Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan?

Locked
Pitit Ginen

Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan?

Post by Pitit Ginen » Wed Jun 04, 2003 4:47 am

Bagay-yo ap pran yon lòt faz sou nou la. Gwo menas fèt. Nèg fache. Yo pa ezite mande pou zòt ta elimine. Franchman, mwen pa kwè, nou ka pati yon diskisyon solid nan sans sa-a. Eske pwoblèm Ayiti, se responsabilite yon grenn krityen vivan? Ann pati ak kesyon sa-a.
Son inaptitude de créer, sa mauvaise foi en matière de gestion, et sa malveillance vis-à-vis de son peuple, font soulever mon indignation car je suis un patriote, et un bon Haitien.
Li rete klè ke sityasyon peyi-a an degraba : lavi chè, blakaout, dlo pou moun sèvi, fatra, ensekirite, koripsyon elt. Poutan, si yon moun ap fè bonjan refleksyon, èske se yon grenn endividi, mouche Aristide sèl pou nou blame? Anvan tout bagay, fòk nou ta koumanse analize sityasyon ekonomik-la li menm. Daprè enfòmasyon moun ka li nan jounal, gouvènman Etazini-an, nan pra
n pou paravan swadizan denonsyasyon ke apatrid san vègòy nan Konvèjans-yo ap fè, bloke tout kòb ke Ayiti te sipoze resevwa kòm èd ak kredi nan men ansyen kolon-yo, piyajè-yo. Nan nimero Sept-Oct. 2001 jounal Foreign Policy gen yon atik "The man who broke the bank" ki eksplike aklè kouman Etazini kontrole tout enstitisyon finansyè entènasyonal-yo, an patikilye Bank Mondyal ak Fon Monetè Entènasyonal. Se moun ke Etazini rekòmande bay-yo ke yo prete lajan.

Pandan n' ap kritike dirijan nou-yo, li enpòtan anpil pou nou fè atansyon ak gwo enbesilite, awogans, konpòteman kolonyalis, manipilasyon ak pwopagann sinik ki blayi nan sistèm ekonomik ak politik entènasyonal-la. Se vre ke m' ap toujou kondane dirijan lokal-yo, pase yo gen pou devwa eksplike aklè bay tout nasyon-an kijan bagay-yo ye. E yo pa fè sa. Si Aristide te resevwa èd ak kredi e li pa t fè anyen ak lajan sa-yo, la-a kritik ki gen rapò ak koze realizasyon epi jestyon-an ta p kenbe. Men, kolon sinik-yo mete yon anbago sanginè sou peyi-a a
k konplisite yon dal vomisman chen ayisyen. Nou paka ignyore pati sa-a. Mwen pa gen okenn respè pou yon seri de dirijan afriken ki resevwa pakèt milyon dola nan zafè petwòl, min elt, men ki poutan kite prèske tout popilasyon lakay-yo nan malpwòprete. Alòske yo nèg sa-yo posede pakèt chato nan prèske tout kapital peyi blan-yo, menm eleman yo rele Senghor-a te nan bagay sa-a (Jounal Jeune Afrique chaje ak referans sou koze sa-a. Al fè yon koudèy nan kèk atik ki te pibliye nan lane 1996). Aristide pa nan sityasyon sa-a.

"Aristide pa gen kapasite pou-l fè yon mèd." Pou-l fè kisa ak kisa? Yon gouvènman paka fè yon peyi vanse si pa gen bonjan aktivite ekonomik nan peyi sa-a. Sitou nan ka Ayiti kote gouvènman-an pa gen gwo resèt nan zafè taks. Se pa pou anyen, menmsi sijè sa-a pa t mennen okenn brase lide, mwen te demontre nan "De la passivité à la practibilité" ki kantite sektè ekonomik ki merite devlope nan peyi-a alòske, kit s ak anndan, kit s ak deyò e ki gen gwo mwayen nan men-yo, chita y' ap
voye toya sou gouvènman. Yon gouvènman pa Bondye, nan sans ke Bondye gen tout solisyon nan men-l.

Menmsi Aristide vin ak koze responsabilite sitwayen ayisyen-yo nan yon move kontèks, li rete klè ke si Ayisyen pa met men pou yo envesti, pou yo rekonstwi ak ede s ak nan pa bon-yo, lè-n pase je-n, peyi-a ap fin efondre pandanke nou chita nan voye toya senpman sou dirijan. Si gen envestisman konsekan k ap fèt nan peyi-a epi pa gen lwa ki pou ankouraje ak pèmèt ke aktivite ekonomik sa-yo pwofitab pou pèp-la nan konbat koripsyon nan administrasyon leta-yo, nan moman sa-a, se je fèmen m' ap choute sou leta-a. Men nan ka Ayiti jodi-a kote ke sitwayen ki gen mwayen-yo pa enplike-yo prèske nan lavi ekonomik peyi-a; nan moman kote prèske tout resous peyi-a ap gaspiye sou pye, li difisil pou nou kesyone bòn fwa dirijan-yo. Sof s ak te konn resevwa gwo lajan nan men letranje, men ki pa t konn fè anyen avèk lajan sa-a apa voye-l al mete nan bank swis.

Ki movèz fwa? Ki malveyans? Pwoblèm gwangou. Pw
oblèm fatra elt. Men, Fòk nou ta fè bonjan envestigasyon pou-n konnen pouki pwoblèm sa-yo pèsiste konsa anvan nou bay vèdik final-la. Pouki gouvènman-an pa oubyen paka enpoze-l nan fikse pri manje nan peyi-a? Pou-l ta fè sa, fòk li gen lajan pou-l sibvansyone pwodwi premyè nesesite-yo. Fòk tou li ta ankouraje pwodiksyon agrikòl nan peyi-a nan mete sou pye yon politik agrikòl serye. Eske-l gen lajan pou-l ta fè sa? Si zanmi k ap kritike-yo te ka pote repons sa-a pou nou, anpil je ta jwenn limyè nan mitan pakèt blakout voye monte-yo.

Ann Ayiti gen yon veritab absans de sa-n ta rele "jounalis repòtè". Tout tan w ap li nan jounal oubyen tande nan radyo ke gen pwoblèm adwat agoch, men w pa janm wè chif ak analiz chif sa-yo ki pou ta montre aklè kisa pwoblèm-nan ye vre. Pifò jounalis nou-yo jis konkante-yo voye monte bri lari-ya. Ki pwojè ki genyen nan tèl ministè? Ki bidjè tèl ministè? Konbyen kòb yon minis touche? Konbyen anplwaye ki genyen nan tèl ministè? Ki pousantaj kòb anplwaye sa-yo to
uche nan bidjè ministè sa-a? Ki kantite èd oubyen kredi ke peyi-a resevwa? Kouman lajan sa-yo pataje ant ministè-yo? Eske minis-yo ak senatè elt touche twòp nan peyi-a? Si tan kòb ta retire sou nèg sa-yo, konbyen pwojè-k te ka reyalize ak li. Jan nou ka wè-a kesyon-yo anpil e enpòtan ki pou ta ede-n konprann sa k ap pase nan jestyon yon gouvènman. Poutan nan jounal nou-yo, w pa janm jwenn repons detaye sou kesyon sa-yo. Kidonk, jijman nou kòm obsèvatè vin limite anpil. Gen yon gwo vid-la ki pou konble. E nou menm ki deyò oubyen anndan k ap panse fòk nou lonje dwèt sou vid sa-a ki merite konble oubyen kontribye nan konble vid sa-a.

Gen koripsyon. Se sèten. Men kouman nou evalye koripsyon sa-a? Nèg k ap volè lajan leta? Gwo lajan? Oubyen nèg k ap fè koutay? Si se koutay, se tout kote bagay sa-a ekziste. E mwen pa kwè li ka elimine fasilman. Men si se gwo lajan. Wi nou ka kondane tout gouvènman-an, Aristide an tèt. La ankò, yo pral kondane daprèzavwa yo pa mete gwo vòlè sa-a anb
a kòd, boure-l nan prizon. Eske gen ka de gwo vòl nan peyi-a? Mwen pa okouran. S ak okouran vin ak prèv-yo. Pase rimè-yo fò nan peyi-a ke Aristide vòlè kòb leta pou l' al bati chato nan Taba. Kot prèv sou vòl ke Aristide komèt-yo? Gen lòt ki di-l nan dwòg. La-a kat-la brouye nèt (Mwen se yon Lavalasyen wouj. Vye fanatik Aristide. Se sa kèk zanmi gendwa panse. Non frè. Se lojik ak prèv m' ap mande ki pou gen dènye mo nan deba-yo).

Mwen pa kwè nou ka jis konsa deklare pou yo elimine Aristide san nou pa di pouki e vini ak prèv de "le poukwa". Ann sipoze ke tout moun lage-yo nan tèt cho sa-a e deside sakrifye Aristide san jijman, kot altènativ-yo? Kilès ki kredib sou teren-an? Si-n elimine Aristide fòk nou met yon moun nan plas-li. Se kilès? Nou menm ki pral elimine-l la oubyen yon lòt gwoup anndan peyi-a? Aristide n' est pas la fin de l' histoire d' Haiti. Certes. Men, an nou pa wè Aristide, Lavalas oubyen Konvèjans pou yon moman. An nou mande kijan e kouman, nou menm Ayisyen pr
al kontribye pou nou fè peyi nou mache. Pase se Ayisyen ki pou fè-l menmjan nou wè anpil Ganeyen ap envesti nan peyi-yo, retounen al travay nan peyi-yo. Kijan sa pral fèt : kesyon mete peyi nou-an sou de pyel-la? Kijan? Mwen rete konvenki ke elimine Aristide p ap ede-n wè pi klè nan kesyon sa-a. E si ta genyen-k panse ke touye oubyen elimine Aristide pral pèmèt peyi-a devlope, ke-n detwonpe-n. Ayiti pa gen yon pwoblèm endividi, se yon pwoblèm moun kifè peyi-a ap efondre depi dyab te kaporal.

Tout Ayisyen-k pou ede Ayiti vanse!!!

Pitit Ginen

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Post by Ezili Danto » Sun Jun 08, 2003 9:05 pm

One e Respe to all,

Pwoblem Ayiti se pa responsabilite yon grenn Kreyen vivan. Sa se kle.

Pitit Ginen writes and I quote,

“Pandan n' ap kritike dirijan nou-yo, li enpòtan anpil pou nou fè atansyon ak gwo enbesilite, awogans, konpòteman kolonyalis, manipilasyon ak pwopagann sinik ki blayi nan sistèm ekonomik ak politik entènasyonal-la.”

I think you are right and you give me the opportunity to further analize this point Pitit Ginen. For, without a complete understanding of what this mean, we Haitians will continue to destroy ourselves from within, the better to make our tormentors exploit our people. It's central to analyze this calmly and with the appropriate information in order to move forward with the Haitian situation. Otherwise, the Black population tends to react against itself when face with injustice dilemmas because it is contained together in depressed areas by the exploiters and, as JAF points out, as in t
he Compton, LA riots, the Black population protested but it was their very own neighborhoods they destroyed. JAF says “…..popilasyon nwa a leve kanpe epi se pwop katye pa yo ke yo detui paske yo derefize rete enpuisan devan malsite yo konstate devan je yo.”

How do Haitians, the wealthy few, the wannabees, the diaspora, the simple peasant, how do we Haitians, of all hues and classes, move forward while simultaneously, publically exploring, and addressing our national divisions, weaknesses, pathologies (i.e. corruption, in Haiti, and our lack of a political history with civic duty) without continuing to make it easier for the powers-that-be to take advantage and exploit our situation? I think by starting to do a better job at looking outwards together. That's my opinion.

I'll explain why, using some parts of Pitit Ginen's post at ONE and by going into some history and “globalization” particulars at TWO below.

Pitit Ginen wrote and I quote:

“Ann Ayiti gen yon veritab absans de sa-
n ta rele "jounalis repòtè". Tout tan w ap li nan jounal oubyen tande nan radyo ke gen pwoblèm adwat agoch, men w pa janm wè chif ak analiz chif sa-yo ki pou ta montre aklè kisa pwoblèm-nan ye vre. Pifò jounalis nou-yo jis konkante-yo voye monte bri lari-ya. Ki pwojè ki genyen nan tèl ministè? Ki bidjè tèl ministè? Konbyen kòb yon minis touche? Konbyen anplwaye ki genyen nan tèl ministè? Ki pousantaj kòb anplwaye sa-yo touche nan bidjè ministè sa-a? Ki kantite èd oubyen kredi ke peyi-a resevwa? Kouman lajan sa-yo pataje ant ministè-yo? Eske minis-yo ak senatè elt touche twòp nan peyi-a? Si tan kòb ta retire sou nèg sa-yo, konbyen pwojè-k te ka reyalize ak li. Jan nou ka wè-a kesyon-yo anpil e enpòtan ki pou ta ede-n konprann sa k ap pase nan jestyon yon gouvènman. Poutan nan jounal nou-yo, w pa janm jwenn repons detaye sou kesyon sa-yo. Kidonk, jijman nou kòm obsèvatè vin limite anpil. Gen yon gwo vid-la ki pou konble. E nou menm ki deyò oubyen anndan k ap panse fòk nou lonje dwèt sou vid sa-a ki merite konbl
e oubyen kontribye nan konble vid sa-a. “

I was most intrigued by this because though I've said the Haitian government lacks transparence, until this writing I had not thought much about the role of the Haitian media in Haiti. The above gave me pause to further consider the specifics about transparency and participation in Haiti.

But, as I indicate below, after evaluating the issue, unless we understand the all encompassing, far reaching significance of globalization, I think that although access to such information would open doors and one knows not where that opening might lead, even if the Haitian journalists and press could provide the population with all the information needed for making informed decisions and with access to budgets, projects and other such public information for debate, even if they were able to do so, in the final analyses, it would not help us with pushing forward democracy in Haiti. Because the status quo powers do not want the population to be politicized. Period. Th
ey would screw up the information in some way to misinform the public, keep them de-politicized, at each other's throats and at impasse.

To address why this has come to my mind as I thought more carefully about the paragraph noted above, first, I'd like to refer to a book written by someone who knows much, much more about this financial colonialism subject than anyone else I know.

Below, I use Noam Chomsky's book “Profit over People” and look at the following two propositions/statements of his as a foundation for my analyzes of the Haitian situation - that is, our problem with creating a participatory democracy, with transparence, and, with institutionalizing organized political activism.

Would those of you interested, kindly consider and give some thought to these two statements:

1. “Neoliberalism works best when there is formal electoral democracy, but when the population is DIVERTED from the information, access, and public forums necessary for meaningful participation in the
decision making.” (Emphasis added.)

2. The classical neoliberalist say that:
“Profit-making is the essence of democracy, any government that pursues anti-market policies is being antidemocratic, no matter how much informed popular support they might enjoy.” (See, the introduction by Robert W. McChesney to Noam Chomsky's book Profit Over People, at pg. 9)

I cannot thoroughly address all I think this means to the Haitian situation, but I can say, unequivocally, that it means no matter whether the Haitian government is democratically elected by the majority or put in by force, the powers-that-be will do the same thing - exploit the majority of our people and keep us underdeveloped.

That's the nature of financial colonialism. So, whether Aristide's party is at the Haitian helm, or, a Coup d'Etat/civil war someday puts a military dictator at the helm in Haiti, for the majority of the Haitian people there will be no transparence and no participatory democracy, no true mobility of all so
rts; their rights will be circumscribed because of the very nature of the power system that vies for the life and resources of our nation.

For, as long as we contained-in-poverty, and/or also contained, because of poverty, solely within the Island, having no means for venturing back and forth, then, only the degree of oppression will change. It's only a matter of degrees for the masses and classes in Haiti the level of the oppression. But the oppression is there whether or not all Haitians say No More Coup d' Etats and the opposition and Aristide reached a consensus. For, the white man isn't going to suddenly go away and say, "oh, oh you beautifully, united, Haitian people, now that you've found a consensus, we white privileged men will stop trying to divide and conquer you the better to take you to the cleaners." Yeah right.

If Haitians keep at each other's throats, it could just get worst for the Haitian people under a military dictatorship than how it's been since the 1994-2003 return of f
ormal electoral democracy.
But the lash of US financial strangulation would nonetheless still be killing, in some manner or form, our Haitian men, women, and children. That's clear and that's why it is politically intelligent for the Haitian masses and classes, for all of us, to identify the central enemy to Haitian sovereignty and development and start looking outwards together.

For under their system, their wealth is used to divert the people's attention from the true state of thing so the peoples grass roots organizations would be stymied, so the citizenry will not organize to exercise their democratic rights.

For instance, right here in the US, we too are only called-up to practice our democratic duties at election time. Then it's ok for us to go away, for the transnational business community uses everything to maintain its control, even, for instance, the deaths of the 9-11 World Trade Center Americans. For, today for the US corporate media to mention that event has turn into a code fo
r the protection of the priceless rights of privileged white men to forge ahead their goals, of, as Bush puts it, of not allowing any global rival to US superpower dominance. We know the transnational corporations' global leadership is protected by the “might,” the unparalleled strengths of the United States armed forces - their bases all over the globe and their nucleic media and political weapons. All this is used to squash any adversaries, including their own dissenting US citizens.

So, when I read Pitit Ginen's observation about the lack of investigative Haitian journalists in Haiti, I thought of the US corporate “in-bedded” media in the Iraq war, the daily brainwash, all the diversions.

For, before Pitit Ginen brought it to my attention, if I thought about the particulars of the lack of participation and transparency in Haiti, I would think peripherally of the experiences many in the Diaspora have had with the Lavalas government in terms of participation, the dismal outreach, the tendency
to put more faith in white professionals to represent Haiti, the fact that the Haitian citizenry is not, at all, provided with consistent, non-adversarial ways and forums to meet, communicate and interact with their fellow citizens, except when there's a crisis and the government needs public backing.

I primarily thought perhaps of the lack of resources for participation, like constructive public forums, neighborhood organizations, public meeting places, public schools, libraries, lack of special interest groups for a particular Haitian issue beyond Coup d'Etat or the prevention thereof. How we need more voluntary associations, truly organized trade unions, women rights groups and human rights groups with voices in the government. Those are real needs in order to institutionalize Haiti's democracy. But now I'm understanding more clearly and sharply the deeper roots of imperialism's reach when I evaluate the lack, in Haiti, of “journalis repote” within the context of the fundamental role (s) of the gl
obalization structure as expressed in the two statements in Chomsky's book.

Now, that is not to say we in the Haitian society share no blame, we do.

Pitit Ginen points to this when he says: “Se vre ke m' ap toujou kondane dirijan lokal-yo… “

For there are always windows, cracks and fissures within the imperialist system to be pushed at, but Haitian society has yet to even begin developing a broad based independent or representative press and media, just as, in other sectors, there are no real functioning institutions providing the people with access, forums and information that they might reasonably make decisions and formulate opinions.

But leaving aside the general issue that we've yet to mobilize any real resources to carry out such a pro-democracy, community base PR apparatus in Haiti, or even the Haitian will and vision to do so, it seems reasonable to me that, in Haiti, as in the US, those businesses which could afford to advertise in a newspaper would not do so unless s
aid newspaper was espousing views or writing articles, the effect of which would be to support their vested interests. Perhaps that's one reason why we only read about “bri lari-ya” in Haiti.

For, as we in North America know, it's not only in Haiti that we are inundated with reporters who “voye monte bri lari-ya.”

Take the current US “bri lari” - the Martha Stewart indictment, the Lacey Peterson case, the current “reality” TV shows, the current Homeland Security terrorist alert levels, etc., that the mainstream investigative reporters are, incessantly, flooding into the public's mind. For what purpose when people are losing their civil rights left and right under the Patriot Act (s); when people are dying because the pharmaceutical companies refuse to allow health reforms? Or, are these diversions to keep the population from concentrating on the bad economy, the lay-offs, recession. Or, is it to keep our minds off the various Enron-like corporate corruptions, felonies and their scandals.

r
Could it be that it's not only in the US the corporate community works incessantly to see that important issues of an egalitarian participatory democracy are never publicly debated?

If the main purpose of the media/press has become to support pro-business viewpoints, is it feasible to develop a formal representative or independent press in Haiti? How?

Pitit Ginen wrote, in reference to globalization that the Haitian Government has a duty to explain to the people the situation it's facing under IMF, IDB, WTO, World Bank mandates, etc. He says “….yo gen pou devwa eksplike aklè bay tout nasyon-an kijan bagay-yo ye. E yo pa fè sa. “

No doubt. It is a responsibility which clearly they have been derelict and need to address.

I mean, you're definitely right. I don't believe the Haitian populace fully understands “globalization” beyond the concept of “privatization.” Beyond, that is, the demands for the Haitian government to sell off their assets - their State owned industries to (f
oreign) so-called “investors.” Beyond this, I doubt that a significant number of Haitians really understand that the IMF, WTO and World Bank, etc, in Haiti also want no state intervention in the economic growth of Haiti. Or, that their policies and loan conditions and trade mandates require the Haitian government to cut government subsidies (that is no reform or development whatsoever in Haiti), quell the democratic inclinations of the people, and establish an economic system to suit the needs of the few, not the many, by restricting organized political activism, and restricting unions and workers rights to better open up Haitian borders to unregulated free trade by the major Anglo-US/Euro powers.

But, which is more productive, showing the Haitian majority how globalization works and mobilizing towards defeating this system in Haiti overall; moving forwards together with suggestions about what we can do now with what we have in our hands; or simply just criticizing. That's a rhetorical question. The a
nswer is obvious.

So, I'm wondering, could the Haitian citizenry be encourage, I mean be systematically encouraged by the Haitian government and the opposition, to tell of their common oppressors while working out their differences? Could both put out a call for help in telling this common ground side of the Haitian storyline, or, are we all so into our various power trips and vested personal interests, that the good of the people and nation is a side issue?

Could those various Haitian students, both in the Diaspora and especially those, san job, but with university degrees in Haiti be encouraged to use their education and do some public service reporting or organizing? One never knows where such independent initiatives might lead to, perhaps even to making a living someday from it. Wouldn't this help the Government and our people with both participation and transparence? Wouldn't this be a productive use of our enormous human capital? Is it possible? Just some ideas.

TWO:

THE
SYSTEM WAS FIRST CREATED TO EXPLOIT HAITIANS.

We know here in the Diaspora, that it's difficult, well nigh impossible, even for the majority white population in the US, to step up to corporate dominance of everything. Imagine how much more difficult for Haitians in Haiti to do so with no resources, especially since the system was created to first oppress us - the first captives (slaves) to set foot, in chains and manacles, in their New World.

For, from a historical perspective, Haitians, like no one else, in this “New-World,” know well this rule by the wealthy few is not new.

Globalization is, as renowed investigative reporter, Greg Palast says in his book, "The Best Democracy Money Can Buy," at p. 74, just “financial colonialism.” I say, it's just the current mechanism the former slave owners and colonists are using to exploit the resources of the world's peoples. It's just the current way for the wealthy white men and their few colored overseers, to limit the political rights and civ
ic powers of the many.

This battle to oppress the many by the few has been going on for over 500 years, and, perhaps since history began.

But, in it's current form as neoliberalism, it was started, as Greg Palast (at. p.75) points out, in the early 1970s by a Professor named Milton Friedman at the University of Chicago.

Said professor who was known to be driven about in a black limousine by a Black chauffeur “once opined from his high chair: Why are people attacking Rhodesia, the only democracy in Africa?”

That statement, Palast reports, (at pg. 75) was made at a time when the nation of Rhodesia, now Zimbabwe, was controlled by Whites who then where 5% of the population, who, as Greg Palast points out, “kept the 95 per cent Black population in virtual slavery, without hope and certainly without the right to vote.”

This little history is just to point out the nature of the mindsets promoting neo-liberalism and its predisposition to target and prey on people of color the
world over for exploitation.

Back in the early 1970s, Professor Friedman and his like-minded cohorts trained budding bankers and, specifically, a group of mostly Latin American students, in the principles of neoliberalism (globalization) at the University of Chicago, in a workshop entitled the “Latin American Finance Workshop.” And, as Greg Palast says, these “budding bankers and dictators-in training …would later on, turn Chile into an experiment in torture and free markets.” (p. 74) Still, the apostles of globalizations, often point to Chile as an example of the glories of globalization.

********
Add all this together and today, financial colonialism/globalization, is imperialism in modern form. Forget the high fluting economic mumbo jumbo, for it's nothing more than where the governments of the former slave holders/colonists, especially the United States, push trade deals and other accords, like those espoused by the World Trade Organization, down the throats of the world's people's to
make it easier for corporations and the wealthy to dominate the economies of nations around the world without having obligations to the peoples of those nations. Call it any name, Reagan/Thatcher's “trickle down economy,” “supply-side economics,” or, “neoliberalism” – whatever. Its purpose is to maintain the status quo.

In fact, its proponents equate this form of capitalism with democracy, just as, back-in-the-day, they once thought the slavery-generated wealth of the industrialized countries was sane, progressive and egalitarian.

Of course we know it's not.

Frankly the crux of the matter is: what their theories say it does, and what, in reality, it does, are diametrically opposed. Simply stated, “globalization” as applied by the Breton Woods organizations and their derivatives, is a duplicitous means of maintaining the same old same old.

Its apostles say the natural laissez faire, free market is democratic because everything is to be subject to said “free market system.”


EXCEPT, in reality, the effect of the application of their theories is that the free market system only applies to the poor, not to the wealthy few. Except, there's nothing remotely democratic in a corporate hierarchy (no open access to information and decision-making.) For while these mostly right-wing proponents of the status quo are against social spending, government subsidies for education, health care, infrastructure development, protection of local industry on behalf of their citizenry, they want and expect, as their ENTITLEMENT AND PRIVILIGE, that, for instance, the Haitian government should funnel tax dollars to them, (i.e. to pay old dictatorship debts they've called in) rather than subsidize gas prices, literacy, programs to help with lavi che, grangou, etc. They want, for instance, for us to protect their markets for them from competition from, let say the poor Haitian farmer and miserable Madame Sarah vendor/merchant, or from any economic balancing or Haitian financial market regulations that
would take into account the Haitian people's welfare.

In essence, governments around the world, like the Haitian government no, matter if it's a Lavalas or becomes a government from one of the Convergence opposition, all governments are required to work supportively on behalf of business but NOT supportively on behalf of the non-business sectors, which they have convince us all are “special interests.”

“Special interest” is everything except business of course. “Special interests” are consumers, Blacks, women, children, workers, people who want health care, better education, schools, public access, human rights or environmental protection. Turns out, if you look closely at “special interests,” it's the majority of the US, and in fact it describes, the world's population and citizenry.

Yet and still, most US investigative reporters, never mind, Haitian journalists or Haitian proponents of business interests, have bought into this system and rarely analyze the status quo's claims. Not
many point out the free market doesn't exist, except as I say, for the poor. For most of the State assets these companies want, for instance, for the Haitian government to sell off to foreign “investors,” are infrastructure businesses, which, by their very nature would give the new owners a monopoly. In fact, overall, markets are almost never competitive because massive corporations who own huge controls or monopolies over their markets shares DOMINATE most of the global economy. Companies like, to name a few, Warner, Sony, Wal-Mart, Citibank, Chevron Oil, Bristol-Myers Bechel or Halliburton (Haitians my recognize Halliburton in Haiti, as Brown & Root, its subsidiary.)

Turns out, if you look closely, the policies of NAFTA, GAT and the WTO with, among others, its Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS), are not about trade, free market or democracy at all, but, as Palast says, are “a sly means to wipe away restrictions on business and industry, foreign and local.”

For, as Palast furt
her notes, “Once countries protected their workers and local industry behind taxes at national borders. In the new world trade order, global corporations may demand levies against nations which sell or buy products outside the zones they have marked out by brand names and market segments. The WTO's penal system for prohibited importing and exporting goes under the psychedelic title TRIPS.” (at pg. 63)

According to the apostles of worldwide neo-liberalism (globalization) the role of government is simply to protect private property and enforce contracts. Political debate is limited to minor issues. That's it. They are against any sort of social spending because everything is about profit, profit, profit and more profit.

This is the system the US media never loses a moment touting as the absolute best in the world, the epitome of human development.

So, that's why, it's my opinion, that under this system in Haiti, any Haitian government which comes to power will be forced, not to work sup
portively on behalf of the poor and the working class, but only to protect the profit-making class. There isn't any choice. This is what the globalization apostles see as “democracy.” A perverse understanding of democracy which results in a de-politicized citizenry marked by passivity or apathy and cynicism. Under this system, citizens who have no financial or other monetary value; citizens who are not within the profit-making loop are, in effect, worthless surplus, invalidated, useless, undeserving and surely incompetent.

So, if we Haitians clearly understood that these are the principles, the profit-culture, which we all are living under, then we could begin to see why we act, feel and react the way we do. We may easier be able to see there is a system out there, an invisible chain and manacle, now called “globalization” with its influence on, not only the economy and politics, but on our mainstream culture(s), education and media sytems, etc. That elsewhere, as in the US, the public relation indust
ry, the business community, the academic ideologues, the intellectual, the reporters, journalists - the entire mainstream, support this status quo, whether they identify themselves as right wing or left wing – Republicans or Democrats. The common ground they espouse is that the US system, which is to be spread across the planet, may be flawed, but, it is the BEST SYSTEM IN THE WORLD!

The best the progressive world could espoused to. The end.

For, we know how in the US, the business community and its corporate news media, spends fortunes bankrolling a public relations machinery to convince the US citizenry of that this-is-the-best-of-all-possible-worlds' propaganda and that another more progressive system is unthinkable; that we Americans can't do better than this.

As Chomsky says, the US business community and their PR apparatus make an “unpalatable situation appear rational, benevolent, and necessary if not necessarily desirable.”

Of course that could be because, US intellectu
als along with the populace, were trained, in US schools, to see the status quo as the best of all possible worlds; trained by our corporate media to become consumers not form communities having nothing to do with buying; trained that getting the good life means these compromises MUST be made; trained that under this profit-making-is-the-only-thing-of-value-system, that it's pretty unprofitable to challenge those who benefit from the status quo. For, according to the always tantalizing, ever mesmerizing rags-to-riches capitalistic storyline, illusion rather, that next millionaire could be you!

Obviously these self-serving ideas bring us back to the age of the divine kings' spiel, except now it's the rule of the godlike corporations and their wealthy owners.

Frankly, no organized civic group has ever realistically shown to the public the rags-to-riches story applies to only one in millions while the one, two, three percent privileged white men in this world, owning most of the worlds assets, ar
e the ones entitled to all protections, all bounties, in fact, as the Bush administration is proving, their frontier extends throughout the world and anyone who questions this US corporate gluttony is a terrorist, anti-democratic - a wretched subversive who needs squashing!

Under this system's basic principles, the majority of Haitians, like all the world's peoples, must always be ruled indirectly by the Washington's corporate elite and directly by their wealthy local Haitian agents of imperial power. A role, the Convergence wannabees badly want to slip on.

Ezili Danto

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Tue Jun 10, 2003 3:28 pm

Monchè Jaf,

Nan mesaj 7 Jen w-an, W vini ak bonjan enfòmasyon pou nou. Sitou sou eta mouvman popilè-yo ak zafè koripsyon nan leta, sann pa bliye eta manfouben gouvènman-an. Nan mesaj mwen-an, mwen te fè silans sou pwen sa-yo, yon fason pou-m te rete sou wòl Aristide nan leta-a.

Gen yon bagay ki dwe klè pou nou tout. Aristide paka, pou kont-li, konbat koripsyon, opòtinis elt. Se prèske enposib, si antouraj-li pa onèt. Nou ka sonje an 1991, se pa Aristide ki t ap met lòd nan aparèy leta-a, se p at Aristide ki t ap met zenglendo anba kòd, se p at Aristide ki t ap met disiplin nan finans peyi-a. Poutan, menm lè yon seri de minis t ap fè yon travay revolisyonè, nou te wè nan antouraj nèg sa-yo de endividi k ap ankouraje koripsyon, ki t ap fè vye pwopagann politik pou Lavalas, yon fason pou te asire sivi sistèm k ap bay yo manje-a.

Demobilizasyon w ap pale la-a pa nouvo non Jaf. Depi KNG-a ak Avril te fin mete yon fen nan

zafè alfa-a, tout militan konsekan te konstate demobilizasyon sa-a. Lavalas pral pouse fenomèm sa-a nan ekstrèm-li kote Aristid li-menm rete gwo koupab nan sans sa-a. Men mwen fin pa padone msye pase li fin pa montre limit-li kòm yon ansyen prèt ki pa gen vizyon yon veritab lidè politik. Avèk Aristid nan pouvwa-a an 1991, pa yon sèl fwa te gen apèl pou fòme bonjan òganizasyon popilè konsekan ki gen pou vizyon enterè peyi-a olye ti enterè mesken. Vid sa-a vin fè ke lè bagay yo ap dejenere nan men msye, bri koudeta pran kouri, li tonbe nan demagoji ki pral presipite koudeta-a.

Mwen repete plizyè fwa nan fowòm sa-a : frè nou-yo opòtinis anpil. Se youn nan bagay k ap fè peyi-a fè fon. Kouman nou dwe reyaji pou transfòme enpwisans an POUVWA? Repons-lan chita nan mete bonjan òganizasyon kominotè oubyen popilè sou pye, kit nan dyaspora-a, kit anndan peyi-a, ak moun ki montre volonte ke yo vle tout bon vre patisipe nan konstriksyon peyi-a. Mwen pa panse gen lòt mwayen pou transfòmasyon sa-a rive fèt.
Oganizasyon konsekan! Oganizasyon konsekan! se pi bon chimen k ap
ede-n jwenn wout pou-n soti nan forè-a.

Obsèvasyon-m, experyans mwen nan òganizasyon popilè ann Ayiti pwouve-m ke koze militan konsekan-an se pi gwo dilèm nan peyi-a. Men li sifi ke nou jwenn yon ti gwoup ki deside e ki konsyan vre pou anpil bagay tranfòme. Batay pou transfòmasyon sa-a pa p fèt senpman nan mouvman popilè, fòk nou mennen-l anndan lekòl kote jèn nou-yo dwe gen yon lòt vizyon, yon lòt lekti, yon lòt analiz de reyalite peyi-yo. Dayè, mwen rete konvenki ke si pa gen okenn travay an pwofondè ki fèt nan lekòl, transfòmasyon sa-a gen dwa pa janm fèt. Pase, nou paka bliye ke vle pa vle jèn-yo gen pou vin asire lidèchip nan peyi-a. Men si nan kakòn tèt-yo anyen pa chanje, kisa nou ka atann kòm chanjman?

Jèn-yo bizwen direksyon, se yon obligasyon sou chimen transfòmasyon-an!


Pitit Ginen.

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

US Foreign aid and globalization brings Eurocentric results.

Post by Ezili Danto » Tue Jun 17, 2003 8:13 am

One et repe to all:

In his comments, posted Mon Jun 09, 2003 8:25 am. Post subject: “When we manage to avoid the distractions” JAF gives us a better understanding of why USAID and the US Embassy continually supports certain types of NGOs, non-profits and “AID” organizations in Haiti.

JAF, in effect, tells us that Kolon yo naturally support those organizations furthering their points of view, businesses and political interests in Haiti. As JAF says perhaps that's the reason “….why IRI, NDI, NED, USAID, Institut Francais, CIDA (the Canadian one) spend so much money on so-called NGOs, Civil Society, and political organizations in Haiti. Why USIS has always maintained a program for the training of Haitian journalists. Indeed, these are the kinds of investments better known as "foreign aid" which never stop in our countries whether it is a Republican or Democrat that is in the W
hite House. Whether it is Chirac or Mitterand who occupies the Champs Elizé or whether it is Mulroney (conservative) or Chretien (Liberal) who occupies the Canadian Parliament in Ottawa. “

In fact, JAF brings up something I have a bit of experience with and would like to briefly underline.

I just add, by quoting part of JAF's astute post that “these are the kinds of investments better known as "foreign aid" which never stop in our countries whether it is a Republican or Democrat that is in the White House.” I say USAID and the like, support these training-type reforms not only for the in-road it gives them with brainwashing and propaganda in Haiti, but for another, more concrete, reason.

USAID and their like, hire US “consultants” to do the training, which means the US “aid” money goes back to the US; which means, the money goes to USAID State Department cronies and US-governmental employees who are always the ones lapping up “aid” monies to Haiti, not the poor Haitian child in need.For, the foreign aid money USAID and the US Embassy tell the US citizenry will go to make life better for Haiti's poor, in fact goes directly into the pockets of the US corporate elite, their professional classes and the simple US clerk and administrator - who as I've written elsewhere, use it, to pay for private schools in the US or Western Europe for their children and to live like mini-monarchs in Haiti with a bunch of cheap domestics and restaveks.

Once they get a taste of the standard of life they get in Haiti as White people with dollars and paying no taxes or tariffs, once they get that taste, just like the old Dixiecrats in the US South, they can't give that sort of exploitation up. They won't.

Most, by education and/or social class in the US, simply could not afford such living standards in the US, or, in any of the other Western countries. So, Haiti as Africa is used for their upward mobility. These Whites are the ones feeding the Haitian journalists their by-lines for the “bri
lari” they incessantly print. They are the ones keeping the instability going and advising the Haitian Diaspora to keep away from “brutal and backwards” Haiti with constant manufactured conflicts. They are the ones creating these conflicts to keep the Haitian government, journalists, business people and workers and professionals occupied, while they, these mostly White US nationals and their local Haitian agents, steal our lands all over Haiti or go throughout the “developing” world getting said other poor countries to service THEIR NEEDS. All the while telling all and a sundry they are bringing “reform,” carrying forth their “white man burden” to the “Third Word.” Now, if you buy this trash, you weren't listening when your Grandmama was telling you about the escapades of ti bouki and ti malice.

Also, if foreign “aid monies” are spent on training, it perpetuates itself. It perpetuates Haitian dependency on the US and it's “experts.”. It perpetuates getting Eurocentric returns indefinitely in Haiti, w
ith no maturity date. For, it's not about investing in skills-building for Haitians so Haiti becomes self-reliant and independent. No. These US/EURO “trainings” gets Haitian journalist, police, party organizers, etc. to adopt US beliefs and opinions. But the extra gravy for the Kolon system, the other salient point of USAID's reforms is to return the majority of US aid monies back into US hands and leave Haiti with a constant need for more “training.” That way the mostly White employees at USAID and employees of USAID contractors and their affiliated NGOs will have endless opportunities to “keep training” Black Haitian journalists, judges, lawyers, policemen, etc., thereby having an endless need to keep making money from Haiti's underdevelopment.

If, like me, you asked USAID and the other so-called “bailleur des fonds” to allow for a small portion of their foreign “aid” money to be used to buy supplies that, for instance, Haitian Court houses might need to become useful to the masses and classes in Hai
ti, like electric generators, file folders, pens, pencils, computers, water tanks, paper for warrants, ect. They will tell you Haiti is too politically “unstable” for them to invest in like this. (Why does Haiti stay unstable? Do you see the maze we are put in!) \

Point is, building basic infrastructure that, for example, would make useful their “training” is not their concern. So, they will “train” Haitian judges, or, policemen who have no habitable court house to go to work in because THAT irrationality, that lave men siye a te, serves their interests. Even before I sat there at the table with these drones, I knew only Haitians with progressive mindsets could help change Haiti. Today, I know it this more clearly and try to share that knowledge as best I can. (Paraphrased from Ezili's other writings.)

I remember spending months in Haiti, going to meetings after meetings with these international “donors” from France, US and Canada, telling me how they had tons of money for judicial reform, but
when I said “there was no electricity in the Ministry, why don't you advance us $5,000 of that godzillion you have to give away and I'll go to Miami and get a generator presto pronto, so the Minister of Justice and the two hundred or so employees for the Ministry could start doing some justice work, (now this illogic had been going on for TWO YEARS before I got there, even before Guy Malary's assassination.) But they looked at me like some outrageous subversive in need of a padded cell room and said I had a “conflict of interest.” Damn right I did! (Paraphrased from Ezili's other writings.)

Yet and still, USAID and the US Embassy had $160million or so to actually give away to some large multinational consultancy company (Checchi) from the US for a six-year contract to “train” Haitian judges and for lots of, as JAF points out, “Civil Society” and “democratization projects.” That was in 1995-1996. We know now (Sixty Minutes did a piece on it) how that money was wasted on US so-called experts. No syste
mic, authentic judicial or community policing reforms was done. That's not USAID's job, or US Foreign Aid's job. We know now how one such White USAID contract lawyer “reforming things in Haiti” was actually a disbarred lawyer from California or Washington State. These are the sorts of US-“experts” making a killing lapping up Black pain in Haiti and elsewhere in the “developing world.” Their skin gives them the benefit of doubt, while Haitian professionals, no matter how light or what upper class ranking in Haiti, will not be so lucky in their own country. For, while these Whites working for USAID, US Embassy or even the UN, are making top dollar they couldn't possibly earn in the US or their own countries, Haitian lawyers in Haiti actually TEACHING and SHOWING them Haitian law, codes and customs (to make them experts so they could go write those books and Foreign Journal articles and add to their international resume) were and are still getting less than we pay workers at McDonalds in the US. See why, the mon
ies of the “Internationals” will not ever help develop Haiti's democracy, consensus-building, Haiti's Civil Society, pro-democracy movement, nor, improve the Haitian people's living standards or with any, for that matter, Haitianist cultural, political and economic growth in Haiti. US, USAID, IMF, WT, World Bank, are all about servicing themselves, their corporate morally repugnant elites. Frankly, any Haitian official who doesn't understand know this by now is incompetent. Any elected or appointed Haitian official whose sole strategy is based on THE HOPE for the trickle down that might remain, after the Eurocentric services his and her own peoples, any official who plan for Haitian development rests on this hope is incompetent.
(Paraphrased from Ezili's other writings.)

Speaking from experience, no one needs more than one week in Haiti “within that system” to know it's totally worthless to Haitianist and an absolute obstacle to Haiti's development.

I remember thinking while in one of these
USAID Mission Director's house, that if I stood still long enough, him and his colleagues might mistake me for some of that “native” artwork and craft they had all about their houses and had “collected” all over Africa. If I stood still, they might just think I was made of wood also. Forget I was a breathing human being. For they certainly could not think Haitians were equals or even human, if you analyze their policies at work in Haiti, lived through it and see how they use us as fuel.” (Paraphrased from Ezili's other writings.)

The popularly elected government IS important because it's a first step. But it also draws too much heat from the imperialists to have much room to breath a lot of systemic change into Haiti. So, our attention must be two-fold. Keep mobilizing to provide the Haitian people's mandate the support necessary so we don't go back to military dictatorships and keep mobilizing to develop some national HAITIANIST strategy, a fifty year or so strategy, to plan and develop Haiti notwi
thstanding the furnace of Haitian fratricide and US manifest destiny that wants Haiti as simply a “service center” for US/Euro needs. Frankly, only the generations of Haitians independent of those two mindsets and systems can actually help Haiti. For, within these historic and current crucibles we can and WILL make changes while accounting to both. That job is for the Fruits of 1957 as I elsewhere written.

For, Haitian fratricide - that is, us-Haitians being at each others throats- and the imperialistic system and Haitian political culture that animates this, simply assist with getting Eurocentric returns indefinitely in Haiti.

Once in Haiti, I even ventured to a USAID reps, “Why don't you videotape your training sessions, that way Haitians can use the tapes next time. For instance, we could use the videos and training materials to build a self-serving Haiti library at a computer center for future use?” No, sireeeee. Haiti, is not even worthy of them leaving us training tapes of their oh so i
mportant, latest American training methods. Now, we know Haitian-Americans also pay the US taxes used for Foreign Aid. We know we have an interest in how our money is spent in Haiti too. But, fact is, foreign aid money must be used for employment of US “experts.” That's it. Haiti's misery provides these diplomats, experts, US consultants, etc. with jobs and opportunities to get to Haiti and get some leisure time to figure out how to start their families import and export or tourism businesses so they can live the good life in perpetuity. Don't even ask what makes these drones' qualified “experts” in the Haiti situation. For you already know, they mostly must be US-governmental, White and just do their colonizing chores. Period. (Paraphrased from Ezili's other writings.)

Since I've come back from Haiti, I've made it my business, as most of you know, to use Haitian culture and art as my platform for exposing USAID, US Embassy and the imperial eye there in Haiti keeping Haiti in chaos and impasse. For, as
I've written elsewhere, the spirit part of me asked, “Why else would the Ancestors have given you - you with your particular abilities, points of references and sensibilities - such a seat, if not to bear witness? So, it is for me to do what I do. But Readers, I join JAF and Pitit Ginen in asking for zami-m yo to come share with us. What is YOUR contribution to lifting up Haitian culture, Haitian societal standings, Haitian economy, Haitian impact on the world, to exposing and lessening Euro/US barbarity in Haiti, that's what I ask my fellow Haitians and friends. This forum is the place to discuss these things. I would encourage more Haitian people to participate instead of simply viewing our discourse here. Haiti needs positive Haitianist input.

*****
JAF touches on something else worrying me these days. He says “For instance, it is under the current Canadian "Liberal" government that a number of right-wing white men met in Ottawa last January to decide to put Haiti under occupation - before Janu
ary 1 2004. This caused a lot of noise (see article of l'actualité of March 15th 2003 titled "Haiti mise en tutelle par l'ONU) but I have not seen anything to convince me that the plan has been derailed by the noise made.”

True enough JAF. I've not seen anything either to convince me that this plan has been derailed. In fact, with the Ascroft pronouncement that Haiti is a “terrorist” breeding ground and the latest US government attacks on the Haitian people with their pronouncement, after 200 years of not caring one bit how Haitians treat their children, now they are so, so, so concerned about my babies, that Haiti has just been put on the list of countries (to be denied foreign aid”) “Trafficking in Persons.” Why now?

While Haitian journalist waste time focusing on “bri lari ya,” or, as Pitit Ginen also says “yon grenn Kreyen vivan” who, as I've said is pretty hamstrung; while we fixate on Aristide, US and USAID strategy to oppress Black Haiti goes forward and 2004 is beckoning for them to
try and psychologically annihilate us with a direct or de facto occupation at the very moment we are celebrating our ancestral achievement. What are we-Haitians doing to put obstacles in their way before this happens? Now, that would be a long term Haitianist investment certainly designed to pay an annual Haitianist return indefinitely, having no maturity date. That's the type of development I want my children to know I stood and fought for. It's not their type of globalization.

Li led li la.

Ezili Danto

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Tue Jun 17, 2003 9:43 pm

Sè-m Ezili,

Li enpòtan nan kalfou nou rive jodi-a pou nou kole lide nou-yo, nou menm ki kanpe nan kan pèp-la tout bon vre; nan kan pwogrè-a, nan chache pi bon mwayen pou-n retire peyi nou nan sa li ye-a. Pou nou fè sa, li enpòtan pou nou detèmine klèman ki fòs nou, ki feblès. Kilès ki enmi (sila-yo, se yo-k pi enpòtan pou nou) ak kilès ki opòtinis.

Pandan n' ap brase lide pou-n wè pi klè nan jwèt bosal sa-a, mwen pral fè kèk kòmantè sou mesaj w-a ki te parèt nan dat 8 Jen-an.

[quote]I think by starting to do a better job at looking outwards together. That's my opinion.[/quote]
Si-m byen konprann lide wa-a, w mande pou nou ta mete ansanm pou-n bare lawout a magouyè, lenmi etranje k ap divize pou renye, k ap fè konplo pou genbe-n nan tenten. Se yon bagay ki posib... Men, li poko ka reyalize koulye-a, pase nou gen twòp konpatriyòt sanvègòy nan mita
n nou. Nou ta gendwa gen ti divizyon, san sa pa anpeche-n wè nan yon menm direksyon_kondisyon prensipal ki pou ta pèmèt nou fè travay bare vòlè sa-a ansanm_men sosyete nou tèlman gangrene anba chirepit ki vin fè travay sa-a prèske enposib. Eske gen mwayen pou tout sektè nan peyi-a met tèt-yo ansanm? Pèmèt mwen di ke se pa sa ki pi enpòtan. S ak esansyèl-lan : se pou TOUT SEKTÉ sa-yo Wè enterè peyi-a anvan tout bagay. Kesyon de enterè yon gwoup, sa yo rele klas sosyal-la, ekziste toupatou. Men sa pa anpeche gen ekilib nan sosyete kote se enterè peyi-a ki konte dabò. Yon gwo peyi tankou Brezil chaje ak enterè de klas, men sa pa anpeche gen ekilib nan sosyete-a, malgre "Favelas-yo", pase omwen gen yon bann sektè ekonomik ki prodiktif anpil ki vin kreye yon espas vital pou plizyè milyon moun. Nan yon lòt gwo peyi ki se Nijerya, w pa gen yon sektè ekonomik ki pwodiktik tankou nan Brezil. Feblès sa-a vin kreye plis tansyon nan Nijerya. An gwo, mwen oblije di ke se pou nou rezoud gwo vye divizyon enbesi
l anndan lakay nou dabò anvan pou nou kontre ansyen kolon-yo.

[quote]But, as I indicate below, after evaluating the issue, unless we understand the all encompassing, far reaching significance of globalization, I think that although access to such information would open doors and one knows not where that opening might lead, even if the Haitian journalists and press could provide the population with all the information needed for making informed decisions and with access to budgets, projects and other such public information for debate, even if they were able to do so, in the final analyses, it would not help us with pushing forward democracy in Haiti. Because the status quo powers do not want the population to be politicized. Period. They would screw up the information in some way to misinform the public, keep them de-politicized, at each other's throats and at impasse.[/quote]
Mwen dakò ke li enpòtan anpil pou konpatriyòt nou-yo konprann s
a "Globalizasyon" an ye. Banm rezime an de mo kisa-m panse_ nan yon lespri Tyè Mondis_ sistèm sa-ye apre tout sa-m li sou sijè sa-a : gwo antrepriz entènasyonal-yo, sitou gwo antrepriz peyi oksidantal-yo mete ansanm ak yon seri de gwo òganizasyon finasye entènasyonal tankou Bank Mondyal (BM) ak Fon Monetè Entènasyonal (FME) ap fè presyon sou peyi nan Tyè Monn-nan. Sektè sa-yo ap fè presyon pou peyi Tyè Monn-yo kite gwo konpanyi oksidantal-yo antre fè sa yo vle lakay-yo : pou yo achte pou sen kòb konpanyi yo vle, pou yo mete nenpòt ki endistri san leta pa mande yo kont sou zafè salè, sekirite anplwaye ak lanvironman elt. W va remake se yon eksplikasyon byen kout ki pa pale de wòl BM ak FME nan prete Tyè Monn-lan lajan ak gwo enterè ki jwe ak sa pou yo fòse peyi sa-yo vann tèt-yo bay gwo entrepriz blan-yo. Men kijan mwen rezime koze "Mondyalizasyon" an. Pase, malgre tout sa w tande nan lòt peyi blan se pa konsa bagay yo jwe. Kesyon : èske Tyè Monn-nan oubyen pèp nan Tyè Monn-nan ka anpeche bagay sa-a ki k
oumanse deja rapousib? Nou ka toujou brase lide sou kesyon sa-a!

Eske wòl ke jounalis nou-yo dwe jwe nan eksplike kisa k ap pase nan ministè nou-yo enpòtan? Mwen kontinye di Wi! Se enpòtan. Kouman? Tip jounalis sa-a m' ap pale-a, se pa senpman nan domèn gouvènman li dwe fouye zo nan kalalou, se nan tout gwo dosye ki konsène avni ak byennèt tout peyi-a. Yon tip de jounalis konsa ka fè ankèt sou maladi ki genyen nan peyi-a, vini ak bèl rale sou eta agrikilti ak la mizè nan tout peyi-a pwovens pa pwovens ak anpil lòt dosye konsa. Gen anpil anpil kesyon yon jounalis konsa ta gen pou-l eklere pou moun ki enterese nan yon enfòmasyon syantifik, sa vle di ki chita sou envestigasyon, rezilta ak analiz. Mwen panse yon apròch konsa ta ka ede jèn nou-yo pi konprann reyalite peyi-a e menm konsyantize kèk ladan-yo sou responsabilite-yo nan patisipe pou yo ede peyi-yo, konpatriyòt-yo. Pi gwo konsekans yon demach konsa se ta montre jèn nou-yo enpòtans agiman ak analiz nan yon diskisyon olye voye monte, akizas
yon ridikil ki pa chita sou anyen konkrè nou tande souvan k ap fèt tribò babò.
W panse ke kolon-yo (statu quo powers, si-m byen tradwi tèm sa-a) ka anpeche-n fè yon bagay konsa? Mwen pa kwè sa!

[quote]The classical neoliberalist say that:
"Profit-making is the essence of democracy, any government that pursues anti-market policies is being antidemocratic, no matter how much informed popular support they might enjoy." (See, the introduction by Robert W. McChesney to Noam Chomsky's book Profit Over People, at pg. 9).[/quote]
Ka Aristid ak Chavèz nan Venezyela eksplike koze sa-a aklè kote pakèt atoufè-k te vòlè pouvwa nan peyi ki "pi demokratik-la" ap eseye fè tout sa k posib, ak konplisite chen anndan kay, pou nèg sa-yo pa reyalize anyen pou peyi-yo.

[quote]I cannot thoroughly address all I think this means to the Haitian situation, but I can say, unequivocally, that it means no matter whether t
he Haitian government is democratically elected by the majority or put in by force, the powers-that-be will do the same thing - exploit the majority of our people and keep us underdeveloped.

For, as long as we contained-in-poverty, and/or also contained, because of poverty, solely within the Island, having no means for venturing back and forth, then, only the degree of oppression will change. It's only a matter of degrees for the masses and classes in Haiti the level of the oppression. But the oppression is there whether or not all Haitians say No More Coup d' Etats and the opposition and Aristide reached a consensus. For, the white man isn't going to suddenly go away and say, "oh, oh you beautifully, united, Haitian people, now that you've found a consensus, we white privileged men will stop trying to divide and conquer you the better to take you to the cleaners." Yeah right".[/quote]
Mwen pa konnsi w rann kont de sa, oubyen mwen ka mal eseye entèprete entansyon-w nan f
raz sa-yo. Men mwen gen lenpresyon ke jan w pale-a, se konmsi destine nou nan men kolon-yo; se konmsi si se pa yo ki bannou yon chans n' ap pase tout ekzistans nou nan malpwòpte ["no matter whether the Haitian government is democratically elected by the majority or put in by force, the powers-that-be will do the same thing - exploit the majority of our people and keep us underdeveloped".] E w di pi lwen aklè ke vòlè sa-yo pap janm deside kite okenn espas pou nou respire ["For, the white man isn't going to suddenly go away and say, "oh, oh you beautifully, united, Haitian people, now that you've found a consensus, we white privileged men will stop trying to divide and conquer you the better to take you to the cleaners." Yeah right".] Mwen ta renmen w pran konsyans de pwopo sa-yo sè-m Ezili. E petèt reflechi ankò. Nan powòl sa-yo gen anpil Kè kase e menm defèt devan pouvwa sistèm-nan ki parèt tèlman enpresyonan ou pito pouvwa ke medya nèg sa-yo fè parèt tankou lafen dimonnde. Ki pi grav, w di aklè ke
"Linyon pa fè lafòs" devan nèg sa-yo nan koze sa-a : [But the oppression is there whether or not all Haitians say No More Coup d' Etats and the opposition and Aristide reached a consensus.] Mwen dakò ke opresyon-an ap toujou la. Men ak yon Inite konsa [all Haitians say No More Coup d' Etats and the opposition and Aristide reached a consensus.] se si n' ap kapab fè presyon nou menm sou malfektè-yo, bare-yo lawout pou yo pa foure dan-yo nan zafè nou. Ak yon inite konsa tou, n' ap kapab travay ansanm nan bati peyi nou_ yon bagay ke pèsonn paka anpeche-n fè si-n ini.

Nan koze presyon sa-a, pèsonn pa alabri nan Tyè Monn-nan. Sanginè, figi di sa-yo eseye anmègde-n nan tout jan : nan sipòte koudeta lakay nou; anpeche nou jwenn medikaman pou geri malad lakay nou. Men gade kouman presyon beton-an te fè Aristide ak Chavèz tounen nan pouvwa-yo, malgre malpouwont nan peyi sa-yo te gen sipò pi gwo atoufè-a (Etazini)! Gade kouman gwo presyon pèp Afrik Dissid-la fè pi gwo konpanyi medikaman nan monn-nan ki
rele Pfitzer kouri batba nan chire pit sou kesyon medikan jenerik yo pat vle Afrik Disid pwodwi-a! Gade kouman pèp souvren mete silans sou-yo!!! Gade sa!!! W pa wè ekzanp sa-yo sifi pou bannou_ nou menm militan ki jire jiskaske nou disparèt pou-n kanpe pèp-la_ jarèt pou-n pa pè fè presyon, denonse epi fòse-yo negosye what is called by all names "Statu quo powers", "the powers-that-be". An verite Ezili atoufè sa-yo pa fè-m pè! Yo gen gwo mwayen pou yo peye fè elimine yon militan konsekan, men yo pa dwe kraponnen nou. Si se pou sa, nou pata p menm sot nan chenn(...)

Gen yon leson ki enpòtan pou nou pa bliye : "politik se yon kesyon de rapò de fòs". Men se kisa nou rele "Fòs" nan jwèt politik-la? Pou mwen menm, se pa yon tèm nou ka defini nan yon fason senp. Mwen panse ke mo sa-a konplike anpil. Men lè n' ap pale de fòs nan yon kontèks politik, fòk zafè fòs militè-a vin an dènye nan lespri-n. Kesyon FòS sa-a, mwen plis wè-l nan BONJAN OGANIZASYON. Sa-m vle di ekzakteman, sèke se paske Tyè Monn
-nan rete divize, fann an myèt moso kifè kolon-yo kontinye ranpòte lamayòl nan jwèt-la. OPEP rete sèl òganizasyon serye ke Tyè Monn-nan mete sou pye nan echanj-li ak Loksidan. E nou wè aklè kouman Loksidan negosye ak respè ak òganizasyon sa-a. Men, grasamisèrikòd! se pa petwòl senpman ke yo bizwen lakay nou. Pifò matyè premyè chita nan Tyè Monn-nan. Pouki pa gen yon òganizasyon konsa ki pou pwoteje enterè sa-yo??? Nou tèlman enbesil, nou trouve-n kite se yo-menm ankò ki fòme pwòp òganizasyon pa-yo k ap deside pri tout sa n' ap vann-yo. Soti nan kacawo rive nan kafe ke Tyè Monn-nan premye pwodiktè. Pou konbyen tan ankò, yon sityasyon ridikil konsa ap kontinye!!! E pa met nan tèt-w yon sekond Ezili ke mwen ak w nou paka gen mo nou nan kaye listwa sa-a. Depi nou gen konfyans nan refleksyon ke n' ap fè, nou pa dwe yon moman kite teren idyolojik-la bay pèsonn.

Nou pa p pran alalejè enfliyans ke miltinasyonal-yo ki gen mwayen lajan ak sipò militè jan nou wè sa ap fèt anba je nou-la ann Irak kote y
o antre al vòlè petwòl tout moun jis founi je-yo ap gade. Men, lè n' ap pale de sektè ekonomik sanginè sa-a, fòk nou fè atansyon pou-l pa parèt tankou Papa Letènèl ki ta vini an chè e an nòs. Yo pa sa e p ap janm sa!!! Yo pa imòtèl, yo pa etènèl!!! Nou wè plizyè ki disparèt san yo pa kite tras! "Se Pèp-la sèl ki verite-a. Tout res-la se kout penti" : "Seul le peuple est authentique, tout le reste est maquillage (Pitit Ginen). Lè n' ap denonse politik miltinasyonal-yo atravè sa ki rele "globalizasyon" oubyen "mondyalizasyon" an, nan eksplike pou konpatriyòt nou-yo kisa ki kache dèyè bagay sa-a, kijan gwo biznis sa-yo ap fè magouy ak konplisite dirijan lakay nou-yo sou tèt nou, se yon fason pou-n fè presyon sou-yo, pou-n fòse yo jwe korèk nan jwèt-la san yo pa fè vis, ni bosal kote je pèp Tyè Monn-nan kale sou-yo. Se sa menm sa k te pase nan Afrik Disid-la prouve-n. Menmjan konpanyi petwòl ki rele Talisman-nan blije fèmen pòt-li nan peyi Soudan anba kout grif kritik toupatou. Youn nan feblès sistèm-
nan, sèke yo paka pèmèt-yo bouche zòrèy devan kritik nou-yo. Malgre Etazini, an gwo ponyèt, mache pran Irak, li kanmèm oblije ap chache lave tèt-li nan eksplike awogans li-a. Li menm blije nan bay manti pou-l wè si-l ta sove lafas. Sèke prèske toupatou nan lemonn se tankou chen yo trete pèp ameriken-an, soti nan prezidan pase pran sitwayen. Li ak atansyon medya nan peyi sa-a e menm lòt medya oksidantal ka p travay pou-yo, w ap wè aklè ke fokon-yo pa fèmen zòrèy devan vag kòlè (anti-americanism) ka p desann sou-yo. Kidonk, yon nonm gendwa ap fè frekan, men pèsonn pa tou pwisan. Pa gen bagay sa-a pyès!!!

[quote]We know here in the Diaspora, that it's difficult, well nigh impossible, even for the majority white population in the US, to step up to corporate dominance of everything. Imagine how much more difficult for Haitians in Haiti to do so with no resources, especially since the system was created to first oppress us - the first captives (slaves) to set foot, in
chains and manacles, in their New World.[/quote]
Lide sa-a vin rejwenn menm sa-m fenk eksplike piwo-a. Lide ki vle fè kwè ke miltinasyonal-yo enkontrolab, entouchab. An verite se yon mit bagay sa-a! Anpil peyi afriken ki te fenk pran Endepandans-yo, malgre feblès-yo nan zafè jestyon, te kanmenm rive nasyonalize yon pakèt endistri lakay-yo ki te nan menm miltinasyonal-yo. Ekzanp sa-yo montre aklè ke miltinasyonal-yo pa la fen dimonn. Peyi Tyè Monn-yo ka gen kontrol sou sektè sa-a si yo ranmase karaktè-yo. Epi tou ann nou byen vit di ke si Ayiti gen pou-l fè yon pa se pa okenn miltinasyonal k ap vin ede-l fè sa. Miltinasyonal-yo ki dirije, an majorite, pa blan se peyi blan parèy-yo yo ede pwogrese (gade kouman yo pouse Irland sou mache entènasyonal-la nan detan twa mouvman kote yo fè gwo envestisman nan peyi sa-a nan zafè elektronik, enfòmatik elt.) Yo pa janm fè sa pou okenn peyi nwa. Ke nou pa fè-n ilizyon nan sans sa-a!!! Sa vle di, si yo vle vin fè biznis lakay nou, fòk
nou atann nou a de negosyasyon sere ki pa p fasil nan defann enterè pèp lakay nou. Si-n manke louvri kò-n bay-yo, fè basès devan-yo, y' ap kontinye trete-n tankou chen. Dayè, sèl mwayen pou peyi Tyè Monn-yo soti nan tenten se dyaspora ak klas ki genyen-an ki pou premye gwo envestisè nan peyi sa-yo. Pa gen lòt pòt k ap mennen-n nan bout tinèl-la! Miltinasyonal vòlè, fachis pa p janm pòt-la!!! Sonje, pou-n fini, ke yo paka anpeche-n fè chanjman nan peyi nou si tout klas politik-la ansanm vle fè sa(...)

"Aucune force au monde ne peut vaincre un peuple qui lutte pour sa libertè"
(Lénine). "Pa gen okenn fòs sou latè ki ka met ajenou yon pèp ka p goumen pou libètè-l"

Se nan chanje lide n' ap anseye youn lòt epi vanse sou chimen k ap ede-n wè pi klè nan kesyon chanjman pou Ayiti peyi pa-m, peyi pa-w la.

Pitit Ginen.

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Post by Ezili Danto » Thu Jun 19, 2003 3:38 am

One e Respe to all;

Pitit Ginen, vye kouzen mwen an,

Gen yon ti dans peyizan yo rele Djouba. Mwen konn danse l defwa pandan tanbourine mwen ap chante yon ti chanson ki di: “Travay, m ap travay ohh. Kouzen Zaka m ap travay avek ou tande….Zaka mete m travay. Zaka mete m travay. Pat konnen si m ta ka fe tout travay sa yoooo, Zaka mete m travay, la lan abitasyon ohh…..”

E byen, Kouzen Ginen mwen, m ap travay lan abitasyon an toujou… Men, bay se w yon ti tan pou li byen reflechi kouman sa ou di lan post dat 17 Jen ou a fel we pli kle. N ap we pi devan…… «Zaka mete m travay…..»

Annatandan, gen de, twa, bagay mwen ka di byen vit parapo ti mo ou ekri yo:

1. Seke, nou dako anpil. Figi di sa yo, yo pa kapab kraponnen mwen e pep mwen an fasil. Mwen konnen sa, pa enkyete w. Sa, se fos nou;

2. Nou dako: sosyete nou an, nou poko kole lide nou yo lan yon pwen ki ta pemet nou, kom ou di «fe travay bare vole sa yo ansa
nm.» Men, mwen di anplis, se rezon sa menm, se sa ki fe destine nou nan men kolon yo. Se nou ki pa bay tet nou chans avek pouvwa nou bay paket «konpatriyot sanvegoy nan mitan» nou yo.

3. Sa, se yon de pwen mwen t ap eseye di lan post ou reponn la. Mwen pa di linyon pa fe lafos. Fraz mwen ekri yo pa di sa, se pa entansyon m. Mwen we se paske nou pa konnen longe et lage chaj lenmi enperyalis la mete sou tet nou, kouman li ap divize pou l kraze nou. Mwen we sosyete nou-an pa konprann sa lan trip ak fyel li byen avek figi li pran anba mondyalizasyon. Si yo te byen konprann, yo t ap we menm avek fos linyon nou ap gen gwo pwoblem avek Blan yo ki vle entere nou anba mize pou etenite.

Si pouvwa politik lejitim e pa lejitim ditou a, si "TOUT SEKTE" te konprann, yo t ap we kiles ki vre lenmi pep Ayisien-an. Sa konte dabo. Andire, sekte opozisyon an pa konprann sa. Sosyete Ayisyen nou an, an jeneral, pa jwenn bon enfomasyon sou vre pwoblem nou ki kapab mobilize yo anko. Andire, yo pa we entere peyi a se
konprann kiles ki lenmi a - kouman lenmi sa jwe avek yo - konprann sa anvan tout bagay e reyalize yon tet ansanm sou entere nasyonal sa nou genyen, kom yon nasyon, kom Ayisien, KONT lenmi tout sekte popilasyon Ayisien an. An Ayiti, pouvwa politik lejitim e pa lejitim la li genyen yon sel GWO lenmi vre. Yo pa konprann sa, yo pa konprann devwa yo kom sitwayen Ayisien. E sa, se pli gwo febles sosyete nou an genyen ki fe l pa konprann poukisa dirijan Ayisien yo pa kapab fe yon bagay tout bon pou lavi che, grangou e mize. Sosyete nou an panse bagay sa yo lan men dirijan Ayisien lejitim yo, oubyen, ilejitim yo. Men, se pa vre. Petet se la nou pa dako. Paske, si m byen konprann, andire ou we «konpatriyot sanvegoy nan mitan nou yo » ki mete sosyete Ayisien nou an «telman gangrene anba chirepit» andire ou we moun sa yo e seten klas politik Ayisien kom yo tou puisan. Men, ou pa we kolon yo tou puisan? Si m byen konprann, andire ou we Ayisien malonet yo petet plis «enkontrolab», «entouchab» ; kom li preske enposib pou f
e presyon sou yo koulye a ki ap reyisi?

Eske, malpwopte Ayisien sa yo pi red ke malpwopte miltinasyonal yo e dirijan bann mou sa yo fe nou? Mwen di non. Mwen we ou bay ekzanp kijan lot peyi bat yo. Men, mwen pa we ekzanp kouman sekte Ayisien sa yo ou we ki ap bare wout inite nou, kouman lot pep, lan lot peyi, avek sekte kowonpi sa yo, klas sosyal sa yo, travay pou jwenn inite ou konpromi itil anba sistem global la. Men, etranje avek mondyalizasyon li a, ki ap fe konplo pou kenbe nou nan tenten, li menm li kontrolab, touchab, paske ou di «se si n ap kapap fe presyon nou menm sou malfekte yo, bare yo lawout pou yo pa foure dan yo nan zafe nou.» Ou di «yo pa imotel, yo pa etenel!!!» Men, mwen t ap mande w, E Ayisien malpouwont yo, eske yo etenel, tou puisan? Ou pa di sa, men, an gwo, sa ou di lan post ou a, li fe m reflechi konsa. Mwen ta renmen brase lide sa avek ou pi devan.

4. Finalman, ou ekri, «Sonje, pou n fini, ke yo paka anpeche n fe chanjman nan peyi nou si tout klas politik la ansanm vl
e fe sa…» Mwen dako. Men, ou te fe m kwe ke se pa posib pou tout klas politik yo ansanm vle fe sa, non? Ou te di «Eske gen mwayen pou tout sekte nan peyi a met tet yo ansanm? Pemet mwen di ke se pa sa ki pi enpotan. S ak esansyel lan: se pou TOUT SEKTE sa yo we entere peyi a anvan tout bagay.» Mwen we kontradiksyon, mwen pa byen konprann. Kisa ki entere peyi a si se pa we kiles ki vre lenmi nou?

Anfen kouzen, pemet mwen di ke mwen ta renmen w pran menm pasyon ki fe w ekri : «Pa gen okenn fos sou late ki ka met ajenou yon pep ka p goumen pou libete l » e di sitou «Pa gen okenn fos, ou sekte Ayisien sou late ki ka mete ajenou pep Ayisien an le li deside mete tet ansanm e sa a se ou bagay posib nou ka reyalize koulye a.» Paske si nou menm, lan kan pwogre a, nou pa ka di sa kleman avek konfyans (sou tout teren e sitou sou teren idyolojik la), si nou pa kabab we sa koulye a ansanm, ebyen kouzen, tout lot pawol nou di se radot.

Tande m byen.

Ezili Danto

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Sat Jun 21, 2003 7:15 am

Sè-m Ezili,

W vin rann brase lide nou-yo enteresan anpil, pase mwen trouve-m fas yon militan konsekan ki gen yon bèl eksperyans sou yon teren ki toujou fè m' ap reflechi. Mwen gen kèk kesyon mwen pral pwofite mande-w apre ke-m fin fè yon ti kòmantè sou kozman ONG sa-a.

Nan jan w pale, li rete klè ke w bay plis enpòtans nan obsève jan òganizasyon sa-yo ap fonksyone epi chache enfliyanse-yo olye w kontante-w ak sityasyon pèsonèl-w. Mwen pa kwè w inyore reyalite sa-a : anpil nan ti nèg ka p travay nan sikwi sa-yo, lefèt ke yo chita bò kote blan, sa-w tande-a si yo dwe fout dife nan tout Ayiti pou yo kontinye chita nan plas sa-a pou yo gen kòb nan pòch-yo, okenn fòs pa p ka anpeche-yo. Sa vle di koze ONG sa-yo mennen yon alyenasyon enkwayab kay anpil ti nèg. Nan jan w analize ONG sa-yo montre ke w se yon gwo eksepsyon anndan machin sa-a. Jan-w montre sa-a, kolon-yo jwe ak ONG-yo pou yo fabrike yon dal fo Ayisyen ki vin fè ekran nan defann enterè lenmi peyi-a.

Detay w-yo klè kon dlo kòk, men mwen gen kèk kesyon:
Se nan ki fason ONG sa-yo rive tabli-yo nan peyi-a? Eske gen kontra ki siyen ant ONG-yo ak otorite peyi-a? Si se sa, alòs se kilès ki defini aktivite ONG sa-yo nan peyi-a? Se ONG sa-yo ki defini pwòp pwogram-yo oubyen gen yon ministè nan gouvènman ayisyen-an ki gen yon dwa de kontwòl ak sipèvizyon sou kisa ONG sa-yo ap fè ak kòb ki antre nan men-yo nan kad swadizan devlopman nan peyi-a? Oubyen ankò èske aktivite oubyen pwopgram ke ONG sa-yo ap fè nan peyi-a se ansanm ak gouvènman-an yo etidye-yo? Eske li vre jan-m fè remak-la pou nou ta di ke pifò Ayisyen ki anndan ONG sa-yo se opòtinis? Si ONG sa-yo pa p travay nan enterè peyi-a, alòs pou ki depi dikdantan yo la sou teren-an? Kouman w eksplike bagay dwòl sa-a? Pouki dirijan nou-yo pa tou senpman entèdi maskarad sa-yo antre nan peyi-a?

Se kesyon sa-yo ki pase nan tèt mwen pou koulye-a. Mwen kapab vin ak lòt pita si lòt pase nan lespri-m. E se ak kesyon sa-yo m'ap kite-w.

Lit-la dwe fèt nan tout sans. E se sa menm w ap fè la-a nan eksplike pou nou jan yon seri de magouyè fonksyone.


Pitit Ginen.

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Mon Jun 23, 2003 4:25 am

Sè-m Ezili,

Gen yon pwen nan mesaj 19 Jen w-an ki merite bonjan brase lide. "Eske, malpwopte Ayisien sa yo pi red ke malpwopte miltinasyonal yo e dirijan bann mou sa yo fe nou? Mwen di non. Mwen we ou bay ekzanp kijan lot peyi bat yo. Men, mwen pa we ekzanp kouman sekte Ayisien sa yo ou we ki ap bare wout inite nou, kouman lot pep, lan lot peyi, avek sekte kowonpi sa yo, klas sosyal sa yo, travay pou jwenn inite ou konpromi itil anba sistem global la...".

San-m pa fè anpil pale, kite-m di, sè-m Ezili, ke nan jwèt politik-la lenmi anndan pi enpòtan lontan pase lenmi deyò. Mwen te di bagay sa-a deja, e-m blije repete-l yon lòt fwa : "se paske pifò nan klas politik oubyen entèlektyèl nan Tyè Monn-nan pre pou yo vann tèt-yo ak blan pou de goud kifè kolon sa-yo ka kontinye ap fè sa yo vle anndan peyi nou". Kote ou gen yon klas politik ak entèlektyèl nasyonalis, blan-an vini li negosye, li pa vin enpoze anyen menmjan y' ap fè-l nan pwòp peyi nou-an. Wi! entèlektyèl ak klas politik malpwòp lakay nou-yo pi rèd senkant mil fwa pase lenmi etranjè-a. Sèke li pi fasil lontan pou nou demaske, bat chal bari dèyè yon kolon. Men, lè se yon Ayisyen ka p jwe senkyèm kolòn e ki deklare l' ap goumen pou si, pou sa, li nan lopozisyon ak kòb ak zam nan men-l, jwèt politik-la vin di mil fwa pi kòryas.

Nan prèske tout zòn Azyatik-la ak nan anpil peyi nan monn arab-la, gen yon faktè kiltirè, e menm relijye mwen ta di, ki fè pèp sa-yo devlope yon mantalite ki konplètman diferan de anpil lòt peyi ki te kolonize nan Tyè Monn-nan nan relasyon-yo ak Loksidan. Youn nan bagay nou ka remake, sèke sa yo rele valè oksidantal-yo (ki pa sa ditou pou tout moun ki li cheminman listwa yè ki ponn listwa jodi-a) tankou relijyon kretyèn-lan, philozofi elt. pa janm rive enpoze-yo nan sosyete azyatik ak arab-yo. Sa vin fè, kolon-yo pa janm ka rive enpoze filozofi rasis yo-a nan tèt pèp sa-yo e nantize-yo pou yo ka itilize-yo jan yo vle menmjan yo rive fè sa nan anpil lòt rejyon nan Tyè Monn-lan. Pase, si w byen swiv, se nannantizasyon sa-a blan yo te rive fè nan tèt nou ki pral eksplike, defini batay politik-la nan sosyete nou-an. Yon batay politik kote nou aksepte ke kolon-an vin fè abit. Kidonk, menmjan ak pèp azyatik, arab sa-yo, fòk nou devlope kay jèn nou-yo yon santiman patriyotik ki chita sou kilti ayisyèn-nan. Se poutèt sa, mwen panse ke transfòsmasyon sosyete nou-an paka koumanse lòt kote ke anndan lekòl nan mete anpil aksan sou kreyòl, vodou; nan denonse, eksplike kouman depi 200 zan sosyete nou-an rete yon sosyete kolonize, esklav. Kolonize, esklav nan sans ke se tout vye prejije rasis, vye konsepsyon de lavi nou, peyi nou, ras nou nou ke kolon-yo te foure nan tèt nou ki kontinye ap kondisyone tout sa n' ap fè.

Nou ka obsève ke nan sosyete azyatik ak arab sa-yo ki pa sou lobedyans kolon-yo, sa pa anpeche gen ti chirepit ant plizyè pati politik nan sans ke chak gen pwòp pwogram-li pou devlopman peyi-a. Se poutèt sa mwen te di nou gendwa gen yon menm vizyon ki ale nan enterè peyi-a san nou pa blije wè solisyon-an menmjan; san nou pa blije nonplis nan goumen youn ak lòt. Gen plizyè pati politik nan anpil peyi ann Azi, nan Brezil, ann End, nan Pakistan, ann Iran, men sa pa pèmèt ke kolon-yo achte yon pati politik oubyen li antre vin fè sa-l vle.

Kisa nou ka remake. Jodi-a tout konpatriyòt ki wè oubyen ki vle patisipe nan liberasyon Ayiti tout bon vre deja libere tèt-yo anba chenn envizib lesklavaj-la. Nou ka remake tou ke frè nou sa-yo gen yon vizyon klè de avni peyi-a; yo gen de lide ki solid sou kesyon òganizasyon popilè. Se nan diskou zanmi sa-yo nou ka wè kijan yo libere tout bon vre. Kidonk, liberasyon Ayiti paka soti lòt kote ke nan mitan pakèt Ayisyen sa-yo ka p libere tèt-yo; ka p wè pi klè chak jou nan jwèt senkyèm kolòn-yo ka p travay pou lenmi peyi-a. Kite-m di pou-m fini ke pafwa yon gouvènman nasyonalis, pwogresis gen mezi li ka pran pou oubyen fòse senkyèm kolòn-yo repanti oubyen met silans sou-yo. Politik, malerezman, p
a yon jwèt ki fasil nan peyi kolonize, esklav Tyè Monn-yo. Se poutèt li enpòtan anpil pou nou diskite sou kijan n' ap pran chimen ki mennen nan soti tinèl-la.


Pitit Ginen.

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Malpwopte Ayisyen pa pi red ke malpwopte miltinasyonal yo ..

Post by Ezili Danto » Mon Jun 23, 2003 5:37 am

Guy,

This post responds to your response to Pitit Ginen in his post “Dife nan wel sanguine-yo.” (See, Pitit Ginen Post dated: Sun Jun 22, 2003 1:37 am. Post subject: Dife nan wèl sanginè-yo and Gus's response posted: Sun Jun 22, 2003 12:28 pm, Post subject: Ki taktik pou nou adopte nan fè fas kalamite sa yo?)

I put it here, under this topic, in order to follow the thread I want to focus on in my dialogues, and, with these various interconnected issues.

Guy my friend, I won't go into the details of your rejoinder to Pitit Ginen because, I agree, in principle, that the developing nations are hamstrung. I add that, that doesn't mean they should not support the people of Iraq, even if they are themselves economically and politically powerless. I believe the mass people's peace demonstrations we saw when the War had started, testify that the majority of the worlds's peoples reject what the US was and is doing to an Iraqi country that is 50% made up of children! For, most of their adult males have already been killed by Hussein and/or US-sponsored terror there over recent decades.

I believe you would agree with me that an international people-over-profit-solidarity, is crucial. You are right there. I have no quarrel with you there, or, with most of the observations made in your post, dated June 22, entitled “Ki taktik pou nou adopte nan fè fas kalamite sa yo?"

However, in reading that post Guy, dated June 22, I find myself back, to generalize, refocus and simplify, back to that same old question. That is, should we focus on rectifying Black on Black crimes, or, mobilize our resources and strategies against a White power structure intent on the destruction of Black people? I ‘m not saying you say these two are mutually exclusive. No, you don't say that. But you do say that it's not about White against Black or People of Color against White people and I want to comment on that. For, as I've said I find myself, in reading your post facing the question of which is worst, Black fratricide, or, White hoarding and destruction of Black people, and what strategy should we take? I repeat, for me it's for us to look outwards together, and I mean first together as Black people, as Haitians, as Africans, as Ginen. Without that legitimacy, we, like Condoleeza and Colin, would have only one leg to stand on - the use of might, White entitlements and other such hand me downs based on innate fear.

Back in the day, W. E. B. DuBois, that great Black American intellectual of Haitian descent, he too faced that issue. So did Booker T. and on to Malcom vs. Martin. It's just that the issue was framed differently. It was framed as integration vs. separation. Either way, the result for both Malcom and Martin were the same. They both were assassinated by the White power structure in complicity with the imperial agents of that structure. So, do we learn from history, or, keep repeatin
g old mistakes?

Thing is, Haiti is a majority Black nation. We must get rid of the monopoly that theWhite-US- power-structure and their representatives in Haiti have amassed over Haitian politics and economics. We must get rid of that power over us in order to be an operable, functioning, sovereign Black nation. That's it.

That doesn't mean we hate white people. We are just talking about the strategy to face our oppressors here. And I say if Dessaline had stood around trying to contemplate whether to convince people like Moise to look outwards towards the Haitian's enemy, we would still be under their White chains and lashes, still enslaved.

No, Dessaline clearly identified the enemy. “Blan, blan, blan pa vle we Dessaline. Blan, blan, blan, Dessaline pa vle we Blan.” I learnt that nursery rhyme before I had any sort of consciousness about Blan yo, and now that I do: I understand why Dessaline had to “Koupe tet, boule kay.”

I understand that, and understand that he knew how to
set alliances too, even with White people. For, he let live and made alliances with those whites in Haiti, who fought on the side of liberty. Those Polish and Germans there, who decided to fight on the side of the African liberators.

If not for that, I probably would not exist. Because, as you know, both my parents come from Fond Des Blan. That is, that white enclave, Dessaline let remain within his Black nation. And so, these whites were defined, by Dessaline's Constitution, as “Haitian” not by color but by character. Let's not forget a Haitian, as Dessaline saw it was “a lover of liberty.” It just so happened, at that time, in world history in Haiti, they were mostly all Africans.

Now, I am willing to believe the White world has changed since then. But I am not willing to go on their fake innocence and trust in their “good will.” For Black people both in Haiti and in the US, we need to mobilize ourselves and face them based on what history has shown us, not on hope and faith in the probable conscience of White progressives within the White power structure.

So, yes we must make alliances with progressive White Americans and people of all colors, races and creeds. I agree with you, Guy, on that. The Washington Consensus otherwise, called, “globalization” is suffocating people everywhere, including the majority of US citizens. Yet in still, for me, within the US, it's the almost 90% young Black males languishing in US jails in a population where we are only 12%. It's that, which holds my attention.

Most progressive whites here are not in that fight the way I am. They are not as concern about this as they are, for instance about global warming, and animal rights.

You see, those Black men, women and children in US jails or living in containment-in-poverty in US-sponsored urban ghettos, fact is, they look like the child that would slide down my Black thighs. So, I am FORCED to cross a different chemen, a different kafou; I have a different view.

I have see who the enemy is, and its not Condoleeza Rice nor Colin Powell. I've said it and I'll say it again, they ,those that is, who feel ENTITLED to commercialize Black pain and force us into dependency, they are white men and their patriarchy. The Patriarchs with power to imprison more than half of the US Black population carries a White face. The Black opportunist doesn't have that power without White Consent, White Force, White Entitlements. Period.

Point is, how does Condoleeza Rice and Colin Powel fit, within this global struggle for the souls of African, resources and life? What are they but, simple educated tragic Black elites, who have chosen the opportunists path.

Now, that is generalizing because I also recognize, that, at least Colin Powell, used to have a conscience, a recognition that his color was being used to give legitimacy to power structure pronouncement destroying his own Black community. I pity him even though he doesn't deserve my pity today because he should have resigned the Bush administration long ago, rather than be such a pawn and puppet; propped up at every UN gathering to do the Bush boys' biddings. He should have quit like many of his White colleagues have, rather than let his color be used and exploited this way; rather than give away the accumulated legitimacy and righteousness that's been inherent, inseparable, innate in the Black struggle against White tyranny in the US since day one. But for profit, he has commercialized his skin color, made it a commodity and sold it to the Whites for their imperial uses. There's no difference between what he's doing than what the discredited local elites in Haiti are doing. I don't respect this, just as I have no respect for the local agents of imperial power now in Haiti looking to regain their old positions.

But I am clear, that though we need to built alliances worldwide in order to successfully face US neoliberalism, fascist economics and undemocratic political policies and motives, I am also clear on this -the enemy is WHITE.


nThe Black opportunist can be rehabilitated. After all, he or she is an opportunist. He or she will work, without conscience, just towards profit and survival. Such people will always exists, but that's not the community we want to give legitimacy to in Haiti, or anywhere else for that matter. Now, I am not saying your post does that, What I am saying is the Black opportunist, he or she will tell you that survival, by any means necessary, is a worthy goal. There is merit to this in terms of the overall genocide, some of us must survive to fight another day. But, that is not what I would like to see develop and systemized in Haiti or anywhere else. That's a last ditch strategy. For, survival, to me, without integrity is too soul destroying to be meaningful. I, hold the view that it's better die on my feet than on my knees; better to die fighting than survive by sucking dry the blood of Black bloated-bellied defenseless children in Haiti, Iraq, Palestine, India, South America or Africa.

I, believe also, that I speak this for the MAJORITY of Haitians who have, in fact, notwithstanding all the bri lari you hear, who have, in fact said NO to US-sponsored dictatorship in Haiti and its attendant economic policies and NO to, to simple, formal electoral democracy like the one under Aristide. We are not going to go away in apathy, We won't be depoliticized. We reserve the right to participate in the mandate given Aristide while we work to built more consensus within, while we work a strategy to bare wout blan yo kap eseye detrui sa nou deja mete en plas la.

What we actually don't yet understand or know is the extent, the full extent of the White power structures tyranny. But that is being rectified. Believe me, I am not the only Haitian-American dedicated to this end. For, I very much doubt, anyone will ever convince me that white people's fake innocence is real. The fact remains, I am Black woman and where our roads diverge on that yellow path, for they enjoy their entitlements at the expense of a child that would slid down my Black thigh. And that, I am afraid makes them forever guilty. Period.

Yes, I speak as a Black woman and reserve that right no matter how ugly it sounds to anyone. Because the ugliness my Black people must face, in that dance they must dance with White racism, is soul destroying, It is what creates Blan peyi yo, that Haitian corruption, the Haitian opportunist, Black American opportunists. And though, Franz Fanon, has shown, (and your post reiterates this) why our own, those very people we may have dedicate our life to assist, probably are the closest to hurting us, though I know that, yet and still, in order to leave something of consequence behind and continue holding that line given to me by the Ancestors, I focus on destroying the influence of the White power structure in Haiti first and foremost. Experience is the teacher. And, my experiences with them, with USAID and the US Embassy have brought me to this road. I personally don't see I have another choice. Fear is not an option.

Now, I don't expect every single progressive Haitian to share this view. We can agree to disagree. For there is room for all positive pro-Ginen initiatives. We can built coalitions even while some of us are more tolerant than others of paternalism, in its myriad forms

But don't get it twisted, back at that red hilltop at a wood clearing called “Bwa Kayiman” we went way, way, pass these divisions.

Yes, because of Pepe miseducation, noneducation, and not knowing our own history, we had to pull hard for the psychic energy within ourselves that would allow us to kill the current of negative European energies swallowing us whole, making us have, as Dubois says, these double visions. But, on that hilltop, as I've dramatized, on that hilltop, “the great Manbo Cecil Fatiman took Boukmann's hand into hers, “lead my children out of slavery in eight days.” she told him, while cutting the throat of a kochon bigot.” (Quoted from Ezili's Bwa Kayiman writings.)

So, in this search for strategy to face our oppressors, let's not forget both Dessaline and Manbo Cecil Fatiman knew full well who the enemy was. They didn't look at one Haitian person's weaknesses or at Moise or Haitian internal divisions ( To allude, a bit to, Edelma's June 22, 2003 poetic post., posted: Sun Jun 22, 2003 7:58 pm, post subject: L'opposition, stratégie politique ou ruse anti-haitienne.) They looked outwards together. That light, dapple pig that Ezili Danto had Cecil Fatiman kill, that throat she cut, that kochon represented the white colonists.

That action showed the gathered Africans what needed to be done! Understand that, and don't get it twisted. We need to face Haitian fratricide yes, but that's not the primary cause of Haitian misery, White underdevelopment, exploitation and their USAID/US Embassy undemocratic programs that feed dependency, starves democracy - these programs forcing the Haitian people into dependency, are the main cause for our Haitian misery. (Reference further, the Grassroots International report, posted on this Forum, Sat Jun 21, 2003 2:46 pm, Post subject: Dependency, Democracy, and USAID Policies in Haiti and JAF's very important rejoinder, posted, Sat Jun 21, 2003 10:37 pm. Post subject: They do know what they are doing...!, which I support 100% and intend to add to, sometime soon, along with Ezili's answers to Pitit Ginen's queries in the above post dated Sat, Jun 21, 2003 7:15 am about how the NGO in Haiti get to do what they do. Perhaps in another format, Guy? I know I promised you a USAID article more than 3 years ago. Now seems to be the time. As for, Ezili's Bwa Kayiman writings,” you will get it Guy, before I perform it next.)

For now, I reiterate and restate, in full, in this post too, what I said in my text, posted under the General subject: Respect Haiti ! Ayiti Granmoun, which I posted to Jaf, on Sat Jun 21, 2003 2:33 pm, starting with the text “Nou la net…” But, I end this post with this: contrary to popular veves of Ezili Danto, which would make you think otherwise, it wasn't a Black pig's throat that was cut that night when our ancestors decided: libete ou lamo! I shall further explain, if necessary, plu devan.

Ezili Danto

Guysanto_

A few points in response to Erzili's post

Post by Guysanto_ » Mon Jun 23, 2003 9:59 am

Ezili, you are indeed a beloved sister that I appreciate at the highest level of esteem in which I hold Pitit Ginen and Jafrikayiti, not to mention other less active members of this forum. Your post leaves much to respond to, and I do intend to come back to it when time permits. However, allow me to make for now some broad or ancillary comments.

There is a lot that you have stated in your response that I already agreed with and that I have certainly not argued against. Then again, there are differences in the ways that we look at the world and the history of mankind. The reality is the same, but The Creator gave us different colored glasses through which we view this reality. For the vitality of this platform, we necessarily concentrate on our differences rather than our points of general agreement, but it should never be forgotten that we are all engaged in the same struggle: the
fight against inequity in this world we temporarily live in, to create a better tomorrow for those who will come after us.

Some of the ways we look at the world:
1. Dominance of a race, seeking to impose itself as a super-race and bent on destroying other races: The Global White Supremacy view that Jafrikayiti and yourself have championed on this forum for a long time already, with solid argumentation. No, you are far from being the only Haitian-Americans to view the world in that manner. You have a lot more company than you think. Yet you would be mistaken, in my view, if you became so ideologically rigid to think that yours is the only view with validity. We still have much to learn from the philosophical overtones of Einstein's Theory of Relativity (though it specifically addresses the relativism of our physical universe).

2. Dominance of a few nations, people or civilizations over a much greater number of nations, people or civilizations. Another way to look at the world, that I be
lieve is closer to Pitit Ginen's approach than that of the struggle against the Global White Supremacy.

3. Still another way to look at the world and the history of mankind, is a multi-class society, in which a privileged one emerges and fights tooth and nail not only to preserve the privileges it has acquired but is bent on exploiting the less privileged or broad "sub-classes" of people (without intent of extermination, as this would not at all be in their interest, but with intent of disenfranchisement... There lies perhaps a subtle but distinct difference from the Global White Supremacy view, which often speaks of the clear intent to eliminate rather than forever exploit). Without necessarily subscribing to Marxism or the political systems derived from it, such as communism, I tend to wear this particular set of lenses to view the realities of this world, more so than those described above, though I always keep in mind that no matter how differ in our views, the realities will still be the same an
d they are punishing indeed.

That being said, I will quickly point out a couple of items from your note:

1. You said: "I agree, in principle, that the developing nations are hamstrung. I add that, that doesn't mean they should not support the people of Iraq, even if they are themselves economically and politically powerless."

I feel that it is very important for me to express that I never meant to imply in the least that developing nations should not support the people of Iraq. That would be very, very far from my viewpoint. I simply attempted to ease Pitit Ginen from the path of adding layers of culpability to the seeming inability of developing nations from changing the events as they actually unfolded. We MUST organize against future Iraq-style imperialist adventures, and the multi-racial and international demonstrations that you describe probably have a longer term effect than is immediately obvious.

2. You say: "The Black opportunist can be rehabilitated." I feel that thi
s point of view is extremely dangerous, that for the most part it is not realistic. The so-called Black opportunist can be rehabilitated, in my view, with the same set of odds that the White racist can be rehabilitated. This is perhaps our greatest difference, but we need much more time to expand on that.

3. You say: "I also recognize, that, at least Colin Powell, used to have a conscience, a recognition that his color was being used to give legitimacy to power structure pronouncement destroying his own Black community." Are you so sure, sister?

Again, I don't have much time to get into that but I think that Colin Powell has been Colin Powell from Day one. Look up the role that he has played in the coverup of the My Lai massacre in the Vietnam War, as well as his record of direct influence in the illegal invasion of Panama and the two Gulf Wars. I do not consider myself a "Powell basher", as I look rather pragmatically at the whole political structure, however I find it strange when people
hold on to a rather sentimental view of Powell which they absolutely will not accord to others. Colin Powell has accomplished much, in spite of the odds. I, for one, do not subscribe to calling him a "house nigger" in the way favored by Harry Belafonte and others, for that matter. However, I do hold Colin Powell to the same rigorous set of moral criteria, and I find him particularly lacking.

Sister, this is only the beginning of what I would like to express, because you pack so much in each one of your messages. However, I must stop here at this point and look forward to a continuing dialogue. I also want to say that I am glad you have not forgotten the long ago promised article on your interactions with USAID and how those interactions have shaped your particular view of the struggle. I also look forward to reading your "Bwa Kayiman writings", but even more to see you perform it. As always, I think that your participation brings much enrichment to Windows on Haiti, even when we disagree on cert
ain points.

One thing that I do find very encouraging is that so many of us are dedicated in the struggle against inequity in this world. I just hope and wish that we learn to make strong alliances, in the same manner that those opposing us have made their own alliances to keep our heads under the surface.

Pitit Ginen

Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan? (2)

Post by Pitit Ginen » Tue Jun 24, 2003 4:53 am

Lafanmi lonè,

Guy, m' ap koumanse ak dènye pati mesaj w-a pou-m di ke se nan anpil mesaj, sitou nan brase lide ak sò Ezili, mwen pale anpil de Inite sa-a ke Tyè Monn-nan blije fè pou-l rive siviv anba fachis-yo (FME, BM, OMK elt.) Men fòk mwen di-w ke-m konsyan ke, sitou ak koze globalizasyon sa-a, lit pou liberasyon peyi Tyè Monn-yo vin mil fwa pi kòryas. Yon dal dirijan chen, bagay ki bay kè plen, toupatou nan Tyè Monn-nan ap vann peyi-yo ak tout sa k ladan-l. Kouman, nan yon sityasyon konsa, militan konsekan-yo pral rive rekipere richès peyi sa-yo, remete sosyete nou-yo sou pye nan mete kanpe yon leta ka p travay nan enterè mas pèp-la (sa-yo te konn rele leta pwovidans-lan) nan konstwi lekòl, lopital elt.? Mwen konsyan Guy ke bagay-yo pa fasil ditou.

"Epoutan, ak resous ekonomik yo gen nan men yo, arab yo te kapab soutni demann frè palestinyen yo pi byen lontan, si yo te kè. Ki leson ou kapab tire de sa? Ou panse se yon afè pèp k ap pale tout bon?"

Li rete klè ke se yon kesyon de enterè politik ka p pale. "Lepèp pa nan pari"(Manno). Dezoutwa gouvènman ki ta vle ede Palestinyen-yo tout bon, tankou Irak ak Siri, se yo menm menm ke nou wè Etazini ap chache netralize ak konplisite gouvènman arab malpouwont-yo. Pandan ke evenman sa-yo fè tout militan konsekan, konsyan mal anpil, nou paka di ki kote sityasyon sa-a ap mennen. Nan enpwisans nou, nou pa gen chwa ke kontinye reflechi, eseye konprann ak konsyans tyè mondis ki nan nou-a.

"Men di mwen, kouman ou panse peyi Tyè-Monn yo te kapab anpeche bagay sa yo fèt nan lane 2003 a, amwens ke w ap pale de estrateji yo te fèt pou deplwaye sa gen 20, 30, 40 an deja".

Li rete klè tankou dlo kòk ke Tyè Monn-lan pa reprezante anyen sou sèn entènasyonal-la jodi-a. Se vre ke peyi sa-yo pata ka fè anyen pou anpeche baba-yo al touye moun ann Irak. Se yon konsta ki fè nou tris, men se pa yon bagay ki dwe dekouraje nou. Pase, se nan moman difisil sa-yo, ak zafè mondyalizasyon sa-a ki vini pou foure pèp Tyè Monn-yo nan trou nèt, ke lespwa ap fin pa leve nan sann dife pou-l pote liberasyon.

"...si nou pa chache fè solidarite ak eleman pwogresis nan popilasyon meriken an, batay la ap pi long toujou, e nou gen dwa pa janm genyen li".

Si Tyè Monn-nan revele-l enkapab pou-l ini-l, malgre diferans-li, se si e sèten, n' ap bizwen konkou blan pou-n kanpe devan sistèm-lan. Men èske gen ekzanp klè nan listwa ki montre kote blan pwogresis w' ap pale-yo te ede Tyè Monn-nan nan lit-li kont enperyalis ka p mache vòlò, touye toupatou. An-n espere ke n' ap jwenn konkou vre nan men blan pou ede-n defann tèt nou devan yon sistèm enperyalis ki pafwa tonbe nan fachis. Men, kite-m di-w ke si fòs pwogresis-yo ta rive gen pouvwa politik nan men-yo epi ini-yo, n' ap kapab kanpe devan fachis-yo (la-a n' ap pale de sityasyon ekstrèm tankou sa k pase jodi-a nan politik amerikèn-lan. Ojis, mwen te dwe di emperyalis-yo.)


Lè n' ap pale de Tyè Monn, nou pa gen nan tèt nou mete yon kan kant yon lòt. Reyalite-a rete ke pou sistèm enperyalis-la toupizi, vòlò tout sa k gen nan Tyè Monn-lan, se tout peyi blan-yo ki mete-yo ansanm (ou pito, se tout dirijan peyi blan-yo ki mete-yo ansanm). Mwen kontinye di ke sèl fason pou pèp Tyè Monn-yo rive jwenn Dinyite-yo, fòk gen konsyans ak inite nan mitan dirijan peyi sa-yo. Yon estrateji konsa pa vle di Tyè Monn-lan pral nan lagè ak peyi blan. Non! Se pa sa ditou nou gen nan lespri-n. Dirijan azyatik-yo devlope, y' ap ranfòse yon konsyans nasyonalis nan sosyete lakay-yo, y' ap konstwi Inite antr-yo (ASEAN), yon fason pou yo ka defann enterè rejyon-yo fas a enperyalis dechèpiyè, vye kolon baba. Entansyon-yo se pa al nan lagè ak okenn peyi blan. Menm taktik azyatik sa-a dwe deplwaye nan lòt rejyon nan Tyè Monn-lan. Si lòt rejyon tankou Karayib-la, Lafrik ak Lamerik Latin-lan paka fè tankou Lazi, alòs, mwen regrèt sa, n' ap pase tout ekzistans noun nan lesklavaj, nan malpwòpte. E kite-m di-w, frè-m Guy, se pa okenn blan ke w sipoze ki gen bòn volonte ka p vin retire-n nan tenten.

Mwen panse ke Tyè Monn-lan gen yon potansyèl pou li debouye-l devlope. Potansyèl sa-a, se pa sèlman lwil ak matyè premyè, se sitou yon bagay ki rele INITE. Mwen panse ke se bagay sa-a menm ke lenmi-an pè. Li pa vle, li refize tande pale de bagay sa-a. W pa remake depi nou fè sa nou reyini nou, jan sa te fèt nan Lababad lòtrejou ak nan Afri Disid, kolon-yo mete machin pwopagann-yo an mach pou yo jwenn tout agiman pou yo choute sou gwo mouvman brase lide sa-yo. Zafè INITE-a, yo sèmante, nou pa dwe rive fè bagay sa-a. Se poutèt sa, yo pre pou yo peye moun lakay nou gwo kòb pou yo anpeche bagay sa-a fèt. E se poutèt sa, fòk nou reflechi sou mwayen ki ka pèmèt nou anpeche-yo achte moun nan peyi nou, fè presyon sou dirijan lakay nou jan y' ap fè sa-a ak aristide kote yo itilize Konvèjans-lan kòm ekran. Fòk nou reflechi sou mwayen ki ka pèmèt nou netralize lenmi-an ansanm ak konplis li-yo ki nan sen nou.

Mwen dakò ke nou pa dwe panse lit-la nan sans pèp nwa kont pèp blan, e se pa sa ditou nou gen nan lespri nou. Men poutèt n' ap denonse politisyen blan-yo (genyen ladan-yo ki se kareman de fachis), ka p fè tout manèv pou yo anmègde, kenbe nan kaka (Wi! se mo sa menm mwen vle itilize) peyi Tyè Monn-yo, sa pa vle di nou gen pwoblèm ak tout blan. Se pa sa li ye ditou. Pa kite yo pran nou nan kraponay sa-a Guy! Nou fenk kare goumen kont dirijan fachis-yo ka p sèvi yon sistèm ekonomik sanginè !!! Epi tou, nou pata fou pou-n bliye ki kantite san manman nou genyen nan mitan nou! Si-n ta bliye yon bagay konsa, se ta p yon swisid klè.

Pitit Ginen.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Sistèm referans a lòt mesaj ki pase deja sou fowòm lan

Post by admin » Tue Jun 24, 2003 11:47 am

Pitit Ginen, m apresye anpil repons ak klarifikasyon ou bay yo, eksepte petèt lè ou di: "E kite-m di-w, frè-m Guy, se pa okenn blan ke w sipoze ki gen bòn volonte ka p vin retire-n nan tenten." Lò mwen li fraz sa, mwen blije mande tèt mwen ki sa ojis mwen ekri nan tout sa mwen ekri sou fowòm lan, ki ta fè w panse ke mwen ta rete kwè nan Papa Nwèl toujou. M espere se pa konsa ou entèprete sa mwen ekri yo, paske si ou retounen sou sa mwen ekri ki ta kreye konfizyon sa, mwen ta byen renmen pote klarifikasyon tou. Mwen rete kwè ke si yon gwoup ki oprime pa pran LIDÈCHIP pou liberasyon l, e byen nenpòt ki sistèm liberasyon yo ta vin fè l kado, se yon liberasyon krizokal l ap ye. Lò mwen pale de solidarite entènasyonal, mwen pa te jamè souzantann pou nou atann nou aske zòt vin fè nou kado kwakseswa. Antouka, si sa nesesè nou va retounen sou sa.

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Wed Jun 25, 2003 4:08 am

Frè-m Guy,

Sensèman, mwen te konprann w te kite-yo pran-w nan tonton nwèl lè w ta p pale de alyans ak eleman pwogresis. Men ak presizyon w bay la, mwen byen konprann sa w te vle di. Mwen kwè ti presizyon sa-a w bay la ase klè pou-n pa chita sou sijè sa-a.
Yo pa p pran-w nan tonton nwèl, mwen menm nonplis, yo pa p pran-m nan tonton nwèl, konsa ann pouse pou pi douvan nan chache wout pou-n soti nan labirent mizè, magouy, mansonj, pwopagann sa-a.

Frè-w,

Pitit Ginen.

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Part 1-reply to Guy's June 23 to Ezili-Mental Colonization

Post by Ezili Danto » Tue Jul 08, 2003 10:55 pm

One e Respe to all;

OUR POINT OF DEPARTURE:

First off, Guy, this post uses your post to Ezili Danto, dated June 23, 2003 to comment on some other related topics placed on this forum and perhaps to further our discussions and dissemination, of hopefully, useful information with regards to the Haiti situation.

I respond to your post-dated June 23, 2003 to Ezili Danto not because of our point of agreement but because of our differences.

However, we both issue from a position of respect and appreciation for the others view and values. hat is our given. And, as you also point out “…it should never be forgotten that we are all engaged in the same struggle: the fight against inequity in this world we temporarily live in, to create a better tomorrow for those who will come after us.” (See, Guy to Ezili Danto, under General Issue: Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan? P. 1 “ Posted: Mon Jun 23, 2003 9:59 am, post subject: “A few points in response to Ezili's post” . http://www.annpale.com/viewtopic.php?t=272 (NOTE: Readers must stroll down to the post dated at June 23, 2003 because I don't know how to get the link directly to a particular post. Guy, HELP? If it is possible for you to correct this and get it there directly, deleting these descriptive note (s), I'd appreciated it.)
*******

I wrote the last post to Guy, in particular, because, in his post dated Sun Jun 22, 2003 1:37 am, entitled, “Dife nan wèl sanginè-yo” and placed under the General Issues topic “Dife nan wel sanguine-yo” Pitit Ginen wrote:

“Apre chen anraje-yo (yon pakèt blan ki te met ansanm) antre nan peyi sa-a, apre yo fin bay yon bann manti santi, san sans nan radyo ak televizyon”

And Guy, replied “Pa bliye Colin Powell ak Condoleeza Rice tou. “ (See, Guy's posted under General Issue “Dife nan wèl sanginè-yo” Sun Jun 22, 2003 12:28 pm , post entitled “ Ki taktik pou nou adopte nan fè fas kalamite sa yo?” )

DIFFERENT MAGNITUDES OF CULPABILITY: That remark covers one spectrum. A spectrum of thought perhaps that finds our REAL adversaries so inaccessible, invincible, and completely out of range that one who is disenfranchised would vent anger on the NEXT most unfortunates within the African community ladder, the Black opportunist. This spetrum of thought, may not be Guy's only outlook, but it would hold the ideology that would also automatically, comment, as follows:

l. “E alò, ki jan pou nou reponn? Ou panse si nou rete nan dyalektik blan kont nwa, pèp kont pèp, elatriye, se konsa nou pral resi gen viktwa a?” Guy to Pitit Ginen, under, General issue, Dife nan wèl sanginè-yo, posted: Sun Jun 22, 2003 12:28 pm, post subject, “Ki taktik pou nou adopte nan fè fas kalamite sa” ( ) and,

2. “Lenmi nou pa gen koulè, li pa gen nasyonalite, paske li san fwa ni lwa. Jodi a, pi gwo lenmi mwen petèt se yon Ayisyen frè mwen ki pap ezite redui mwen a lenfinitif pou l pwoteje enterè dwòg li, ou enterè kay vakans li vle bati pasi pala. Si nou panse pa gen yon bon valè Ayisyen ki dèyè Bush nou nan lerè, paske gouvènman Bush lan reprezante enterè yo, e gouvènman Bush lan pap ezite fè alyans avèk yo.” (See, GuySanto to Pitit Ginen under, general issue “Dife nan wèl sanginè-yo “ Posted: Sun Jun 22, 2003 12:28 pm. Post subject: Ki taktik pou nou adopte nan fè fas kalamite sa yo? )

Before I begin, let me first repeat something I've already written on this Forum, and that is, when the Haitian poor hurt they don't ask which is worst: US inflicted pain or the elite agents' inflicted pain, they want it to stop. I also don't like to patronize Black wholeness, by absolving the Black opportunists of responsibility for their own actions. I will also say that it is much easier to stay neutral and carry favor with everyone, all the time. And I have no innate wish to be disagreeable. For, of course, I wish nothing more serene, sometimes, than to spin into the nothingness from which I came, where race, gender and points of references have no place. Except that's impossible and from the spectrums of thought I hold, I find the above statements particularly appalling. Why?

Because, in the annals of US history, except during Slavery - in the American South, under US-government, legally sanctioned enslavement of Black peoples - except then, when toddlers where routinely used as ottoman stools, and, in the winters, as foot warmers; except for then and perhaps during the 100 years of Jim Crow lynchings, in the annals of US history, no other US administration, in recent memory, has gone to the cruel and mean lengths of the Baby Bush administration to beat down defenseless Black people such as the Haitian immigrants, even toddlers locked-up, indefinitely, under armed US-armed Federal, INS guards at this
very moment in Miami hotel rooms.

For anyone to point to Blacks in the Baby Bush Administration giving their presence the same weight and power as that of the Pentagon system, this is to trivialize the pitilessness racism, the draconian depths, the wholesale denial of human rights and international laws currently being propagated by the Bush Administration. It is also a denial of history. For the same White power structure today represented by the Bush Administration is on the same heinous profit-over-people continuum that Toussaint and Dessaline fought against.

The connections are not tenuous. The past is very much in our present, no matter the progression of the assimilation of Blacks into the system. It cannot be destroyed until whites can also assimilate a level of African consciousness. Until that day, it is very much about White tyranny imposed to underdeveloped, marginalized and keep Africans contained-in-poverty, to better to exploit them.

But if every time, we are searching together for strategies to overcome our oppression, and the enemy is identified as W.E.B. Dubois identified it, as the color-line problem and the automatic African intelligentsia's response is “don't forget Black accountability” than we stay at square one. Because the magnitude of one culpability is peg downed to the level of the Black opportunist personal non-institutionalized failed accountability.

This purposeful denial minimizes the seismic scale, the sheer magnitude of the current Pentagon systems, it's current worldwide criminal deeds, as represented by their foreign policies around the developing world, and even, at home under the Patriot Act or even Patriot Act II (?) now being bounced around; and, it denies how the White-powers-that-be and their biological fatalistic viewpoints, their constructed bio-socio “races” or categories of race, which assigns human worth and social status using whites as the paradigm, how that system is animated and sustained to destroy, exploit and de-humanize the lives of vulnerable people and their resources. How, under this system, Euro/Americans are the principal beneficiaries while Black people are the victims and bearers of the burden and the costs.

It is frankly falling into the trap the White settlers, descendants of the Planter mentality, have set by, for instance, putting these two sell-outs up front to deflect the sheer heartlessness of the powers-that-be. Anyone who would place Baby Bush, Rumsfeld and Ashcrofts' Pentagon powers, in the same sentence as Colin Powell and Condoleezza Rice's vicarious powers, lacks an understanding of White power structure tactics, that is very troubling.

As I wrote, in my last post, Guy is saying it's not about White against Black or People of Color against White people and I believe it is. I believe to compare the power of Powell with the power of the Pentagon establishment, the big businesses they represent, is to totally miss the point. Furthermore, to point to Blacks within the Administration is to distract Black progressive from the task of building a Black consensus/pan-African unity in favor of continuing Black fratricide, while White hoarding destroys our people.

In a mythically color-blind society, it may be the pure moral and righteous viewpoint to constantly center on personal Black accountability, but, under our current situation and facts, it is politically unintelligent as a strategy of resistance. I've said this before. I stand by it, whether or not it makes ideologically rigid.

********

I repeat, it's time, for us Africans in the Diaspora and in Haiti to look outwards together. And, I mean first together as Black people, as Haitians, as Africans, as Ginen. Without that legitimacy, we are not leading from source. “…The Black opportunist doesn't have power without White Consent, White Force, White Entitlements. Period…”

In the last post, I also said I recognized, that, at least Colin Powell, used to have a conscience, a recognition that his color was being used to give legitimacy to White power structure pronouncement destroying his own Black community. I wrote Powell should have quit his Baby Bush post before so thoroughly losing all shreds of substance. But, for profit, Colin Powell “has commercialized his skin color, made it a commodity and sold it to the Whites for their imperial uses. There's no difference between what he's doing than what the discredited local elites in Haiti are doing. I don't respect this, just as I have no respect for the local agents of imperial power now in Haiti looking to regain their old positions.”

Guy responded that Powell didn't have a conscience from day one.

Writing, in part: “………I think that Colin Powell has been Colin Powell from Day one. Look up the role that he has played in the cover-up of the My Lai massacre in the Vietnam War, as well as his record of direct influence in the illegal invasion of Panama and the two Gulf Wars. I do not consider myself a "Powell basher", as I look rather pragmatically at the whole political structure, however I find it strange when people hold on to a rather sentimental view of Powell which they absolutely will not accord to others. Colin Powell has accomplished much, in spite of the odds. I, for one, do not subscribe to calling him a "house nigger" in the way favored by Harry Belafonte and others, for that matter. However, I do hold Colin Powell to the same rigorous set of moral criteria, and I find him particularly lacking.”

The word “sentimental” according to my Word dictionary, means, inter alias, “appealing to or expressing tender, often romantic feelings…. expressing or experiencing tender sadness or nostalgia…”

I was NOT, in any way expressing tender feelings, or self-indulgent emotions about Colin Powell. If you think so, I think you've lost it beloved.

I said I pitied the man. That's a pretty good put down in my book.

He has done wrong. But on a political, not moral level, we who need tactical alliance can't afford to ignore his access to power, even if its NEVER at the same level as his white counterparts. And, knowing the web of repression which creates our various Black tragic elites, throughout this world, I still believe I would be willing to forgive someone who admits his wrong and is in pain because of it and willing to make public restitution. That's what "I-pity-the-man" means to me. And that's only if you take what I said out of context because I also said he has now thoroughly lost all credibility.

That is not sentimental. What I was expressing was that, notwithstanding his current unforgivable stance, is that, I used to find him a man of some, albeit, questionable, but of some substance. A deliberator of some sorts, not just a mindless mouthpiece.

But I've always found him to be a man who used his talents in a miserable and regrettably wasteful manner. I haven't forgotten or glossed over Mr. Powell's role in the moral killing of the Haitian people's dreams to lift themselves out of poverty, disease and illiteracy.

I haven't forgotten, in particular, Colin Powell's role in the Powell/Jimmy Carter/Sam Nunn September 19, 1994 Cedras talks that empowered these Duvalierist thugs at the expense of the Haitian people's movement for change. That agreement Colin Powell, Jimmy Carter and Sam Nunn hacked out and signed with the illegitimate Haitian imposter “President Jonassaint” which gave, I mean, forced Haitian Parliamentarians to give, AMNESTY, to coup criminals while replacing the Haitian army with the US army presence in Haiti for almost two years, that, is not something I will likely EVER forget. Here it was, we had a duly elected President held hostage in Washington, while the US-imposter mortgage away Haiti's future, creating the dynamics you and I are facing in Haiti today, in 2003.

This is not something Haitians can ever forget. I know too these comparisons: that Toussaint was killed, betrayed by his own, while attempting to negotiate, compromise and please White power, then captured and killed in a French prison. Almost two hundred years later, Aristide was betrayed and morally killed, politically castrated, within the US bulletproof cage we saw him return in, on that fateful October 14, 1994 day. Aristide suffers the fate of most African men, all over this world, who gets to only see their people through Plexiglas prison doors. I won't ever forget Colin Powell's role in that enterprise. But yet in still, I know who animates and gives a job and meaning to the lives of the Colin Powells' of this world. It's the same people running USAID and the offshore export assembly sweatshops which reminds one that African labor, in the new world, is still the property of the few white ruling elites.

But you're right Guy, about one thing. I didn't know of his involvement with the My Lai massacre cover-up in Vietnam when I wrote, “he used to have a conscience.” I was thinking of his, at least seeming moderation, initial recalcitrance to go forward with the Iraqi War. At least it seemed to me he was not as hawkish as, say Rumsfeld, Rice, et cetera. There seemed to have been a public hesitancy on his part. Perhaps that was a ruse. I think his involvement in both Gulf Wars and especially in Haiti with the Governors' Island Accord and the 1994 Cedras negotiations where reprehensible. However, for some reason, he seems more pitiful to me than a sociopath, or psychopath, like Baby Bush and his other cohorts, who have risen to the highest levels of power and are currently threatening life and liberty on earth everywhere. Powell has become an errand boy for the establishment out to make a personal buck and cover his butt, no matter the consequences, rather than someone who's clinically unhinged.
******
THE WILLIE LYNCH LETTER http://matah.com/Lynch1.ihtml?mtcnbc=:mtcnbc & LET'S MAKE A SLAVE pamphlet ( :

But, I really could care less about discussing a non-entity, like Colin Powell any further. Upon reflection, his role in Haiti's empoverishment alone, is evidence he never had a conscience.

For now, I want to look at the other paragraph you wrote, which puts forward a similar proposition, I cannot, in all honesty agree with. To be specific, after pointing the two Black opportunists in the Bush Administration, you write that:

“Lenmi nou pa gen koulè, li pa gen nasyonalite, paske li san fwa ni lwa. Jodi a, pi gwo lenmi mwen petèt se yon Ayisyen frè mwen ki pap ezite redui mwen a lenfinitif pou l pwoteje enterè dwòg li, ou enterè kay vakans li vle bati pasi pala. Si nou panse pa gen yon bon valè Ayisyen ki dèyè Bush nou nan lerè, paske gouvènman Bush lan reprezante enterè yo, e gouvènman Bush lan pap ezite fè alyans avèk yo.” (See, GuySanto to Pitit Ginen under, general issue “Dife nan wèl sanginè-yo “ Posted: Sun Jun 22, 2003 12:28 pm. Post subject: Ki taktik pou nou adopte nan fè fas kalamite sa yo? )

That specific phrase, it appalls. Why?

It is very easy, pat, conveniently “color-bind.” It smacks of, a very, let say, “Eurocentric” view, of the assimilation, internalization, or, better, the epidermalization of inferiority.

There is a wealth of meaning in these two pronouncements. They bring to the fore a historical pre-disposition of Haitians elites ever since our great Revolution. There is an enormous amount of Black self-contempt in the allegation that a single Haitian druggy is a Black intellectuals “greatest enemy” just as there is a wealth of meaning in automatically asking for Black accountability when white responsibility is put into question, as the Colin and Rice statement did.

This mindset, in fact, as Guy notes, is perhaps his greatest differences vis a vis Ezili Danto's views. For, it goes to the heart of a position I firmly advocate against, and therefore, it cannot be glossed over and ignored. A deeper historical analysis will be attempted by using the following:

1. The Willie Lynch pamphlets – Willie Lynch letter and the Let's Make a Slave pamphlet.

2. The Web of Repression in Haiti – How the Euro/Americans play Haitians from both sides with their good cop/bad cop strategies. Elites vs. disenfranchised majority. Disenfranchised majority and the merchant class elites vs. different sectors of the old Haitian land-based oligarchy. For instance, destroy the agricultural elites in favor of the assembly plant /merchant class while using the Haitian people's thirst for empowerment, justice, transparence and participation, to keep both Haitian elite sectors in check, but always increase or minimize the power of the Haitian elite, army, police, and aid's organizations, as necessary for pushing forward a US/USAID agenda, keeping Haiti simply a service area, a haven for US exploitation.

3 The Haitian traditional meaning of “blan-yo” which doesn't necessarily have a racial stigma attached (in another post to follow); and,

4. To comment on the Global White Supremacy outlook Guy claims covers my outlook on human history, I will, in another post, briefly go into the legal and traditional US/European traditional meaning of “White” which, as. W.E.B. DuBois, maintained established a color-line, and which through the processes of European slave making, imperialism, colonialism, racism and apartheid established a caste system. A caste system which today wrecks the life and dreams of every single Black person on this earth, and finally

5. I will look at the WTO's secret tribunals, NAFTA and the EU-ACP agreements and how globalization is wrecking democracy all over the globe and changing old paradigms, to continue oppressing African and Africans of the Diaspora.

Yes, Guy, the Euro/Americans, the Western Nuclear Powers established the “White vs. Black” dialectic when Europe first made problematic the existence, meaning, color, worth, and status of peoples of color. Blacks didn't create this caste systems, whites did, for their own unification and imperialistic purposes.

In his autobiographical book, Dusk to Dawn, DuBois, wrote “My life had its significance and its only deep significance because it was par of a Problem; but that problem was, as I continue to think, the central problem of the world's democracies and so the Problem of the future world.”

I believe the fact that “white” defines itself as more valuable, more equal, more meritorious of the worlds bounty, I believe that is the reason why Haitians, and Blacks in America, and all over the world, are disproportionately, to understate the thing, living in abject poverty, either on slave-wages or marginalized in prisons and ghettos. And for anyone to miss this point and to automatically ostracized the lone Black opportunist, in the ways outlined above, in relation to talk about “white responsibility” for the sorry state of the world, that, is too disingenuous, we Blacks are to easy a mark. It's too “automatic” for us to constantly point at Black failings. It feeds a psychological need that has been inculcated in African people, by the fostering of fear, distrust and envy for control purposes, as expressed in “The Willie Lynch Letter ( http://matah.com/Lynch1.ihtml?mtcnbc=:mtcnbc ) and the “Let's Make a Slave” pamphlet and the like. ( ). If we want to understand what happened to the Haitian warring elites, after the 1804 Revolution, after the assassination of Dessaline. Then Haitians and all Africans should read these two pamphlets in order to get further insights into Black self-hatred and Black on Black, or Haitian on Haitian crimes. Then, we would know and understand why we automatically trust and defend “white” more than we do our own, on every occasion.


DIFFERENT MAGNITUDES OF CULPABILITY: As with the Powell/Rice issue, one cannot possibly compare the action of one drugged-up Black Haitian to be so atrocious it makes him, perhaps your BIGGEST enemy in this life as opposed what? the oppression, humiliation and daily insult and cumulative “Black tax” we Africans pay in this world.

To make such a comparison is to, again sprout a neutered viewpoint, a desire to please outlook, for it deliberately minimize the issues at hand - the search for strategy to counteract, reduce the Haitian nation's interminable sufferings, at the hand of the White elites who control our economy, our opportunities, destroy our self-esteem, damage and distorts our own humanity, destroys the legitimacy of our culture, language, spirituality and very essence. It's like saying the greatest enemy in America is the Black drugged up teenage male.

But my question is - who floods the ghettos with drugs? You don't see the nexus? Who are the arms dealers, importers of the drugs and arms in Haiti, the biggest distributors? CIA drug trafficking doesn't come to mind first, right? The British and French and American arms and drug-trafficking agents, aren't they your biggest enemy? The world's biggest enemies? Show me the gun manufacturing plant in Haiti, run by Haitians. The Haitian Coast Guard boats protecting international waters, then I agree we have some culpability. But, this is an instructive discussion.

I know you don't believe it's, as you say, your Black Haitian brother interested in getting a drug fix that's your biggest enemy in Haiti? Do you really think that? If so, you've bought their nightly media stereotype of the young Black male as criminal. We've given our adulthood and vision away, becoming afraid of our own misguided children.

We've bought the press that's keeping the Haitian Diaspora from investing in Haiti, while White offshore assembly work entrepreneurs, and their Haitian sycophants and white “international aid” US government cohorts live it up in our country. You've bought the straight-up devaluation of the Haitian being, his equal-ness in humanity to any white person.

You are representing what both you and I want to destroy and you've entrenched yourself in the Black fratricide ghetto in stating, what I keep reading on and on in the US and Haitian mainstream press about – that is, how the meager, Haitian opposition, is supported by the world's single most powerful superpower, and so what?” That, therefore, our only hope of survival is to make alliances with said superpower too? How about our only hope of meaningful survival is to change said superpower's policies, change its societies, its nations, its ruling elites priorities - more precisely, our dignified survival demands an end to racism, and it's economic underdevelopment, a change in the US/Euro White vs. Black dynamics by having open discussions about it, by changing the profit-over-people dynamics which started this war back in 1492.

You say, “Si nou panse pa gen yon bon valè Ayisyen ki dèyè Bush nou nan lerè, paske gouvènman Bush lan reprezante enterè yo, e gouvènman Bush lan pap ezite fè alyans avèk yo.” So what, we fold? Since it's absolutely impossible to find another such “Superpower” to back the Haitian and African majority's desires. Or, is it that there are some of us who refuse to believe there will always be people in our society who will sell their soul for kickbacks, consulting contracts, CIA protection like Toto Constant, Cedras, Michel Francois, et cetera.

But why are these people, who pick the easier way out, a total reflection of Haiti's innate immorality? Are they any different, any more morally repugnant than the usual US politician and businessmen who live off government patronage and political kickbacks? There are criminalized politicians within both borders. We cannot allow these people to distract us from addressing the urgent needs of real governance that is necessary today in Haiti.

Yes, I agree, as Franz Fanon, points out, our victim-making-victim mentality does make us dangerous to each other. Still and yet, it's also a very normal human paradox to be hurt by those closest to you, no matter your race. Yet, and still we are not talking here strictly about personal tragedies here, nor about the run-of-the mill small time criminal or socio-path .We were talking about strategies to counteract Haiti's 200-year containment-and-poverty fostered by the Euro/Americans and how to leverage the 1990s' gains towards concrete development. Well, at least that's what I was doing in my post to you. (See, post to Guy from Ezili Danto, under, General Issue: Eske pwoblèm Ayiti se responsabilite yon grenn krityen vivan Posted: Mon Jun 23, 2003 5:37 am, Post subject: Malpwopte Ayisyen pa pi red ke malpwopte miltinasyonal

I know you were making “broad or ancillary comments.” However, you say, “Lenmi nou pa gen koulè, li pa gen nasyonalite, paske li san fwa ni lwa.” Yes, the enemy has a color and a race He has constructed. He has identifies himself as “white.” I din't make up that designation. The white power structure did, a long time ago.

Today, it is represented by the Washington oligarghy and the White nations of Western Europe, the Western nuclear powers, (Colin Powell and Condonleesa Rice nothwithstanding; who are Establishment artifacts, White Establishment creations, simply, to paraphrase Frantz Fanon yet a
gain, Black skin/White mask wanting to turn their race and roots white.)

It belies the on-going brutal domination led by these White nations on behalf of their White oligarchy, their richest White few, who impose their rule on Haiti and the world, so that the benefit society offers, the resources in the world shall always be the property of this ruling class and race.

Under their “free market” economic policies, White Euro/Americans are the principal beneficiaries while Blacks and other people of color are the victims, bearers of the burdens and the costs of their “doing business” as usual.

*******

THE WEB OF REPRESSION IN HAITI:

The majority of the Haitian people are urban slum dwellers and rural peasants, who make less than 200 a year, annually. Now, if white-owned USAID, which has billions of dollars, billions of pro-business dollars at its disposable, if said organizations' basic purpose in Haiti is to funnel those dollars to repressive sectors of the Haitian community by bribing, throwing lots of cash to Haitian business men, and by helping to reset-up FRAPH-like paramilitaries so USAID and the profit-over-people interests it represent, could, despite the majority's wishes, expressed in three (1990, 1995 and 2000) fair and square elections; if the entire economic agenda of the US multi headed monster (USAID/IMF/World Bank, IADB) and all its initiatives, as promulgated by the US Embassy, are, to keep democracy from flourishing so that Haiti remains a service area of the United States; if that is the realities we live and struggle with, who, with power in the US, are we supposed to ally ourselves with who are more POWERFUL than these allies of Haiti's business elites? (See also Haiti: Dangerous Crossroads, edited by NACLA, especially essay written by Deidre McFadyen, entitled “FRAPH and CDS: Two Faces of Oppression in Haiti,” at p. 153 to 157)

In the book Haiti: Dangerous Crossroads, the essay, entitled “FRAPH and CDS...," written by Deidre McFadyen, explores how both the militant right-wing paramilitary (FRAPH attaches) and the Centers for Development and Health (CDS), a multi-service health clinic in Cite Soleil, were both funded by USAID during the coup years in 1991 to 1994.

She outlines how one played good cop, the other bad cop. The ultimate aim was to stifle the pro-democratic Lavalas movement. So, for instance, to further it's CIA sponsored role for decapitating the Lavalas Movement during the years of the Coup, on December 27, 1993, FRAPH attaches burnt down 10,000 shanty houses in Cite Soleil, burning and killing hundreds of unarmed, men, women and children. Then, the US Embassy/USAID swooped in, with “emergency funds” given to Haitian-elite-run pro-US CDS to restore order, or was it, as Larry Swing, then US Ambassador, put it, for “disaster relief.”

Later on, we learn, from Toto Constant, that the USAID, recruited FRAPH members within Cite Soley by handing out food aid and medical services. This pattern continues with US “aid” in Haiti to this day.

Their mechanism are either overt oppression, like the terror of FRAPH, or, the more passive forms of repression and control of giving “aid” to elite business owners who: take census for US-military tracking purposes; give some food and health care to the Haitian poor who are compliant and docile while collecting evidence under the guise of “giving aid” the better to target pro-democracy militants for extermination said militants, who always have trouble getting food, work and health services from USAID-sponsored relief programs.

As Deidre McFadyen pointed out, the victims of the FRAPH fire were, under AID's funded CDS “relief”, were supposed to be allotted some food and $6 US dollars per family, “…(a)ttesting to the intricate web of repression people in Cite Soleil claimed that many of those handing out food aid were among those who STARTED the fire.” (at p., 154) (See, also a report in “The Nation” in October 1994 by Allan Nairm, which stated that, at least, four senior FRAPH attaches, actually worked at CDS, recruiting FRAPH spies and members from Cite Soley, under the guise of giving out food aid and nourishing malnourished Haitian babies.)

Given the intricate web of USAID/US Embassy repression in Haiti, why would Progressive whites in America, be our best allies? Are you sure they have the interest or history of institutional power that has, at ANY time, in recent memory, been exercised in the best interest of the urban and rural poor in Haiti?

Now, I am not talking about isolated individuals. I am talking about institutional power we could build solidarity with, not academic power, which generally also relies on US-government funding and is necessarily walking a thin line.

Unfortunately, our natural allies, are poor people - the disenfranchise everywhere. Which is why, I would have pointed, to, not progressive whites-Americans who, as I've indicated are more interested in Global warming and animal rights, but, if we were simply looking at the US, I would have pointed to progressive African-Americans and their purchasing power as something we need to tell our story to and ally with more effectively.

For we are both disenfranchised by racism, de facto segregation, marginalization, profit-over-people big businesses and our communities are underdeveloped in terms of education, health care and access to opportunity and mobility. And, there is, at least, a consistent institutional political history and cultural commonality there. Why not work to make it an economic history of solidarity, also? Perhaps then, our workforces wouldn't so easily be able to be pit against one another other, willy nilly, by the international and domestic pro-business policymakers in the US.

Ezili Danto

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Jul 09, 2003 4:30 pm

[You are representing what both you and I want to destroy and you've entrenched yourself in the Black fratricide ghetto...]

I am really trying hard to forget this sentence, Ezili.

[... in stating, what I keep reading on and on in the US and Haitian mainstream press about – that is, how the meager, Haitian opposition, is supported by the world's single most powerful superpower, and so what?” That, therefore, our only hope of survival is to make alliances with said superpower too?]

I have stated that our only hope is to make alliances with the single most powerful superpower??????

[How about our only hope of meaningful survival is to change said superpower's policies, change its societies, its nations, its ruling elites priorities - more precisely, our dignified survival demands an end to racism, and it's economic underdevelopment, a change in the US/Euro White vs. Black dynamics by having open discussions about it, by changing the profit-over-people dynamics which started this war back in 1492.]

You may bend over laughing, but honestly that's "the change" I thought I was advocating for all along.

Well, let me stop here and take a deep breath...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ezili... I did find some spectacularly unfair characterizations in your note about what I have written, but knowing and appreciating your stance over the years leads me to believe that the fault must have been mine in not expressing my thoughts in a clearer and more thorough manner. I will not attempt to redress now either, I am sorry to say, for fear of engaging in an endless debate on meanings and connotations which would end up pitting us one against the other, rather than uniting against these catastrophic policies of globalization that are wreaking havoc today here and there, and tomorrow just about everywhere.

I will only point to one rather grievous characterization and another faulty assumption, as mere examples of where you take off and slay the beast, without truly taking stock of what truly, really is so bestial about its appearance.

First you make much of a "Black druggy" analogy which quite literally I did not introduce. I am sorry for the heightened misunderstanding that my own words have created, though our more fundamental differences on the notion of accountability remain the same. I sincerely say "sorry" for the misunderstanding, but I do not apologize for what I actually said, because in referring to a Haitian brother who, at any point in time, could be my worst enemy because he would not hesitate to exterminate me (and mine, including family and friends) while protecting the crass interests of his commerce (whether that be in drugs smuggling, arms smuggling, pharmaceuticals contamination, slave labor profiteering, and other unfathomable acts in which our governments and elites have most deliberately participated in continuing our people's disenfranchisement), I unwisely assumed that people would get the meaning of my denunciation of "Ayisyen frè mwen ki pap ezite redui mwen a lenfinitif pou l pwoteje enterè dwòg li, ou enterè kay vakans li vle bati pasi pala".

You encapsulated what I said in the form of "Black druggy", while I neither used the terms "Black" nor "druggy". And then you gave me a lesson on the flow of drugs internationally and in our inner cities. No, I don't blame you. Yes, I am aware of some facts that you don't even mention. I am aware that Haiti is only a transit point, that Haiti is not a drug producing country, and that Haiti does not have a drug culture. I am keenly aware of the fact that drugs are used in America by the overwhelmingly white people who can afford it, recreationally or due to chemical and psychological dependency. I am aware of the fact that the military and intelligence forces in the U.S. bear responsibility for having trafficked cocaine in the contra war in Nicaragua and in largely black populated American inner city ghettoes. I am aware of the fact that the U.S. is conducting a genocidal and phony drug war, as we speak, in Columbia. I am aware of the fact that American leaders have never been serious about this so called "War on Drugs", which keeps creating jails all over the country to emprison more young blacks in their late teens and early twenties than you ever find attending institutions of higher learning. I am aware of the fact that those prisons were never meant to house the spoiled drug-abusing children of American elite families, who can still afford to attend Ivy League colleges, regardless of merit, and then accede to the highest echelons of power, while spouting hypocritically pious statements about God and the Moral Majority, and enforcing "three strikes you're out" laws for sending black youth to jail indefinitely and sending a disproportionately high number of black men to death row.

I could go on, but that won't be necessary as I simply want to say that this "Black druggy" characterization of my statement was extremely unfortunate, in my view point. Once again, I feel sorry that I expressed what I wanted to say in a manner that would lead you to preach to me about the drug trade. This really is the matter of another discussion, in which I would be happy to participate, but let's close the door for now on this "black druggy" line of argumentation which bothers the hell out of me, due to basic and faulty assumptions about my naivete or willingness to beat up on the principal victims of the phony drug wars. Let me only add this one remark: does any sane person believe that the world policemen in these drug wars are, or were at any point in time, incapable of neutralizing the "drug lords" of Haiti? It is more than obvious that the drug trade passing through Haiti is a duly protected and incorporated business. When I spoke of "enterè dwòg li", I was speaking metaphorically of "drugs", and not of addicts and powdery or leafy substances. It's too bad that I was so obscure.

As for your faulty assumption with respect to my beliefs about "progressive whites-Americans", you say: "I would have pointed, to, not progressive whites-Americans who, as I've indicated are more interested in Global warming and animal rights, but, if we were simply looking at the US, I would have pointed to progressive African-Americans and their purchasing power as something we need to tell our story to and ally with more effectively." First of all, Ezili, if you carefully read all the points and counterpoints in this exchange about "progressives", a term that I did not introduce (I abhor all sorts of labels), you will discover that in essence I only advocated for alliances with like-minded groups and individuals, regardless of color, race, religion, gender, and nationality. I did not once set about advocating for an intersect of Americans, Whites, and Progressives. I did react to certain exclusionary lines in the sand that were brandished about specific races, nations, and groups of nations. On this, I suspect that we will continue to have two very different ways of looking at the human race, though I also believe that there is much to gain from our different view points if we honestly make an effort to understand each other rather than engaging in a self-and-other-destructive war of words. If I promote international solidarity, it is because I believe in what I say out of my entire life experience, it is because that is my principled outlook, and not because I have been brainwashed by White paternalism, as you seem to imply in your expose. Who says in fact that I was not thinking of "progressive African-Americans and their purchasing power as something we need to tell our story to and ally with more effectively"? IN FACT, I WAS. Who says that I was not thinking of like-minded sub-Saharan Africans who are most likely to identify with us in this global war (against black people, you say; against all disenfranchised people, I say; if you set out to prove to me that "black people = disenfranchised people", then I may very well agree with you, but in my mindset, race is only a factor in the equation, it is not the whole equation). And about this famously talked about intersect of Americans, Whites, and Progressives, I think that it is badly patronizing to say that they are chiefly interested in global warming and animal rights. And you know what? I am also interested in global warming and animal rights, perhaps not at the same level as an affluent person, but that does not make me any less "BLACK" or "HAITIAN" in my mental constructs than anyone else. And I have met a great many individuals in this intersect of Americans, Whites, and Progressives who are also passionate about issues of social justice, and who are just as militant against the dehumanizing policies of their government as any who come and read our debates. I never even felt the need in our previous conversations on this topic to advocate for allying with "whites-american progressives". That's not where I was coming from, but if I CLEARLY PROJECT THE LEADERSHIP OF WHERE I WANT TO TAKE MY PEOPLE, and those like-minded individuals, be they whites, or African-American, or African, or Cuban, Chinese or Japanese, I will gladly accept their support and work with them. The only thing is, I am forever accountable for defining where I want to go and how, and if I cannot do this then I had better get out of the way.

My dear sister, this is just not about disagreement on view points. I sense some unfairness about the way you situate my positions in your argumentation, but perhaps I am just being overly sensitive. More than likely, I just have to learn to express my positions more clearly. When I so succinctly say "Do not forget Colin Powell and Condoleezza Rice", it's way too easy for someone else to conclude falsely that I am equating so called "black accountability" with "white accountability", whereas in my own mind, I was not equating anything. I simply was warning against (and I am most deliberate and most determined about that, no matter which way others might attempt to colorize my opinions) putting ALL accountability in only one basket. Regardless of how you view the historic white accountability for the social evils of this world, I will first and foremost attack the power structures, whether they are inhabited by blacks or whites and all the shades in between. This was a simple recall, and I still stand by it in essence, though in hindsight I would have phrased it differently if I thought that my statement would imply some equalization of a global set of accountabilities. Anyway, enough said about that. I'd rather work with you to achieve our common goals than debate endlessly about which one of us has the correct or more correct view of the world.

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Mental Colonization part 2: Keeping up with the Jones

Post by Ezili Danto » Thu Jul 10, 2003 6:26 am

One et respe to all;

Ohhhhhhhhhhh, Guy, Guy, you, are definitely NOT going to like this next installments. For, I did say, in my post, that I wrote a few parts, remember? I wrote them and let them sit for a week to be sure, but I didn't want to post them all at the same time and overwhelm. I reiterate and repeat that:

OUR POINT OF DEPARTURE:

Is to comment on your post to Ezili Danto, dated June 23, 2003 and on some OTHER related topics placed on this forum and perhaps to FURTHER our discussions and dissemination, of hopefully, useful information with regards to the Haiti situation.

I respond to your post-dated June 23, 2003 to Ezili Danto not because of our point of agreement but because of our DIFFERENCES.

But Guy, I do add, though, perhaps I have a few more years of experience at adversarial constructs that don't change personal relationships when the work is done. This is not a refection on you, but you know I take protecting the civil, political, economic and cultural rights of Haitians, at home and abroad, as a personal mission, don't you? Again, this is a matter of views. In this life's work that I do, I have been called upon to destroy stereotypes and stigmatization. I don't go looking for it, but I recognize it when it's displayed. I know too, there is never be a single viewpoint. You have a right to your way of seeing, as you say, it's based on your experiences. And, so are mines. When I pick a point to make, or a story to tell, though it may appear otherwise, I don't see myself as an ideologue who wants to pit one absolutist ideology against another. I just want to share my way of seeing in this world.

Thing is, it just so happens these two contrasting views, White accountability vs. Black responsibility, have been at issue since the first day my shackled African warrior-captives arrived on these shores and said to the whites mwen se granmoun lakay mwen. And they answered, No, you are in my house now and what we tell you are is what you will be. Unfortunately, as the WILLIE LYNCH LETTER http://matah.com/Lynch1.ihtml?mtcnbc=:mtcnbc & LET'S MAKE A SLAVE pamphlets ( , the white man systemized and institutionalized, for 300 years, a way to break Africans, like horses.

Oh, and while I am referring to animals, for the record, pain deliberately inflicted on any sentient being hurts, bothers and disturbs my senses, irreparably. But I, know I've said this before, in my initial post to you dated don't have as much of an interest in animal rights as I do with the rights of children that could slid down my Black thighs, I just don't. would otherwise be possible. Horses were treated, and sometimes, even today, poodles are treated better, in white societies than the Black maid and her children, and certainly with more rights than the young black males languishing in the prison system, sometimes for nothing more than that they exist and are African males.) Ok, to continue, many of us were broken, and thus, we believe His-story. I, I tell my own and have had to defend Haiti, as a Black nation, in the same way Malcolm X always said that to be pro-African does not mean he is anti-white. The problem is, in this society, certain Black people do get offended about Black self-love. It makes them automatically think “exclusion” of white people, where white self love is not thought of as “exclusion” of black but absolutely natural, as it is. These are very well documented facts of Black travails on this globe, and testify to a lack of imagination, and the vulnerability, fear, paranoia as well as the utter ruthlessness and of “white” power. So, today many of us, without a Ginen or African outlook put on the white men's visor, fit into our invented “caste”, stay in our place-so-to-speak, see ourselves and automatically stigmatize our own. As I write, further on, in this post, long ago, in his book, “The Miseducation of the Negro,” Carter Woodson was perhaps the first to point out, In fact, if there is no back door, he will cut one for his special benefit. if there is no back door to enter, Blacks will themselves carve one out for their own special benefit. (See, Carter G. Woodson, The Mis-education of the Negro (Washington, D.C.: The Associated Publishers, 1933)

******
Part 2 –In this second post, I will examine the caste system “Blacks” have been fitted into by analyzing a bit of US legal history.

l. KEEPING UP WITH THE JONES / HAVING THE MATERIAL ASPECTS OF EQUALITY DOES NOT MEAN BLACK IS EQUAL TO WHITE.

Today, Tues. July 8, 2003, I was watching the news. There was a report that in Oaklyn, New Jersey, three white teenagers where apprehended Sunday morning, with a cache of guns, swords and 2000 rounds of ammunition, and, they were allegedly on their way to a Columbine-like killing spree. The CNN talking heads invited a teen crisis specialist in “marginalized teenage behavior” to discuss what went wrong with these otherwise “good kids” ARMED to the teeth. Now, Black male teens, in the US, just don't get such tender treatment from the US corporate media.

Which brings me to a remark I just heard another CNN reporter just make, during the same news report, different segment. This time it was the remark of a well-known Black CNN anchor that caught my attention. It was about his first visit to Goree Island, West Africa, on the occasion of Baby Bush's venture to that same site.

Now, of course I'm interested. I turn up the volume, slide to the edge of my seat. I want to know WHAT Baby Bush and wife are doing at Goree Island? What kind of despoliation is this, what is the nature of this pre-election propaganda, this desecration? - I am thinking, remembering Baby Bushes treatment, current imprisonment, indefinite detention of Haitian toddlers behind arm US guards, in hot, humid hotel pits in Miami, USA; remembering Sr. Bush role in the repatriation of Haitian asylum seekers willy nilly, bypassing all INS laws, and his “I will never apologize for the United States of America – I don't care what the facts are.” This, on the occasion of the US shooting down of an Iranian passenger plane killing 290 passengers, but there are many others, such the first Gulf war, his sons second Gulf War and continued bombing of the Iraqi children. So, what further insults must we bear here with this maniac now on motherland soil? - supposedly bringing “aid” to suffering Black HIV victims? This man who can forgive the German Chancellor Schroeder and kiss French President Chirac but won't meet Mandela, whose more than an ex-President in Africa and to the worldwide peace movement. This is how much the Bushes respect their own African-American constituents, not to mention the African struggle against racism and apartheid which Mandela epitomized during his 27 years of unjust incarceration on Robben Island.

Now, knowing this Texas-oil mindset, its conceits and what US “aid” brings to Haiti and Africa, I am thinking: What sort of political game this, this Bush on another Island that used to imprison Africans?

What is he doing, swapping respects – visiting Goree Island to show respect for long ago, dead Africans when he can't deign to show even, a swarthy political respect for Mandela, who is very much alive? And, what? We are not supposed to notice. Act like CNN and don't mention the vanity, disrespect and utter arrogance? Is that it?

Not to mention I am also remembering my own trip to Goree Island years and years ago when I first got out of school. Remembering how the European slave traders used to torture the African male captives by raping their children, wives and sisters over and over and over again, in front of them, while the African men had to watch; were forced to watch, remaining body shackled and hunched over hand iron-chained to foot.

I remember my rage, my hurt, my soul tearing apart for these African peoples whom the Europeans never connected to as human beings.

I remember actually hearing wailing voices, a depthless wailing voice that's never left me, and which accounts for the subtext of much of my plays and poems.

So, I lean in closer, put up the TV volume.

And there it is that same hot, airless, dark dungeons at Goree Island, where hundreds of African peoples were thrown, for breaking like one breaks a horse and for storage purposes, as the European slave-makers waited for the time to put them on their slave ships.

These, my suffering ancestors, were forced to live in utterly inhumane conditions; forced to fight over the scraps of food and drips of water thrown at them from above, forced to eat, drink, vomit, defecate, sleep, die and urinate death together. No one who has been there can forget this sort of vivid reminder of European oppression.

And so, I am now watching, on the edge of my seat. Knowing I won't feel satisfied because of the Bush charade, knowing I won't feel whole when this segment is over, but picked over; knowing there won't be a coverage that would respect the solemnest, sacredness of this place as a memorial to the suffering of the African peoples. And so, I am also stealing myself not to feel no matter what salt is poured into our open wounds. I just don't know what other form the put down will take, but from the surrounding Mandela one, from the laughable idea of Europeans bringing a god zillion million aid package to Black nations, I know a disappointment is coming our way.

******.
I apology in advance, Guy, but just as I was stealing myself for the blow I knew would come, the announcer made a comment equivalent to your “Remember Rice and Powell” remark.

You see I was watching CNN, fascinated, as the US president un-elect Bush and his wife waved to the cameras from their perch on the Goree Island castle stairs. Then the cameras cut to a pre-recorded segment, showing a tearful Black CNN anchor, in casual clothes, within the Goree Island tunnels, looking out from the narrow passageway that leads to the ocean.

As Wolf Blizer, the CNN correspondent, who was announcing this segment, interviewed the Black anchor, on his reaction to the former slave castle at Goree Island. Bottom line, was that, said Black CNN anchor, now in his CNN suit and tie behind his CNN mask or is it behind his CNN desk, man-fully choked-off his emotions, and tells Blitzer how the experience of visiting the old slave holding pens of yesteryear, was utterly devastation, gave him goose bumps. BUT, he continues, when he was in the Goree tunnels, as he looked out the last slit the African peoples past through who were kept in that dungeon and tortured before they were packed on the slave ships, as he looked out through that slit of no return, he consoled himself with the knowledge that it wasn't about White against Black, even then.

I am not making this up. The pointing to white responsibility and the Euro/American heinous slave-making legacy, however direct or implied, always, automatically engenders a DIRECT response about Black failings, specifically from certain materially successful Black people.

This is so common, it's become stereotypical. Perhaps, it's just that the world has been so unfair to us, we bend over backwards and break our heads to not be “exclusionary.” And, I knew it would come. So when the African-American anchor said it wasn't about White vs. Black, I expelled my breath so the blow wouldn't reach my solar plexus. I write about this today, at the beginning of my next post installment, in order to remind myself, although it's a difficult subject, our discussions are very current, important and connected Guy. It falls within a continuum integrally related to the conflicted Haiti situation.

For, that assimilated, integrated, Black CNN anchor, who works and lives with whites, in a white environment in the US of A, who has achieved relative equality in terms of material acquisitions with his co-workers; but whose livelihood is dependent on their approval, beneficence and good will, was, to me very conflicted.

Conflicted, because, like many other post Civil Rights professionals in America I believe he was taught to act like he is color-bind; that the only color that counts is green; that he, in fact, lives in a color-bind world.

This I base on the fact that, at first, he expressed surprised that Wolf Blitzer, a white senior anchor, wanted his honest, personal opinion about the experience in Africa, as a Black man. He was surprised the rules of the game had briefly changed. I though: Doesn't he see why the exception was made; how his grief was just commercialized to sanitize, authenticate and sell the Bush charade? No, it didn't appear so. He said, that as an African-American man, he felt a profound connection to those who suffered there under the harsh European oppressors, but he didn't say that, that was me thinking aloud. What the Black CNN anchor said was that he felt a profound connection to those who suffered there, felt he was returning home, but he was CONSOLED because there were Africans there at Goree Island WHILE he was visiting, who had come to Goree Island to pay their respects and to atone for their AFRICAN ANCESTORS selling African captives into the European Transatlantic Slave Trade.

He was consoled because it wasn't about white Europeans enslaving African peoples - it wasn't about the Nazi's cooking the Jews; it wasn't about Nazi's vs. Jews, oops, I am digressing, he said, and I quote “it wasn't about white vs. Black.”

I was reminded such remarks are worthy of venomous Black conservatives, like Ward Cornerlly and Armstrong Williams, (see, www.armstrongwilliams.com) in the US, who, whenever presented with the genocidal record of the white race, especially with reference to slavery, will DEFEND the so-called white ruling race and structure by saying, something to the effect of: “Remember the Black Overseers involve in slavery.” Remember the few Black slave owners. Don't forget that some Africans sold their own citizens into slavery, participated in slave raids so as to solidify their own local rule, don't forget that!”

And though I know you Guy understand, based on your responding post to me dated June 9, 2003 above, I was still, again, reminded of the “look at Powell and Rice” remark.

For, I had already written this post when I watched that CNN Black anchor consol himself, Guy, with the knowledge his ancestors where also EQUALLY bad, equally accountable, equally responsible for the massive Maafa - the Middle Passage and what followed - that unparalleled, in the annals of human history, that unparalleled system of death and destruction, beyond human comprehension and convention.

For, said African enslavement trade, according to Dubois, is responsible for the killing of somewhere in the range of 100 million innocent African human beings. Today, its legacy, stigmatization and repercussions continues, albeit, more covertly, as exemplified by the current Bush charade in Africa and by “aid” to developing nations that buries them in debt and “free trade,” “globalization” that fleeces African labor forces and abscond with African oil, diamond, cobalt, all our natural resources to be used solely to benefit the Euro/American elites and to make more comfortable their societies in general.

I had already written that with reference to the “integrated,” colonized and assimilated Armstrong Williams's of this world, the dollars spent on their affirmative-action educations were wasted. Now, I add that Black CNN anchor to my list and have just sent him a personal copy of the Willie Lynch pamphlets showing how mental colonization refuels itself many generations removed.

What is wrong with us African people that we can't even own our grief without feeling guilty for displaying it in front of white people; without feeling it might offend/accuse white people?

Imagine the Jews holding back their grief, after visiting Auschwitz or Dachau concentration camps; holding in their pain about the senseless loss of six million Jewish life, in the most inhuman of ways, because a few Jews were actually responsible for selling out some of the Jewish prisoners to the German Nazis for their own selfish purposes? It's not conceivable. Jewish self-esteem would not allow it. But to revisit Africa, and the legacy of slavery, which dehumanized both Blacks and whites alike, there are some who feel they must “be fair” and not indict the whole white race, to use their words of defense. However, we all know the Jews know the Germans who helped them escaped are not offended by their hatred for the Nazi Germans killings.

What white paranoia makes it impossible for white people, as a group, who today, are supposedly “fair and democratic” from having a similar understanding when a Black expresses his opinions about the past or current conditions of people of color in the Americas and globally. Or, am I being obtuse? Is it because there has never been an authentic worldwide European "white" purging of white privileges? Can that be why there is this projected Black paranoia and guilt. Is it that the mythic
al goody-two shoes white self-image of purity and godliness requires Blacks to deny self to safely survive, to not be isolated and marginalized; to not be forced into poverty?

I agree with Omari L. Winbush, who writes: “What needed to be bussed (or, integrated into US public schools) in the early 1970s were dollars, not Black students. (See, the book entitled, “Should America Pay? Slavery and the raging debate on reparations, edited by Raymond A. Winbush, PH.D., at page 156, 155.)

For while we African peoples focused only on the material aspects of equality, i.e., keeping up with the Joneses, we lost complete sight of the problem of African peoples in the US, or elsewhere, for that matter. We lost sight of the fact that African-Americans and African peoples in America suffer from being second, third class citizens in US society. We suffer from post-traumatic slave syndrome. We suffer for being categorized “Black” in a white society, so much so that we live for their approval. On one end of the pendulum, there are, for instance, successful CNN Black anchors and the like, going to all sorts of lengths, denying self, trying to prove we can be “fair and reasonable,” and color-blind. And on the other extreme, you have, for instance, that, at first, disenfranchised Hip Hop “bad boy” artist/celebrity feeling into the racial stereotype he has been caste into, selling his propped-up, commercialized, gang totting, gang banging, violent, and ever so Mandingo, sexual image to make that almighty buck. Then when he's got the green and can't fit into the stereotype, he twists around unbearably, afraid of getting “soft,” afraid his “cross-over appeal” with lose him his market. The whole thing is ugly and goes back to mental colonization, a lack of Black self-love, self-esteem; a failure of education. We don't see to act on the fact that no matter how much material assets, either the Black professional or the Black celebrity acquires, he will suffer from being “Black” in this white society.

We don't act as if we know although, the Brown vs. Board of education case supposedly reversed the “separate buy equal” racist, discriminatory laws of Plessy v. Ferguson, ( http://www2.law.cornell.edu ) it didn't acknowledge Blacks people are equal to whites. For, as Winbush astutely points out, it addressed more the “separate” part than the “equal” part. So while whites in the USA, said ok, after the Civil Rights Movement, you Black people can move into the cities, go to white schools there, white cinemas, sit anywhere in a public transport vehicle. They won't advertise whites were fleeing into to the suburbs and into private schools. While this was going on in the 1960s and 1970s, in America, no one paid attention to the fact that white people use the word “Black” to mean not just a fictional race designation but to identify a caste system.

That is, “whites” have a place in society and Blacks have a place. And no matter how much money or education a Black person gets in America, no matter how much a celebrity, they cannot erase their caste, their place in the white man's society.

Black people in America, Black intellectual in America are just beginning to realize this error of focusing on integrating schools, buses, trains, even housing areas, while not giving the same equal focus to erasing “Black” and “White” as a caste system.

As Winbush states “”Black people found themselves more concerned with fictional moves to equality than with realizing their inherent right to exist freely as human beings. (See also, Derrick Bell's book “Faces at the Bottom of the Well” that also thoroughly analyzes this point.)

Now, how do I relate this to the Haitian situation? Well traditionally Black people have always viewed equality from the standpoint of what white people have. This perpetuates the slave-instilled mentality that somehow what white people have IS better than what Black people have. I am pl
eased and honor to say this analysis does not fit the traditional Ginen view of history. And that is the single most revolutionary thing that Haitians have stood for, since day one.

I will explain further, later. Suffice it, for now that I quickly say, that the traditional Haitian or more precisely Ginen way of looking at the Black and white question is to see “blan” not necessarily as a race issue, but a character issue. We Haitians don't see ourselves as good or bad in relation to white. We see white as “strange”, “foreign”, “enemy”, “outsider” not necessarily because of their skin color but because of their culture of greed and profit by any means necessary.

But before I go into this deeper, I will, in the next post, review, a few snippets of what I have stood for and written about on this Forum.

Ezili Danto

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

The Biological Fatalist - His Story

Post by Ezili Danto » Fri Jul 11, 2003 2:39 pm

One et respe to all:

********
EZILI DEFINES EZILI'S VIEW ON HUMAN HISTORY – RESPONDING TO THE GLOBAL WHITE SUPREMACY VIEWPOINT LABELLING:
********

I do this because, in his post to Ezili Danto, dated June 23, 2003 Guy writes, that there are three ways of viewing the world. The way he looks at the world is that one class, I assume not race, but one class “emerges and fights tooth and nail not only to preserve the privileges it has acquired but is bent on exploiting the less privileged or broad "sub-classes" of people (without intent of extermination, as this would not at all be in their interest, but with intent of disenfranchisement... There lies perhaps a subtle but distinct difference from the Global White Supremacy view, which often speaks of the clear intent to eliminate rather than forever exploit).” (See, Guy to Ezili Danto, under General Issue: Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn k
rityen vivan? P. 1 “ Posted: Mon Jun 23, 2003 9:59 am, post subject: “A few points in response to Ezili's post” .

The other way of looking at the world, according to Guy is that of the : “Dominance of a few nations, people or civilizations over a much greater number of nations, people or civilizations. Another way to look at the world, that I believe is closer to Pitit Ginen's approach than that of the struggle against the Global White Supremacy.”

And, finally, the Global White Supremacy view is the third labeling, the third way of looking at the world. And Guy wrote he believes Ezili looks at the world from this “Global White Supremacy view.” He says, specifically that the way Ezili Danto looks at the world is that of a :

“Dominance of a race, seeking to impose itself as a super-race and bent on destroying other races: The Global White Supremacy view that Jafrikay
iti and yourself have championed on this forum for a long time already, with solid argumentation. No, you are far from being the only Haitian-Americans to view the world in that manner. You have a lot more company than you think. Yet you would be mistaken, in my view, if you became so ideologically rigid to think that yours is the only view with validity. We still have much to learn from the philosophical overtones of Einstein's Theory of Relativity (though it specifically addresses the relativism of our physical universe).”

If I've correctly read and interpreted the lines above within the context of the entire June 23, 2003 post, taken in the altogether, the implications are fairly incorrect. The writing assumes I don't understand that race is a fiction. It assumes I don't know how Dessaline defined the white people who fought on the side of the African warriors in Haiti. If that is so, it seems to me, all that I have written has gone out to cyber-land and landing out of mind. For, if, as Guy says, I
have simply “championed” this one view, AS IT IS DEFINED BY GUY, of the world, “on this forum for a long time already, with solid argumentation” then I've thoroughly failed and been misunderstood.

That being said, I quickly add that I recognize that Guy also says that though he doesn't subscribe to “my view” of the world or the “nation vs. nation view”, he nonetheless “…. always keep in mind that no matter how we differ in our views, the realities will still be the same and they are punishing indeed.” True that Guy. True that.

But, it is necessary to begin my answer by reviewing what I have said, what I have, in fact championed, on this forum, in order to move our discussion to the deeper, more salient, points I am interested in learning and sharing.

Again, my intention is not to be contrary for the sake of being contrary. My intention is to lay out the issues, bare and unfettered, so perhaps interested Readers may have some tools to use for a Ginen resistance agenda.

Guy, I only
write towards that goal, and I am only using your post, as I once did with a Pitit Ginen post, as a reference to say what I believe is important for progressive Haitians to know, to give information that may be useful to have in our arsenal of Ginen tools for resisting financial colonialism, imperialism and white dependency policies in Haiti.

Therefore, I am going to start, by saying, yet again, that with reference to the Haiti situation, the question, as I frame, understand it and answer it, in another post on this Forum, is for me, this:

How do Haitians….of all hues and classes, move forward while simultaneously, publicly exploring, and addressing our national divisions, weaknesses, pathologies (i.e. corruption, in Haiti, and our lack of a political history with civic duty) without continuing to make it easier for the powers-that-be to take advantage and exploit our situation? I think by starting to do a better job at looking outwards together. That's my opinion. (See, http://www.haitiforever
.com/forum/viewtopic.php?t=272 Under General Topic “Post subject: Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan? P. 1” NOTE: Scroll down to Ezili Danto post, dated Sun Jun 08, 2003.)

In that post I outlined the profit-over-people goals of the powers-that-be and how it all begin in Haiti back in 1503 when that first White European slave-maker brought African captives to the West in shackles, chains and even locked-jaw horse-type contraptions, fastened to their mouths, so they would not talk and incite resistance.

In that post, I outlined not only the manifestation of white capitalism with the profit-over-people results of the policies of the Breton Woods organizations and how financial colonialism/imperialism works in Haiti, but how it has morphed and now manifests the same old, same old exploitation. I did this by briefly reviewing the history of Euro-globalizations under that racist, we all know, by the name of Professor Milton Friedman, who defined the same old same economic policies
as “neoliberalism” in the early 1970s at the University of Chicago, tested it in Chile.

Then, under the World Bank and IMF, owned by the US Treasury and especially today, with the help of NAFTA and WTO and modern technology, US stockpiled weapons and the mainstream media, all these Euro/US-backed white structures, have taken their perverted financial colonialism and their outright imperialistic practices and gone global with it. Creating this world we live in, based on violence and subjugation, hate and fear.

I add now, that, in Haiti, said policy, said “Chicago boys” were represented by the policies of the US-sponsored Marc Bazin candidacy and especially the pro-assembly industry policies of the 1987 CNG, Finance Minister Leslie Delatour, who first bought neoliberalism or a sort of Structural Adjustment to Haiti after the fall of the Duvalier dictatorship.

There's no time to go into the complications, suffice it to say, obviously with the fall of the Duvalier regime, there was then a
thug-of-war with the old Duvalierist living off state graft, kickbacks, corruption and this new regime intent on making financial reforms to benefit another elite segment of Haitian society - the new export assembly industry sector and their lawyers, doctors, engineers, architects, not to mention the mixed mindsets and viewpoints of the newly returned, formerly exiled Diaspora Haitians members, who had waited around or planned for over three decades, for this chance at the wheel of power in Haiti, et cetera. It was this crack, this wedge, that the Haitian people's movement pushed wide open with Aristide's popular election in 1990.

But, in that June 8, 2003 post, I didn't go into the details of the Haitian infighting between the merchant and other elite classes, including the returning Diaspora. I pointed out, in that post, how the neoliberalism, Structural Adjustment policies of World Bank, IMF and their financial institutions' and now today, how their NAFTA, WTOs are NOT about trade, development, the
free market or democracy at all. Their mumbo jumbo, I said, is nothing more than a clever and cunning way to wipe away restrictions on business and industry, foreign and local. It's just the current mechanism the former slave owners and colonists and their local Black agents are using to exploit the resources of the world's peoples.

All this, I wrote, in order to explain the all encompassing, far-reaching significance of globalization. To discuss, with my fellow concerned Haitians the nature of the beast. And, this with a view that, if we all had the necessary information, we could together decide how best to built our own Haitian agenda, our own Haitianist/Ginen resistance strategies to the system that, as I wrote, that “VIES FOR THE SOULS OF BLACK FOLKS.”

Now, those who have read W.E.B Dubois, that great African-American intellectual of Haitian descent, would know I am always paraphrasing his “Souls of Black Folk” and therefore, might have labeled my view of world history as not the Global W
hite Supremacy view but a view in line with Dubois's color-line analysis. For, I have consistently alluded to “the color-line” problem which Dubois identified as the great problem of the 20th century and astute others say remains the same problem in this 21st century.


GLOBAL WHITE SUPREMACY -
DEFINING EZILI DANTO'S WAY OF LOOKING AT THE ROLE OF RACE AND RACISM IN HISTORY AND SOCIETY.

The phrase, “Global White Supremacy”, when used alone, without context, or, AS DEEFINED BY GUY in his post, smacks of someone who preaches hatred for the whites, or, perhaps someone who spends time thinking of the “supremacy” of the white Establishment and power structure. I don't.

On the physical level, the Biological Fatalists' anti-Black ideology represents a sign of innate fear, fear of the strength of Black blood. It's also that altogether human fear of the body's finiteness. In addition, for the White ideologue it's also the fear of the dark, unstructured collective unconscious, which they can'
t really give a storyline to and permanently capture.

On the metaphysical sphere, the Biological Fatalists' anti-Black ideology evidences a fear of the spinning into nothingness, of dying; lost of ego, personal stories. Black people subconsciously represent, to them, lost of light, that black primordial space where personhood ceases.

Therefore, besides the economic benefits of rendering a “race” of people subhuman, the better to rob and exploit them, it is the white ideologues fear of the finite that has cause their rulers to built all sorts of race-fictions, paint God in their white image and re-design the afterlife with a white Jesus and God, cherubic white babies and angels and a Black Satan. And, to try, in the corporeal world, to capture immortality by creating artificial legal entities, such as multinational corporations to systemize and eternalize their corporeal existence and remain forever dominant, even after physical death. For, death, is for such a Westerner, black, ugly, and darkn
ess - all that they believe about the African. So, we are the scapegoats for all evil. But this is for another discussion. What I want to really stress here is that my way of looking at world history is wider than how you have categorize and define that category Guy.

******
LONG HISTORY OF GLOBAL WHITE SUPREMACY OUTLOOK…..ON THIS VERY FORUM???????

I'VE WRITTEN “The current situation in Haiti is not hurting US interests – it feeds it. Our blood nourishes their industries and always has. The corporate capitalist must marginalize the population, both in Haiti and in the US, because people are basically decent, so you must, keep them passive and quiescent, whether it's through fear (as in the US with in the last 40 years of the Communist red threat, and now, it's with terrorist - Qqadafi, Al Queda, Hussein, threat of the uses of weapons of mass destruction, Homeland Security's red, blue, yellow fear alerts, etc.) or through Coup D'etat and its attendant oppressions in Haiti. “(See, Ezili Danto to
Gilfrans posted Tue Jun 03, 2003 10:51 am under General Issue: “Does Haiti Still Matter.” (

How does one ONLY get “Global white supremacy,” as define by Guy, from that?

I've also referred to the white ruling authorities that vie for the souls of Black folks as, variously, THE STATUS QUO, THE BIOLOGICAL FATALISTS, THE WESTERN NUCLEAR POWERS, THE POWES-THAT-BE, THE WHITE POWER STRUCTURE, THE WHITE SETTLERS. I've never, ever used the phrase “the Global White Supremacist. If I have, point it out, please. There is a reason, why, as a writer, as an image-maker, I am very cognizant of my own semantics and vocabulary, and the power of the words and images I evoke.

And Guy ,when I write about or refer to the status quo, or the Washington oligarchy, or the Pentagon System, or the mega, multinational corporations/stockholders, I include all three of the categories of “ways of looking at the world” which you mention, in your post, and much
more. Not just, as you put, “The Global White Supremacy view.”

Yes, Euro/American societies and peoples are racists and arrogant in their constructed, but fraudulent, goody-two-shoes, self-images. I don't apologize for knowing that and stating it as often as I feel necessary. It's a historical and very current fact.

But, I don't think they only oppress Black people as you seem to indicate. Nor, do I believe they are only about genocide and not exploitation. They do both, simultaneously and systematically. Fact is, the White settlers and their governments have gone unpunished for committing the most heinous of crimes and destruction beyond human comprehension and convention, and, for the longest genocides in human history against peoples of color after the Transatlantic Slave Trade and, now after the formal end of their colonization period. But they oppress their own also. They keep the majority of the US population, for instance, in ignorance, fear and distracted while big business accumulates
more rights and entitlements than human beings.

THE RACE FICTION:

I also add, that the most racist-with-power knows what he is doing. The biological fatalistic worldview they own, or Global White Supremacy, to use your words, is, in my view, a cunning strategy, to unite the Euros who immigrated to the new World, first against the native Americans, then the Africans and later, the East Indians and Asians, etc.

It is a fiction. For we are only “Black” in relation to the White man and he is only White in relation to our Blackness. (To agree with you on the relativity issue.)

It's a ruse. A diabolical but ingenious political, economic, and, religious strategy, the good old boys and their “Think Tanks”, who, have enough knowledge of world history to know better, use to prolong economic inequality and injustice in the world, in order that they might profit, exploit and justify their imposition of their culture and values on the planet.

Fact is, their experts know African societie
s and nations were so developed before the European got there, (even while the Arab were there creating havoc), many African societies where so developed, that for these African societies war had become a game! And I mean that literally.

Blood wasn't shed. That was for barbarians. African men would get dressed up, with all their weapons and meet each other on the battlefield. The one most decorated, most athletic, most imaginative and creative won.

The very notion that WAR and violence is an acceptable governmental solution to countering social problems, like drugs, poverty, or, even to counter terrorism, and imprisonment, tell you the uncivilized mindset the world has to deal with in these White powers-that-be, with nuclear arsenals at the ready. Is this neoliberalism mindset, which refuse to make social spending on health and education, while treating peaceful resistance contempt very civilized, educated, and humane? More civilized than some of the great African societies, before the Mayflow
er, where war was simply a game?

Tell me that Black Fratricide, in its current form is not driven by the introduction of the Euro/American into our affairs. I don't believe Blacks are anymore violent than Europeans and Americans. I do find, to understate the thing, that the Euros are an unwarranted intrusion in African and Haitian affairs, let say for more than 500 years now?

*******
In my June 8, 2003 post, I also humbly asked Forum Readers to kindly consider and give some thought to these two statements:

1. “Neoliberalism works best when there is formal electoral democracy, but when the population is DIVERTED from the information, access, and public forums necessary for meaningful participation in the decision making.” (Emphasis added.)

2. The classical neoliberalist say that:
“Profit-making is the essence of democracy, any government that pursues anti-market policies is being antidemocratic, no matter how much informed popular support they might enjoy.” (See, the intr
oduction by Robert W. McChesney to Noam Chomsky's book Profit Over People, at pg. 9)

I also said then that “ I cannot thoroughly address all I think this means to the Haitian situation, but I can say, unequivocally, that it means no matter whether the Haitian government is democratically elected by the majority or put in by force (i.e. sponsored by the Whites, the Euros), the powers-that-be will do the same thing - exploit the majority of our people and keep us underdeveloped.”

Today, I would like, in this post, to address some of the other things, I think the two statements above give meaning to, with reference to the Haitian situation. I'd like to do this in the context of the Guy post to Ezili Danto, under the same General Topic “Post subject: Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan? P 1, posted: Mon Jun 23, 2003 9:59 am, post subject: A few points in response to Ezili's post. NOTE: Scroll down to Guy's post June 23, 2003 to Ezili Danto.)

I may be wrong, but it seems
to me that when I spoke of the institutional White structures in Haiti (i.e. US Embassy, USAID, World Bank, IDB) that vies for the soul of Black folk, Guy wasn't very concerned. Yet when Pitit Ginen talked of the White people in the Bush administration who are murdering the Iraqi people and devastating the Iraqi country, Guy was compelled to say: Don't forget Colin Powell and Condoleeza Rice.

I may be wrong, but I make these connections because we oftentimes miss our connections, the corollaries and how issues are connected. So, it's ok to blame the white power structure, in general, it's easy to do that. There is, to use Guy's words, all that documentation for it. But we can't touch the run of the mill white person, is that it? Said individuals are not culpable, don't enjoy the white skin privileges their Government obtain for them at the expense of the pain of people of color and their resources, worldwide? Is that it?

Faceless, nameless structures and transnational corporations merit condem
nation? But when we start saying “white people” it sticks in our Eurocentric-educated craw, doesn't it? (And, I am putting myself under that Eurocentric educated label.) Is that why it's perhaps not ok to blanketed-ly say, “White people are responsible for most of the suffering in the world in the last 511 years?”

What I want to say is that, if one took Guy's logic to its natural conclusion, back in the day, when Boukmann said it's time to get rid of these white people in Haiti, he would have responded, as he responded to Pitit Ginen and by refusing to see the bigger picture. Perhaps he might have answered Boukmann with: Don't forget the role of the Black overseers, the role of the black slave traders.

Today he may just simply say, in the same mindset, don't forget the role of the tragic Black Haitian elite, the African elite, the Brazilian elite, South American elite, East Indian elite, or, to sum up the thing, the role of sellouts and opportunists, such as Condoleeza Rice and Colin Powell.This factoring in, of the culpability of the Black overseer, the Black opportunists, the Black sell-outs, on an EQUAL footing is as detrimental as the factoring of the work of the so-called progressive whites, the abolitionists, for instance, on the same level as the maniacal oppression of their white rulers. I acknowledge the good work of say, teachers like Prudence Crandall, back in the day. But, it doesn't add up to the consistent, day-to-day work of the African mother in nurturing and teaching her own children how to survive white oppression.

I acknowledge the work of the William Lord Garrisons of this world, but I can't find it comparable with Harriet Tubman's work with the underground railroad. They didn't face the same dangers just as the Black overseers never had the institutional-backed powers to commit Black genocide without impunity, which the white propertied classes had at their disposable.

I say, the Black opportunist's personal failures, is an unmerited attack on the authen
tic African-American, or African, or Haitian community, which itself sees these unethical, opportunistic Blacks, as outsiders, as “house Negroes”, as “blan yo,” as the mentally enslaved and assimilated agents of imperial power.

This unmerited attack, on the Black community, through these, sell-outs, equals a defense, a denial of total white ownership of their own tyranny and its consequences.

It unwittingly gives weight to a white-person-in-black-skin, who is using, commercializing and selling skin color, in the services of the good old boys. It uses our own immutable skin characteristics, our own black skin, against us. Again, point is, the educated tragic Black elite, who has chosen the opportunist paths, are diminishing, squandering the exalted and noble African heritage of struggle, resistance and overcoming, which used to carry some worldwide currency, ever since the Haitian Revolution.

The factoring in, of the culpability of the Black opportunists, on an equal footing is as detrime
ntal as the factoring of the work of the so-called “progressive whites,” for instance, the work of the white abolitionists, on the same level as the work of, say, Frederick Douglass, Martin Luther King, Malcolm X. The maniacal oppression of the white elites towards peoples of color, does not touch the white progressives, struggling against the consequences of capitalism and racism, in the same lethal and every day casualness, it affects the existence of Black people.

For instance, fact is, the regular white “Joe” has benefited from capitalism and racism from day one. For under slavery, racism was legally sanctioned in statutes vis a vis the white indentured servants who were also forced to work on plantations in the US in the 1700s. These preferential-treatment-to-non-propertied-classes- of-whites, prohibited public beatings of white indentured servants, while Blacks where deemed subhuman, lower than an animal. The Homestead Act transferred, even free-Black lands to newly arriving white/European immi
grants.

We could go on, outlining, for today, not the obvious racial injustices, but all the subtleties that prohibit African peoples, of all nationalities and persuasions, from getting a cab in New York, driving without incident in a white neighborhood or on a major US highway, or simply walking through, let say a Western airport, a US mall, a US Court building, with the same ease and privileges that most white Joes and Josephines' daily and unthinkingly enjoy.

Thus, the oppressions, cruelties and inhumanities visited on Africans rarely add up to the same oppression of their own, just as the magnitude of white societal failures cannot be equated with the individual greed of the lone Black person or persons, acting under white sponsorship and mostly outside the sanction of the Black community

For, as Carter G. Woodson stated:

“When you control a man's thinking you don't have to worry about his actions. You do not have to tell him not to stand here and go yonder. He will find his
proper place and will stay in it. You do not need to send him to the back door. He will go without being told. In fact, if there is no back door, he will cut one for his special benefit. His education makes it necessary.” (See further, Carter G. Woodson, The Mis-education of the Negro, Trenton, N.J, :Africa World Press, p. 84. See, also, Marimba Ani, Yurugu, Trenton, N.J., Africa World Press, 1994. p. 294, which talks of the long career of the Euro-American media and said mainstream media as one of the most effective weapons used “to ensure the exploitation and dependency of people of African descent.”)

Besides, having assimilated a European consciousness, a post-traumatic slave syndrome, or perhaps, due to a lack of understanding of non-apparent forms of oppression, of psychological oppression, so deeply entrenched as to be virtually invisible, even to their victims, why else would anyone defend, excuse or gloss over the societal failures of white responsibility or the role of the individual, regula
r white “Joe” and “Josephine”, simply “doing their jobs” whatever that may be, within this system that vies for the soul of Black folks, in Haiti, or in the US.?

Many of us Haitians, who have had this “put-your-people-first, your African-ness and African-race first” sensibility from day one, consistently get reprimanded for refusing to accept, or give benefit of doubt to, ANY white/European person, who is working in Haiti bringing to us dependency; any “Brian;” any so-called good intentioned, progressive white person who is in complete denial about the role of US foreign policy in Haiti; who will tell Haitians to their face and with a straight face: “look, at what WE whites have done for you!, Don't bite the hand that feeds you.” and actually believe their own White press releases and mainstream media hype, wholesale and without questions. (See, a Jaf letter posted by Guy, on June 25, 2003 12:35 am under General Issues topic: Whose Government is this anyway (

I call that, as JAF has said, in reference to the ineffectual USAID programs in Haiti, (See, JAF's post under the guysanto, Grassroots International article, posted: Sat Jun 21, 2003 2:46 pm, under General Issue: Dependency, Democracy, and USAID Policies in Haiti, (http://www.haitiforever.com/forum/viewt ... highlight= posted Sat Jun 21, 2003 10:37 pm, post subject: They do know what they are doing...! ) I call that FAKE INNOCENCE. The chameleon may change its laws, its institutions, its “aid” packages to Africa, to Haiti to the developing nations, globally. But it forever brings white death warmed over in its systemic profit-over-people actions, if not, in its stated values.

Shout on then, I am anti-this-white-death. But I am in some very good white peoples' company too. I gladly enter the anti-this-white-death, the anti-people-over-profit company of Noam Chomsky, Howard Zinn, Ed Herman, Amy Goodman, Greg Palast, Michael
Albert, et cetera.

If I am too concerned about Black, then I am also in the company of John Henrik Clarke, Malcolm X, CLR James, Dubois, Garvey, Dessaline, who all, lived within this marginalization, just as the majority of the Haitian people are relegated to the edges of this earth's bounties. But it is better be so marginalized; it is far, far, far better to own a point of view that shakes up the failure of white responsibility than to be put in a “frozen psychological state” or be broken by the atrocities, degradations and centuries of oppression African people see continuing all around us, both in the US and in Haiti. ()
I keep my passions in order to resist oppression and be of service to my communities – all of them, African-American, Haitian and my various white compatriots also in this struggle against globalization, financial colonialism, racism, caste systems and all forms of injustices.

Ezili Danto

“Dje blan-yo mande krim. Bon Dje ki nan nou
-an vle byen fe.” (Boukmann at Bwa Kayiman, August 14, 1791)

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Jul 11, 2003 11:52 pm


Sister, I am genuinely sorry I have misrepresented your views and I am glad you have taken the opportunity to set me straight. I add that if in my response to Pitit Ginen, I have similarly misrepresented his views and those of Jafrikayiti, I sincerely apologize to them as well. The upside is that I will be much more careful from now on...

I am glad to see you in the illustrious "company of Noam Chomsky, Howard Zinn, Ed Herman, Amy Goodman, Greg Palast, Michael Albert, et cetera", and though I have personally never accused you of being "too concerned about Black", I am also gratified to count you among "John Henrik Clarke, Malcolm X, CLR James, Dubois, Garvey, and Dessaline."

Having read and listened to Noam Chomsky, Howard Zinn (that is, his seminal "People's History of the United States") and CLR James, Greg Palast (various investigative reports), and Amy Goodman (going back too many years that I can remember, and certainly my all-time favorite radio personality) and pledging some familiarity to - and a lot of respect for - the legacy of Dubois, Garvey, and Dessaline, I compliment you for the company that you keep, spiritually and perhaps on a more personal basis in some cases. "Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es..." I do not find this at all surprising, having been exposed to a fair bit of your thinking over the years.As for your passions, which you keep, as you say, in order to resist oppression and be of service to your communities – all of them, African-American, Haitian and your various white compatriots also in this struggle against globalization, financial colonialism, racism, caste systems and all forms of injustices, that's exactly what I have found to be most remarkable about you. Though I have remarked to you on a few occasions about this white-hot incandescence you radiate in your writing and in your live performances, I hope that you did not get the idea that I was reproaching you such passion. Speaking honestly from this current experience, I can tell you that this passion can also be quite abrasive (and which passion isn't?), but by all means keep your passions, because the service to your defined communities far exceeds in relevance the bruised feelings you may leave in your wake."Abrasive?," you might inquire. Well, yes, I feel saddened and alienated by your unwarranted extrapolations and I certainly do not recognize myself, in thought and feel, in this picture of "Black fratricide" that you have so elaborately weaved.Much of this was in response to my saying "Do not forget Colin Powell and Condoleeza Rice" in response to Pitit Ginen when he wrote: "Apre chen anraje-yo (yon pakèt blan ki te met ansanm) antre nan peyi sa-a, apre yo fin bay yon bann manti santi, san sans nan radyo ak televizyon."

The truth is, my dear Ezili, that after having carefully read your last three posts, I feel entitled to say again and again and again:

DO NOT FORGET COLIN POWELL AND CONDOLEEZZA RICE!!!

and I will say it one more time:

DO NOT FORGET COLIN POWELL AND CONDOLEEZZA RICE!!!

in the context of my response to the above quote from Pitit Ginen, and should I incur the wrath of Dessaline, Garvey, Dubois, Malcom X, and all of our black heroes for honestly stating what I think in the precise instance that I have done so, LET ME SUFFER THEN FROM ETERNAL DAMNATION!

When you say: [quote]I may be wrong, but it seems to me that when I spoke of the institutional White structures in Haiti (i.e. US Embassy, USAID, World Bank, IDB) that vies for the soul of Black folk, Guy wasn't very concerned. Yet when Pitit Ginen talked of the White people in the Bush administration who are murdering the Iraqi people and devastating the Iraqi country, Guy was compelled to say: Don't forget Colin Powell and Condoleeza Rice.

I may be wrong, but I make these connections because we oftentimes miss our connections, the corollaries and how issues are connected. So, it's ok to blame the white power structure, in general, it's easy to do that. There is, to use Guy's words, all that documentation for it. But we can't touch the run of the mill white person, is that it? Said individuals are not culpable, don't enjoy the white skin privileges their Government obtain for them at the expense of the pain of people of color and their resources, worldwide? Is that it?

Faceless, nameless structures and transnational corporations merit condemnation? But when we start saying “white people” it sticks in our Eurocentric-educated craw, doesn't it? (And, I am putting myself under that Eurocentric educated label.) Is that why it's perhaps not ok to blanketed-ly say, “White people are responsible for most of the suffering in the world in the last 511 years?”

What I want to say is that, if one took Guy's logic to its natural conclusion, back in the day, when Boukmann said it's time to get rid of these white people in Haiti, he would have responded, as he responded to Pitit Ginen and by refusing to see the bigger picture. Perhaps he might have answered Boukmann with: Don't forget the role of the Black overseers, the role of the black slave traders.

Today he may just simply say, in the same mindset, don't forget the role of the tragic Black Haitian elite, the African elite, the Brazilian elite, South American elite, East Indian elite, or, to sum up the thing, the role of sellouts and opportunists, such as Condoleezza Rice and Colin Powell. [/quote]

I respond: Easy on the pedal, sister... for I am not what you make of me. I may have misrepresented and miscategorized you thinking when attempting to summarize my perceptions of how various people see the history of major conflicts in this world (and I duly apologize for that), but do you properly have a license to so extrapolate my remark about Colin Powell and Condoleezza Rice (and I still stand by that remark) to make of me an apologist for the perpetrators of slavery? Easy...

When I read "Apre chen anraje-yo (yon pakèt blan ki te met ansanm) antre nan peyi sa-a, apre yo fin bay yon bann manti santi, san sans nan radyo ak televizyon," my sense of logic and honesty compels me to counter that it was not JUST "yon pakèt blan", but a murderous political machine which includes AS WELL a few very influential Black leaders, named Powell and Rice in this occurrence. If this compulsion makes me a traitor to the Black race and the bloodline of Boukman and Dessaline, then so be it, for God's sake.

I have not backed down in this forum, both in its current form and its previous one, from condemning the illegal, murderous, sanguinary, and selfish political decisions taken by Ronald Reagan, George Bush Sr., Bill Clinton, George Bush II and his cohorts, including Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney, and yes, Condoleeza Rice and Colin Powell too. And I keep Ashcroft in particular disdain, the reasons for which you are eminently familiar with.

You have a sense of history, spirituality, and logic, and practicality that makes you express certain truths, as you see them, in a uniquely gifted manner. But so do I, sister, and I will continue to express my thoughts very honestly WITHOUT... "representing what both you and I want to destroy and entrenching (myself) in the Black fratricide ghetto" you have so squarely placed me in.

Keep on serving your communities, sister. I support you and commend you. There is much to digest from your historical exposes, though it may surprise you to learn that I am much more familiar and agreeable to them overall than you suppose. If I do not share your particular brand of rhetoric, does it make me less worthy or a traitor to the disenfranchised? No need to answer that question, because whatever you might think, I have already answered it for myself. May we find common ground in the struggles ahead...

Guy S. Antoine

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Come on stop distracting me so. But you do inspire me!

Post by Ezili Danto » Sat Jul 12, 2003 6:55 pm

One e Respe to all;

Ohhhhhh Guy, how you INSPIRE me!


Guy writes:

“….Easy on the pedal, sister... for I am not what you make of me. I may have misrepresented and miscategorized your thinking when attempting to summarize my perceptions of how various people see the history of major conflicts in this world (and I duly apologize for that), but do you properly have a license to so extrapolate my remark about Colin Powell and Condoleeza Rice (and I still stand by that remark) to make of me an apologist for the perpetrators of slavery? Easy...”

Guy writes:

Speaking honestly from this current experience, I can tell you that this passion can also be quite abrasive (and which passion isn't?), but by all means keep your passions, because the service to your defined communities far exceeds in relevance the bruised feelings you may leave in your wake.

Guy writes:

“….I feel saddened and alienated by your unwarranted extrapolations and I certainly do not recognize myself, in thought and feel, in this picture of "Black fratricide" that you have so elaborately weaved."

I understand, accept and respect, Guy, that you may not recognize yourself. Perhaps this exchange might help another who can and is ready to see. Would you consider there might be some thing there - that there is a small, tiny, tiny possibility that you're too close to see for yourself? Just a thought. I don't expect or need an answer.

What I want you to know and not twist around Guy because of perhaps bruised feelings, is that I did not PLAN to either leave bruised feelings behind, make sad, alienate, nor to UNDULY make connections where they are NOT logically present. Do you accept that? Can you accept I never wished to cause pain and duly apologize for scrapping you so.

As I said in my second post in this series, I've been an advocate for sometime now, and perhaps much more adept at recognizing the various issues and corollaries presented in a given scenario, especially the particular one we now address.

But, remember also, as I've written elsewhere, on this very Forum, last year around December 2002:
“…..There is no way on this God's earth I want to open a door with my work where Haitian disunity reigns. Nor do I wish to avoid…. yes fratricide exist and is suffocating my children's future. Put them first, please. In all that we do, never avoiding conflict, what is it do we leave behind? Do we empower or disembowel. Do we leave behind only disempowerment in our dialogue and work? Haiti needs the strength of vision. A vision, which refuses to inhabit and extend the appearances/realities of disunity….. Can we see beyond the division? Own the solutions. That's the psychology needed in Haiti today. “There are roots beyond the bare layers” of disunity and division we see. Keep our eye on that, support, support, support each other. Forget what others do, the question is:
“Do I have the strength of vision to carry forth a new reality? Will, I, individually consecrate myself, my service to that no matter what feedback I get? Change is up to each and every one of us. Pwen, no virgul” (Posted At 17:23:22 12/02/2002)

I still mean that. I haven't changed, even though you might think I've suddenly sprouted horns. I still feel we Black people must look outwards together. That's the ONLY reason I've attempted to explain the mental colonization which makes us automatically bring up Black accountability when White failures, as a grouping or individually sometimes, are brought up, in order to be “fair,” “non-exclusionary,” “reasonable,” “objective,” et cetera.

But when I first read your June 23 post I didn't think, oh how arrogant, mistaken, wrong, rigid, abrasive……. I took it as an opportunity to visit and logically explain my differing views. It would have been nice for you to return the compliment. For, to be exact, what I honestly thought was, “Damn, the man is giving me WORK.” I am sad if I, have in any way, somehow dis-empowered you. Hold on tight Guy, the bumpy ride is almost over. But seriously, I do want to know if my arguments are not factual or logically. I want to know that.

But in the meanwhile;

Guess what?
Come on, put that MUSIC LOUDER. Let's bounce now. Side to side now. Sure enough!

Guess what?
Today is a good Saturday to be a BLACK WOMAN. Sure enough!

Come on, get into the groove with me.

So, so sooooo sorry honey. I've been working so hard to take care of what needs attending to, that…

Guess what?
My hands got chapped, got as rough as a porcupine's back - scratching you like coarse Brillo pads. Sure enough!

Guess what?
I'll try.
Really I will. To get it softer, smoother - in my next post. I won't RUB ON YOU so hard with my working hands Guy. Sure enough!

Guess what? Ladies, ladies, ladies, tell me can you feel me. Sure enough!

Honestly beloved, I never meant to scratch you so.
Or, leave ABRASIVE marks behind. That's just putting our business on the streets. That's not me. True that!

Guess what?
I thought to myself: “If he can dish it. He can take it.”
If you reprimand, I'll give you my best. SSSSSScratch..

Actually, the song lyrics, say: "Guess what?...Wanna play the boss, you've gotta pay the cost…. Wanna be treated like a king, you gotta wear the crown. Sure enough!

But….

I need you to understand…… I got needs to.

But….

Perhaps I overestimated, forgot how the Petwo fires can burn. Don't worry so, Guy. You're hanging out with a friend. Rada will come your way soon. Count on it. True that!

But guess what?
I've taken a moment. I've just put, on these embarrassingly abrasive working hands, some very expensive, manufactured-in-gay-Paris lotion. I did. Damn people, I'm feeling distinctively Freda…. Sure enough!

Guy, may I touch you now?

*******
Oh how you inspire me!

Guy, you should take the writings as the compliment to you that they are. Cause I only DO WORK when it's necessary, and, I feel it's worthy.

Guess what?
I respond well to reasoned arguments not at all to irrationality. Sure enough!

Guess what?
Don't back down.
It's more than ok. I understand. Never asked you to.
Sure enough!

Guess what?
I know you thought you were “Hanging out with your friends.” You're are, really. I will defend you any day, just ask and you'll get my very best. But ok, you don't want to pay the bill.
Sure enough!

Alright y'all, I am having way, way, WAY too much fun here. But Guy, you just inspired me so!

Ok, let's swing on into this next post. Come on Guy, it's not ALL THAT! Relax. You do not have a conflict with standing by your own views, do you? So, whatever I may say on our various “automatic responses” is pretty irrelevant, right? Sure enough!

Guess what?
Let's let bygones be bygones – THAT IS, when I'm finished with these posts. Then, the next Barbancourt, or whatever your poison is, it's on me. Sure enough!


Ezili Danto


PS. Jaf, I so appreciate your observations and statements, in particular, the connections you've pointed to about white progressives who inevitably become OUR spokespersons. The BONO example on Africa is so correct. It gets even worst with Vodun and Haitian Ginen culture and the various white progressive who are OUR spokespersons internationally on our own spirituality! I can't even begin to go into this. Thank you for your courage in speaking out. Some of us do feel alienated and isolated when we stand up and speak for OURSELVES, our own people, exposing these integrally related issues. No matter the feedback, our very accountability depends on continuing to make our points.

Guy, STOP distrating me, I can't afford to be bouncing and dancing and singing and such, let me get on with this work! :lol:

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Post by Ezili Danto » Sat Jul 12, 2003 10:12 pm

One e Respe to all;

In this post, I was going to talk about the traditional meaning of “blan yo” as I said, in my very first post about the topics of these installments.

To that end, I was only going to examine what I believe to be the three unwritten Haitianist Constitutional ideals; what I believe are significant about the meaning of “Ayisyen”, “blan yo” and “inevitability.” How, we Haitians should be proud to have these cherished Haitian gifts to bequeath to the sufferings peoples of the world, suffering under this new brazen Euro/US-imperialism. But I just read part of the Discours de Brian Dean Curran, l'ambassadeur americain en Haiti, le 9 juillet 2003.”
http://www.annpale.com/viewtopic.php?t=333 ) and, it sidetracked me to go ahead and incorporate into this post a bit of advice to these meddlesome hypocrites as well as to respond, on behalf of people, whose voices, perhaps, cannot be heard. It compels me to describe the indomitable spirit Ayisyens possess. So, this now (two-part) post is not exactly as factual as the others. It describes what I think are psychological gifts. It talks of my hopes, of “living libraries.” The second part, examines some of what being a US citizen is to me - that is my Haitian-African-American public self, and finally, it contains a dream.

I begin with my initial topic…

IDEOLOGICALLY RIGID:
I've said it before and I'll keep saying it, even if that makes me, as you might say Guy, “ideologically rigid,” and now, perhaps abrasive too, I say that the role of the Black tragic elite, historically and currently is peripheral to the crimes of the slave-makers' and their systems. I will try explaining, with more legal facts, later on, in the next post, why I say the Black opportunist may be rehabilitated.

Oh my God some may be thinking, get that “Global Supremacist ideologue” out of here? That Farrakhan adherent, that Malcolm X paranoia is too Reverend Al Sharpton for words!

Ok then, maybe I won't say there was a time when I walked down the street as a child of ……, as in, “Gade, sa, se pitit entel…” I won't say my consciousness is where it is at today; because, I was a person in Haiti under Haitian society no matter its flaws. But, in white America, in the USA, I learned inextricably that I am simply and indelibly identified as “Black.”

Not only that, but I was taught, to be “Black” in the US, is to be RESPONSIBLE for every BAD thing some nameless, faceless “Black” person had done or was imagined to have done. Other than my athletic ability, no good things were attributed to me individually because of my Black grouping, only the violent, backwards, brutal, venal stuff. And I, like most individual Blacks, at a very youthful age, I was requested, by white society to shoulder this, no matter my individual innocence, or the “unfairness” of it all. For, instance, I remember one particular partner in the firm I was working in bringing the daily newspaper every morning to my office to ask me if I knew whatever local black thief who was in the paper, or, criminal who had murdered some defenseless person. That was his honest way of relating! He taught I personally knew every Black person. But, ok, since it's not about White vs. Black. Since we don't seem to want to know this. I won't go into it further. I've got smoother hands now, remember?

I will, instead speak, in general, of the White-Biological-Fatalistic-structure that vies for the lives and souls of Black folk and therefore, stay within parameters of agreement - point to another post of mines, under the same General Issue topic: Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan? P. 1, posted: Tue Jun 17, 2003 8:13 am, post subject: US Foreign aid and globalization brings Eurocentric results.

There, I described the sum effect of white US-governmental people in Haiti, especially as represented by US Embassy and by USAID and their NGO's and other so-called “charitable” organization. I described how, for most of these white people, commercializing and exploiting Black pain, is the way they make their living, gain their social mobility and exercise their whiteness entitlements – it's simply their “job.”
(See, Under General Topic “ Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan? P. 1” NOTE: Scroll down to Ezili Danto post Tue Jun 17, 2003 8:13 am, post subject: US Foreign aid and globalization brings Eurocentric results.)
********

HAITIAN MEANING OF BLAN-YO, THE WORD “AYISYEN” MEANS LOVERS OF LIBERTY – THIS IS OUR UNWRITTEN CONSTITUTION, THE IDEAL WHICH THE AMALGAMATED AFRICAN TRIBES, WHO CREATED US KREYOL AND GINEN, LEFT US AS LEGACY TO LIVE UP TO:

I once went to Haiti, looking to find my source and found I came with it. All of us Haitians are the living libraries of an ideal. It's time to tap into it.

We were left a multi-faceted and glorious legacy by our African forefathers and fore-mothers. But for me, we were left with three concrete gifts, amongst others, which, each of us must try to expand upon - with our determination, our will, our art, our work, our music, our various, multi-faceted perfect self-expressions, our very souls - as we face these ludicrous Euro/US government reps, their multinational corporations and international trade and finance tentacles - these empire seeker, who, make no bones about ruling the world by force, terror, bombings, chemical warfare and say they will not tolerate competitors!

These White entities living off the powers they earned and accumulated, from the monies, stocks and bonds they culled from the labor and death of our enslaved African fore-mothers and fathers, from our very breath today, are, now doing us the FAVOR of re-borrowing to us-Haitians these profits they made from the sweat of our Black bodies - borrowing us their ill-gotten wealth to bury us under their debts, keeping us further enslaved. It's hysterical really, if it wasn't so damn real.

As we face this old enemy, in all his new brazen 21st century arrogance, I hope we will learn from our Haitian history, sharpen our memory, continue to expose the white structure with not one shred of respect for the dignity and value of our Black lives. I hope we will continue to make his stark whiteness-privilege-immoralities our market talk, our telediol, our street talk.

I hope we will continue to re-invent disobedience; and most crucial of all, I wish us to turn to our unwritten constitution, because, as the African warrior General Jean Jacque Dessaline, has astutely pointed out to us, the white man's written words are always broken, so his PAPER IDEALS are fit for use only as toilet tissue paper. Perhaps, someone should remind Aristide, and those to follow him of this, as he endlessly negotiates with the international's financial institutions and their thoroughly lying, Machiavellian representatives, keeping him in a “too busy” mode for getting anything done on a Haitian agenda of our own. Their hypocrisy takes ones breath away. (See, General Issue: L Les Chimères de Washington.., posted by Guysanto, on Fri Jul 11, 2003 12:05 am, entitled “Discours de Brian Dean Curran, l'ambassadeur americain en Haiti, le 9 juillet 2003.” ( )

Whoever the next Haitian leader is, based on our experiences from the 1990s to date, it is crucial he/she understands, not only how we must better MANAGE these internationals and their meddling into Haitian affairs, but he/she must recognized that Haitians have empowered themselves to move the nation FORWARD; to close the distance between the international decision makers who make policies IMPOSED, on both, our various, either our repressive or unresponsive governments. In Haiti, one of our goals is to close the distance between those who make the decisions in our Haitian society and those who suffer them.

This, we must do by emphatically, relentlessly pushing so that our Haitian agenda is no longer sidetracked, as it is now under the chaos, impasse, and anarchy of manufactured US-sponsored oppositions, embargoes and US-sponsored dollar kickbacks and CIA infiltration and brainwashing of the newly constituted Haitian police, and the kept-“too-busy”-with-the-international-white-power-structure-agenda currently elected Haitian government.

Every Haitian, must be made aware that, change is up to each and every one of us. That empowerment should be street talk.


And, IF, the Haitian political system is too obsolete for making change because the Euro/US-sponsored interference and divide and conquer and our own successful, moneyed-Haitians'-personal-greed, then we the Haitian people, must make another door to walk change through.

Move on, letting the dead bury the dead.

For, what the world needs globalize is not US-sponsored pretend “aid” organizations, not their pretend justice, their pretend constitutional ideals, not their pretend free trade, not their pretend democracy, and certainly not their export assembly industry or agribusinesses dependent on US-laboratory-produced-seeds. No, the world does not need the Euro/US monies globalize because that's just plain white tyranny globalized. No, the world does not need more patents and copyrights to be owned by the descendants of the same feudal lords Dessaline faced - not goods and services globalize. What we Haitians, must push to globalize is the free movement of people, an end to racism, sexism and a respect for African life.

And, if we have to globalize this, on our own, without any Haitian government support, than let it be.

For, let's understand, Haitians are Ginen and with a greater territory, beyond the waters of their understanding, nan Ginen. We actually do live everywhere now. And, we have something living in our collective
memory, three swords: three unwritten constitutional ideals. The first is that Ayisyen is not an exclusionary word. It means “lovers of liberty.” It includes any of the ethnic European tribes as Dessaline defined as “Haitians” those select Germans, Polish and French, there, in Haiti, who fought on the side of the African warrior heroes and sheroes against the European slave-makers, their governments and corporations.

Second, the traditional Haitian meaning of “blan” in Haiti lacks the racial overtone it has in English, or any of the European languages.

For, in the beginning, not only did the African warrior, General Jean-Jacques Dessaline define the German, Polish, French, and perhaps, even the isolated White American, who was in Haiti, who fought on the side of the African liberators, in Ayiti, as Ayisyen, meaning “lovers of liberty,” but, I've dramatized, in other writings, how even before Dessaline took the reigns to form our nation, the African warrior, Boukmann, at Bwa Kayiman, had instructed the cocktail of multi-lingual, multi-cultural African peoples in attendance, on that clay red hilltop forest clearing, about what would happen ahead of time.

In my Bwa Kayiman writing, Dede Magrit, the mambo who inherited the peristyle at Bwa Kayiman, her family's demanbreman, narrates for us what happened. Manbo Dede Magrit, tells us Haitians that, after Bwa Kayiman, “..on the eighth day when Agaou's thunder next clapped, the cosmic sea opened again. Africa's sacred abstractions, all the Lwa-yo from Rada to Petwo had come to be with the African warriors going into spiritual combat against the Europeans. That day, a new AFRICAN called “Ayisyen” was formed, a connected-to-the-umbilical-chord-African with a vibration reaching back to the cosmic center – that nexus between the spheres of the living and dead. Then, the Haitian Revolution came, beating back Napoleon's forces, then the English, Spanish and French again, twice.” (Quoted from, Ezili Danto's “Bwa Kayiman” writings.)

So, my people, we are that new African, holding within our collective memory and very veins, the traditional Haitian meaning of “blan yo” in Haiti, as foreigner, outsider - a nonracial meaning, a non-caste-like meaning.

This evidences that, at one point, and even sprinkled today throughout our devastated Haitian communities, we Haitians have the tattering threads, to gift the world a different “white/black” philosophy.

We own, this liberation-loving African ideal. We were made Ayisyen. We are pan-Africanism personified. We are this liberation-loving African, whose mental colonization was seared off, at Bwa Kayiman. We have this agenda to reclaim, a way of seeing world history, a way sometime down the road, when we have consolidated our Black nation, a way to work towards more peaceful co-existence in the world.

We bring an ideological gift, a psychology, a true understanding of the race fiction. For, when we say “blan yo” in a negative context, it could mean the person's skin is white or black. When we say “blan yo” in a positive context, the person's skin could be white or black. That's a very Haitian tradition.

I do not examine whether those were the reference points from which Pitit Ginen issued when he spoke of “blan yo” in the post wherein Guy responded. Don't forget Rice and Powell.

I am merely reminding us all that an Aysyen's traditional way of identifying white people does not always have to have a racial component to it. This, of course, is extraordinary considering a white person NEVER has had such a political, cultural or social vocabulary to use about “Black people.”

It's more than extraordinary. It is REVOLUTIONARY.

It's a uniquely Haitian understanding, culled from an African-based, orally past-on from parent-to-child education. An understanding that should not, CANNOT ever get lost.

I point this out, not because I am saying Guy post doesn't say this, but his response to Pitit Ginen doesn't recognize this.

I point this out because I don't want us to lose our traditional vocabulary, and the meanings generations of Haitians have given things, based on their life experiences and not, as the US/Euros, who live by ideological fictions (i.e., race categories, constitutional ideals rarely put into practice except for their rich) and assumptions, as they have institutionalized in their psyche, in their Machiavellian politics, economics, social structures, media, education and very breathing. Haitians are not like the US/Euros who live by racial fictions and assumptions whose very existence and privileges depend on said fiction – for instance, who cannot be white unless we are “Black.”

In Haiti, “blan yo” are outsiders to the Haitian/Ginen principles, community ideals and family. They have outsider with profit-over-people values – their US government reps are not community orientated, are disturbing, strange, foreign, weak, ungrounded, un-educated in African values and own a Pepe educational systems fairly useless to the Ginen family. ( http://www.annpale.com/viewtopic.php?t=296 )

I dare say, if one where to ask an old time Ginen in Haiti, he/she may tell you, straight-up, the only good use of a blan is to feed the tourist industry at the local market places and maybe get a ti-malere to eat for one more day. Other than that, they are outsiders.

Haitians then, have a traditional way of referring and identifying white exploitation in Haiti, a way of referring to white while simultaneously living under their slave-making, their neo-colonialism, their US occupations, their financial colonialism – ever while defined by the imperialist, the traditional Haitian does not define himself as opposed to White people, as in, as opposed to the European slave-makers and the White nations their descendants' rule.

The traditional Haitian is so utterly opposed to the stranger whose values are so casually de-humanizing, so much so that when one of their own, when some Gwo Neg or even a Ti malere, takes on these values, the old time Ginen, calls him a “blan” too, even if his skin color is jet black.

I'm writing this post also because I see we Haitians are on a continuum of another forgotten old Haitian tradition, the one of defining self and not simply spending our lives reacting “in relation to” what the white power structure has thrown out for us to go and fetch.

We Haitians have never bought, wholesale and without questions, what the white man says is “inevitable.” That too is our third, unwritten constitutional ideal. We defeated the European powers, in combat, at the height of their slave-making endeavors, when both the Europeans and the US, thought their white domination had become “inevitable.” When the Euro/US nations thought they had all the financial powers and then weapons of mass destructions at their disposal to decimate all competitors.

But, Haiti, a small Island, filled with poor Black peasants, fought and won their independence from this white tyranny, which told the world their terrorizing slave-making rule was endowed by God! We give that gift to the world, as communities and developing nations everywhere on this earth face the TERROR Haitians have faced since day one, and yes, we still exist to win and fight on, another day.

Ezili Danto.

“Grenadye a la so. Sa ki mouri za fe yayo. Nan pren manman, nen pren papa. Sa ki mouri za fe yayo. Grenadye a la so…..(Haitian Revolution Freedom Song.)

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

A US citizen's take

Post by Ezili Danto » Sat Jul 12, 2003 10:39 pm

One e Respe to all;

HAITIAN-AFRICAN-AMERICA

I've written elsewhere, in my first post to Guy, that I am a Haitian American. When I had that label repeated to me by Guy, within the context we were debating, it jolted me herein, to retract - make this correction and clarification.

I am more than Haitian-American. Among other things, and within the context of the Haiti situation issue, I am Haitian-African-American. There is a big difference.

Now that I've establish this more clearly, one might readily realize, why, I take NO RESPONSIBILTY for what white America and sell-outs like Rice and Powell are doing in Iraq. Or, for that matter, what they are doing in Haiti, right now with their various racist pronouncements and fascist's economic policies.

(Oh, wow, I can't reach my lotion bottle right now as I write the rest of this post. Darn it Danto why can't you stop. Sorry y'all she just bugs me.
Here goes that abrasive woman again:)

Guy may relate, as he writes:
“….mwen pa gen dwa pale de Etazini tankou se yon peyi moun san moral k ap viv ladan l nonplis. Mwen pa kapab ap milite kont tèt mwen. Si se pou sa, pito mwen ta pe bouch mwen ajamè. ………Dayè mwen gen dwa di ou ke si nou pa chache fè solidarite ak eleman pwogresis nan popilasyon meriken an, batay la ap pi long toujou, e nou gen dwa pa janm genyen li.

(See, Guysanto post to Pitit Ginen, under General Issue: Dife nan wèl sanginè-yo, dated) But I don't relate in this way.

DISCLAIMER: I will try not to “extrapolate here” as you say Guy. I'm beginning to see perhaps I should write without quoting your words in contrast. But, be clear what I'm saying below is my own. Your words brought them to mind, but that doesn't necessarily mean you opposed my views because what you said brought something else to my mind. I am NOT saying below that you don't share these views. (No matter, you can speak for yourself, I'm sure.) You making me protective that's all.

Anyway, what I point out is, who wouldn't struggle against imperialist fascism, from the day they awoke to its pretensions? Last February 15, 2003 was a remarkable day, when in the US, many of those who so struggle, took part and participated, along with 10 million people, across five continents, marching in solidarity against the Bush war on Iraq. It was, to tell the truth, at time when many of us felt hopeful and took heart from said solidarity, feeling connected and somewhat empowered.

However, our efforts did not stop the casual decimation of a 7000-year-old Iraqi civilization. A Mesopotamian civilization, part of the which grew along the riverbanks of the Tigris and Euphrates, (Aside: this always makes me think of Langston Hughes poem “I've known Rivers”..) An ancient civilization that gave the world its earliest attempt at law and rules to govern social behavior. The Hammurabi Code, an early attempt at democracy.

Yet, here is the world's most powerful “democracy” decimating this ancient civilization in Iraq. Which, once upon a time, way back when, with King Hammurabi of the city-state of Babylon, under the Code of Hammurabi code, gave certain rights to women, prostitutes and EVEN animals.

No, our efforts did not stop the “shock and awe” campaign in Iraq, which decimated their National museum and ancient archives while protecting the oil fields! But our solidarity made us feel connected, not so alienated and isolated in US society, even though we had never seen such a big showing for the concerns of Black woman about the imprisonment of black men, women and children or about Haitian “indefinite detentions” in the US, or about racism, or, as JAF point out about white privileged and reparations. Still, there was a sort of solidarity. For we Black woman, knew our US Black youths would be on the front lines, education and health would be cut down to better afford oil contracts for Halliburton and Pentagon subsidies to various US weapons manufacturers. Yes, we Black people could relate to the pains of the powerless Iraqi women, watching their children lives and innocents be destroyed, decimated.

Now, this fight against tyranny, with its racism, sexism and globalization/neoliberalism, amongst other things, does sometimes take away ones serenity, and most time, one doesn't really relish the confrontation.

But I voice an opinion on the above statement you make Guy, because there is another view, to be thrown into the mix. Fact of the matter is, (though I am feeling really bad and abrasive about this!) I do say, unlike what I believe Guy statement shares, that when I speak truth to power, I don't think I am “a militant against self” simply because I live in the US. I just don't.

The ancestors before me also so struggled and suffered, and I claim their noble legacy as my own. I don't feel responsible for the Bushes War on Iraq because I am a US citizen, only ashamed and fairly helpless that a country, which has espoused publicly the opposite of what they practice, does this. A country I was raised in. A country I was raise to believe in, which convinced me of their goodness and made me expect they would act better! Yes, the US is at an all time low on the morality scale. Its populace is fed incorrect information and is marginalized, as evidence by the fact their vote no longer counts.

I am horrified that the world's riches and supposedly most advance country has the highest numbers of prisoners in the world, a disproportionate number of whom are Black males.

Simply stated, US capitalism has made a commodity of everything. Even the US Congress, Courts and free press have been reduced to commodities available for sale to the highest bidder. Thus, after President un-elect Bush bought himself his election in Florida with the outrageous disenfranchisement of Black voters (who we all know are criminals, including my elderly, dutiful-US-citizen-mother, who never had the opportunity to vote in Haiti, so takes her voting rights here very seriously. She too, was turned away at the Florida polls to her utter Haitian indignation!). Well after he manufactured himself his Florida votes, Baby Bush then had it ratified by his very own Supreme Court, while the public stared and mostly remained “in a psychologically frozen state.” (See, for real interesting info. Michael Moore's book “Stupid White Men.” See, also “Jim Crow in Cyberspace: The Unreported Story of How They Fixed the Vote in Florida, in Greg Palast's book “The Best Democracy Money Can Buy” at, pgs. 1 to 43.)

I find, those who are, or should be informed, those educated talking heads on CNN, those educated experts and politicians running the US, are not acting very moral or ethical at all, and never have, if one just look at their history of cruelty to Haitians, the Haitian nation and the racism and Jim Crow issue within US borders alone. Guy agrees I am sure.

But, Guy writes: “mwen pa gen dwa pale de Etazini tankou se yon peyi moun san moral k ap viv ladan l nonplis.”

I suppose that's prudent. But most of the people in the US think all Haitians are backwards, brutal, violent. They identify us as Black, brutal, poor and innately inferior. Amongst other things, how do you explain their silence when Haitian toddlers are imprisoned and called terrorist? For, the majority in the US ONLY identify us-Haitians with their US-backed homicidal Duvalier dictatorships, their Tonton Macoutes and FRAPH, or, on the other extreme, patronizingly as those “other good Blacks” “those hard working domestics who are not uppity,” unlike African-Americans who, we know are all “lazy, loud, uncouth and on welfare.”

Yet, we Blacks must ALWAYS “be fair” and not see them as their government, not see them as their ignorance demands, is that it? I suppose, it's in that sense, within this context, I don't see much of a problem in saying the US is a country with a bunch of immoral people living in it. Yes alright, reason demands I agree that the majority of US-citizens are not their government. That's true. And there is a movement, in the US, today gathering momentum, because 9/11 lifted the US foreign policy secret, blew it wide open. More and more US citizens are learning why the US is so hated worldwide. And so, yes, it's not that people in the US are innately immoral. They are not. But, they have bought their own stellar press and that makes, even their passiveness, VERY dangerous.

For, the majority of the people in the US have bought the capitalist storyline that every commoner has the ability to become a brilliant godzillionaire, overnight.

They cling to this hope until they reach retirement age and then spend the rest of the time at gambling houses in Atlantic City to win that lottery, or, some, even move to Haiti to do “charity work.” Or, better yet, Costa Rica, where white godzillionaire privileges can be had for just a few social security dollars.

Yes, upon reflection, I do say the majority of people in the US are about that almighty dollar; they have been taught that success is more important that values. So yes that does make them somewhat immoral, though it's not innate. It is, though, a lack of self-education. Yet, there are libraries at every corner in the US. Anyone can take out, Michael Moore's “Stupid White Men;” any Noam Chomsky book, Arundhati Roy's “War Talk,” “Power Politics,” “Cost of Living” or Greg Palast's “The Best Democracy Money Can By and other books, to name a few.

As a Haitian woman, my take is this: To those much is given, much should be expected, higher standards should be expected, that's what I say.

Guy writes: I find it strange when people hold on to a rather sentimental view of Powell which they absolutely will not accord to others. ….. However, I do hold Colin Powell to the same rigorous set of moral criteria, and I find him particularly lacking.

Guy was writing to me when he said that. Talk about abrasive. But I'm not offended, that's not my point here. My point is I am not sentimental about white people. As a Haitian woman, whose country is used to casually represent the lowest of the hemispheres lowest and worst standards, I actually hold the US white majority to a rigorous set of moral criteria, and find them particularly lacking, historically.

God knows how many times we-Haitians have heard to cower under the embarrassment that “the US needs to send in human rights observers, voting observers to watch Haitian elections.” Although we know their political chicanery. I think now what's good for the goose is good for the gander. It's time the Haitian government, on behalf of the disenfranchise US-majority ask the US to step in. Sent Carter to Jeb Bush country, pronto! Send in human rights observers to investigate exactly why the disparity in white and black sentencing terms, in the use of prosecutorial “discretion,” Come on Haiti, we, the US majority over here, we need you to bring our case to the UN, cause our oppressors are too strong for us to fight alone!

I'm serious as a heart attack. We Blacks in the US must be 200% times better than the regular white Joe and Josephine to even get any recognitions in the US. So yeah, I hold the White US majority to their press clippings, and guess what, the majority of US citizens don't live up to it. Sure enough!

As I've said, there are libraries everywhere in the US. But, yet and still, the US population, as a whole, has no clue, as to how their societies' riches comes about or is maintained. Most are about suburban denial and enjoying their white privilege windfalls - their SUVs, big screen TV and phony “survivor shows,” while our African Americans children are being imprisoned left and right; while Haitian toddlers are in “indefinite detentions” and labeled as ‘terrorist” by Ashcroft.

I am a US citizen but I am not responsible for these injustices, I work to end them. Fact is, today, the US, under the Bushes, is the greatest threat the world has ever faced. Who, but a psychopath would decimate an ancient civilization, bomb people to save them from dictatorship? The US is a menace to itself and mankind.

We Haitians, who suffered the Duvaliers because the US sanctioned and protected their killings in order to save us from ideological corruption can more than sympathize with the Iraqi people and all peoples under attack in the developing world by a US empire intent on plundering their resources and telling them they are inferior. Who amongst us condones the stockpiling of weapons to protect the obscene accumulation of white power?

I know too, as Guy has said, when the elephant falls, Haiti and African-Americans will be the first ones affected, as always.

Many of us, have, at this very moment, close relatives, dear Haitian-African-American young men, or some young, poor white guy we know, who have been placed in dangers way by Baby Bush - a man who never served his time in the US military, like most of the sons of the scions of American industry.

And, like many other young men, in the US, who don't deserve to die for oil, they are out there in Baghdad, putting their young lives in danger, because they were forced to protect us from Sadam Hussein, or so says the Bushes; forced, as Haki R. Madhubuti has said “to go into battle to maim or kill other whites and non-whites for the benefit of whites….”

That's why our struggle to change the powers-that-be in the US and their Black sell-outs policies, both as it is expressed in Haiti and in the US, continues. That's why we write.

Because this struggle, these “wars” in this world, affect People of Color; in particular affects my people, Africans, Haitians and African-Americans in disproportionately LETHAL ways. We are very clear on this.

Just as we are sure that if and when the elephant-with-no-moral-clothing's falls, we and ours, may be the first to be crushed, as we are, for instance, always the last hired and first fired, et cetera.

But, I am just as positive that a great number in White institutional America sees no part of Black (except our music and sports) as “American.”

For them, we are not part of “American.” I know I was told that directly by the then USAID Mission director to Haiti. I know, I was once made very much aware of the fact that unless I am a sell-out, US-governmental employee in Haiti, they would see no part of me as “American.”

So frankly, just as Black Americans have been at war with White America from day one. I learned, in Haiti, I too am at war with the White Establishment there, sucking the breath out of my children. So no, as a Haitian-African-American, I have no problem telling the people of Iraq, I know their pain because we Africans in the US and in Haiti, have been struggling to survive their bombs, in the form of, first slavery, then Jim Crow, then in the US, lynching replaced by jailing along with their “wars on drugs,” wars on poverty and now, wars on terrorism. We, over here, are always the boogeyman - the scapegoats for all that white America cannot tolerate or want to exploit.

For instance, a white boy bombs over 200 people in an Oklahoma Federal building and the media distracts us with the OJ trial, et cetera. Because they must keep their white unity in tact, and give no room for people to think beyond their race-fictions, to gathering together beyond race, gender and class. Their massive communication apparatus won't allow this to go forward. So, how can I make alliances with those SO-CALLED White progressives who tell me they don't see their white entitlements and COUNT on that to save Haiti?

I have written much about how we should handle Black Haitian Fratricide, in this very Forum. In one of the December 2002 post, I quoted last, I said I never wish my work to be used to give space to one Haitian tearing down another, for whatever the reasons. I would like us to keep our eye on the ball and continue empowering each other, for the mountain is high and full of mimes planted there, strewn all over our paths


*******
I end this post by underlying, once again, that I write on Guy's Forum because of my respect for him, the work of this site and our fundamental points of agreement. Otherwise, I wouldn't bother.

Guy and I have different ways off seeing the world. I like him so I will continue to try to convince him to take on my visor once in a great while. As I said in laughter in my last post, I've got my needs to…… And, self-denial is not one of my strong suites. But, though we have different styles, what I am wholly undivided about is that we don't EVER have to reconcile our differences in views, to, as Guy says, make alliances with each other “to create a better tomorrow for those who will come after us.”
*****

Last night, I watched a speech made by Nelson Mandela, recorded by Democracy Now.

Something of what he said struck a chord in me because of these postings and our conversations here. I came back to this post, which I had already finished and sign-off on and wrote the following:

Mandela said, he had to REPRESS his rage, to alter the course of the ANC, so to sit down, at the table with his oppressors. This made me aspire to repress, my thoughts and convictions, for a brief moment Guy.

For, you know you do influence me. I am feeling you sometimes. Cause, you are so much more restrained and temperate than I could ever be. It's not me, but I can, sometimes, admire it, in others. I've told you this before.

Thing is though, I don't own such an emotional, or mental fabric. I am unapologetically Pagan. Comfort is for the religious or those going through life on Prozac, of all forms.

Thing is, I personally have already worked within the system in Haiti. I don't see how I might repress myself after THAT, and sit within USAID/US hypocrisy's piss, and pretend I don't know what these white people stand for.

I, and others like me, don't have that sort of stomach because we know, our windows of opportunity for pushing change come after lengthy and very bloody struggles with many African lives lost.

Then, it is only, after said outrageous numbers of Black lives have been lost and a mirror is shoved-up the White man's face for him to see himself in all his splendid grotesqueness, it is only then, that He pulls out his good cop face, his Mr. Hide persona, and negotiates or makes concessions. But even then, it's always about buying time for when He might resume his homicidal tyranny again, unfettered. That's common history, if you look at the African independence movements, the Belgians/Euros “leaving” the Congo, the white minority in South African “conceding” to the ANC in South Africa!

Our purpose on this earth, according to their “white” race constructs is to provide a means for European unification and for Euro/Americans to recover their economies after their various Euro/tribal wars and two World Wars, and whatever other Euro/American balance of power war they may yet think up. This, their political, social and economic chicanery is a historical fact.

So, African sovereignty and independence is always temporary, except when we Haitians didn't negotiate but defeated them in physical combat in Haiti.

Even then, their united Euro/American economic and trade strangulation on Haiti, with a one hundred year embargo against Haiti, with bars against Haitian peoples' free movement from the Island to other nations; not to mention, with France's 1833 indemnity, and, our warring elites reasonable thirst for contact and travel, all this, helped keep our Haitian society from progressing further than it did, when, in 1915, the US's long threat finally arrived in Haiti - under the arbitrary rule of the US Marines - to massacre Haitian, men, women and children and virtually decimate the Haitian society with their left-behind, trained-in-Fort-Benning/Georgia-Haitian-army.

This, the shattered but wiry Haitian society they left behind, whose corpse US/USAID is still picking over for select, left-over meat, is the society we Haitians are now trying to re-built - today on the eve of 2004.

If we don't look outwards together to remove the vultures, many more Haitian lives will be lost.

And thus, I am a child of Dessaline, not Toussaint. I hold, in my hands, the knowledge nothing in indomitable. We Haitians beat their most powerful once, and know, however distant it is, that day will come, when Ayisyen will prove, yet once again, White domination is not inevitable.

This is not a wishful thinking. There are some concrete victories we can hold on to, or point to, which I may go into, in my last post. Suffice it for now to know this:

Last night I had a dream. In it, I thought I heard told: “Toussaint's time has come and will go with Aristide's fate. Other Dessalinians will follow to complete what Toussaint started.”

I would heed that warning if I were the US “aid” organizations and US Embassy in Haiti and their local imperial agents. That's how I look at it. For, we Haitians can no longer forgive and forget. It's time for the White Power structure in Haiti to take on my visor and if they did, they would see how MORALLY REPULSIVE, DISGUSTING, UGLY and HIDEOUS their white hoarding is and has been. If they could do that, not just for a pressing moment, but for real, I may re-read this “repressing my rage” thing of Mandela, in order to push at cracks and fissures within the structures' armor. But they need to remember too, I'm not Freda, I am –

Ezili Danto.

“Grenadye alaso. Sa ki mouri zafè a yo. Nan pwen manman, nan pwen papa. Sa ki mouri zafè a yo. Grenadye alaso…..(Haitian Revolution Freedom Song.)

Pitit Ginen

Pwoblèm Ayiti: responsabilite yon grenn krityen vivan? (3)

Post by Pitit Ginen » Mon Jul 14, 2003 1:01 am

Let's face it, and let's face it seriously and courageously : guys instead of dedicating our highly precious time to debate about white's supremacy and black's downpression, it would be much better if we took that same amount of time to pond over the many ways we can concretely, practically, and creatively contribute to the well-being of our nation, our country. It would be so much better...

By we, I mean ourselves who are participating in this forum. More important is the fact that, judging by our different posts here, we are definitely on the same side in the struggle for a better tomorrow for our brothers and sisters back home, and in the Diaspora. That means-- please don't get me wrong-- we should manage to avoid such unnecessary and not-so-healthy diatribes among us. Jaf has been very clever to play the moderator, and Guy understood the necessity to hold back; it is just that our sister Ezili cares so much about her people to permit some criticism about them.

Hopefully we are smart enough not to give any opportunity to the enemy to laugh at us. We know and we are aware that we stand exactly on the same side, in the same stretch into the battlefield. That exchange over another brother's viewpoint should quickly be put out. And let's go back into the forum to see how we are going to organize the fighting (not armed struggle) that will lead us out of the jungle. That's the core message transpiring from Mbeki's speech.

Nobody, no CIA, no FBI, no WTO, no IMF, no World Bank are powerful enough to keep us into that hell, unless we are betrayed by our own brothers or incapable of organizing ourselves to take our destiny into our own hands. That's simply the ultimate truth !!!


Pitit Ginen.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Jul 14, 2003 10:21 am

Pitit Ginen,

I hear and share your concern. Let's move on.

Guy S. Antoine

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

The feudal lords and addressing Mbeki

Post by Ezili Danto » Wed Jul 16, 2003 2:56 am

One et respe to all;

*******
Nina Simone sings: "Please “Don't let Me Be Misunderstood…”
She puts a spell on you, gives strengths.
So daddy, one remembers………
*********

And so I begin this post with this question….

Why, it is taking so much effort to get this one point across is way, way, way beyond me to understand? I understand everyone on this Forum has good intentions. I do. I don't dispute this Forum's good heart and dedication to promoting Haitian social and economic justice. Yet.....

I do find particular positions are not strategically good for that cause and I stand by that analyses. But...as Nina sings, "please don't let me be misunderstood: it is not that I love my people so much I can't countenance criticisms against them. I understand that that was written by a soul with good intentions, I do. But good grief y'all!

It's NOT that I can't criticize Toto Constant, Michel Francois, Raoul Cedras, these new contra-like gangs-in-the-Central-Plateau-of-Haiti calling themselves “San Manman”, or, that I can't criticize, condemn, disavow Black opportunist such as Colin Powell, Condoleeza Rice, Charles Taylor (Liberia), Foday Sankoh (former rebel leader in Sierra Leone leading youthful gangs strangely familiar in names to Haiti's current San Manmans), or, the Convergence, or, even that deafeningly-silent-on-Haitian-human-rights-and-civic-issues-legitimately-elected-Haitian-government. NO. They ALL own their levels of culpability. Theres no doubt about this.

But (and here's where my greatest differences surface on this Forum), I place them all, in one basket, as category ZERO. What I have been saying and keep trying to say (perhaps not to clearly) is that these African peoples, these variously Black opportunist and tragic elites amount to feudal lords, BECAUSE OF WHITE RULE and BECAUSE OF WHITE PRIVILEDGES (which I individually and collectively define as, Category # ONE), therefore, I say, category ZERO is peripheral to the system that vies for the souls of Black folks.

For, while we are mesmerized by the local drama of Category ZERO, and ladies and gentlemen, it's an old, old, old WORN out drama, as I will outline in my next post, while we are mesmerized by the parts "these servants to the throne" are playing, ALL that the throne must do, when the heat in its colonies/protectorates(?!) get too much, is to recall His emissaries (put them on a plane to Panama, Paris, Brooklyn, New York); all that they need do, is change their local imperial agents, send us another lord unburden by years of crimes against the African peoples' the throne in Washington rules or even someone burden by the discredit of the last one to teach us a lesson! It doesn't matter. The throne is too arrogant to have any respect for African peoples – his abject subjects and “market.”

Why do some very well educated Africans refuse to see beyond the sham, beyond the charade, to even look at race? Why won't we go deep enough? Refuse to. Is it because it's difficult in view of what Dubois, called our “double consciousness?” - too difficult because of our Eurocentric visor (And, I put myself there too, I have that visor also. But I live to undo.)

Why do we get happy, consoled, as that Black anchor did, when white people are included as “allies” in our fight but can get all personal when someone tries to say the Black accountability of category ZERO cannot equal to, or, be put into the same basket as the White accountability of category # ONE for terrorizing and murdering Black hope, life and culture; or when one tries to say all white people, because of their white privileges, are co-conspirators, (some unwillingly to be sure just as the Aristide government started out unwilling to oppress sentient beings); but all, white people, because of their white privileges are indeed co-conspirators, along with the Black opportunist, in the establishment that OPPRESSES African peoples; why does this bother some of us? No answer needed: it's called melanin colonization, mental enslavement.

You know what? I am too through. Sure enough!

For, if we-Haitians don't try to understand and simply allow the Powers-that-be to use our skin color against us by using the Black opportunist to carry out White rule; if we coddle white peoples' psyches, in general, by continuing to analyze and work at the level of the roles of category ZERO, and don't realize that if that's all we are about we let the Man off scot-free and THAT, that plainly amounts to a DEFENSE of his throne; a defense of Category ONE, who ascended to its throne through shedding our African blood for centuries and by His “Manifest Destiny,” “Restoring Democracy,” “War on Drugs,” “War on terrorism,” “free trade,” et cetera, or, as Rumsfeld claims, the US is policing the world by endowment from God! If we-Haitians don't develop the strategy necessary to stop the sham in its tracks at its roots not its branches; if we refuse to make the Man step up to the majority, not work through Category ZERO to oppress us, then what can I say,….

For, as Mbeki points out, speaking about the current African rulers in Africa (and he can add today's Haiti to the lot as far as I am concerned), Mbeki says “many of us are projecting ourselves as presidents and prime ministers, with the assumptions about democracy that attach to these posts, whereas, IN PRACTICE, we are little more than feudal lords who rule by decree over our kingdoms or principalities. “Whose decree? Ahh, the same old same old European slave masters, whom the local Haitian agents of imperial power have been serving since we Haitians fought them in combat. Since the death of Dessaline. (See, President of South Africa's speech presented at the University of the West Indies. Under General Issues: Pan-African Solidarity - Mbeki in Jamaica on Haiti July 2k3. Posted: Tue Jul 08, 2003 4:04 pm http://www.annpale.com/viewtopic.php?t=331

Now if we spend our time looking at the feudal lords ruling by decree instead of dethroning the Divine Kings who either anointed the Black opportunist to rule or forced their legitimately people-centered rule into something else - a deafening silence on the people's-social justice needs - if we want to put all accountability in one basket and refuse to see the respondeat superior, than we well deserve our fate. But its not about ME or the WE on this Forum, its about our suffering Haitian peoples, poor men - women and children, even our imprisoned toddlers in the US, with no voice. It's about them. So, I say, it way, way, way past time for “successful” Haitians to hear M'beki's clarion call. It's time, we used “the foundry of our knowledge” bases and access to history to look beyond the veil and confront the central enemy and thereby break His white-death-grip. It's time we became the masters of our fate, the captains of our souls and thereby truly helpful to our Haitian masses.

Respe

Ezili Danto
“Dje blan-yo mande krim. Bon Dje ki nan nou-an vle byen fe.” (Boukmann at Bwa Kayiman, August 14, 1791)

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Mawonaj resistance - Addressin Mbeki

Post by Ezili Danto » Sun Jul 27, 2003 7:21 am

One e Respe to all;


*****
Double consciousness defined:

The African in the US lives with what WEB Dubois identified as double-consciousness. A double consciousness exacerbated by the double standards in US government's avowed moral principles and their non-application.

In his book the Souls of Black Folk, speaking about “Double Consciousness”, W.E.B. Bubois wrote:


“….the Negro is born with a veil, and gifted with second-sight in this American world,—a world which yields him no true self-consciousness, but only lets him see himself through the revelation of the other world. It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness,—an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder.”

"The history of the American Negro is the history of this strife,—this longing to attain self-conscious manhood, to merge his double self into a better and truer self. In this merging he wishes neither of the older selves to be lost. He would not Africanize America, for America has too much to teach the world and Africa. He would not bleach his Negro soul in a flood of white Americanism, for he knows that Negro blood has a message for the world. He simply wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an American, without being cursed and spit upon by his fellows, without having the doors of Opportunity closed roughly in his face. (Excerpted from the chapter “Of Our Spiritual Strivings” in DuBois' book “The Souls of Black Folk.”)
*********

Following the thread and vocabulary initiated, these next few posts completes the topics promised while simultaneously addressing brother Jaf's post dated Tue Jul 08, 2003 4:04 pm, under the General Issues subject: Pan-African Solidarity - Mbeki in Jamaica on Haiti July 2k3 http://www.annpale.com/viewtopic.php?t=331 . Especially in reference to President of South Africa, Thabo Mbeki's questions posed about the lessons learned from the long Haitian struggles.

*******
In a speech presented before the University of the West Indies, June 30, 2003, South African President, Mbeki's stated our task is:

“…to raise the level of consciousness of the African masses about the tasks of the African Renaissance, and mobilize them to act for change to advance their interests.”

Mbeki further writes:

“We are all sons and daughters of Africa; we dare not lose sight of this transcendental fact. We should always remember, whether we reside in Africa physically or spiritually, that Africa is our beginning and the world is our ending.

We are not simply at the mercy of the circumstances that presently define our future. On the contrary, collectively we are at work at the foundry of knowledge, which must both engender and determine the outline of this future.
************

ONE: Mbeki's clarion call compels response and to honor that transcendental fact which the peoples of City Soleil and outside of Port-au-Prince in Haiti (both collectively known as “Moun Andeyo” in Haiti) have never forgotten, I write this post.

Our task is to continue excavating within the foundry of THAT KNOWLEDGE which must be SPREAD, which must become STREET TALK with not only our African masses everywhere, but our “educated” classes, our “successful” brethrens who continue to collaborate in the oppression of the peoples at Cite Soleil and lot Moun Andeyo yo.

The successful Black, the business elites, the Pepe educated and the completely unaware, it is THEY with their “double consciousnesses,” who are the greatest threat to the advancement of our African peoples and our responses to them.

We all have been so schooled in turmoil, so mis-educated in chaos; we appear, with few exceptions, to only regurgitate mainstream propaganda demonizing our African peoples. To examine why our most resourceful enclaves in civil society have lost the VOCABULARY, the comebacks, the alphabet, the replies, counterattacks, counter-the-white-offensives to reach, EXPOSE and DESTROY white tyranny at its roots, I write these post.

For, the task is to use ourselves to advance the mission of Dessaline in solidarity with those who climb these stairs every day, who occupy the space to counter the relentless images being broadcast of the African as savage, uncivilized and responsible for all ills and sufferings in his world.

These racist stereotypes, structural adjustment plans, the overt and covert webs of repressions used - their symbols, their euphemisms, their faces, as now used in this brave new world post-African “independence” world by the white imperialist/neo-colonialist worldwide, must be clearly identified and laid bare.

TWO: In an article, entitled “Affirmative Action As Tool of Imperialist Expansion And Aggression” by Mark P. Fancher writes:

‘Even before dozens of multi-national corporations filed briefs in support of affirmative action, their executives explained quite frankly that as the globalization scenario continues to unfold, people of color will be needed to represent big companies in the southern hemisphere. It is much more likely that, in Africa, the Caribbean and Latin America, it will be possible to negotiate agreements that allow for exploitation of resources and markets if a corporation can send a "brother" as its spokesperson. The pool of people to play this role would certainly diminish if affirmative action could not facilitate the matriculation of people of color at major universities. ( http://www.blackcommentator.com/50/50_a ... ction.html )


In view of the above new Supreme Court affirmative action decision, this post also further examines why it is STRATEGICALLY intelligent that African combatants of White tyranny NOT put accountability of a White racist and accountability of a Black opportunist “only in one basket.” Why it is not COMMON SENSE in the battlefield to liberate we don't constantly look at the horrible deeds of the imperial agents of empire (Category ZERO), but fire at the heart of the enemy (Category ONE) instead of its limbs, which always grow back.

As we note the recent US Supreme Court decision, overwhelmingly favorable, with supportive briefs from multinational corporation and the US military industrial complex intent on using Black, Brown and Yellow faces, such as Powell, Rice and poor youths looking for a way out, intent on outreach programs to mint and direct the minds of the African youths, the newly affirmative-actioned educated Peoples of color, simply looking for a “job” to forge US Southern agendas in the Caribbean, South America and Africa, we must become prepared to tactically refuse to deal with these potential Black defenders of the great white way and the guilt and confusion their like present to our African-psyches, already splintered with negative images.

If we don't understand why all the sudden, a right-wing heretofore anti-Affirmative action Bush Supreme Court would suddenly decline to eliminate affirmative action, after tons of US corporation and the US military agencies filed briefs to support “diversity” in the US workforce, then we shall be condemn to face more US Black agents of imperial power like the Powells and Rices down the line; condemn to minimize the suffering of Africans under white tyranny because we fail, as a community, to understand the standard colonial model and how it uses your own to oppress you.

Only the blind, deaf, dumb, and in denial would continue to screen out the purposes to which “affirmative action” in the US for African-Americans has been used for; what our Post-Civil Rights experiences has shown us about the destruction of our Black communities and “assimilation” and “integration.” The new class of venomous Black conservatives (Clarence Thomas, Powell and his son, Rice, Ward Connerly, Armstrong Williams etc.) educated, schooled and richly rewarded to come and defend white. (See, Affirmative Action As Tool of Imperialist Expansion And Aggression by Mark P. Fancher in The Black Commentator http://www.blackcommentator.com/50/50_a ... ction.html)

Mark P. Fancher writes:

“As we witness the quiet, but growing presence of the U.S. military in Africa, we need not speculate long about the future combat locations. Affirmative action ensures the possibility of putting a face of color on U.S. attacks by providing a steady stream of future military policy makers and spokespersons. If, for example, the U.S. decides to effect a "regime change" in Zimbabwe, how can it be racist if Colin Powell is the primary spokesman? All of this undermines a long history of international solidarity of the oppressed. In 1979, when the Sandinistas took power in Nicaragua, one of their first acts was to declare Martin Luther King's birthday a holiday because of their strong identification with the struggles of African people in the U.S. In that same year when militant Iranians took hostages at the U.S. embassy, Blacks were released almost immediately for the same reason. How much solidarity will remain if people of color become the face of U.S. imperialist aggression?”

Attorney Fancher, further notes:

“Thus, the task that lies squarely before us is to compete with the military-industrial complex for the hearts and minds of young beneficiaries of affirmative action. For its part, the National Conference of Black Lawyers (NCBL) has resolved to steer young people away from careers in the military.

“The resolution also pledges the organization's assistance with identifying and developing alternative career opportunities. This is a mammoth, but essential task that NCBL is determined to perform. The organization invites assistance by all persons and organizations willing to help throw a monkey wrench in the military-industrial complex's affirmative action strategy.”

So, just as it is tactically important to, as Fancher and other African-American lawyer-activist say, veer our young African, Latino and poor Asian peoples of color away from jobs in the US military where they have historically been misused to oppress other people of color; it is equally important to teach our young African youths across the globe, that their freedom and liberty is INEXTRICABLY TIED TO THE FREEDOM AND LIBERTY OF AFRICAN PEOPLES AND PEOPLES OF COLOR EVERYWHERE.

That no matter how far a Black person moves up in terms of material acquisitions and power, few, are in a serious sense assimilated into White society for white US society still harbors the racist mystique in most of its sectors.


REPONDEAT SUPERIOR:

IS a tactic, tool that, if properly understood and used, may be used as a defense, a comeback to disempowerment the Black opportunist
while countering racism and imperialism at the root is the legal theory of “Respondeat Superior.”

Respondeat superior is a legal rule that the principal or employer is liable for harms done by agents or employees while acting within the scope of their agency or employment.

It's the principle/agent – master/servant rule.

The distance between the suffering majority and the insulated “Divine King(s)” must be severed. It's time to render the variously Black opportunist and tragic elites amounting to feudal lords, BECAUSE OF WHITE RULE and BECAUSE OF WHITE PRIVILEDGES (which I individually and collectively define as, Category # ONE), it's time to render them powerless. It's time to break the standard colonial model and give the majority the tools to step up DIRECTLY to Category ONE.

For, (1) if the African masses and classes agree white people rule with a double standard in favor of white privilege and that this goes vastly unacknowledged by the white masses WHO BENEFIT FROM THIS;
(2) and, if it's equally true that many “educated” and “schooled” Africans won't publicly make the corollaries, the connections, or, to even acknowledge white rule because it's not “sophisticated enough an analyses,” “we don't want to burn our bridges” or, it's “too simple” to blame whitey, but it's just fine to let the blame be publicly deflected onto the Black opportunist, or, on “class divisions”, (3) then, we are collaborators in our own oppression for allowing the suffering to continue by letting the tyrant get off unscathed?

It's not enough to expose, alienate, isolate, vilify these willing and unwilling collaborators in the white death of our people, it's MORE necessary that we neutralize their power by always stepping to, confronting the deep pockets - the Colonial sponsors. For, there are plenty of ethical questions to be asked of USAID, US Embassy, the IMF, World Bank, the WTOs, Transnational corporations and the NGO's in Haiti and all those who make a professional living off their expertise in manipulating-into-private-profit Black poverty, pain and despair.

These white structures flourish under the colonial model, which keeps their involvement in our underdevelopment in the background. Our silence ensures their continued success, makes us collaborators in our own people's oppression.

The Powers-that-be have vulnerable outposts everywhere in the world and are, day by day, becoming vulnerable at home as they struggle to manage the foreign policy lies they've told their own civil societies. Yes, the Powers-that-be, Category ONE, will only give up that whiteness currency, will only RESPECT the African race when we-Africans step up to demanding White take responsibility for white crimes, and continue this demand, brokering no arguments, no compromise, no matter how much Category ONE (the White-power-structure and White privilege) cry “unfair,” “divisive,” “our sins are in the past,” “polarizing,” “I'm not racist”, or, the ever powerful and paralyzing, “how about the accountability of Colin, Rice, Taylor, Duvalier, Mobutu, Cedras, FRAPH, African child soldiers, the San Manman” et cetera. It's time we started on the offensive instead of staying on the constant reactive defense.

For, when a corporation, through its employees, policies or products, causes harm, an accident, or, an injury, do you or your family take legal action against the supervisor on duty at the time of the injury, or do you sue the CORPORATION responsible for the acts of its representatives?

Let's get to the heart of the matter and fire at the deep pockets, not their willing or unwilling agents, servants, representatives, or employees. It's one way to raise the stakes in our favor, strengthening our Haitian mawonaj resistance. The liberty and survival of African life and culture may depend on it.

Ezili Danto

“Dje blan-yo mande krim. Bon Dje ki nan nou-an vle byen fe.” (Boukmann at Bwa Kayiman, August 14, 1791)

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

It's Not In The Past - The Blueprint is still being followed

Post by Ezili Danto » Mon Jul 28, 2003 5:04 am

One et Respe:

Making a presentation before the Universtiy of Thabo Mbeki, said:

“I am suggesting that as we encourage the African masses in Africa and the African Diaspora, especially the youth, to study the revolution of Haiti after the victory of 1804, we would enable them the better to understand their own national conditions. This would empower them to respond more effectively to the challenges of the African Renaissance.

“Entangled within the story of Haiti are many matters relevant to the challenges we have to meet. These include issues of race, class, gender, culture and social consciousness, governance, globalization and global imbalances in economic and other matters, and the effect of the preponderance of the major powers, possibilities for South-South cooperation and so on.

“Accordingly, I would request the University of the West Indies, acting together with its counterparts in Haiti, to take measures to ensure that the story of the Haitian revolution and its aftermath is told to as many of the African masses as possible, both in Africa and the Diaspora.”

Mbeki urges the African intelligentsia and scholars to use the occasion of “the Haitian bicentenary of the Haitian revolution to speak to ourselves as Africans, wherever we may be.

Mbeki writes: “We may also be able to answer the question as to why, in many respects, the African condition, certainly in sub-Saharan Africa, has been worsening over a number of years, despite the fact that we now exist as black republics, as Haiti has done for two hundred years.”

*****

Why is the African condition in sub-Saharan Africa worsening despite the fact the African nations now exist as Black republics, as Haiti has done for two hundred years?

BECAUSE THE STANDARD COLONIAL MODEL HAS BEEN READJUSTED NOT GARROTED.

What is the blueprint that has not changed that serves to underdeveloped Africa, Haiti and the developing world?

Beyond looking at the Haiti blueprint after 1804, look specifically at the history of the first two European created Black republics in Africa, BEFORE Ghana, before the ones they created in the 1960s, or, in 1994 with South Africa. Take a quick gander at the uses of the non-African workforces (as scabs, strikebreakers), especially, the imported Asian indentured workers in the West after Haitian independence and after US emancipation.

My friends, today US/Euro colonialism is remote controlled and digitally operated.

The white powers-that-be are fine tuning their system as to make their oppression and its profit-making mission “insulated” from Haitian politics. They are very close to achieving this. The US/Euros want to get to the point where even a token white presence within Haiti's government, i.e., even the Haitian imperial agent of US interest, won't be needed. My dear friends, the US/Euro governments, with “globalization” are getting to the point where they will have so refined their exploitation as to keep it invisible, incorporeal.

Thus, under their form of globalization, the international system has been rigged so that the policies distant Washington technocrats or their proxies design - to be implemented by IMF, World Bank, WTO (all run and funded by US Treasury dept)- these policies are designed to be insulated from any Haitian politics.

Frankly, the way the US/Euros have morphed their exploitation blueprint is so sophisticated that today no matter what happens in Haiti's political arena, whatever a national pro-its-people government tries to do to make rational pro-people, pro-development economic and social policy, they can't. Aristide (Feudal Lord that he's unwillingly become) can do NOTHING because the internationals will wreck Haiti's economy further than they've already wrecked it by capital flight. Unlike back in the day we have no gold reserves. And they pretty much own our banking system. This, is what Haitians face today.

And, if these observations are true, then Haiti's only hope is the Haitian Diaspora to establish alternatives and lift up Haiti's economy, counter US/Euro capital flight. A great deal of Haitian self-determination, development and progress is in our hands. No one else will truly help Haiti. The people on the ground are dying, visionless and living with a hamstrung leadership. Who will re-mobilize Haiti's traditional streak of independence? Who will help the Haitian mothers nurturing Haitian children in Haiti with practically no resources? Who will expose Euro/US barbarity that is dedicated to obscuring the most elementary truths about their actions in this world; how they justify pursuing social policies that are forcing children to die.

But, Mbeki asked that we understand how this all came about?


******

Cast our minds back to 1804 when the greatest Haitian civil society ever had been mobilized. As with the 1990 Lavalas mobilization, back in 1804 the US/Euros had huge economic, material and ideologically racist interests to protect.

Their united task, then as today, was to get back the old pre-Haitian Revolution “business” climate just as after Aristide's unexpected success in 1990 their SOLE goal has been to get Haiti back to the old pre-Aristide US/Euro favorable business climate. US/Euro aims are to re-install people in Haiti who would carry out US priorities and reverse the Haitian people's movement towards democracy. The tactics the US/Euros use to achieve their immoral aims are the same for 1990 on to today as they where in 1804.

The standard US/European manner of destroying the prospects for independent democracy, for decimating popular resistance forces is used not only in Haiti but all over the globe.

The US government simply buys off elections with a combination of some or all of the following: it funds ultra-right organizations, terrorist paramilitary groups, fascist police, withholds food, fuel, medicine, makes sure the victims economy cannot function, adds an embargo for good measure when necessary, brings in strikebreakers and starts or fuels subversive activities in neighborhoods of the people's movement by stimulating, resurrecting or creating criminal mafia groups, pumps in drugs, prostitution and violence. The US/Euros do all this to SMASH up, divide, decimate and counter any mobilized people's movement that would hinder their “business climate.”

These tactics are UNDISPUTED historical facts. And, they are tried and true and always successful. They have not only been used in Haiti after 1804, but in every people-are-valuable-movement, across the globe, where poor communities came together to regain governance from fascist governments.

In Haiti all these things have happened, in 1804 and up until this very moment as US counterinsurgency plans are humming along as planned and in fine working order. Meanwhile Haitians, from the layperson to intellectuals, business classes, slum dwellers to peasants, we-Haitians twist and turn under this standard US/Euro torture, point at each other, kill off each other. Not enough of us even look up to see the effect of our collective actions works in the service of bringing back the Man's “business climate” for him. Our turmoil, political impasses – Haitian repression, Haitian children dying of malnourishment, curable diseases, street violence, from illiteracy, nihilism, drugs and inchoate despair and rootless-ness - all these Haitian pains equal US/Euro “good investment climate,” equals white profit.

Back in 1804, as today, task for the US/Euros in Haiti was to pour gasoline and exacerbate the light skin/dark skin Haitian divisions, sponsor internal racist fratricide to destroy the fragile coalition of Haitian interests which had united and looked outwards together against the Europeans for the greatest African victory in the annals of modern history; 2) ignite the web of repression (good guy/bad guy US/Euro duplicitous machiavellian tactics) that would have Haitians at each others throats to set the destabilizing atmosphere for picking-off and killing the leaders of the Haitian Revolution one by one; 3) set factions of the mobilized Haitian civil society at odds against itself by any means necessary, 3) then, decimate it back to Stone Age misery with a 100-year financial embargo so that Haitian currency, goods, products, labor and services had no market.

We won't go into how these racketeers saddled Haiti with debt with the 1833 French embezzlement, the capturing of our peoples minds and hearts with their Pepe education/propaganda; or by giving the light skinned Haitians access to crony capitalism and European products, passports, mobility, etc, to help create and sustain Haitian feudal lords for the US/Euro governments. For, the pattern of repression, re-adjustment and underdevelopment hasn't changed much since 1804, 1960, 1990, or now.

*******
THE STANDARD COLONIAL RELATIONSHIP

In his book, “Understanding Power: The Indispensable Chomsky” (Edited by Peter R. Mitchell and John Schoeffel), Noam Chomsky basically outlines how the whites rule through the local agents of the imperial power.

“So take a classic case, look at the history of India for a couple hundred years under the British Empire: the country was run by INDIANS, not by British – the bureaucrats who actually ran things were Indians, the soldiers who beat people up and smashed their heads were Indians. There was an Indian leadership which became very rich and privilege by being the agents of the British imperial system – and it's the same thing everywhere else.” (“Understanding Power: The Indispensable Chomsky,” Edited by Peter R. Mitchell and John Schoeffel, p.314)

For instance, in South Africa towards the end of the apartheid period, “the most brutal atrocities were carried out by Black soldiers, who were basically mercenaries for the white racist South African regime.

“…every (Developing ) country is like that. Whatever you want to call it, the whole American sort of “neocolonial system” – El Salvador, Brazil, the Philippines (India, Mexico, Thailand, Indonesia), and so on – is not run by AMERICANS.

“The U.S. may be in the background, and when things get out of hand you may send in the American army or something – but basically it's all being run by local agents of the imperial power, whose internal power depends on their support from the outside, but who very much enrich themselves by their client ruler status” (Understanding Power, p.313)
******

THE MAKING OF THE TRAGIC BLACK ELITE/UNDERSTANDING THE COMPLEXITIES

People rightly say a converted fanatic is more zealous than the born-into-the-religion (born-into-white-skin) fanatic. And, we-Haitians know, from our history, with our warring elites that that's true.

FANATICALLY ZEALOUS/venomously paranoid: The Black tragic elite or Black opportunist is fanatically zealous and extremely dangerous.

One thing our warring elites have NEVER fought over is how to be MORE African, while they break their necks to marry white genes or light skin primarily for upward mobility, or, to be culturally French, classically and aesthetically ONLY European, et cetera.

Nonetheless, the wealthy Haitian elites have not all succumbed to opportunism. Many of Haiti's freedom fighters like Jacques Roumain, Antoine Izmery, etc, came from wealth. And, it's not only the moneyed classes who are Europeanized -this filters throughout Haitian society, in poor enclaves like Fond Des Blan, Miragoan, Geremie, etc., where light skin provides, for instance, either better marriage possibilities or better domestic jobs for the simple Andeyo girl moving to Port-au-Prince/Petionville looking for superior circumstances. Today, the repression and oppression of the poor and the trickling down and across all divides of the light/skin dark/skin caste system and its attendant mental colonization permeates Haitian society as well as all Developing World societies and the disenfranchised African communities living in US/Euro countries.

THE FANATIC:

Not only is a Black Tragic elite or the Black opportunist suffering from that double-consciousness all Blacks suffer from, at various level and degrees- not only does he/she suffer from this low grade mental instability of constantly second guessing self, constantly looking at self through the veil, the white eyeballs he/she surgically inserts over his/her own African eye – not only is said Black opportunist so mutililated, but his/her African psyche is further shattered by his/her short term positions in life, which, in sum represents, serves and defends historical White hegemony/tyranny at the expense of long term African majority ‘s development, culturally, economically, aesthetically, politically, socially, psychologically, technologically, et cetera..

So imagine, if you will, the Black opportunist both fanatically defending white double standards while living within the veil looking at self through white eyes, then you'll see we're really talking about a pretty sick, puppy here.

Yet, and still, acknowledging these facts, I still contend the White racist is far more unstable.

His white privilege and barbaric policies has caused more death in the Black communities worldwide than any natural diseases or Black on Black crimes. Four million died in the Congo precisely because Mobutu and his henchmen were funded and politically and economically supported by the US/Euros.

So, it is important we-Black activists are very careful not to regurgitate the negative images strewn around about Black barbarity. US funds Liberia, so when we see these crazed, drugged-up Liberian soldiers, let's not forget the accountability of the White racist, all in a sundry are now calling in, to be the “peacekeepers.” Let's keep at the FOREFRONT of our minds who manufactured the guns, who benefits from the drugs these child-soldiers inhale, the chaos they create. Keep at the forefront not the devastating images of Black gone ferocious and rampant but the invisible pharmaceutical companies who benefit from the chemicals used to mix the drugs, the nicely suited bankers who launder the illegal diamonds and drugs. The diplomatic and World Bank drones and US State department “experts' and consultants who literally make their living off Black pain, death, arson, murder and mutilations.

Do you see these child soldiers and street children drenched in diamonds or is it those Europeans traders in Antwerp and their wealthy customers benefiting?

No leader, no adult with world perspective and grounded in Liberian and West African history, would countenance putting the accountability of these child soldiers, or even of that madmen Charles Taylor with the profound role of the US imperial system that fuels, maintains and exploits Black turmoil, tribalism and pain.

So then it is important for various reasons that the respondeat superior is called to book. It is also equally as important if we-Haitians are at war for the Haitian peoples survival and we recognize the transcendental fact that Haiti is an African nation struggling on the battlefield to regain the liberty and humanity of Black life from the crutches of systemic white hegemony and tyranny and consistent acts of terror, then, we-Haitians must also publicly acknowledge, that as a Black nation, we have a particular compelling moral interest that is NOT color-blind.

That is, in order to accomplish the larger legitimate goal – the liberty and survival of African life and culture, we must be cognizant that ANY Black leader that is demonized outside of the context of the white system which created him/or her (whether legitimately demonized or not), any such demonization ALWAYS trickles down to demonizing all African peoples individually and as a group NO MATTER WHERE THEY LIVE, and, always leaves the Man, in his self-created position of hero, forcing our innocent children to wholly imbibe images of Black as morally repugnant, wicked or at the very least it makes us-Blacks feel uncomfortable, guilty and grateful for His compassionate intervention where we have no real need to be grateful, ashamed or guilty at all. This blueprint must be decimated.

*******

To outline the complexities and uses of the Black tragic elites/opportunists is a tool. It's the beginning of a plan, a campaign, a strategy. I am not defending the tragic elite, only showing how they are created and used to keep African civil society passive and quiescent.

It's to directly, as Mbeki suggested “….encourage the African masses in Africa and the African Diaspora, especially the youth, to…. better understand their own national conditions.” And, to empower them to respond more effectively to the challenges. For, the Black Tragic elite model is “entangled within the story of Haiti.” Its uses are relevant to the challenges we have to meet especially with reference to elevating African culture and social consciousness.

My hope in this outline is to show our people how tragic these mutants are and how it is not smart that they are demonized while the slave masters remain unscathed - for they are inseparable.

This is indeed a thankless task. But I believe it's important to face it, because, as I've said, the demonizing of one Black tragic elite/opportunist, always, under the racist system we live under, it always reflects on the entire fictional Black race. In contrast, the crimes of the Nazis, of Hitler, Timothy McVeigh, the Bushes, Tony Blairs, the Erons, Arthur Andersons, Tycos, et cetera, never are a reflection of the Anglophile white majority, in general. They are all defended as “isolated incidents.”

We are fully aware that venality, brutality and hypocrisy has no race and, is, as Arundhati Roy says “imprinted on the souls of leaders of every nation.” We know that. Yet and still, because of racism, “bad” doesn't stick to the Teflon-white coating. “Bad” only sticks to Black people and that's precisely why my thesis, my assertion is that if we are looking for a strategy, a way to bring systemic change that we work at the root of the problem, not at the Black opportunist level. That we are always mindful, whenever presented with an issue of the Black opportunist, follow the money, or, another words, find the white racist or white entity responsible and benefiting from the labours of the Black opportunist or Tragic elite.

If it's about drugs in Haiti or in the Black community, always ask, comeback with – how many bankers laundering money have been put behind bars? How many pharmaceutical companies selling ingredients to make the drugs have been prosecuted? Ask the pertinent questions, make them STREET TALK.

If it's about overseers like Charles Taylor, Condoleeza Rice, Colin Powell, Raoul Cedras, Tonton Constant, ask who funds them, trained them and pays their salaries. Is it the Black community?

WE have to STOP our systemically imposed confusion, guilt, shame and impasse. Let's get off the self-hate stratum, the melanin-colonized repression level and try and be ready with the self-affirming comebacks
. The tactics of white tyranny are very, very old and keep being successful because we intellectuals are trained to protect the white psyche, to stay away from the sharp replies, the authentic comebacks.

*********

THE HAITIAN BLUEPRINT

The Haitian people have been at war since 1503 with the white slave masters and their Black overseers. We have had 300 years of slavery and 200 years of containment-in-poverty within a hostile US/Euro Mediterranean.

Today as yesteryear, the US government funds terror in Haiti and the Haitian people are struggling on the battlefield to regain the liberty and humanity of Black life from the crutches of systemic White hegemony and tyranny and its consistent acts of terror.

One of our political functions as Haitians and Africans-Americans is to tell our own people's stories and life experiences, working towards the mobilization of a worldwide conscience that will see through the lies and hypocrisy of the white powers-that-be.

For, as Dubois says, we must be recognized as FULL human beings because “the freedom of life and limb, the freedom to work and think, the freedom to love and aspire. Work, culture, liberty,—all these we need, not singly but together.” (Excerpted from the chapter “Of Our Spiritual Strivings” in DuBois's book “The Souls of Black Folk.”)

*********

The story is: we are facing a web of repression here.

A two-headed chameleon here: the madness of a Dr.Jekyll/Mr.Hyde dual personality - a repressive and insane bad cop/good cop charade - except the “good” offered or the “good” that the African struggle wrestles from Dr. Jekyll is always a ruse to buy the evil Mr. Hyde more time to again imprison African life, labor and raw resources more easily and technically under White tyranny, or its massive structural adjustment plans - effectuating the same old same racist, brutal oppression and genocidal course as before.

But post-“independence”, this time without, as we've seen in the era after the 1960 Civil Rights Movement in the US, as we've seen in the time after the African independence movements of the 1960s, as we've seen with the 1994 ANC “defeat” of apartheid in South Africa, this time, once they've crushed or ADJUSTED us African peoples with their “law and order” veneers, their various “structural adjustments plans,” their form of “Black independence” their racist economic madness, then, they can go about the usual business of exploitation, terror and Black genocide with a CLEAN CONSCIENCE. (Read, Arundhati Roy's "Instant-Mix Imperial Democracy: Buy One, Get One Free," at, http://www.cesr.org/roy. Note especially the part where she analyses the dreadful status, under the White Power Structure's massive structural adjustment plans, of President Mbeki's South Africa, 10-years after the so-called “end of apartheid.”)

Because now that racism, colonialism and white apartheid is OVER! it's those African warlords and rebel groups at fault for Africa's underdevelopment; it's those warring Black parties at fault; it's ONLY those African tribal warfare that's causing the intestine problems in the Sudan, Congo, Sierra Leone, Angola, Liberia, …. it's those nationalistic Al Sharptons who are polarizing us, bothering the perfectly happy and contented Black US majority.

But, hey get me one of our venomous Black conservatives to come and defend white. For, everyone knows if the US Black majority is suffering amid plenty, it's because they have not pulled themselves up by their Clarence-Thomas-bootstraps – like Ophra, Mike, Michael, Whoopi, Colin, or Denzel. Hey, see we-whites know Black people, by their first names (A holdover from the slaveholding era?)! Who are you calling a racist? Stop playing that race card.

And, as Molly Secours points out, the argument is, “If THESE (highly visible and wealthy, US) Black people can make it without a handout then everyone can!…..The implication is that these successful Blacks – who are held up as exceptions – are also used to prove that not all African Americans suffer…” Thus, troublemakers, for instance, like Ezili Danto, should realize that systemic, US-government subsidized segregation, racial hierarchy and apartheid is OVER; realize that the US government doesn't sponsor racism and Black oppression anymore. “These are sins of our PAST.” How many times do we have to say: It's over, move on. Stop being “divisive,” “polarizing,” - can't we all just get along?

And, there you have it.

(Aside: For those who would like further information or, for those who need a white person's sanction, permission or approval to hold a radical/confrontational thought, by all means, see for further info: Molly Secours, (no disrespect Molly!) a White progressive, who describes herself as “a middle-aged white woman, who has jumped on the reparation bandwagon, in an essay entitled “Riding the Reparations Bandwagon. p. 289. In the essay, Molly Secours advocates for reparations by analyzing the kind of misinformation that “causes most white people who hear and/or read about the reparations movement to get nervous and defensive, and respond with one of an infinite number of objections” at p. 286. See, also another White progressive, Tim Wise, also on the same subject, in an essay entitled “Debtor's Prison: Facing History and Its Consequences” p. 239 to 250. Also, for further info, see Tim Wise book “Little White Lies: The Truth About Affirmative Action and “Reverse Discrimination.” Or, see, further, Michael Moore's “Stupid White Men.”)

For, under the white man's new form of oppression, and, ladies and gentlemen, guess what? It was first tested, honed and polished off, in that laboratory known as “Haiti,” after our Revolution and globalizes in the 1960s. Sure enough!

(To be continued…..

Ezili Danto

“Dje blan-yo mande krim. Bon Dje ki nan nou-an vle byen fe.” (Boukmann at Bwa Kayiman, August 14, 1791)

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Look at three oldest Black Republics to find the Blueprint

Post by Ezili Danto » Mon Jul 28, 2003 6:11 am

One et Respe to all:

IT'S NOT IN THE PAST – LOOKING AT MODERN DAY HAITI, LIBERIA AND SIERRA LEONE, THE OLDEST BLACK REPUBLICS AFTER THE TRIANGULAR TRADE ERA:

The globalization thing began not in the 1960s but soon after Haitian independence in 1804.

For, while the French were testing and refining their Euro-blueprint on us in the early days of our independence through ecclesiastic colonization, and selectively, economically ADJUSTING and positioning the Black-opportunist-light-skinned- Haitian-tribe to rule over the darker-majority-tribes; while the creating “Black feudal lord” thing was being polished off simultaneously with the creating “white” people thing among the European immigrants to the Americas; while this was going on, the English were off in Sierra Leone setting up their own African colony to use as base for imperial expansion in Africa; barely some fifteen years after Haitian independence, US Southern slave owners were establishing their own answer to counter the Revolutionary Haitian model. The alternative they came up with is called Liberia.

US Southern slave owners and their protestant missionaries and gunboat merchants and "traders" established their own palpable base in Africa, in the heartland of Black, with Liberia - complete with their Black overseers in plantation attire strutting down Monrovia, Liberia's capital (named after the President who penned the “Monroe Doctrine,” which, initially codified white US tyranny in Haiti.)

See the pattern. There is always a “good” reason for white involvement in Africa or Haitian affairs – bringing order, religion, civilization, or giving an African home to the free descendants of British Black or US captives.

SIERRA LEONE: ANGLOPHILE PATHOLOGIES

Now the British were old hats at patriarchy, racism, repression and empire. They had, of course, already stepped on India's shores disguised
as "traders." The multinational Euro company they then used for their exploits, for creating a good British investment climate in India and the Americas was called the East India Company, remember? Thus, it's no chock to learn that the motherland of the United States, the British, were the first to set up the “let's rule through the natives” blueprint in Africa. Thus, for balance of power purposes and imperial expansion, Sierra Leone was a British colony to which freed African captives were returned to in the late 1700's.

There, on African soil, these Euro/educated and selected Africans formed a social class, which hardly integrated with the indigenous, or homegrown African peoples, just like Liberia, established as a United States colony to be a homeland for free US Blacks.

After independence in 1961, successive Sierra Leone governments were dominated by a small political elite, agents of Euro British power, who exclusively profited from the lucrative trade in diamonds. Little of this nat
ional income trickled down to benefit the rest of the Black majority population.

Liberia became “independent” in 1847. Obviously, Liberian independence here means it became a US protectorate, just as Sierra Leone independence meant the British did not go away and stop the Antwerp trade. Just as up until the first occupation in Haiti, the French not only had us-Haitians pay for our “independence” with their 1833 embezzlement and mortgage of the Haitian people's wealth, but they simultaneously stole our Haitianist sovereignty with the Euro/US whiteness unification they quickly adopted to stop our African-based-Dessaline-development in its tracks.

And so, the “independent” Republic of Haiti, like the “independent” republics of Liberia and Sierra Leone, except for some small bright spots in Haiti, has, from the beginning of its history been dominated by a small minority made up mostly of anti-Ayisyen, pwo-etranje agents, feudal lords and mercenaries for white power.

And, if you let your children only read, smarmy pro-etranje books like “Written In Blood” and “Politics of Squalor” instead of CLR James' “Black Jacobin” and the like, to counter the marathon of murder, mutilation, Coup d'etat and African-on-African betrayal that Eurocentric scholars' refusing to look at the strings their governments cast and pull blithely past off as “Haitian History.” If you only read their mainstream media, then, you will no doubt come away with the weighty and most painful and embarrassing knowledge, that the Haitian nation only OWNS THE LONGEST HISTORY OF CORRUPTION, EXPLOITATION AND BRUTAL REPRESSION OF THE MAJORITY OF ITS PEOPLES IN HAITI. That we are like Liberia. But we are not even it that image is hammered into Haitian heads relentlessly. Our starting points where different. And that has made a difference. Even though our intellectuals are brainwashed, because of our heritage as Freedom Fighters, no one in their right minds would ask Haitians to go kill Jamaicans, Trinidadians, Bahamians whereas the Americo-Liberians and the colonized rebel groups in Liberia have now touched off a civil war that has engulfed the whole of West Africa. We won't even go into what happening in the Congo, Rwanda, Sudan and Somalia.

So even though we are constantly told about our LONG, LONG LONG political history of corruption, Haitian fratricide and brutal repression of the Haitian people. Even though this squalor is banged into our heads while our 200-year peoples' struggle against it is literally erased or obfuscated, the Haitian people remain cynically unconvinced.

But hey the Anglophile still keeps telling us we were illiterate, backwards peoples who bit off more than we could chew by getting rid of the civilized Europeans. We were not ready for democracy they tell us - unable to govern ourselves after our independence. That's what we are told, ad nausea, isn't it?

BUT, inquiring minds want to know, why would an acknowledged US PROTECTORATE in Africa, with hoards of educated white US protestant missionaries guiding it and the best US political minds guiding it, which "nation" has always been funded and militarily protected by the US, why, inquiring minds want to know, would said US-offshoot be dominated by the small minority of Afro-American settlers who held almost total power up until 1980, when army master-sergeant Samuel Doe led his bloody coup, plunging Liberia into the long civil war, which today still goes on under US-funded Charles Taylor? Why? The Euro/Americans guiding them, where were they, weren't they civilized enough, democratic enough, intelligent enough, superior enough to make a difference in that civil society? Why not?

See the pattern here. For, if you understand Haitian history well, you'll understand why Liberia is the OLDEST Black US-protectorate in Africa with THE LONGEST HISTORY OF CORRUPTION, EXPLOITATION AND BRUTAL REPRESSION OF THE MAJORITY OF THE PEOPLE IN LIBERIA!

The problem is while category ZERO always gets vilified and demonize, Category ONE, the respondeat superior, has the LONGEST HISTORY OF EXEMPTION FROM PUNISHMENT, HARM OR RECRIMINATION; THE LONGEST AND LOUDEST PUBLIC HISTORY OF HUMANITARIAN GOOD DEEDS, GOOD GOVERNANCE. If we buy their lies, the white nations/colonial powers come from A LONG LINE of simply good natured, democratic, non-corrupt, merciful rulers and their white peoples who are adventurers, industrious, entrepreneurial, kind, peaceful, civic-minded, honest, unselfish, beautiful developed and brilliantly advanced. (See, Ezili Danto's post dated: Wed Jul 16, 2003 2:56 am Post subject: The feudal lords and addressing Mbeki http://www.annpale.com/viewtopic.php?p=602#602 )

Pick up any newspaper these days and you will quickly learn how Charles Taylor, Liberia's current head of state, a descendant of US African-captives, is the latest of A LONG, LONG, LONG LINE of utterly ruthless, loathsome rulers. He was also the principal sponsor of Foday Sankoh, the rebel leader (The RUF) in neighboring Sierra Leone who is responsible for unspeakable human rights crimes, notorious for systematic rape, mutilation and abduction, with child soldiers often drugged before being sent into battle.

Now the point is, if Charles Taylor (Category ZERO) was financed by the US (Category ONE), and Foday Sankoh (Category ZERO) was financed by Charles Taylor (Category ZERO), how come only Taylor and Sankoh (Category ZERO) and not the US reps, intelligence agents and US Presidents involved (Category ONE) are charged with crimes against humanity for one of Africa's most savage wars with amputations of limbs used to terrorize civilians, with the 200,000 killings and countless rapes, mutilations and acts of terror done in Sierra Leone?

Why do the whites always go unscathed? Does it make any sense that US sponsored Charles Taylor, then Taylor sponsored Foday Sankoh and then after 10-years of their massacres with US aid monies of poor African civilians, then, US sets up an “international” tribunal in Sierra Leone, complete with a Washington prosecutor, who has the SOLE authority to indict war criminals in Africa. And who then unilaterally indicts seven warlords including Foday Sankok and Taylor. Where are the LEADERS in Africa? How can this madness go on?

Are we so beholden, so tied to that almighty dollar, we cannot see Category One's web of repression - its ancient hand in the divisions, the tribal wars, the creation of henchmen like Mobutu, Duvalier, Cedras, Taylor and Foday Sankok and now, in Haiti's Central Plateau, the San Manmans? (Who, by the way, are probably being trained by the same US intelligent agents who trained those who trained Foday Sankok as the names of both rag tag, drugged-up and armed to the teeth Black youths are eerily similar.

*****

THE REAL HISTORY - ONE EXAMPLE OF THE COLONIAL MODEL - Liberia:

In 1815, Paul Cuffee a free African-American and Maritime entrepreneur started the idea, financed and captained a successful voyage to Sierra Leone where he helped a small group of African-American immigrants es
tablish themselves. He had visions of creating a trade network to develop the resources of Africa, building a free and liberated Black nation in Africa. But he died two years later after that first successful trip to Sierra Leone without fulfilling his dream. Two years after his death, the American COLONIZATION Society, who wanted to repatriate free Africans, basically for self-interested reasons, picked up the James Cufee idea, setting up a US COLONY in Africa.

Many free African-Americans including those who had supported Paul Cuffee's efforts did NOT want any part of this new racist organization dominated by Southerners and slaveholders, which excluded Blacks from membership.

So, these White people established Liberia basically thinking of it as an EXTENSION of Southern US rule. For under the ruse of “helping” free Blacks (who gave hope to, by their very existence in the US, the enslaved Blacks) under the alternative ruses of either “helping or civilizing” Africans, once again the White man expanded his domination.

For the Southerners who were in Sierra Leone and Liberia firmly believed the co-opted Black American colonist could, like we see with Condoleeza and Rice, the Black overseers, the Southerners saw, could play a central role in the “Christianizing” and “civilizing” of Africa – meaning, the stealing of more from Africa from their new African bases. And, so both Sierra Leone and Liberia have fulfilled its Dixieland mission and purpose, ever since, with the Black overseers transplanted from the American South to West Africa, ruling by the decree of the White slaveholders. (For more info, see the African-American Mosaic at http://www.loc.gov/exhibits/african/afam002.html or, a more detailed history,

****

Our failure to engage Category Zero is telling. For one cannot stay long in a conversation about the Haitian situation, the African-American situation without the sentence “let's stop dwelling in the past,” or “how about the Black overseers' roles” or, that “it's not about white tyranny because the elites in our neighborhoods are Koreans, Palestinians, Jews, Black, Mulattoes?” etc…. from coming up.

There's little looking outwards together, mainly tearing and staring at the red herrings place in our paths to create more impasse. No systemic pressure on the US government to put in jail the CIA agents, US presidents and State Department policymakers who created Toto Constant, Raoul Cedras, FRAPH, maintained the Duvaliers homicidal reign and are now sponsoring the San Manmans and many in the Convergence?

Why? Because we are in a quandary, resource-less and brainwashed by a corporate media fixed on keeping us unfocussed.

That's one reason why most African civil society enclaves and communities in the US, Europe, Canada, Africa, Haiti, the Caribbean, Brazil, etc.. are passive, apathetic and silent on these historical facts, buying instead Eurocentric lenses and their historically vacuous comments and judgments.

It's not necessarily that we-Haitians don't recognize the Powers-that-be and their anti-humanistic values of hedonism and materialism; how that has underdeveloped Africa, Haiti, the Caribbean, Latin America, the Developing World, keeping these civil societies in turmoil, impasse, violence, confusion and chaos; no matter how brainwashed we are, an understanding of that history is not very deep below the surface of our consciousnesses. It shows up in our stubborn Haitian pride.

But, thing is, to wholly absorb our history and act on it, is to be condemned to a life of struggle, deprivation, isolation, alienation and punishment. To go for self is easier and less complicated.

Besides, this going-for-self-Machiavellian behavior is taught in Haiti's Universities as if it's a laudable, acceptable, pragmatic principle – a moral way of life and proper co-existence. Our African children, both in Haiti and abroad are taught that life is about what one can BUY. That life is valuable only if one has a proper white job and can make a profit. That raising children is not work but gambling or speculating in the financial markets IS work. That it's about looking out for self, not community and that there are precious little circumstances which occasion acts of pure benevolence. For, in every case, society will glorify, those with an ulterior motive that are driven by a never-ending quest for power and profits.

********

Yes, we-Haitians, faced with a chronic lack of resource, living within a hostile Euro/American Mediterranean, unwittingly helped the Euro/US imperialist set up the blueprint of repression and turmoil combined with political opportunism- that they now globalize.

We Haitians unwittingly helped provide the white forefathers with the keep-them-Haitian-indigenous-peoples-at-hellish-impasse, in turmoil and chaos, within a Euro/US factional violence model. We, the first Black republic in the new world, gave the White power structure this divide and conquer blueprint model that's gone nuclear.

See, “Barefoot, Sick, Hungry and Afraid, The Real U.S. Policy in Africa” where the author outlines why US policy is and has been historically DESIGNED to place Africans “at extremes of insecurity” in order to foreclose the possibility of any coherent African civil society unit from taking root.

In that article, the Black Commentator author writes: “Tribalism is, indeed, a problem in Africa. For Americans and Europeans, it is an obsession – the game they have played since the Portuguese planted their first outposts at the mouths of African rivers in the 1400s. However, there are limits to the effectiveness of tribal manipulation. Many “tribes” are very large – nations, actually. Setting one tribal group against the other, while suppressing the social development of each, is a tricky business. The colonizer must not to allow the “favored” group to accrue, through privilege, sufficient social space to aspire to nationhood. In that event, the formerly favored group must be crushed by the colonizer's own military force – a brutish and costly business.
******
Showing, however, how the Haitian elite helped to provide the blueprint for the colonial model, does not in anyway, dismisses as valueless the courage, blood, sweat and tears expended by the Black Haitian majority in the long and tortuous struggle (300-years of slavery and 200-years of containment-in-poverty) to smash the cruel edifice of White-death, exploitation and underdevelopment.


(To be continued…..

Ezili Danto

“Dje blan-yo mande krim. Bon Dje ki nan nou-an vle byen fe.” (Boukmann at Bwa Kayiman, August 14, 1791)

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Wangolo w ale ki le w ap vini we m anko w ale, peyi a chanje

Post by Ezili Danto » Tue Aug 05, 2003 10:49 pm

One et Respe to all:

What are the blueprints of oppression so we may draw up our own resistance models?

In this post, I point to another model – a three-tier system where authentic African liberators become unwilling participants and then outright collaborators with the US/Euro imperialistic system.

How do we-Haitians judge when a Haitian leader is at what stage? Simple. Just look at the relationship said purported leader(s) holds with the majority of the Haitian people. That's the litmus test.

Following up on Mbeki's challenge to African scholars and activist and on the search for leverage to use against the white imperialist in Haiti and his structural adjustments of African peoples-
http://annpale.com/viewtopic.php?t=331

I've just finish reading the two posts on this Forum under subject heading: Mugabe a-t-il raison?and these thoughts came to mind:

Mugabe, like Taylor and Foday Sankoh, or even Kabila, has now come to represent a great opportunity to the Euro/US imperialists.

For, there is no doubt although Mugabe started out as a freedom fighter, and well earned his revolutionary credentials, today, Robert Mugabe and his party ZANU's repression of Zimbabwe's civil society, including looting land seized from the white opportunist/racist to give to his political cronies, wife and friends; slave labor on the seized farms now operated by African capitalists and his repression of farm laborers, student groups, women, not to mention his so-called "virginity" test, makes a destabilized Zimbabwe ever more ripe for the imperialist to pluck.

A good analysis and a warning on how former revolutionaries, liberators and fighters against imperialism may morph from unwilling participants of neo-liberalism into the third stage of repressive dictators heralding the civil war that will bring the imperialist to come restore "order" is at: )

And at,

The most salient points made is how these strongman in Africa, (From Charles Taylor to Mugabe) these Black opportunist may not all have started off as destroyers but today they all have, under the guise of fighting white privilege and tyranny "manipulated the symbols of liberation to promote carnage, gender violence, arbitrary arrests, insecurity and destruction across Africa."

Professor Campbell writes: "Throughout the continent of Africa l……from Eritrea to Uganda and from Namibia to Zimbabwe there are leaders who came to power through major sacrifices of the ordinary people. These leaders have integrated themselves into repressive state institutions while claiming to carry forward the traditions of liberation. Since the end of apartheid, the limitations of the liberation model based on the charismatic guerrilla leader has become apparent, where the leadership advances their personal lust for power while forgetting the basic goals of uplifting the living standards of the most exploited. "(Campbell, )

Keeping in mind Mbeki's challenge, as we-Haitians study the situation in Africa with these feudal lords, the question that arises with the Haiti situation is: At what stage of the model is Aristide?

Is he still an unwilling participant or is he suppressing Haitian civil society while acquiescing to a harsh IMF/World Bank regime and, later, will end up, like the others, just substituting crony capitalism for a real economic redistribution system?

*********
Or, does he empower the ordinary Haitian?

There is legitimate debate on the empowerment issue but the fact of the matter is Aristide is still an unwilling participant who has made so
me authentic efforts at empowering, even while those efforts must be pushed wider by progressives.

And though we read only negative press on Aristide in the US/Euro media, their opinions are peripheral to Haiti's central issues - Aristide must be judged by his current relationship to the Haitian people. If you look at Mugabe, Taylor and Kabila, these are straight-up collaborators in the imperialist system no matter their rhetoric to the contrary because they have become unpopular because of State repression. Haiti is no where there……….yet.

The real issue is not what people write but does Aristide still work for transformational policies servicing the needs of the masses of Haitians? Yes, I believe so.

First off, compare him to Robert Mugabe, Laurent Kabila, Charles Taylor and you know he is still the undisputed POPULAR leader of Haiti. Then there are some of his recent actions: His legal recognition of Vodun as a legitimate religion empowers the Haitian masses. This recognition adds to the people's basic freedoms as African-based citizens and fosters a healthier Haitian civil society. Then there is his government's demand for a return of the 21 billion looted from Haiti by the French with its 1833 embezzlement. This reclaims the fruits of the Bwa Kayiman warriors in Haiti.

These two achievements alone, mark Aristide as an unparalleled trailblazer for Haitian rights. Setting examples which shall have far reaching consequences, as other Haitian groups and would-be politicians must take the lead and start launching demands, such as, that the US pay restitution for looting and fleecing the Haitian treasury and nation from 1914 to 1945; also for amending the Dessaline Constitution by the point of the gun to give land to US corporations and their Haitian lackeys. Yes, a wall has been broken, the flood is coming. Wangolo ap vini.....

No Haitian leader other than Aristide may claim to have blaze these Revolutionary Path while in office. His courage and integrity deserve praise even while we-Haitian progressive must continue to push and to give voice to the basic goals of uplifting the living standards of the majority and for much more systemic people-empowerment transformational policies to be put in place.

Policies, for instance, to better protect Haitian workers at home and abroad at the Dominican bateys, et cetera. Most importantly, Aristide is still viable because he has not yet fully supported the backward and anti-people economic structural adjustment policies insisted upon by the International Monetary Fund and World Bank. That, is why he is still the undisputed leader of the Haitian majority. That is why there is no mass-based or major opposition to the Lavalas movement. That is why there is a US/Euro embargo on Haiti based on POLITICS, not on Haitian state-sponsored human rights violations. That is why there is no civil war in Haiti that would lead to the desired Euro/US imperialist intervention. We are still holding down the fort, despite the best efforts of the US Ambassadors to Haiti, USAID, their NGOs and all their stigmatizing of the Haitian people and Aristide. So yes, unlike the ever growing negative wave they want us to put faith in, we-Haitians can look out and say to the world, to Africa, to the US, to everyone, we have something to celebrate in 2004! Goliah beware! Wangolo ap vini ankò……

Are these "empowerment" – the Vodun decree, the restitution initiative, the recalcitrance towards structural adjustment, are they radical rhetoric as a disguise for state repression, or steps towards the liberation of the Haitian masses - the communal farmers, farm workers, plantation workers, poor women, youth, students and human rights activists? Is Aristide, like Robert Mugabe of Zimbabwe, Idi Amin of Uganda, Forbes Burnham of Guyana, Mengistu of Ethiopia, Foday Sankoh of Sierra Leone, Laurent Kabila (Democratic Republic of the Congo) or as Doe and Taylor were to Liberia, Abacha and Bababangida was in Nigeria, Siad Barre was in Somali, or as Traoure was in Mali, is he using progressive anti-imperialist rhetoric to mask repression and violence?

Not yet. Aristide's revolutionary credentials are compromised but still lit, still indisputably strong in some facets. Our job as Black progressives is to continue to expose the imperialist while the Haitian government away from the center or the ultra Haitian right, where change CANNOT take place. It's not an easy task considering the resources of our enemies and the mental colonization of the tragic elite/opportunists living in our midst and the internal Lavalas grab for power, corruption and ineptitude. But, we are moving, sometimes standing still but we are not moving backwards. Not yet......

Some of these feudal lords of Africa, like the leaders I've just named, some of whom came to power through major sacrifices of the ordinary African all have integrated themselves into their old colonial repressive state institutions while claiming to carry forward the traditions of Black liberation. There are lots of negative US/Euro media trying to make Haitians believe Aristide has joined these ranks, that he is only advancing his personal lust for power; that he has forgotten the basic goals of uplifting the living standards of the Haitian poor. But that is not yet the undisputed opinion of the majority of the Haitian people – the only opinion that counts. Africa's feudal lords, like Mugabe, could take note. Yes there must be more recognition on the part of the Aristide Government of the violation of Haitian immigrant rights and the plight of Haitian laborers at home and abroad. Yes, Aristide needs to broaden the representatives within his clique and squash the internal dissension by leading as opposed to by not making any decisions. Yet in still, in this second term, he has taken some significant actions to empower the people, especially with the work on children rights and the Vodun decree which empowers the poorest of the poor.

And while I'm thinking of this, let me just give the Aristide government one tiny suggestion. There has been much talk about Haitian society trafficking in forced child labor. The Restavek issue is now one more US imperialist reason why Haitian society is barbaric. I want to point to the fact that Aristide's government has made child labor illegal.

In contrast, in the US, slavery is still LEGAL.

Yes, it is. Sure enough.

So next time some US Ambassador or US reps throws in our faces a conditions which Haitians themselves, with no prompting from any of those either Catholic or Protestant missionaries, who have been in Haiti for centuries, we ourselves sought to change our own pathologies. Yet now it is being used against us. So next time some Dr. Jekyll/Mr. Hide too-faced hypocrite takes up the love they have for our Haitian children. Let's not only remind them of what their underpaying Haitian women at 16 cents slave-wages an hour at their assembly plants does to a Haitian child's welfare, health and survival. Lets not only remind them of what agribusiness, "free trade" no-tariff-paying-dumping-of-rice-wheat-corn-and-tomatoes does to promote Haitian malnutrition. No, let's ALSO just point to the fact that, in the US, under the Thirteenth Amendment, which supposedly outlawed White enslavement of Blacks, that said slavery (involuntary servitude) is still LEGAL for prisoners. And yeah, guess who makes up a disproportion par t of the US two million plus prison-population. Guess who get to be paid 16cents an hour for working for Sprint, AT&T and other US corporations in the United States. Black people in US prisons!!! Dr. Jekyll and Mr. Hide. What the US/Euros give with moral fanfare is always taken away on the sly. That's all you need to understand about the US/Euros and their claims to justice and morality.

Exhibit One: After more than 200 years of slavery in the US and a Civil War and countless of Black fighters dying - here's the exact wording of the Thirteenth Amendment abolishing slavery:

"Neither slavery nor involuntary servitude, EXCEPT AS A PUNISHMENT FOR CRIME whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction."

Tell the US to deal with it's own current legal slavery issue before it comes to Haiti making moral pronouncements about how we-Haitians treat our Haitian babies. Better yet, release those Haitian toddlers under INS lock and key pronto, rescind the legal use of forced labor in the US, then maybe you might have some leg to stand on in Haiti, the land where slavery was legally totally abolished in 1803. Clean your own house of slave-labor now in 2003, then we-Haitians may hear you.

Ezili Danto

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Aristide's Betrayal: US Free Zone displaces Haitian farmers

Post by Ezili Danto » Wed Aug 06, 2003 12:23 pm

One et Respe to all: Aristide's Betrayal: US Free Zone displaces Haitian farmers

One et Respe to all:

I spoke too soon…

I was encouraged by reading the histories of African strongman, like Robert Mugabe, Charles Taylor and Jonas Savimbi, Laurent Kabila and Foday Sankoh (Category Zero opportunists) posing as "freedom fighters" and favorably comparing the Lavalas government and Aristide to date. But that was yesterday, I said…."Not yet." I believed then Aristide (Category Zero - unwilling opportunist/collaborator) had not yet FULLY taken on the backward, profit-over-people white-privileged policies of the IMF/World Bank/USAID and US Embassy (Category One.)

And, I hoped that if Aristide was forced to, he would do so measurably, gradually and with less human suffering, more activist involvement, more people empowerment than we see in Africa, India, Latin America and the Caribbean. But, it's not too late to revisit my assessment. I said, "not yet...."

But I was wrong. Post dated Tue Aug 05, 2003 6:04 pm Post subject: Concern: Ouanaminthe Free Zone – article submitted to The Sunday Times, By Jacqui Goddard in Ouanaminthe, Haiti. 5 July 2003)

Yesterday I wrote Aristide had to be judged based on his relationship with the majority of the people. Today I wonder what the people in the town of Ouanaminthe, who lost their farms and who are too old to get jobs at the Ouanaminthe Free Zone factories are suffering because of the Aristide government policies and its leadership failure to make proper restitution?

What is Aristide about? Just radical Black liberation rhetoric? Is he like Mugabe, Taylor and the deceased Jonas Savimbi simply manipulating the symbols of Black liberation to promote carnage, gender violence, arbitrary arrests, insecurity and destruction across Haiti? This Free Zone will hire mainly Haitian women? Where will this lead our society. Will there be daycare for their children, healthy conditions in these sweatshops, protection from the hoards of unemployed who will be preying on them? Where is Aristide leading these Haitian women? What about the displaced, out of work farmers and their families? How severe will the State repression be that will contain their legitimate discontent?

Speaking about Mugabe, Professor Campbell noted that "Radical rhetoric as a disguise for state repression has been developed into an art form by the leadership in Zimbabwe.
"(http://www.blackcommentator.com/51/51_zim_campbell.html) Is this where Haiti is heading. Is it there already?

First off, can the Aristide government legitimately be asking for restitution from France when it is now in debt to these Ouanaminthe farmers? Isn't it squandering it's own moral standing just as Mugabe did? I do hope ameliorating steps are immediately taken because we-Haitians did not come this far to go backwards.

For, if the reports one read are accurate, the Aristide Government has clearly stolen the land of Haitian farmers without due compensation or due process; clearly committed an injustice against the 54 farmers in the town of Ouanaminthe. For the land is our Bwa Kayiman inheritance, paid for in-blood, sweat and tears. To ignore the farmers pleas, to ignore Haitian civil society organizations and give Haitian lands up to the World Bank/IMF/Grupo M - Levi's, Gap, Tommy Hilfiger and Hugo Boss, et cetera, is a shocking and unspeakable betrayal of the mandate of the Haitian people to rule on behalf of the people. Pwen, no virgul.

Clearly the Aristide government has moved to the political center if not outright to the ultra Haitian right on this neoliberalization issue if the Free Trade Zone confiscation of farmers lands is any indication. This then, is the historical moment, Haitian progressives may clearly point to as the
moment in time when Aristide, as the leader of Lavalas, no longer articulated the demands of the Haitian populous. This then is the moment in time when his leadership is becoming unworthy of the support of decent peoples everywhere. I hope his government makes amends quickly. For, with this so-called "Free Trade Zone", Aristide has rejected we of the anti-imperialist cadre and joined in and aligned his leadership with our enemies and their Haitian business forces and imperial agents.

This is a clear political leadership degeneration. It will have far-reaching degeneration affecting every aspect of Haitian society (environmental, overcrowding, improper handling of toxic waste, absence of health care and lack of proper conditions for factory worker in the Free Zone sweatshops). And, the fact that it's a so-called "people's government" instituting this degeneration is disappointing to the extreme. But it does follow the traditional repression model/blueprint - from Revolutionary leader to unwilling participant in neoliberalism to outright collaborator just fighting to keep a job as the political honcho/feudal lord in charge, or keeping house, for Euro/US capitalist.

Naturally, our instincts are to fight against this degeneration and rally to the support of the farmers. This division will likely only make the ultra-Haitian-right opposition to Aristide stronger and lead to more compromises, more chaos, more militarization, more anti-democratic State action - leading to greater human loss and misery in Haiti. The old blueprint continues - unrolling as programmed.....

It is reported that:

"The lease of 65 hectares of prime agricultural land outside the town of Ouanaminthe near the border to the Dominican apparel company, Grupo M, has caused much controversy in Haiti. Local farmers and progressive organizations in Haiti are outraged that the Haitian government should authorize such a dubious development project."

Haitians don't need this collaboration with the imperialist. It will only lead down the road to a Haitian Civil War that will then give the imperialist the excuse to come "restore order." No good will come of it if past sweatshop collaborations are any barometer. If the displacements in Africa, in Jamaica (http://www.lifeanddebt.org/), in Latin America for Free Trade Zones are any indications.

Soon, a few years from now, as the beleaguered factory workers at the Ouanaminthe Free Trade Zone, strike, we may be faced with imported Asian laborers into Haiti to salvage the white men's businesses. Is this what Haitians fought for in 1986 until now? I beg a reconsideration, pronto.

For, as activists have noted, Free Trade Zones, such as the one in question will only lead to "a swift ghetto-isation of the Maribahoux area as cheap housing springs up and thousands pour in searching for work."

"The job creation rhetoric is propaganda," said Mr. Chalmers, founder of PAPDA, the Haitian Advocacy for an Alternative Development Programme. "They talk about jobs being created, not the jobs that are being lost. There will be a real human cost." We know this for sure!

"They should work with farmers to increase agricultural productivity and feed Haiti's people, rather than destroying the country's bread basket to benefit foreign investors." Yes indeed, they should!

Why has Aristide brought misery to this region? Don't we-Haitians have enough to deal with already without anticipating the ghettorization of Haiti's breadbasket region and the displacement of PRODUCTIVE farmers? WHY IS THE ARISTIDE GOVERNMENT FURTHER DESTROYING HAITI'S DOMESTIC ECONOMY for foreigners' profit?

Has Aristide entered the third stage of our repressive model – from unwilling participant to outright collaborator, displacing the most exploited, ruining the environment and creating only crony capitalist to benefit from his new policies? What next? Greater security and military to keep forced Haitian labor humming along, to stop the factory workers from unionizing; to imprisoned Haitian farm squatters who should refuse to peacefully leave their lands?

As this is a joint venture with the Dominican Republic, shall the DR's Haitian-hating-police-force be dispatched to keep the Haitian workers in order. You know, this repressive model is too old - it's consequences to predictable for Aristide not to know. The only reason why this would go on is if Aristide has totally lost his head to his lust for power. Nothing else explains it. For if the IMF/World Bank said "you do this or we withhold money?" What else is new? As I've said before silence doesn't help the Haitian people fight the imperialist. If we don't know the story, we can only look at the model and the conclusion is that the suffering of the Ouanaminthe farmer means profit for Aristide with the IMF/World Bank people. The hype about creating jobs is as real as the hype was about "civilizing" Africa.

For the Ouanaminthe farmers, the damage has already been done. Now, is the time to STOP the bloodletting before it really starts.

Unless the displaced Ouanaminthe farmers are duly compensated, unions are organized, daycare provided and working conditions regulated in this so-called "Free Trade Zone" to protect the factory workers, this is nothing more than the Aristide government providing the imperialist with access to helpless unprotected slave labor in Haiti at the expense of further underdeveloping Haiti and Haitian society.

As one Haitian farmer who just lost his Bwa Kayiman lands to Aristide/US Corporate buddies succinctly puts it: "Land is your inheritance, but now I have none to hand over to my son. This was the pearl of Haiti, but what they are building on this land is misery" (Farmer Francis Bosse, 74). (See, http://www.annpale.com/viewtopic.php?t=400

Ezili Danto

"Grenadye alaso. Sa ki mouri za fe yayo. Nan pren manman, nen pren papa. Sa ki mouri zafè a yo. Grenadye alaso…..(Haitian Revolution Freedom Song.)

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Popular leader does not always herald in progress

Post by Ezili Danto » Tue Aug 12, 2003 9:25 pm

One et respe to all:

I've been thinking about what I said with reference to the measure of a leader being his relationship or popularity with the majority of his people in the above post at:

http://www.annpale.com/viewtopic.php?p=696#696
(Dated, Tue Aug 05, 2003 10:49 pm. Post subject: Wangolo w ale ki le w ap vini we m anko w ale, peyi a chanje.)

In that post I analyzed how former fighters against imperialism morphed from unwilling participants of neo-liberalism into the third stage of repressive electoral dictators eventually heralding the civil war that brings the white imperialist back to come restore "order" of the failed State.

I think that, in the case of outright military State repression of civil society, that litmus test, (i.e. the relationship of the purported leader with the majority of his/her people) is a valid barometer of when the unwilling participant has crossed into being a collaborator with the imperialist. Said collaborator would use Black liberation rhetoric to cover his betrayal to the very end as the imperialist puts him on a plane and into his well-earned collaborator's golden retirement. If State authorities are clubbing the people down; the leader won't be too popular nor have a good relationship, outside of its own propaganda machine, that is.

BUT, a leader's relationship with the people is also sometimes misleading and sometimes doesn't mean the leader is progressive. For, most of this world's citizenry has been trained that democracy is simply about "voting" once every four or five years. Therefore the citizenry CAN be easily fooled by it's a "leaders" giving speeches every few quarters about their development programs and social achievements with their media machine in tow cranking up whatever propaganda that is necessary to manufacture consent and de-politicize the citizenry with fear of whatever the latest "threat" to national security might be.

It is obvious to those of us who live, in the US, for instance, that Bush's ratings with the war on Iraq were very high at the beginning. Does that mean US citizens exercised informed consent? Not so.

Bush lied to the public about the weapons of mass destruction and the uranium Saddam Hussein was supposedly buying from Africa. The war on Iraq wasn't popular but Bush's polls were above 50% "for" the invasion of Iraq. That doesn't mean the war is legal, right, moral or that the US public is not being marginalized, or, have exercised informed consent when they stayed impassive at the specter of the bombing by the US military of Iraq's already suffering peoples. There was no informed consent, only propaganda passing off as good "intelligence" information. And perhaps, as some have pointed out, if the Iraqis where Western Europeans, blue eyed and white skinned and not Black, the US and its majority citizenry would have tried harder to stopped Bush and his warmongering. But we already know that the "other" is darker and his/her life is not as valuable as Anglo-Saxon life and property.

My point is that a leader can too easily persuade the majority, whether in Africa, Haiti or the US. And the rule of the majority is sometimes just as reprehensible as the rule of the elite few.

I needed to clarify myself on this and make sure it was noted. For, as they say, absolute power corrupts absolutely and no one is above this dictum. Which is why ALL governments are supposed to have checks and balances, functioning courts, the rule of law and a Constitution that is being applied legally not just politically bantered about.

First off, electoral democracy is not participatory democracy; representative democracy is not participatory democracy. Second, the rule of law is supposed to guide everyone - the majority and the minority alike. Fairly and duly applied laws are supposed to temper and protect all in a society, the majority and the minority from fascism, communal mob mentality, and the arbitrary vicissitudes of the traditional power-brokers and/or the messianic mob-power of La-La land-type popularity/celebritism.

My caveat is that even the rule of a popular leader, supported by the majority of the people, like, for instance, Aristide, also needs good laws, a working parliament, and separation of powers. And functioning courts to protect all citizens and the nation from majority-supported whims that may not be in the long-term interest of Haitians, or, that may not be LEGAL.

Haiti, of course, has a special problem - traditional to all Black Republics the white man wants to control. It's easier to control a country if it has no local governance, only a centralized, very powerful executive, or dictator. Although the 1987 Constitution tried to decentralize the Haitian structure, the political impasse since 1991 and then since 1994, (forced on Haitians by the imperialist and their local agents of imperial power), has made it difficult for Haitian legislators to effectuate these laws. Moreover, I suspect, it's easier for those in power, with so many etranje advisors and consultants afraid of Haitian empowerment, to keep a centralized government going and not work so hard to enact the enabling statute required to effect decentralization of political authority and provide the revenues needed for functional local governments to operate. It's easier, as has been done in Haiti, for two centuries for the Republic of Port-au-Prince, which SERVICES the Euro/US international etranje's needs with Reagan-like trickling down scraps going to the few Haitian elites giving them legitimacy while avidly marketing to put more white genes into their Haitian families. It's easier for said Republic Of Port-au-Prince to just keep collecting the Moun Andeyo's taxes and using it all in Port-au-Prince, returning no services, utilities or Afrocentric schools to these Madam Sarahs who have always had to support the internationals, and all the pro-etranje, Gro Neg Haitians of Port-au-Prince/Petionville.

Centralized power in Haiti keeps the pro-etranje tradition going. It's dangerous because it makes it logistically easier to have another Coup D'etat and it doesn't promote participatory democracy and the building up of independent grass-roots movements with local constituencies who could feed the political leadership vacuums by showing a track record outside of only at Presidential or Parliamentary campaign seasons.

Moreover, if Haitians in the Diaspora, even those who still maintain their Haitian citizenship at great sacrifice, are afforded no way to vote at Haitian Consulates and Embassies abroad, it's another way the present Haitian government collaborates in keeping the centralized power-thing going; ultimately letting Haiti still be politically controllable by the imperialist. For, it's easier to topple a government that is isolated and without international pro-Ayisyen tentacles worldwide. That certainly is one of the reasons why, when Aristide was in the US, he encouraged talk and drafting of voting rights and dual citizenship legislations. This author actually put one together along with many other Port-au-Prince bar members. Yet, as soon as he was back in power, decrees have been taken to make way for tons of "unforeseen" executive needs, but no way has been made for empowering more Haitians with voting rights or dual citizenship. Fact is we are on the backburner like this because Haitian civil society empowerment is not encouraged by the internationals and their pro-etranje elites. I've heard all the reasons and half-backed legal theories why not. None stand scrutiny if the will was there - a way would have been found. Period, no comma. Why is it, this advocate of Haitian rights wants to know, that when Haiti FINALLY decides to follow the letter of the law (The Constitutional reasons given why dual citizenship enactment is not possible yet) it's effect is always to DISEMPOWER Haitian civil society and empower the centralized government which then makes it easier for the imperialist to destabalize Haiti. That alone makes ALL the arguments against dual citizenship enactment suspect. There could have been more long-term Haitian empowerment under Aristide. The writers of the Constitutions were looking to EMPOWER not further disempower Haitian people.

The fact that a majority of the people support his reign as I've said, doesn't necessarily mean he's done ALL that was possible to empower Haitians.

The majority peoples who are the Hindus in India rule India, the largest "democracy" in the world. The problem of the popular Hindu majority oppressing the Muslim peoples (murdering, mutilating, taking lands, burning businesses, gang raping Muslim women) and the Black Dalits (The untouchables) in India are instructive as we study the offenses of majority-supported rule and carefully question the always-criticized Aristide and his Lavalas governments' FTZ policies, just to name one offense.

For, just because it's still the "peoples government" with a so-called charismatic "leader" and a government that is consistently beaten, battered and bankrupt by the US/Euros, doesn't necessarily mean it is a competent, ethical or even has a deeply progressive leadership with long-term vision. We won't even go into how the US manufactures public consent for its reprehensible foreign policies worldwide, which totally invalidates the litmus test of majority consent. Now, this is not to say the Aristide government is like the Bush government, for I wouldn't insult them so. I still believe Aristide, the politician, could be rehabilitated. To date, the Aristide administrations may still legitimately claim it has, overall, given an international image to the Haitian struggle to preserve life in the midst of constant death, and, that this has empowered the majority of Haitians.

But it's our job as concerned Haitians to steer the Haitian government in question towards transformational Ginen policies not more retarded, washed-up, neo-liberalistic, 20-cents-an hour (or less), imperialistic white droppings, otherwise known as white development polished with the bright façade of "creating jobs for the Haitians poor!"

I am a die-hard optimist. That's true. I wish a lot of things. That Aristide did not come back to Haiti on October 1994 behind US Plexiglas. The Powers-that-be have a history of putting most of the young virile Black men in the US behind glass for their families to interact with them while in prison! I know Aristide is manacled. But if there's anyone who had the power of the people to push that glass down, it was Aristide. It hurts to see him not use it properly. I still want to see Aristide straighten up and break that glass. For we-Haitians can't afford anymore collaborators. It's my hope he will read this and get off his knees and take a stand against underdevelopment, make pro-Ayisyen choices, don't think only of keeping his Presidential job because if he's courageous there will always be love and a place for him in Haitian society. I would like him to learn from past mistakes, his and other African leaders' mistakes.

Truth of the matter is, Aristide still has a decent if strained relationship with the majority in Haiti, who are the poorest and most wretched on Earth. It would be heartening if he would be accountable to the nation's long-term interests and hire the expertise he clearly doesn't seem to own like any good manager would. There are tons of competent Ginen Haitians out here. I could give him my personal list. Either way, this post is under "Eske pwoblem Ayiti se responsabilite yon grenn Kretyen vivan?" because each Ayisyen has a responsibility to bring about change in Haiti, in whatever way their talents dictate. But "development" should not further impoverishment. Development should not further social unrest, and the further killing and criminalization of the Black woman's child. Development should go beyond the Euro/US Port-au-Prince/Petionville clique and put food in the Moun Andeyo's mouths, provide shelter, health care, give access to clean and safe water, to roads and infrastructure needs, to electricity, literacy program, a workable public transportation and tele-communication infrastructure and give access to Afrocentric information and schooling that feeds young Haitian minds, building self-esteem and giving value to Black life.

Any work to built a Black child's self-esteem and sense of worth in a world where white is held up as godly, divine, sinless and worthy and Black as not, must be our work. If development programs don't feed the body and build an Afrocentric mind and transfer skills, they are not about bringing change to Ayiti. Development work, such as the Maribahoux FTZ zone, with its three tier payment system, making Haitians workers get paid at the bottom tier, in their own Bwa Kayiman lands, are simply unworthy of the peoples struggle and their confidence in Aristide. See, the two Haiti-Progrès articles JAF brought to our attention, enti
tled "Controversial Free Trade Zone to Start Soon" and "Dominican General Calls Haiti, with Destabilization Growing, a "Threat" at http://www.haitiprogres.com/2003/sm030716/eng07-16.html which informs that:

"An army of Haitian and Dominican workers toil from 6 a.m. to 5 p.m. building the factories, customs area, AND ACCESS ROAD TO THE DOMINICAN REPUBLIC, through which ALL the zone's products are destined to flow. Dominican workers are doing most of the skilled work like carpentry, electrical wiring and plumbing. Haitian workers are mostly laborers, digging ditches, hammering stakes, and carrying iron rods and cement sacks. Dominicans are paid 800 pesos (US$24) a day and Haitians only 35 (US$1.06), another harbinger of discrepancies to come. (Capital emphasis added.)

"There is yet a third class of construction worker: Haitians living in the Dominican Republic. They are being paid 375 pesos (US$11.36) a day." (Haiti-Progres, Vol.21, No. 18, July 16, 2003)

And, if Aristide and his crew are done for, then we Haitian progressives must continue our mobilization and keep picking up the pieces. It's not about one man, one party. No way will Haiti go back to the Coup D'etat days of Cedras and FRAPF rule or the systemic civil society repression days of Duvalier, his tonton macoutes. Back in the day, a ring of fire was lit around the Island to prevent Napoleon from landing his 50,000-soldier-French-armada sent to re-enslave our ancestor. What are these discrepancies about if not a re-enslavement? Especially when done on productive land and at the DR border no less with only Dominican access roads being built, Dominican infrastructure being developed? I do hope there's more than what meets the eye on this. I wish that that JAF is right (Under Posted: Fri Aug 08, 2003 7:26 am, post subject: Who is their real target...what are our real assets!?)

I hope this just "havoc" but unsubstantiated by Haitian government "legitimacy" if I could stretch to say so. That this is just some pompous imperialist's, like Brian Dean Curran and his ilk's, big wet dream. That, in fact, some domestic economy is developed if this is a fait-accompli; that the farmers are equitably compensated; that this three tier payment-system is scraped pronto or made in favor of the people whose land this project is being constructed on. I hope this project never touches reality in the way I am seeing it, to become our waking Haitian nightmare. I do.

But since I am a pagan and not much into hoping and praying at all, I've got no choice but to do what I can and speak out. For, if Haiti-Progres' got it right, and the article Guy brought to us (Posted, Wed Aug 06, 2003 1:04 am under post subject: Concern: Ouanaminthe Free Zone, Submitted to The Sunday Times By Jacqui Goddard in Ouanaminthe, Haiti. 5 July 2003) also got it right. Then, I can't mince my words. What sort of FOOL is "negotiating," no, giving away, our country and peoples like this?

****

ECONOMIC REALITIES: That's not to mean I don't understand the economic realities here. That it's all just business. That business chases cheap labor. That the local factors in Haiti, while being retardants, are hardly going to stop business from wringing itself some profits where it can, for as long as it can NO MATTER THE SUFFERING IT CREATES, OR, WHEN IT'S OVER, LEAVES IN ITS WAKE.

In the eighties and early nineties, US corporations stopped manufacturing and outsourced its manufacturing to places like Mexico, Taiwan, Malaysia, Singapore, Honduras and South Korea. I know that these governments are bidding to have their peoples get these cheap wages. India for instance has raised this to artistic levels – marketing its skilled labor forces for HB-1 visas to come work in the US. Many Indians have provided a living for themselves and their families this way.

But, if Haiti is going to insert itself into this market it would do best to start educating its peoples and then letting them go all over the globe to work at less an hour than the US white guy. That would help Haitians, in many ways. They would have a legitimate way off the Island, an education to take them somewhere and an income to send some hard currencies back to help their families in Haiti.

Going into the lowest common denominator thing is trash. Long term Haitian development is needed. We must position ourselves on all fronts. For instance yesterday it was about outsourcing assembly plant jobs. Today it's about software outsourcing. That requires an educated labor force my people.

With hardware (assembling computers, electronics, et cetera) being outsourced, design and architecture companies supplying hardware to all product vendors have ensured that the most products cannot be differentiated via their hardware capabilities.

This is why, in the US today, Computer or mobile phone A, for example, is differentiated from computer or mobile phone B, only via the software that runs on it and via the customer support system that the vendor provides. Thus software becomes key, and vendors today are shopping the world looking to move their software work where it can be done on the cheap.

That's why these IT guys in the US are out of work. The corporations have no loyalty to their employees, only to the bottom line - increasing profits. Globalization is touching home in the US as white educate college students watch their software programming, maintenance, design and jobs get outsourced to India and elsewhere for a fraction of the cost it would take to hire them in the US. But who, in Haiti, is looking at these things and preparing Haitian students and Haitian people to compete in this ever so dog-eat-dog world.

Fighting over getting assembly plant jobs into Haiti is going backwards and plain politically ignorant. For, over the next few decades in the Euro/US countries, you will probably see marketing and management remain and everything else everywhere else. How are our Haitian long-term development plans going to deal with the peoples need to immigrate, travel, to be healthy, literate and safe in Haiti?

If there's a competition out there for workforces, why are we-Haitians limiting ourselves to assembly plants? Besides, haven't Haitians paid enough for US liberties, development and profit in this Hemisphere? When is it our people's turn. What can the Chinese workers, the Philippine worker, the Malaysian workers do that the Mexican, Brazilian, Bolivians and Haitian can't do? Do our countries have to remain the killing fields of US/Euro corporations and US economic development? I ‘ve said this before and I'll say it again, based on US historical injustices to it's Southern Hemispheric neighbors, equity demands that there be a unified Americas just as there is this unified European Union experiment out there. Imagine full passport, travel and work rights for all peoples in the Americas to go anywhere in the Americas just like the people of the European Union? I know this is too revolutionary for some, but I don't see why not. Equity and fairness demands it. Isn't it about time Haitians and the others in South and Central America, who've been terrorized by "Manifest Destiny", "the Monroe Doctrine," "upholding democracy," "regime change" and all sorts of US barbarity weren't literally condemn and contained in poverty for generations?

I think it must be understood, by all, that not all who criticize Aristide's rule are opponents or stooges of white imperialism. There is a broad civil society sector in Haiti and especially abroad, beyond Aristide, who are legitimately concerned with Haitianist development and who have a duty to move the Aristide rule towards the left of center - towards more transformational and visionary policies. It hasn't yet been mobilized by an issue that would make its presence felt. But nonetheless we are here. It's difficult to articulate our space because of imperial shenanigans and because Lavalas is so under attack that legitimate voices, left of La
valas, who love Haiti and don't want a violent coup, or a US re-occupation, are hesitant or warned to remain silent less we be branded as US sycophant, pro-etranje against Haitian sovereignty. But we won't be silenced.

We-Haitians are not dependable lackeys of anyone. We call them as we see them. We are fully aware that if there was good news about Aristide it may not be highlighted by the media. I know that, for instance, Cap Haitian has had electricity for over a year and that according to those in the know ''by the end of 2004, every major city (in Haiti) except the capital will have 24-hour electricity.'' These are substantial improvements for the Haitian poor, including the many housing built for Cite Soleil people and the efforts made, by Fammi Selavi, on behalf of the most defenseless within our Haitian society - the orphans, homeless, displaced (Restavek) child, disabled-and-sick child and living-with-AIDs child. So, of course concerned Haitians do not want to see our criticism of a duly elected people's government be used to further the chaos, impasse, confusion; the better for the white sharks to feed. That's why I travel, throughout the US, exposing the Haitian plight and educating about Haitian history and culture. For there are many of us working together everywhere.

We meet, even on this very Forum, to formulate positions on this matters with objective criteria that will guide those of us who wish to support, not spoil, authentic Haitian development.

The Aristide government should do more to de-centralized leadership and encourage civil debate by encouraging independent local governance with a budget of its own and decision making power. That, and empowering Haitians abroad with at least their voting rights, if not dual citizenship would help raise the level of the so-called "opponents" coming before the Haitian people for approval.

Yet and still, I believe our history of political unrest IS being progressively decimated, no thanks to the US embargo. But maybe that'
s a blessing after all. We-Haitians are doing it without being beholden to US/Euro's eternal fake innocence and pompous self-promotion.

Our task is to develop objective criteria so that trying to influence and direct a people's mandate doesn't lead to more Haitian fratricide, more killings, more internal divisions within the grass-root movements, and ultimately a more de-politicized Haitian citizenry, apathetic, defeated and easily crushed by the Euro/US Powers-that-be.

Ezili Danto

Locked