Jistis ak Lapè sou anivèsè lanmò Ti Jan ak Jan Meri Vensan

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Jistis ak Lapè sou anivèsè lanmò Ti Jan ak Jan Meri Vensan

Post by admin » Fri Aug 26, 2005 10:29 pm


Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè
Commission Episcopale Nationale Justice et Paix
Secrétariat national
BP 1572
Port-au-Prince Haiti 6110
Tel / Fax 222 78 99
justicepaixha@yahoo.com
www.forumcitoyen.org.ht/jilap

Nòt pou laprès
Nan okazyon anivèsè asasina sou Pè Ti Jan Pyè Lwi ak Pè Jan Mari Vensan

Chak lane nan mwa dawou, nou sonje lamò de [2] nèg vanyan, yo te asasinen paske yo t ap jennen enterè mesken lòt moun nan sosyete a.

Jou ki 3 dawou, nou t ap sonje Pè Ti Jan Pyè Lwi yo te asasinen nan lane 1998. Tout moun ap sonje sansiblite l pou moun senp ak pou peyizan. Li te nan sèvis yo nèt ale. Anyen pa t pou li. Sete yon moun ki te renmen laverite ak sa k kòrèk.

Jou ki 28 dawou a menm, nou sonje Pè Jan Mari Vensan yo te asasinen nan lane 1994. Tout moun te konnen angajman l te pran pou peyizan te kab ògan
ize yo, epi pou yo te jwenn mwayen pou viv gras ak travay yo.

Nou sonje vi yo ak angajman yo pou yon chanjman tout bon nan peyi a.

Apre tout ane sa yo, pa gen anpil avansman ki fèt pou mete aklè kilès ki te komèt zak asasinay sa yo, kilès ki te bay lòd, pouki rezon yo te mouri. Apre tout ane sa yo, okenn moun toujou pa reskonsab sa k fèt la.

Nan Rèy enpinite a, viktim yo toujou mouri plizyè fwa :
Yo asasinen yo, yo toufe vwa yo,
Yo tere laverite,
Yo vle fè yo bliye yo.

Nou pa konprann ki sa k fè Lajistis bezwen tout tan sa a pou mennen yon ankèt serye, jan sa ye pou lanmò Pè Ti Jan Pyè Lwi.

Nou pa konprann ki sa k fè Lajistis te bezwen tout tan sa pou mennen yon ankèt ki te manke solid e ki pa t abouti an okenn rezilta, tankou sa k te fèt pou lamò Pè Jan Mari.

Eske yo pa fè tan tranzisyon n ap viv la sèvi pou kouvri anpil enpinite ? Nou pokò wè yon avansman reyèl k ap fèt nan pratik ak efikasite Lajistis la. Nou pokò wè ki kote yo mennen ankèt ki abo
uti nan yon jijman ki ede sosyete a rekonsilye ak tèt li.
Okontrè, nou temwen ki jan y ap defèt ansyen jijman, tankou pwosè Raboto a, paske sèlman apre 5 lane, dapre sa yo di, yo te kapab dekouvri kèk erè yo te komèt lè yo t ap fè pwosè a.

Pouvwa jidisyè a ap make pa sou plas, verite a pokò pa janm parèt pou libere konsyans pèp la. Twòp moun toujou nan prizon san yo pa di poukisa, san yo pa kondane oswa lage yo.

Nou temwen rèy enpinite ak vyolasyon dwa moun Pè Ti Jan ak Pè Jan Mari t ap denonse a, toujou ap kontinye.

Enstitisyon lapolis ki sèl fòs legal pou mete lòd nan peyi a, ap vyole dwa anpil moun. Gen egzekisyon somè k ap fèt, gen anpil britalite lapolis k ap komèt, nan kèk katye lavi jèn gason yo an danje. Nou ankouraje lapolis la, ki sèl kò legal pou met lòd nan peyi a, pou l vin pi konpetan ak pi pwofesyonèl. Nou mande l pou l pa sèvi ak metòd ki vyole dwa sitwayen yo. Nou swete pou tout sitwayen kab fè l konfyans nèt ale.

Komisyon Jistis ak Lapè nan peyi a mande to
ut moun ki mele nan zafè bay lajistis, pou yo antre nan konsyans yo, pou yo ramase karaktè yo, pou yo fè Lajistis mache kòmsadwa, pou yo pran reskonsablite yo pou peyi a finalman kapab jwenn Lapè, ki se rezilta Laverite ak sa k Kòrèk. Se pi bèl fason pou fè lonè tout moun sa yo ki te bay vi yo pou gen chanjman tout bon nan peyi a.

Pou Komite Direktè Nasyonal la.Pè Jean Hanssens
Direktè

Pòtoprens, 27 dawou 2005Note de presse
A l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat
des Pères Ti Jean Pierre-Louis et Jean-Marie Vincent


Chaque année, au mois d'août, nous nous souvenons de la mort de deux citoyens solides, qui ont été assassinés, parce qu'il gênaient les intérêts mesquins de certains milieux.

Le 3 août, nous nous souvenions de la mort du Père Ti Jean Pierre-Louis, assassiné dans l'année 1998. Tous se souviendront de sa sensibilité pour les petits et les paysans. Il était totalement dévoué à leur service, détaché de tout. Il aimait
la vérité et la justice.

Le 28 août, nous nous souviendrons du Père Jean Marie Vincent, assassiné dans l'année 1994. Tout le monde connaissait son engagement pour les organisations paysannes, et son travail pour que les paysans puissent disposer de leurs propres ressources les permettant de vivre de leur travail.

Nous faisons mémoire de leur engagement pour un changement réel dans le pays.

Après tant d'années, très peu d'avancement a été réalisé pour connaître les auteurs de ces crimes, les commanditaires et les motifs de leur mort. Après tant d'années, personne n'est toujours pas responsable de leur mort violente.

Dans le Règne de l'Impunité, les victimes meurent plusieurs fois :
On les assassine, on étouffe leurs voix,
On enterre la vérité,
On les voue à l'oublie.

Nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles la Justice dans le pays aurait besoin de tant d'années pour mener une enquête sérieuse, comme dans le cas du Père Ti Jean Pierre-Louis.

No
us ne comprenons pas les raisons pour lesquelles la Justice dans le pays avait besoin de tant d'années pour mener une enquête qui manquait solide, et qui n'aboutissait à rien, comme dans le cas de l'assassinat du Père Jean-Marie.

Est-ce que le temps de transition que nous sommes en train de vivre, ne sert pas pour couvrir de nombreux cas d'impunité ? Nous ne voyons pas un réel avancement dans les pratiques et dans l'efficacité du système judiciaire. Nous ne voyons pas encore se réaliser des enquêtes judiciaires qui aboutissent à des procès qui permettent à la société de se réconcilier avec elle-même.

Au contraire, nous sommes témoins comment des jugements qui ont eu lieu sont annulés, comme celui de Raboteau, parce que, d'après ce qu'on dit, ce n'est qu'après 5 ans qu'on s'est aperçu des erreurs commises lors de la tenue du procès.

Le Pouvoir judiciaire ne marque pas de pas en avant ; la vérité ne fait pas surface comme une force qui puisse libérer la conscience des gens. Trop de perso
nnes se trouvent en prison sans motif clair, sans jugement qui les libère ou les condamne.

Nous sommes les témoins de la perpétuation du règne de l'impunité, dénoncé par les Pères Ti Jean et Jean-Marie.

L'institution policière, qui est la seule force de l'ordre légale dans le pays, viole les droits humains à maintes reprises. Des exécutions sommaires ont lieu, comme des brutalités policières ; dans certains quartiers, il est dangereux de vivre comme jeune garçon. Nous encourageons la police, qui constitue la seule force de l'ordre légale dans le pays, pour devenir plus performante et plus professionnelle. Nous la demandons de ne pas se servir des méthodes et des pratiques qui violent les droits des citoyens. Nous souhaiterions qui tous puissent faire confiance à la Police.

La Commission Justice et Paix en Haiti exhorte tous ceux qui ont comme devoir de rendre justice, d'entrer dans leur conscience, de prendre courage et de faire marcher le système judiciaire correctement. Qu'ils pre
nnent leur responsabilité pour que le pays puisse finalement trouver la Paix qui est le fruit de la Vérité et de la Justice. Ce sera la meilleure façon d'honorer la mémoire de ceux et celles qui ont donné leurs vies pour le changement de ce pays.

Pour le Comité Directeur National.

Port-au-Prince, 27 août 2005

Post Reply