Responsibilities of the Haitian Middle Class

Post Reply
Jean Colin

Responsibilities of the Haitian Middle Class

Post by Jean Colin » Sat Jan 24, 2004 6:41 pm

Responsibilties and fear of the Haitian Middle Class
From: BoukmanIII

Is the Haitian Middle Class today behaving like the French, fleeing the country and seeking refuge in Louisiana in 1804 because of the new political and human rights status of the new liberated slaves; like the political exiles in New York in 1960 during Duvalier's dictatorship because of the new political and economic equation in Haiti's power structure or the African American and white Middle Class of the 70s leaving their less fortunate fellow citizens in the ghettoes of the large US cities for a safer and more comfortable standard of living in the suburbs at tremendeous cost and risk to those left behind? Can race, class and economic status really prevent us all to get along? Is Haiti so different?

Mob mentality is dangerous whether it take place in Watts, Los Angeles, Brooklyn, Miami, Port-au-Prince or Ch
icago. How could you expect more from a nation with no institutional structure, no leadership, no functional administration and expertise, no middle class, no investment and just one leader?

Haiti during the past 30 years is like a school bus taken over and driven by a group of unruly kids abandoned by their bus driver who was intimidated by some macoutes, chimeres, attaches or gang leaders who run him into exile.

The Haitian Middle class whom in this metaphor represents the bus driver is just watching from a distance the destruction and chaos in his "bus" (his country) and praying that the Americans will be dumb enough to send their own young marines reestablish law and order and hand him the "key" (presidential powers). And in my views, that is very irresponsible and unpatriotic on our part! We know better.

This chaos affects our roads, our water, our hospitals, our schools, our electricity and our mountains. But I guess, it so much more convenient to come enjoy these great benefits
in America under the protective custody of General John Ascroft while we process our 30 years old or never ending claims for political asylum in the land of the free -- after 1965 anyway for most.

The current leaders in Haiti are incompetent and unprepared.

The Haitian Middle class both in Haiti and the Diaspora, for the most part, is composed of competent but irresponsible characters and a bunch free loaders who could not have produced the Haitian Revolution of 1804 today because of their lack of vision, courage and troubled personalities.

The rest of the world, to a certain degree, could not care less about these so called freed slaves who are about to celebrate their Bicentennial of "Independence and Isolation" as long as these Haitians stay within their borders and don't come litter their beautiful white sand beaches with their black bodies.

It's time for change, fellow Haitians and Haitian-Americans! It's time for us to share power and responsibilities in Haiti, redi
scover and reconcile our families, learn to live together again and rescue that slow sinking "Haitian Titanic." It's our homeland and we paid a very dear price for it.

The solution to Haiti's mess is for the Haitian Middle Class in the Diaspora to also faced its responsibilities toward its fellow Haitian citizens and with the help of the friends, institutions and networks they have established in the US, Canada, etc., in the field of medicine, education, engineering, business and commerce refocus on rebuilding their neglected homeland with institutions that they can model after those in this country that facilitated their own success. They too are part of the problem, focusing on their individual success rather then their country's survival after more then 40 years of whining for one reason or another.

Never before did Haiti, our "eroding nation", have so many expatriates working, learning and training in one of the most advanced societies of all times; we can make a difference if we want
and together build ... the "economic infrastructure ...the health care system ... the education and housing administrations ... the roads, telecommunications, irrigation, potable water infrastructure" and realize our dream of a country reflecting the dignity and pride of the Haitian people.

The Haitian-American Students population in particular and the caring members of the Haitian Diaspora in general represent the best forward troops that the Haitian Revolution and the army of Toussaint Louverture could have ever dreamed of in their strategy to free our people.

Let us all stop the blame game and do our part to finally win Haiti's war of independence. The adversaries outside of Haiti's borders are 10 times more vicious then those within

Kennedy was no Haitian.
But Haitians can be Kennedy like.
"Ask not, what your country can do for you
But ask what you can do for your country."

Jean F Colin
Cooper City, Florida

visit: www.sun.sentinel.com/haiti for an
update on the water level in our "liberated but sinking slave ship" named Haiti.

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Sat Feb 14, 2004 11:27 pm

N ap wete chapo devan lakou a,

Pwen ki esansyèl nan mesaj Colin an, se kote li di ke dyaspora a gen anpil gwo zouti nan men l pou l ta ede Ayiti. Zouti sa yo ki se, a) lesavwa ke pitit peyi a genyen nan tout domèn; b) gwo mwayen ekonomik, ki ta dwe itilize pou met peyi a kanpe. Nou menm tou, nou kwè ke se ta yon bonjan remèd.

Kesyon an se : pou kisa yon konbit konsa poko ka demare? Colin pa premye moun ki pale de koze sa. Nou paka pote boure sou kesyon sa a. Pou kèk moun, se ta sityasyon politik tèt chaje nan peyi a ki ta dekouraje bon samariten ayisyen yo; pou lòt, pifò Ayisyen ki reyisi aletranje yo pa gen santiman apatenans, se de zou twa nan yo ki panse tounen; pou kèk lòt ankò, akòz lavaj sèvo ke kolon te fè lakay nou, laplipa nan nou ki pase sou ban lekòl pèdi idantite nou, ansanm ak tout valè ke kilti ayisyèn nan anseye nou. Twa kritik sa yo makonnen ak reyalite sosyete nou an. Daprè sa listwa prouve, group moun ki e
nstwi nan yon sosyete se yo ki toujou motè chanjman sosyal, politik, ekonomik elt. Men, se pa yon bagay ki janm rive tankou yon kout loray. Pou nou gen dirijan responsab nan yon peyi, sa mande yon travay ki dwe koumanse alabaz, ki dwe pran chè anndan lekòl. Yon travay ki, apre 200 zan, poko menm koumanse nan peyi nou(..)

Nou remake yon gwo kontradiksyon nan diskou Colin an. Li di ke lidè nou genyen nan pouvwa a pa konpetan, pa prepare. Men nan menm tan an, li rekonèt ke gen eleman nan klas mwayèn nan ki konpetan, men sila yo pa responsab. Sa n remake nan langaj sa a se mo "konpetan" an. Kouman Colin defini "konpetan"? Eske se ta yon kesyon de nivo edikasyon? Se pa tap sa, se paka sa, piske pifò nèg ki pase sou pouvwa nan peyi a fè gwo etid, e trè souvan, lòt bò dlo. Aristid ansanm ak nèg opozisyon yo pa yon eksepsyon. Men, konpetan pa konpetan, sa pa janm fè yon krèk diferans nan kalvè pèp nou an ki nan mizè. Alòs, kot pwoblèm konpetans sa a zanmi an ap pale a? Gen yon rimè ridikil ka p
sikile ki vle fè kwè ke tout kolaboratè Aristid yo se moun sòt, sitou senatè ak depite Lavalas yo ak anpil anplwaye leta. Kidonk, se ti aktè sibaltèn sa yo ki anpeche peyi a devlope? Si m byen konprann, depi 1804 se sila yo ki fè pifò popilasyon an ap kreve anba malsite...

Kiyès gwoup moun ki resevwa gwo kòb nan men USAID, IRI, ONG, CIA, IE elt. pou yo fout pwòp peyi yo nan kaka? Moun sòt oswa moun konpetan Colin ap pale yo? Kiyès blan toujou achte, drese tankou chen pou yo vann peyi yo? Ayisyen alnalfabèt oswa sila yo ka p promne ak gwo diplòm anba bra yo? Dayè, zafè konpetans sa a, se li pi gwo pwoblèm nasyon nou an. Pase, depi ti nèg la fè de jou sou ban lekòl li pase nan yon moul ki fè l vin pi gwo enmi peyi l, pèp li, paran l, pafaw, menm tèt li. Se sistèm lekòl sa a ke nou dwe chanje si nou vle gen dirijan ki pa senpman konpetan, men ki responsab e konsyan tou.

Lòt koze ki etone n anpil nan analiz Colin an, se lè l pale de yon klas mwayèn ki abandone responsabilite l e ki rete ak
ote la p gade bèl mèvèy. Nou yon tijan wè twoub nan kozman sa a. Pakèt nèg ka p goumen pou pouvwa yo nan moman sa menm nan peyi a, se nan ki klas yo ye? Nou kwè se sa ki rele klas mwayèn nan (yon bagay ki pa vrèman ekziste an Ayiti. Men ke nou defini souvan pa ti gwoup endividi ki fè etid la) ke boujwa ansanm ak kolon yo toujou drese pou defann enterè yo kont revandikasyon pèp la ki toujou ap goumen pou yon lavi miyò. Se pa sa li ye ankò oswa mwen te mal konprann? Kanmenm, Colin rekonèt ke klas sa a ta renmen wè kolon yo okipe peyi a pou ba l pouvwa a. "We know better" means so much not to be written like this "we know better(...)".

Nou pa dakò toujou lè Colin bannou enstitisyon kolon yo pou modèl. Nou pa fin konprann pou kisa pou n ta chita kopye modèl esklavajis sa yo! Se yo k kontinye manipile lespri nou ak yon modèl "Édikasyon" yo te fè pou drese nou tankou bèt; koulye a, nou ta sipoze swiv modèl <<demokrasi>>
sinik yo a. Pou n al ki bò? Nou pa dwe konpetan senpman, nou dw
e entèlijan tou : pou ki ti nèg nwè kontinye kwè ke tout sa kolon yo fè bon, malgre souvan, analiz reyalite a prouve n lekontrè? Nou panse li ta pi bon pou Ayisyen pran leson (nou pa di al kopye) nan men Azyatik yo ki pa nan ranmase anyen anba bouch okenn kolon sanginè, eksplwatè.

Nou pa kwè nonplis ke yon nonm tankou Kennedy gen okenn pawòl sajès li ka anseye n. Grandèt nou yo, griyo nou yo gen anpil provèb ki ka sèvi nou, si nou aprann renmen sa k pou nou : "Men anpil chay pa lou". Peyizan nou yo aprann nou : "se grès kochon an ki pou kwit kochon an" (yon pawòl ki aplike ekzateman a sa ke Azyatik yo reyalize lakay yo). Agrikiltè nou yo envante yon kokennchenn sistèm ki rele "KONBIT" ki ka sèvi n kòm ekzanp tèt ansanm, e menm modèl politik. Sa vle di lè gen yon pwoblèm, nou tout met ansanm pou rezoud li. Vyeo a di : "Yon sèl dwèt pa manje kalalou". Pou kisa pou na p repete yon endividi ki te konplis nan zak teroris sal kont Kiba. Ki responsabilite eleman sa a nan jenosid ki te fèt sou pèp vyet
nam lan? Tout bagay sa yo se liatwa... Souvan, nou repete de bagay ki pa gen anyen arevwa ak reyalite pa nou nan Tyè Monn lan. Ann aprann sèvi ak grès kochon pa nou!

Si ayiti gen pou l sove nan san tan, se jodi a menm pou gwo travay konsyantizasyon an koumanse. Pou frè nou ya ka p bwè nan rivyè ilizyon, ann di klèman ke "Konbit" tèt ansanm na p reve a pa p janm vin reyalite si pa gen anpil bra, sèvo manbre ak konviksyon ki wè epi deside mete men pou kreye yon lòt jenès ayisyen ak yon lòt mantalite.

Pitit Ginen.

Post Reply