Ki enpOtans pedofili ann Ayiti ?

Post Reply
Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Ki enpOtans pedofili ann Ayiti ?

Post by Manze Choublak » Mon Mar 21, 2005 12:30 pm

Gen yon gwo pwoblèm ann Ayiti ke malerezman moun pa pale souvan ki pou mwen se yon gwo erè, se zafè pedofili a. Mwen konstate ke genyen anpil jenn fi/jenn gason ke mwen gen chans pale ak yo e ke lavi yo baskile paske yo te viktim de abi seksyèl nan tout fOm li pa yon zanmi d lafanmi osnon yon zanmi lafanmi, pwofesè, elatriye...
Kisa n ap fè ak sa ? Epi, kisa lwa nou yo di nan sa a ? mwen pa konnen ditou onivo legal...
Deba sa a dwe fèt yon jou ou yon lOt. Mèsi, balon an lanse...

Manzè Choublak

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Mar 23, 2005 2:22 am

ManzE Choublak,
HonE, fOm di w, se yon gwo problEm li ye an Ayiti ak lOt peyi pou nou menm Ayisyen.

Pwoblem nan, sE ke moun kadejakE sa yo an Ayiti pa janm vle admet ke se sa yo ye. DayE, yo pa panse ke yo fE anyen mal. Yo gen dwa abize on ti kouzin, on pitit madanm yo, on pitit vwazen san yo pa gen ankenn remO.

PetEt sa gen pou l chanje lE gen yon gouvenman pli serye kote moun yo konn kijan pou yo manevre yon peyi tout bon vre. LE sa, na edike pEp nou an lan bon ti mamit. RespE ak edikasyon seksyEl a vin boujonnen nan sEvEl tEt tout Ayisyen.

Mwen gen telman ekzanp pou m ta bay sou vyolasyon sa, e mwen te bay kEk ane pase nan yon diskisyon ke Mambo Racine te vin avE l. Kidonk ma vin tanmen nan sijE a pi ta, lE lot frE ak sE yo a vin bay ti losyE pa yo.

Mezanmi, pa pE, ou menm ki viktim, ou menm ki te agresE, ou menm ki konn tou de moun yo (viktim ak agresE). Ba nou panse w sou sijE a. Li lE pou nou pa kache istwa no
u, fE on lOt pwochen konnen, konsa na aprann youn de lOt.

KOm ou di l, ManzE Choublak, boul la nan pye nou. Faites marcher la balle!

Pa kraponnen mesye, pa pE lave nanm nou nan WOH. Nan pwen moun kap jije w. Bon ti sijE edikatif!

L'union fait la force,
leonel

Widy_

Post by Widy_ » Fri Mar 25, 2005 4:57 am

BONJOU MAN JAF,

Se 1st fwa mwen ka pale èvè-w, men mwen te vle deja fè ou felisitasyoun m, pou ti manmay la kè ou ba JAF la e sa fè-m oun lo plezi.

Zafè pedofili a mwen kwè kè nou pe adose-y a oun peyi ki pòv, ki vle di plis oun peyi pòv se plis ou ka touve atrosite dè jan la sa adan-l.

Se menm biten oun fwa oun kopin marocaine mwen teka di mwen, kè lè saoudyen ka vin nan peyi yo, yo kale kay moun pòv e yo ka di yo dè ba yo ti fi vyèj yo pou yo sa fè rèlasyoun sèksyèl èvè-l e an echanj, yo ka ba se fanmi la lajan.

Pa si kote nou se menm biten ki zòt, men moun ka kache sa, piskè se oun diskisyoun tabou.

Pani si lontan ki sa mwen teka pale èvè oun zanmi fanm gwadloup, e li di mwen, kè lè i te piti, oun zanmi a papay, foure men an kò ay, ki fè kè sa make-y a vi, e sa woulese de sekèl asou konpòtèman ay jòdijou.

Kon li di mwen, li pa janm pale sa èvè fanmi-l, men pou mwen de jan dè nèg konsa, se de boug pou f
oure oun biten nan kò a yo pou yo pa janm woukomanse.

Pran byen swen dè ti bebe la man JAF.

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Wed Mar 30, 2005 12:47 pm

Bonjou,
mwen kontan ke gen moun ki bay de kout kiyè na diskisyon an paske se yon sijè ke m pran oserye. Mwen konn anpil jenn fi epi yon zanmi lontan mwen gason ki viv aksyon malpouwont san konsyans sa a. Epi, lè n te eseye retounen ann Ayiti 97-98 lan mwen fè fas ak gwo fleyo sa a nan mitan timoun k ap viv nan lari yo...Jiskounye a mwen sekwe pa jès sa yo.

Mwen dekouraje jan ke lalwa kleman anvè moun sa yo epi jan santans lan se jwèt li ye pou san manman sa yo. Rèv mwen se ta retounen ann Ayiti epi tounen vwa moun sa yo nan fOse leta adopte lwa ki trè sevè anvè nèg osnon fanm k ap komèt zak sa yo.

Eske kilti nou pa jwe yon gwo wOl nan sa a? paske m sonje mwen t ap pale ak de twa moun sou sa epi, younn nan nèg ki te la a di : ebyen si gen yon lwa kont sa, se tout nèg ayisyen ke y ap arete pou sa a paske depi fi a gen ti tete li bon pou tout bagay. Kouman yon moun ka di sa ? Epi se di ke tout gason ayisyen se pedofil ? Kisa no
u panse ???

Mwen kontan aspè paran an ke zanmi an pote. Ki wOl paran an nan zafè sa a?
Mwen kite nou reponn ak kèk osnon tout kesyon sa yo ke m ap poze tèt mwen.

N a kominike,
Manzè Choublak

P.S- Mwen t ap kontan pi plis si ou rele Jaf : Konpè Manzè paske mwen bouke ke yo depèsonalize m. Mwen rete yon moun aparantyè anvan epi aprè Jaf. Mèsi anpil pou felisitasyon an, m ap fè tout efO m pou ti maymay la grandi an byen. Mwen apresye sa a.

T-dodo

Post by T-dodo » Wed Mar 30, 2005 10:29 pm

Manzè Choublak,

Mwen byen kontan ou poze pwoblèm sa jan ou poze l lan. Gen yon lòt moun Leonel mansyone ki te poze l yon lòt jan sou fowòm Corbett ki te trè mal ki fè sijè te debat mal paske li te akize tout ti gason ayisyen. Se domaj li twò ta pou m debat sijè sa a avè ou kounyè a. Men, avan m al dòmi, mwen ta renmen ou presize definisyon pedofil ou an. Kididonk, gason ki gen plis ke 30 an deyè timoun, fi kou gason, ki gen mwens ke 18 an, oubyen èske ou konsidere gason ki gen mwens ke 18 an ladan yo tou?

Jean-Marie

P.S. By the way, of the five English/English dictionaries I have at home, which weigh together above 75 pounds, none has the word pedophile in them. Does anyone know why? Only my French Larousse dictionnary has it. But, it is all over the Internet. Here is a link to a profile of a pedophile that I used to respond to this post.
http://crime.about.com/od/sex/p/pedophile.htm

Widy_

Post by Widy_ » Sat Apr 02, 2005 3:57 pm

Avan m rantre nan diskisyoun la, mwen ke two malonèt menm, si-m pa souete man JAF oun bèl bonjou.

Eskize-nou, se vye mès a moun gwadloup kè-m gen ki fè si-m ka itilize de jan dè mo kè moun paka fòseman konprann.

Pa pran-y mal, se tou senplèman vye mès an nou.

Mon chè Jean Marie, pou mwen oun pedofil, se oun moun ki ka abize sèksyèlman dè ti moun (ti gasoun kon ti fi), ou si ou le, se oun moun ki ka fantazme si ti moun.

Pou mwen moun ki ka fè sa, se moun ki gen pwoblèm nan tèt yo, men mwen peke di kon man JAF kè se epi la lwa pou regle sa.

Kon nou ka di pa si o bò nou, "se de moun pou pann pa grenn a yo e ou ka foure oun dife anba tèt a yo".

Blag a pa, pou mwen se moun la sa, se oun vole baton pou fou yo pou yo pa janm woufè sa ankò.

Malerèzman se jan dè sije tala ka deranje moun, e byen souvan yo ka toufe sa, ki fè si sa toujou ka fèt pa o bò nou.

T-dodo

Post by T-dodo » Sat Apr 02, 2005 6:59 pm

[quote]Eske kilti nou pa jwe yon gwo wOl nan sa a?[/quote]

Pa gen dout ke kilti nou jwe yon gran wol lan pwoblèm abi ti moun. Lè m ta p leve timoun, mwen pat janm tande yo di li pa legal pou yon gran moun lan relasyon seksyèl avèk yon moun ki gen yon sèten laj. Mwen te tande te gen yon lwa kont "viol" e kont ensent yon jèn ti moun ki poko marye. Lan tou lè de ka yo, m ap pale de relasyon ant fi ak gason.

Lan premye ka, yo ka mete lan prizon si yon gason fòse yon fi gen relasyon avè l. Men ka avwe ke mwen pa ka site non yon moun mwen konnen ke yo te mete lan prizon pou sa. Men, m te konn tande anpil jèn gason ap di gen de fwa lan relasyon ant de jèn timoun - gason ak fi - ke gen de fwa fi a di NON men li pa vrèman vle di NON. Yo ensiste epi fi a vin dakò. Pawòl sa yo te bay move mesaj a jèn ti gason yo. Pou yo, lè jèn ti fi a di non se vle li pa vle gason an panse ke li vle de fason pou ti gaso
n an pa panse ke li se yon move ti fi. Pwoblèm vin tounen ke ti gason yo pa konnen ke lè fi a di NON e se NON li vle di. Sou pwen sa gen anpil travay edikasyon pou yo fè an Ayiti sitou gason k ap montre pitit yo, akoz yo gen fanm deyò sou kote madanm yo, ke yo gen plis pouvwa ke fanm yo. Mwen kwè ke premye travay pou yo fè an Ayiti se dekourage afè gason kap tronpe madanm yo. Answit, si mwen pa tronpe m, se pou yo chanje lwa ki fè l ilegal pou yon fi tronpe mari l kant si se mari an ki fè l li pa koz pou divòs. Si yo poko korije erè lan lwa sa yo, yo dwe fè l. Answit, yo sipoze pini gason ki fè kadejak e montre ti moun yo ke NON vle di NON.

Lan dezyèm ka lè yon jèn ti gason ansent yon jèn ti fi, Byennèt Sosyal te fòse l marye avek ti fi a. Lan yon sans se te yon bon bagay, paske li te fè anpil ti gason reflechi avan ya l lan relasyon seksyèl avèk yon lòt fi. Si gason an te deja marye, mwen kwè ke lè m tap leve, se ti fi an yo te rele piten. Kòm mwen te timoun mwen pat konnen lwa yo petèt li te diferan.
Men, mwen pa ka sonje yon granmoun gason yo mete lan prizon paske li ansent yon jèn ti fi oubyen paske li te gen relasyon seksyèl avèk yon ti fi ke yo konsidere yon ti moun. Se byen malere men kilti ayisyen favorize gason anpil sou fi.

Mwen sonje tou te gen yon mesye lan katye m tap viv lan ki pat marye ke moun te di ki masisi. Li te gen de ti gason kap viv lakay li. Tout moun lan katye panse ke li te gen relasyon seksyèl avèk ti gason yo paske yo di ke ti gason yo te konn manje atab avè li. Mwen kwè te ka gen youn ou de twa lòt ka konsa lan vil lan. Men, mwen pa janm tande lapolis fè anyen kont nèg sa. Petèt sa vwazin yo akize l lan pat vre! Mwen pa konnen. Lan menm lide sa, kay frè yo te toujou genyen youn ou de jèn ti gason kap viv lan lekòl la. Men malgre rimè ki te genyen ant timoun sou yo, mwen pa ka di se te yon bagay ki te janm konfime.

[quote] paske m sonje mwen tap pale ak de twa moun sou sa epi, youn nan nèg ki te la a di : ebyen si ge
n yon lwa kont sa, se tout nèg ayisyen ke yap arete pou sa a paske depi fi a gen ti tete li bon pou tout bagay. Kouman yon moun ka di sa ?[/quote]
Mwen kwè ke gason sa a te plis pale pou tèt li ke pou tout gason ayisyen. Wi, te gen gason granmoun ki te renmen jèn ti fi. Malerezman, mwen pat sonje lapolis ap kouri dèyè yo. Men, daprè sa m sonje majorite granmoun gason yo te renmen fi san ke se te yon obsesyon avèk jèn tifi jan nèg ayisyen ou pale an te di.

[quote] Epi se di ke tout gason ayisyen se pedofil ? Kisa nou panse ??? [/quote]
Repons lan se yon gwo NON. Malerezman mwen pa sonje te gen yon lwa an Ayiti ke yo te di ke granmoun pa ka lan relasyon seksyèl avèk yon ti fi ki gen yon laj pi piti ke sa. Men de la pou di: "Ke tout gason ayisyen se pedofil" se yon egzajerasyon. Gason ayisyen renmen fi e yo gen anpil pouvwa sou yo akoz de diferans lan lajan fi ak gason fè an Ayiti. Mwen paka sonje kote m ta p viv, lè m te timoun, ke an majorite yo te
renmen ti fi ki poko granmoun. Moun sa yo ap itilize eksperyans pa yo epi yo jeneralize yo. Yap bay gason ayisyen move non.

[quote]Blag a pa, pou mwen se moun la sa, se oun vole baton pou fou yo pou yo pa janm woufè sa ankò.

Malerèzman se jan dè sije tala ka deranje moun, e byen souvan yo ka toufe sa, ki fè si sa toujou ka fèt pa o bò nou.[/quote]
Monchè Widy, tankou ou di an, lapolis sipoze dekouraje aksyon sa yo. Lalwa sipoze aji tout tan pou anpeche detwi avni timoun ki viktim krim sa yo. Se malere lan peyi pòv lajistis pa gen anpil lajan ou pa bay priyorite a pinisyon krim sa yo.

Jean-Marie

Widy_

Post by Widy_ » Sun Apr 03, 2005 2:25 pm

Mezanmi,

Mi jean Marie ka voye pawòl la oun dòt nivo ankò, lò-y ka pale dè moun konsantan adan-l

Avan-m kontiye, mwen ka voye oun bèl bonjou ba man JAF ki dwèt ni bon preokipasyoun èvè ti moun la.

Mezanmi, sa Jean Marie di la se vre menm, piskè pe gen de ka èsèpsyonèl ki paka rantre adan ka jeneral la.

Mezanmi, mwen ke ba zòt oun ègzanp a oun awtis Gwadloup ( se moun fanmi lasa, yo ase èksèpsyonèl an jan a yo) se oun denome Daniel Florestal, ki se oun gran miszisyen, men li te osi oun gran pwofesè mizik Gwadloup.

Mezanmi, dèvine ka boug an nou la fè, li ay pran oun jenn ti fanm prèskè minè alòskè boug la teja oun gran mal nonm.

Moun Gwadloup pa konprann ayen an sa mennm, piskè yo di:

kijan fè kè oun gran nonm kon sa, ki ni tout biten pou èt ere, se pa fanm boug an nou la pa vwè, li gen oun bon travay ak oun bon sitiyasyoun, poukibiten boug la ay chache oun jenn ti fanm kon sa, pou noupa di oun jen
n timoun konsa.

Mezanmi, sa fè oun lo istwa, e moun gwadloup voye bon lavwa si sa, pani anyen kè yo pa rakonte, e ti fanm la menm a tou ay, se boug an nou la i te vle, e boug an nou la menm, se jenn ti fanm la li te vle.

moun di, yo di, yo di, e boug an nou la pa janm lage ti moun a moun la, byen o kontrè li vini plis renme ti fanm la ankò.

tousa fè, yo toujou rete ansanm, e boug an nou la menm fè ti moun èvè ti fanm la

Tousa, se pou di zòt kè pe gen tou de ka, ki pa fòseman kon ta lezòt


Pou mwen, nan ka tala, nou pepa pale dè pedofili, men se de moun èsèpsyonèl kè mwen menm an mwen paka eseye konprann.

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Wed Apr 20, 2005 11:40 am

Bonjou, mwen gen kèk tan malerezman mwen pat ka patisipe nan fowOm nan. Mwen li ak anpil enterè lOt kOmRantè ke nou fè, mwen kontan anpil ke gen moun ki swiv de prè aksyon sa yo.
Zafè povrete mennen tou patou pwomeskite men, li pi kriyan nan peyi apovri yo paske enfrastrikti jistisyè a kasi inegzistan. Kit di povrete, di tou, pwostitisyon (dayè se sa ki fè ke kounye a ogmantasyon pwostisyon kote ti gason pi ogmante jounen jodi a).

Mwen kwè ke youn nan pwoblèm yo se fason ke nou dekri aksyon pedofili a. Ki vle di, ke si yon nèg gen lajan, li pran yon timoun ki pa gen lavwa ochapit finansyèman/epsikolojikman, se yon bagay ki nOmal swadizan ke fi a fè yon bon chwa, chwa souvan pou fanmi an e non pou tèt li.

Anpil moun genyen pou yo sezi lè yo pra l wè anplè zak sa yo Ayiti. mwen gen yon granmoun ki sot an Ayiti ki konvenki ke sa a pa egziste anndan peyi nou, alOs ke li menm te blije marye ak yon nèg ki trè gran ke li (li te genye
n sèlman kenzan lè l te marye ak nèg la ki te li menm genyen 40 tna an montan konsa, si m sonje). Kidonk, gen yon mank edikasyon epi yon enkonpreyansyon de fenomèn sa a anpil nan popilasyon an. Wi, nou dwe edike ti gason nou yo ke lè yon fi ti non se Non ankO plis lè fi a pi piti ke li. Anplis, konsekans yo dwe imedya epi ak anpil konsekans.

Se vre kounye a mwen pa wè espwa men, mwen panse ke le fèt gen anpil moun ki kounye a ap pale de sa (viktim ou pa viktim) ap fè ke popilasyon an wè ak san manman sa yo dwe bani.
M ale,
Manzè Choublak

Widy_

Post by Widy_ » Tue Apr 26, 2005 4:34 pm

Adan tout zafè koze sa yo, gen oun biten kanmenm kè mwen te vle fè rèmake, men avanm komanse, map voye oun bèl bounjou ba Man Jaf, et "sans oublier Nekita à qui j'adresse mes meilleures amitiés".

Mazanmi, alòs kè nou ka enterese nou a koze tala an fèzan lè rapò èvè sa kap fèt lakay nou, mwen te vle senplèman di, kè nèg lwen dèyè pèp blan ou ewopeyen adan zafè a pedofili la.

Byen si, sa ka fèt pa kote nou, men pa kote peyi blan yo, nap wè kè se la kè sa foure a tè.

Se sitou, dè yo, kè nou ka tann pale, ki ka vyole ti moun e ki ka touye yo apwe, ou alòs ki ka fè vwayaj nan peyi pli pòv jous pou yo abize dè ti manmay.

Adan diskisyoun an mwen ni lide kè nou ka fè oun amalgam a moun ki ka sòti èvè jenn ti fanm epi zafè pedofili la.

Pou nou byen konprann, fòk nou sav deja, kè an afrik menm e plen dòt sivilizasyoun ankò, sòti èvè oun jenn fanm pani anyen dè anòmal adan l e se oun zafè a "Private Life" a chak moun e sa
nou pe pa di anyen si sa.

Vrè danje an ki ni la, se èsplwatasyoun, yo ka fè jòdijou èvè konmès sèksyèl a ti moun, e sa sapa nèg ki lidè adan l.

Se konsa kè pannan oun moman, touris ewopeyen yo tekay nan peyi aziatik yenki pou yo te abize dè jenn ti moun (minè), men kounye-a dèpi se moun lan wè sa, yo oun jan foure sa pli rèd si se blan la, ki fè kè kounye a yo vin echwe nan rejioun (sèten kote) karayib lan.

Man Jaf menm di konsa, kè alèkile, se jenn ti gasoun kè "market" yo ap mande, ki fè, ou, ki ka èsplike, tout jan dè konmès sal, kè nou ka wè kounsayela.

Mwen menm an mwen, nan zil St Marteen, se konsa kè mwen wè oun alman, kòk ay deyò e i ni an bra ay, oun fanm panyòl, tete ay deyò, èvè oun ti mòso twèl anlè bouda ay, e yo size adan oun bar pa kote plaj, konsi lite nan dominikani.

Mezanmi, mwen pe di zòt kè si sete gwadloup, nèg yo teka tchouye blan la frèt.

Oun dòt ègzanp ankò se oun nègrès kibèn ki taka di m kè nan peyi yo menm, se Alman la ka vini pou oun sèl
biten, se pou abize dè jenn ti moun padavwa a pouvwa lajan a yo.

Oun zanmi metis Alman mwen ni, teka di mwen konsa, kè oun fwa li tande de alman ki teka pale, e yo teka di nonb dè ti moun kè yo koke nan peyi panyòl yo.

Mezanmi, tousa se pou di zòt kè gen oun reyèl danje kè fò nou wè nan kontèks aktyèl la e sa se oun biten ki ka fè-m reflechi oun lo.

Byen de fwa, lè nou ka wè tout diskou fanatizm yo, ki ka fè kè moun ka defann nenpòt ki move kòz, padavwa kè se moun rèlijyoun yo, nou pe mande nou, ès kè se moun tala pepa kosyone konsyaman ou enkonsyaman tout zafè konmès sal tala k ka menne la

Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Post by Manze Choublak » Fri Nov 04, 2005 1:33 pm

Mèsi anpil dèske nou kenbe sijè sa a anvi paske li enpOtan anpil pou nou diskite de li. Nan nouvèl li vinn deplizanpli difisil, se menm koze yo : papa k ap abize pitit yo, pwofesè epi koze ki nou poko tande k ap pase anba syèl ble a.

Avèk kesyon touris la menm, koze madoulè sa a vinn pran yon ekstansyon ak anplè enkwayab. Younn paske otorite yo pwofite, de paske anpil gason sitou (fanm ladann tou wi) jwenn pa yo ladann.

Mwen te tande ke gen yon nèg, plito yon blan ki pwofite de malè viktim Tsunami an pou li mande yon pèdfami pou li livre yon ti bebe 6 mwa ba li pou li fè sèks ak li. Non sèlman nou ka di ke nèg sa a se yon deranje men tou èske se sitiyasyon enpinite a ki fè ke yon moun pa pè kO l pou afiche yon atitid abizè konsa ?

La lwa kleman ak moun sa yo anpil, anpil. Twa, sis osnon douz mwa pa anyen pou mounsa yo. Se sa ki fè ke nèg sa yo kontan ke gen povrete nan yon seri de peyi, dayè paske yo ka boule gra jan yo
pipito. Malerezman se sa ki rive lakay pa nou tou. Se sa nou rele a pwostitisyon de salon - kote li tounen yon nOm sosyetal. Yon istwa yon moun t ap rakonte m : yon frè leglis ann Ayiti, avoka epi msye gen ti lajan tou mache okipe ti jenn fi nan legliz la e nOmalman pran viginite timoun yo paske li ap peye lekOl pou yo, achte yo kèk zafè materyèl. Msye marye genyen de pitit. Saki dwOl nan istwa a, tout moun nan kongregasyon an konnen sa e yo tout fèmen je menm jan ak pastè a. Kanta pou konsèy la, li bèbè epi soud. Kisa ki pou fèt, konkrètman pou chanje mantalite sosyal sa a anndan ak deyO peyi n ?????

Post Reply