Eske gen rasis ann Ayiti?

Post Reply
Manze Choublak
Posts: 25
Joined: Sun Aug 22, 2004 8:37 pm

Eske gen rasis ann Ayiti?

Post by Manze Choublak » Sun Aug 22, 2004 8:42 pm

Kouman nou tout ye ?

Mwen gen kèk tan m ap satiyèt Odinatè a pou mwen rive voye yon ti kOmantè sou kèk sijè, malerezman mwen pat reyisi. Zafè koulè a enterese m sitou li pran nou anpil tan pou nou pale de sa a. Se yon zafè ki tabou byen ke gen anpil nan pitit Ayiti yo osnon kèk nan nou ki so fowOm nan viktim de diskriminasyon anndan peyi n.

Men, eske nou pre tout bon pou nou diskite de sijè sa a vreman ??? Nou pa kapab antre ladann sou rezèv, lè nou konnen ke se nan fen 70 epi kOmansman 80 ke lekOl KONGREGANIS YO kOmanse pran elèv po ki pi fonse anndan enstitisyon yo...

Pwoblèm koulè a la toujou epi estereyotip yo pi djanm. Map vini ak detay ki kanpe lapwochennfwa sou sijè sa a paske mwen nan kouri. Kenbe pa lage.

Manzè Choublak

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Aug 26, 2004 12:20 pm

Manzè Choublak,

Byenvini sou fowòm lan! Ou soulve yon nouvo sijè ki enpòtan la. Men an menm tan tou sijè "rasis an Ayiti" tèlman LAJ, li kab pran senkant direksyon. Pa egzanp ou gen dwa wè nou abòde yon aspè ladan nan deba ki fèt sou "Kesyon Nwa ak Milat" la. Kidonk mwen vle ankouraje nou separe koze yo lò nou kapab pou twòp melanj pa fèt e pou diskisyon yo pi byen mennen toujou.

Mwen gen 2 ti kòmantè rapid mwen vle fè sou egzanp ou bay la, lò ou di: "Nou pa kapab antre ladann sou rezèv, lè nou konnen ke se nan fen 70 epi kOmansman 80 ke lekOl KONGREGANIS YO kOmanse pran elèv po ki pi fonse anndan enstitisyon yo..."

1. Mwen pa konnen pou lòt rejyon nan peyi a, men pou Okap mwen pa kwè se yon verite sa ou di la. Mwen fè tout klas mwen nan lekòl konkreganis e te toujou gen "elèv po ki fonse anndan enstitisyon yo" depi m te tikatkat (nan ane 50 yo). Petèt fò nou ta presize ki enstitisyon oswa nan ki rej
yon peyi a, pou nou evite fè twòp jeneralizasyon ki fose an patan.

2. Men sètènman, mwen kwè te genyen anpil prejije ki te favorize elèv po klè yo tou. ANPLIS prejije sa yo, li te KLÈ tou, pitit moun ki enfliyan parapò klas sosyal yo (pitit moun ki te gen lajan, kit yo te gen po klè kit yo te gen po fonse) te jwi pi bon rapò avèk administrasyon lekòl yo tou ansanm ak bon pati nan pwofesè yo tou. Nan eksperyans mwen viv lò mwen te piti, zafè konbyen lajan papa w ak manman w genyen an te enpòtan anpil. Zafè si moun lakay ou te konn pale bon franse oswa te gen bon biznis ak bon woulman lajan, andotretèm klasman sosyal ou pèsepsyon klasman sosyal fanmi ou) te enpòtan anpil tou. Bagay sa yo se bagay mwen viv pèsonèlman. Mwen konnen lekòl sa yo te boure ak prejije, men mwen pap kouri di prejije sa yo te baze sou koulè po sèlman.

Men jan mwen di, sa se eksperyans pa m, e mwen gen dwa rantre pi fon nan koze avèk kèk egzanp konkrè tou. Sepandan, fòk mwen konnen si nou vle santre diskisyon an sou
lekòl kongreganis ou sou zafè rasism lan an jeneral.

Jwèt pou nou.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Sep 11, 2004 5:40 am

Mezanmi, ban m di nou, pa gen rasis vrEman an Ayiti... Gen prejije koulE, sa rive nan tout peyi kolonize.

Sonje, pami nou oudimwen moun nwa, gen nan nou ki rasis tou anvE lot ras.

Gendefwa, mwen ta renmen mande nou eske si nou te blan nou tap rasis? LE ou leve ou jwen privilej w ap jwi antan blan, e ou konnen lOt ras yo te enferyE daprE sa gran papa w te di...

An nou pran on ti koze an Ayiti, lE on moun te restavek an Ayiti, eske w ap frekante ou marye ave l?? Mwen ta renmen on bon repons nan sa???

Konprann byen, se pa dakO mwen dakO. Mwen vle wE si gen on paralEl ant rasis ak prejije sosyal??

FE m konnen frE m ak sE m yo..

Post Reply