Perspectives tactiques pour une meilleure securite nationale

Post Reply
Morisseau
Posts: 50
Joined: Fri Dec 12, 2003 7:26 pm

Perspectives tactiques pour une meilleure securite nationale

Post by Morisseau » Tue Feb 10, 2004 2:03 am

Misyon lapolis ayisyen nan komanse ap grandi an enpotans douvan je popilasyon an fas ak zak teworis tout kalte kap fet nan plizye rejyon nan peyi-a aktyelman. Anpil fwa sou ansyen fowom nan, mwen enteveni pou mande amelyorasyon estrikti fos piblik la ansanm ak yon meye tretman polisye yo akoz de grande misyon ki tonbe sou do yo-a. Kelkeswa jan'w takse yo, i-e lavalas ou pa, yo konstitye yon atou maje pou popilasyon an non selman nan prevansyon sityasyon konsa rive men tou, kom rekou legal oka ou bagay la ta deja mare jan nap viv jodi-a la. Li toutafe nomal le yon moun malad pou'w konsidere ke ou ka mouri. Men, li osi nomal pou'w pa egzajere depan de maladi ou soufri-a. Si'w gen yon ti tet fe mal epi se lanmo senpman kap pase nan tet ou, plizye bagay ka lakoz ou panse konsa. Se swa ou se yon moun ki fenyan, ki san rezistans epi san enfomasyon sou sa yon mal tet, fyev, vant fe mal ye p
ou we kesyon an konsa senpman. Si'w gen yon minimom enfomasyon, ou ka we mal tet ou-a kom yon siy lot maladi ki anonse, rezilta yon chit ou te fe, oubyen lot men pa kom maladi ki pral touye'w la. M'swete ou pral konprann pi fasil rale mennen vini m'pral fe sou kesyon lapolis la nan kad jesyon kriz ame sila. Nan rale mennen vini sa, mwen pral neglije volonteman kesyon politik kesyon an pou'm non selman kite'l pou politisyen fe men tou, pou'm ka an mezi anbrase kote teknik/taktik kesyon an de preferans nan fe REKOMANDASYON ki, si dirijan yo pran yo o serye ka non selman prevni sityasyon parey nan le fiti men tou, pral mete fos la plis an sante pou reyaji a tan lo teworis ki gen koz pi valab epi pi oganize ta atake yon jou. Pou'm komanse, kite'm raple tout moun ke: DEMOKRASI PA FET NAN MOLMOL...
Fos polis la se gadyen lod piblik. Pou nou rann li efektif nan kad travay li, nan limye denye evenman yo fok reskonsab yo:

1) Jwenn tout sipo lojistik ki yo menm diminye risk ki pa nesese nan kad konpl
isman travay li. Mwen vle di, fok lajistis ba li mwayen adekwa pou li opere efikasman nan kreye yon INITE KOWODINASYON POLIS/POPILASYON ki va gen pou misyon, kolekte entelijans imen sou teren an nan kad travay prevansyon krim ak lot. Sa vle di, bon jan relasyon ant lapolis ak popilasyon an nesese pou sikse inisyativ sa. Fok lapolis la pa yon fos represif kont popilasyon an si ou vle genyen bon koperasyon ki pote fri. Map pwofite felisite vizyon kek dirijan ki pa kite yo tonbe nan pyej ki tann la pou ta fe lapolis paret kom yon enstriman pou komet zak tout kalte sou popilasyon an. Ou pa bezwen kreye yon antite paralel ak fos lapolis la pou sa. INITE sa, akoz de konstitisyon an ki refize yon lot fos ame sou teritwa-a an deyo de lame ak lapolis nan lespri pou anpeche itilizasyon enstriman sa yo pa yon move je, li ka soti sou kouveti lapolis la menm senpman avek yon misyon teren ki konplemante oubyen ranfose aktivite lapolis odine-a. Metod sa si yo eksplore li plis, ka elimine fenomen ATACHE/ENFOMATE polis ak lot
non ki souvan raple moun VSN yo. Se ta komkwa yon INITE ENVESTIGASYON teren ke tout peyi serye genyen sou fom nou konnen yo tankou FBI ka CIA pa egzanp. Kom ou konnen, selon non ou ba li pote, kontestasyon li ka pi gran pou'w fe moun aksepte. Pou pwoteje leta-a, fok gen mwayen legal pou kreyasyon sa yo fet avek pridans ke itilizasyon lanve pa fet de ATOU maje sa.

2) Chwa pozisyon yon komisarya sipoze yon desizyon taktik ki gen vizyon pou fasilite defans efektif batiman an ak materyel entelijans enpotan ki ka ladan ansanm ak lavi polisye ki afekte ladan yo mete sou pa popilasyon sivil la rejyon an. Ou pap janm ka anpeche vakabon fe dezod. O kontre, se fe dezod menm ki koz moun rele yo vakabon. Kidonk, nenpot kile, yon sityasyon parey ka repete e, selon kote yo repete yo, vi anpil inosan sivil an danje akoz de boulet pasi pala ki ka ap tire tribobabo. Sa vle di, fok komise oubyen otorite ki fe chwa yo soufri antikras nan chwazi yon batiman komisarya akoz de bote li pou rezon liks e non pou fe travay p
olis la genyen an. Mwen sigjere sitou an pwovens yo ki gen anpil te disponib pou sa, ke komisarya yo elwaye le pli ke posib zon abite yo. Ou ka genyen nan mitan vil la yo INITE RELASYON POLIS/POPILASYON an yo ki plis jwe yon wol sivil laplipa di tan. Pou konfigirasyon komisarya sa yo ki dwe yon SIPO EFEKTIF pou sou-komisarya rejyon an anka deblozay, se pou yo monte gwo mi ak gwo barye ansanm ak pwen gad(tower) nan tout direksyon ki ba ou yon avantaj san parey sou nenpot gwoup moun kap tante vin komet zak teworis. Akoz ou ka we de tre lwen tout mouvamn sispek ozalantou komisarya-a, sipoze reveye plan alet ki dwe an plas nan yon komisarya serye. Fok espas komisarya-a gran ase ak vizyon pou elikopte ka ateri andedan li an tout sekirite an ka back-up rapid lot baz ta nesese epi kote kek twou POZISYON DEFANS ka fouye ladan li pou ranfose sekirite pwop tet pa yo yon fason pou yo ka planifye sekirite popilasyon an.

3) Machin liks kap itilize yo pa mache ak taktik teren ditou. Se toutafe nomal ou we polisye a
p kouri pou nenpot ti vakabon sou senp tire de rw katouch. Liks ki pa nesese sa yo ke wap ofri-a yo vin retire sans sevis kay polisye-a. Se kob li lap bwe epi ou konprann li pral pran reskonsablite li! pa bay tet nou manti. Ou pa konn we Nissan patrol nan batay taktik mesye sof ke okou de wout pou yon misyon kelkonk li viktim yon anbouch! men, kontreman ak yon misyon repons planifye ak yon gwoup teworis, mwen kwe li pa responsab. Mwen gen enpresyon pandan yap tire sou polisye-a, li plis anvi sove machin nan ke tet li alevwa pou popilasyon an. Se sak fe mwen di, dyob lapolis la se yon sakrifis sitwayen reskonsab ki gen sans sevis fe. Se pa plas pou yon chome ki tal lekol ki senpman bezwen yon dyob. Fok nou ranvese tandans lan. Poutan, mwen pou amelyorasyon kondisyon vi ak fonksyonman polisye yo piske, se konsa ou ka fasilite yo efektif nan kad konplisman travay yo. Fok yo soumet yo ak DISIPLIN ki pi rijid la. Fok yon sistem etabli kote ke se moun ki gen sans sevi peyi yo senpman ki rete nan fos la. Tout sa yo
ki vin bwae ak fouye yo dwe santi yo mande twop de yo eke yo volonteman kase kod. Gen sakrifis yap egjize'w, sof lanmou dyob ou ak anvi sevi peyi'w ki ka fe'w tolere yo. Se la menm nou dwe rive. Fok tandans antre nan lapolis pou vin benyen nan liks ak privilej kite manke'w yo fini. Solisyon sa, se revizyon sistem fonksyonman lapolis la ki ka ofri
sa. Fok gen dirijan ki pi serye toujou nan tet fos la piske yo di fos la se refle moun kap dirije'l yo. Li regretab anpil ke enflyans politik sou fos polis la se yon reyalite e se pa nouvel pou pyes moun piske sa vre nan tout peyi. Fok fos legalman ame yo sibi enflyans politik leta peyi yo sinon, yo ka fe e defe jan yo vle. Sel DISIPLIN RIJID ka garanti'w yon fos polis diy. Si peyi-a vle konnen demokrasi, fok polisye yo viv nan diktati DISIPLIN pou devlope sans sivik yo. Mwen opte pou yon refom an pwofonde sistem fonksyonman lapolis ki tabli-a. Mwen opte pou yon fos divesifye an matye de sevis byen kowodone pou yon rezilta pratik nan kad travay li ki se "PWO
TEJE AK SEVI". Li tris anpil le map li tale-a, yon manm kabine sekirite piblik la kap mande popilasyon gonayiv la pran dispozisyon pou defann tet li. Mesye, ann serye, pou taks sitwayen yo ap peye'w pou'w ba yo sekirite le moman sa yo rive epi nan mitan wout, ou kase kod pou'w di li degaje'l! Se di popilasyon di'w li pa gen tan pou okipe de zafe sekirite li akoz de twop bagay li gen pou regle, li peye'w pou fe sa nan plas li epi pou'l di'l DEGAJE'l. Nan yon peyi serye, yo sipoze fwote zorey ofisyel sa pou yon entevansyon piblik parey. Petet sa'l di-a gen konpasyon pou zak tout kalte li we yap viktim yo, nou ka konprann sa. Men, si'w gen konpasyon konsa, sispann touche lajan yo nan ofri DEMISYON"W kom sityasyon an depase'w vye fre. Ou di mwens, dako pou'w pa touche si'w vle rann sevis san ke ou pa gen obligasyon pou fe travay ou le'w pa an mezi fe sa.

4) Fok anket mennen pou konnen nan ki sikonstans polisye yo kouri kite pos yo. Mwen vle yon egzanp trase. Fok gen moun ki pedi dyob yo si
nou vle res yo pran bagay la oserye. si anyen pa fet, sityasyon leve kouri sa gen pou'l vale teren e ou pa janm konnen, li ka menm rive pran tout teren ki genyen. Ki dezod sa. Polisye sa yo se yon bann paste yo te di kap vin preche levanjil nan lapolis la oubyen yon ajan ame otorize ki pret pou mounri pou defann peyi li? Mwen ka konprann ou chwazi pou'w pa mouri men, mwen tap konprann ou pi byen toujou si'w te demisyone avan menm oubyen apre ou fin kouri kom ou reyalize kote'w gad kounye-a la. Fok politisyen sispann fe politik ak fos polis la. Gen payaya ou pa bezwen nan fos la. Si se gwo parenn yo gen konsa, ba li yon lot dyob ki pa POLISYE. Nou pap tabli yon enstitisyon pou yon gouvenman byen detemine mesye men pou leta an jeneral e sesi pou toutan. Kidonk, sispann antrave lapolis ak mod moun sa yo ki pral tounen kanse demen pou nasyon an akoz mank karakte yo epi defisi sans sevis yo. Sikonstans polisye ki kouri yo pral varye e gen nan yo ki jistifyab konsideran eta nivo fonksyonamn an yo ki pa pemet yo
n ripos apwoprye. Sepandan, mwen konnen pesonelman dezom ki yo menm ap travay pou destabilizasyon an fet eke de bon fwa, yap bay teworis yo jaret moral nan leve kouri san rezon epi pou anyen. Yon evalysyon fos ki te debake yo pa rapo ak fos disponib nan komisarya-a ka di anpil sou fenomen sa yo. Nou pa bezwen endividi parey nan fos polis nap reve pou Ayiti cheri nou ka jwenn yon plas bo kote nasyon ki fe fyete sirtwayen li pou viv ladan ansanm ak sa yo ki deyo pou tounen vin pote kole. Mesye yo pe Washington, Paris ak lot pou yo pa di sesi, pou yo pa di sela. Se toutafe nomal, Osi lontan ke'w konnen ou pap fe fos polis la tounen yon zouti represyon kont mas pep la, ou ka mete siwo nan aksan vakabon angranjan. Se tout moun nan tout sekte anndan peyi-a eksepte vakabon yo ki dako pou gen sekirite reyel pou vake a okipasyon yo lib e libe. Se Dyob yon minis enterye, sekrete deta sekirite piblik, konsey siprye polis la, ministe lajistis ak lot pou asire yo dispozisyon pou sekirize popilasyon an san distenksyon pra
n nan ranfose batay kont teworis jodi yo kon sa ki gen pou vin demen yo. Se pou leta antre nan jwet teknolojik la pou ankadre lapolis ak li pou fasilite travay la. Fok materyel espyonaj tankou kamera siveyans, tape recorder ak lot itilize o maksimom pou sa fet. Anpil fwa, leta ap bezwen vyole dwa yon sitwayen pou'l ka pwoteje dwa plizye lot. Avan nenpot sitwayen an resevwa kelkeswa sevis leta-a, tankou dyob, asistans tout kalte tankou dezas natirel, bati yon kay mande konkou pou antere yon pwoch elatrye, fok OU GEN KAT IDANTE AK VIYET ou update avan. Tout ti enfomasyon prelimine sa yo vin tabli yon database sou tout endividi kap trete ak leta ki ala long ka itil nan kad yon envestigasyon kelekonk. Lekol ta dwe gen kom kondisyon pou swiv kou le'w gen laj pou'w fe sa, kat idantite'w. Tout sa yo ankouraje devlopman sivism lakay moun. Yo komanse santi leta-a nan vi yo.

Pou kontre teworis yo nan Gonayiv...

Apre etid nan tet poze strateji mwen riske ni pou lapolis ni pou popilasyon sivil la ta fi
n fet, imedyatman debakman taktik la fet nan site endepandans la, gouvenman an dwe itilize atou legal "etat de siege" la pou fasilite aktivite ak kontwol li lannwit. Tout sivil, apre anons la dwe rete anndan kay yo le swa pou kite lapolis twoke konn li ak bandi san twop risk pou viktim inosan pa fet. Sa ka rive inosan pedi lavi yo kanmem e sa li menm deja regretab. Men, dispozisyon mwen pral ba ou la yo, ka diminye konsiderabman kantite viktim inosan ou pral jwenn. Se pou lapolis pran yon pozisyon stratejik nan antre ak nan soti vil la. Itilizasyon ajan koleksyon entelijans diran lajounen ka tre efikas tou selon jan moman pemet sa akoz de bryevte reyalite-a. Jeneraman, koleksyon entelijans sa yo fet nan le tan. Enfiltrasyon an ka riske sejousi sepandan, tantasyon pou kowonpi pwop manm teworis yo apre arestasyon yo sanble pi reyalis. Pinga nou etone piske nou tout konnen ke son bann moun kote sa bon eke yo chanje kan toutan selon kote yo we avantaj yo. Sof ke non ki site yo pa nan tet mouvman gonayiv yo vre. C
hanje kan nan san yo sitou le yo pa idantifye yo ak yon lide spesifik. yo senpamn vle prezidan an ale san konnen ki moun yo pral jwen kleman. Arestasyon gen pou fet to ou ta. Kolekte entelijans nan men prizonye sa yo. Li legal pou fose yo pale menm jan sa fet nan tout peyi. Kom mwen te di'w, souvan, wap bezwen vyole dwa yon endividi pou pwoteje dwa tout res yo. Pandan ke lapolis dwe rete pre pou riposte selon sikonstans yo, li rekomande li pran tout tan nesese pou gen kontwol estrikti mouvaman, alatet yo epi eleman pi frajil yo. Li pa nesese pou detwi tout bandi yo kom anpil nan sibalten yo ki pa gen ni moral ni otorite pou reoganize lot gwoup rete toujou reyabilitab. Fok lapolis ofri chans sa bay sa yo ke li jije ka itil sosyete-a demen sou lot fom ki pi pozitif ke vyolans izole. Lajounen, se pou sikilasyon anpil polisye fet an sivil pou yon meye entegrasyon nan vi lokal la. li ta pi bon pou yo ta itilize polisye mwen koni antank polisye men ki familye ak zon nan antikras oubyen kek moun kle. SEPANDAN, FOK
STRATEJI SA PA RETIRE TOUT KAPASITE REZISTANS REYEL LAPOLIS NAN POTOPRENS KOM SA KA NAN STRATEJI OPOZAN AME YO. DIVESYON SE YON STRATEJI BYEN KONI, EVITE'L. Kek vil pwovens neglijab pou moman an akoz de efektif reyel fos. Konsantrasyon aksyon yo nan vil denpotans reyel yo akoz de efektif la nou sot mansyone-a yo, se pi bon konsevasyon eneji ki ka fet nan moman an kom, anpil va kase kod pou kont yo a fos vil ki pi enpotan yo va tonbe sou kontwol lapolis. PINGA, PINGA, Map repete, PINGA lapolis estime li gen kontwol pyes vil si se kouri fos rebel yo kouri kom yo ka toujou reoganize yo. Se likidasyon alatet yo ansanm ak destriksyon estrikti mouvan an ki ka garanti yon kontwol efektif yon vil ki te tonbe anban men lenmi. Pa pran zannana pou sizan menm jan yo fe-a. Anpil kote yo pran, se senpman batiman an ki tonbe nan men yo san anyen de valab a leksepsyon de kek zam ke yo deja genyen eke koneksyon ak sekte ki gen nan men yo-a te ka toujou pwokire yo. Sa vle di, anpil kri VIKTWA ou tande pa reyel men, VITYEL. Sa
ki pi enpotan nan planifikasyon pou rekontwolw Gonayiv la, se asire'w ke mwens moun inosan posib mouri diran afwontman yo. Ou pa kapab genyen batay non-konvansyonel la fasil fasil si'w pa idantifye ak entere popilasyon sivil la. Mpa kanpe la pou kounye-a, m'swete mwen te itili ou jodi-a.

Post Reply