Page 1 of 1

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt E

Posted: Wed Jun 15, 2005 2:08 pm
by admin
  • Edikasyon se travay tout la vi.[/*:m]
  • Evite miyò pase mande padon.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.