lajan, kit nan dyaspora-a, kit anndan peyi-a. Nan "Does Haiti matter to you", mwen te souliye yon lavalas konesans ak lajan ki labank ki te ka itilize pou mete peyi-a sou de pye-l. Men, frè-m Jaf, se kilè
n' ap demare mouvman konstriksyon sa-a???

Mwen remake ke nan radyo kominotè nan rejyon-an, pa gen anpil gwo brase lide serye sou zafè bonjan òganizasyon pou konstriksyon sa-a. Mwen te pran inisyativ rele-w plizyè fwa lakay-w pou-m te pataje ak w kèk lide ke-m genyen nan sans sa-a, men mwen pa t gen chans resevwa yon repons bò
kote-w.

Mwen ka tronpe-m ankò, men mwen rete kwè ke radyo kominotè-yo ka jwe yon gwo wòl nan pouse gwo lide sou mouveman konstriksyon sa-a. Men daprè temwayaj ki te bay nan fowòm sa-a sou anpil radyo kominotè nan dyaspora-a, li rete klè ke mobilizasyon, motivasyon, konsyantizasyon, diskisyon ak inisyativ konsekan pa fèt nan sans konstriksyon sa-a.

Si 2004 sa-a pa motive nou, glonfle kòtòf lestomak
nou tankou gwandou k ap monte nan lespas, se kilè, frè-m Jaf, n' ap koumanse koze konstwi Ayiti sa-a??? " Lè nou deside pran san nou pou nou TRAVAY ansanm nan OGANIZASYON....". Jaf, nan apèn sis mwa, 2004-la ap rive sou nou. E w konnen konbyen tan sa pral fè depi n' ap pran san nou pou nou aji (...)

METE MEN POU NOU KONSTWI !!!

Men langaj nou dwe pale nan radyo, jounal, televizyon ak entènèt.


Pitit Ginen.

Post Reply