Kesyon pou Nekita sou zafè imaj taye ak zafè sen yo

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Apr 30, 2004 11:05 am


Nekita, men sa mwen pa konprann nan tout pawòl sa yo:

Mwen pa te kwè Bib la (ke tout Kretyen admèt se pawòl Bondye) te defann fidèl yo fè kilt imaj taye, pou se Bondye sèl yo adore. Kouman fè Katolik yo AKTIF konsa nan adore Lavyèj, lekè de Mari, Pèpetyèl sekou, Nòtredam sesi, Nòtredam sela, Lavyèj nwa, Lavyèj sesi, Lavyèj sela, estati Lavyèj kap kriye, Lavyèj kap parèt nan syèl, Lavyèj kap parèt nan gwòt, Lavyèj kap parèt nan dlo, Lavyèj kap parèt sou diferan fòm diferan koulè... san konte yon dividal sen Pap sa ap plede kreye toutlasentjounen (mwen tande msye kreye plis sen paske tout pap ki te presede li yo met ansanm, men mwen pa konnen si se vre). Poukisa lò yon moun di "Je vous salue, Marie", Marie pa ka tande w, amwenske ou di li dis fwa suivi, oswa 53 fwa (3 grenn ki devan chaplè a + 10 nan chak 5 dizèn yo), oswa yon nonm estraòdinè de fwa lò yo resite "rozè" (rosaire) oswa "gran rozè" (grand r
osaire). Eske tout bagay sa yo se pa sipèstisyon Pawòl Bondye a (Bib la pou Kretyen yo, Koran pou Mizilman yo, Tora pou Juif yo) te mete fidèl li yo angad pou yo pa pèpetye? Kouman fè Katolik yo devan bann lan konsa nan tout zafè ki pa gen arevwa dirèk ak Bondye jan li te mande sa? Èske se pa mesaj sa li te voye Moyiz bay pèp chwazi a ?

Koute, ou kab panse m ap pale tankou Temwen, oswa Advantis, oswa lòt sèk pwotestan. Mwen pa fè pati youn nan relijyon sa yo. Mwen te grandi kòm katolik, jiskaske relijyon vin pa fè sans pou mwen ankò epi mwen kraze rak ak zafè relijyon an nèt. Men mwen toujou rete asosye ak anpil moun relijye mwen wè kab travay nan optik pou yo ede pèp ayisyen an nan fratènite, nan pote kole, se pa nan konvèsyon ni nan lapriyè imaj moun, imaj kè moun, imaj taye, imaj zèktègèdèk. Mwen pa relijye, men mwen pa gen pyès pwoblèm pou mwen travay ak moun ki gen lafwa.

Men zafè sipèstisyon relijyon katolik yo, sa ban mwen anpil pwoblèm serye (tankou at
itid manfouben anpil pwotestan an Ayiti ak lòt kote tou natirèlman). Lò mwen wè yon bon jan sè m, tankou oumenm Nekita, ap voye monte pou nons apostolik, pou Pyè Tousen, pou Lavyèj kesedjo, elatriye... bagay sa yo fè m reflechi pi plis toujou. Eske se Lafwa an Dye ki blije moun aksepte tout kalite mitoloji yon ti gwoup blan (gason, mete sou li, paske yo pa janm aksepte egalite fanm nan lapratik) deside antre yomenm pou yo voye monte? Eske se Lafwa an Dye ki blije moun vale tout bagay sa yo glòt glòt epi kontinye travay voye monte sa pou yo?

Franchman, sè m, mwen pa konprann. Mwen pa konprann ditou.

Widy_

Post by Widy_ » Fri May 21, 2004 6:13 am

NEKITA,

Eskize-m, mwen ke eseye reponn ou an pagal, pou sa ou di.

Dayè pou youn, sa ka sanm mwen enpòtan dè di zòt kè jòdijou, plen syantifik demontre kè bib lan trafike ou si ou le, nonm manipile li. Gen plen liv ki yekri si sa e mwen ke pe menm ba ou de referans si sa.

Sa ki vle di kè fò pa nou pwan bib lan pou lajan kontan.

Mwen kon tou moun si sit la, mwen se afwo kariben, e mwen grandi nan kontèks kretyen yo, men kounyela, mwen ka toujou jete oun règa kritik si tout zafè sa yo.

Sa mwen kwè se kè tout rèlijyon kè yo rele monoteyis, pou mwen se rèlijion biznès, e se pa rèlijon dè baz an nou, sa ki vle di kè yo peke janm fè anyen ba pèp nou.

vOU KI MERIKEN KI JAN OU KA ESPLIKE NOU, kè ayiti ki se oun ti peyi a de pa a zetazini, ki jan fè kè peyi tala dèyè kon sa, alòs kè usa se peyi pli rich di monn ?

Sa mwen kwè se kè pèp nou e menm si nou fè gran etid tewolojik, pèp nou ka-y toujou rete de kre
tyen dè dezièm klas e an pon jan nan tèt legliz katolik, pwotèstan, mizilman e jouif ou peke janm wè oun nèg.

Fò pa-n blye kè lè esklav teka debake o bò an nou, prèmye biten yo ap fè yo se batize yo katolik, dayè arab teka fè menm biten tou èvè pèp afriken kon ejipsyen.

Lè arab debake nan ejip, pou yo te konvèti moun, yo teka di : sa ki konvèti nan rèlijyon yo paka peye lenpo, alòs kè sa ki pa konvèti ap sibi enpo sa yo. Ou ka wè, se sa ki ka esplike nou poukibiten kounyela 90 % ejipsyen mizilman.

POU MWEN TOUT BAGAY SA YO SE MENM BèT menm pwèl.

DOTRèpa, ou ka pale dè moun ki ap etidye tewoloji, sa se oun biten ki ka enterese-m anpil, men men ès kè etidye tewoloji se aprann oun sèl liv, ou alos konnèt se zòt liv la tou.

Si ou gen lokazyoun konnèt se zòt liv la ou ke wè kè yo tout ka di menm biten la, men se nonm ki chanje yo a enterè pèsonèl rèlijye yo.

Kretyen la ap di ou kè se yenki jezi ki pitit bondye, alòs kè mizilman yo ke di ou kè se mohamed, jouif la menm ke d
i ou kè se bondye a_y ki pli bon, alòs kè yo tout se menm baz la yo gen.

Isifi kè se gwo tèt rèlijyoun sa yo foure yo dakò o nivo lajan, e yo ka manipile tout ti pèp tèt fonse yo.

Gran danje la pou nou:

Ann gade laktyalite. PA PLIS KI DèNYE FWA LA, nan peyi THAILAND, nou asiste a oun seri dè mò ant kretyen e mizilman (plis ki 200 moun mò) alos kè peyi sa yo a lorijin pa gen anyen a wè epi se rèlijion sa yo, e boudis yo menm te an plen meditasyoun lwen dè tou sa.

Kidonk sa ki ka fanm pè se kè kapitalis rèlijye monoteyis yo, ap fè kon yo toujou fè èvè de ti peyi ki vle di yo ka fè yo touye yo, pannan kè yo menm a yo ka vann tout kalite zam mètriye ba yo.

Danje la ki ni la jòdijou se sa, e sa pe rive kon anyen o bò an nou, padavwa kè nou an tout sòs e nou pa an tèt a anyen.

Se se menm moun la ki ka vin pale nou dè "fucking" bondye a yo, se nonm a manman yo menm ki ke vin vann zam pou nou touye pwòp fwè an nou.

Alòs mesye ann pwan egzanp si boudis thailandais yo,
ki rete nan rèlijion zansèt yo e lòw gade se yo ki an pè alòs kè rèlijioun ki sòti deyò ka fè pèp yo touye yo, ka menne divizyoun nan fanmi yo e ka foure yo nan lanmizè.

Kidonk si nou rive konprann sa e si nou kab pwan oun ti rèkil pa rapò a rèlijyon petèt kè se nou ki ka-y sove de milye dè vi!!!!!!

Tayi_

Post by Tayi_ » Sat Jun 18, 2005 9:48 pm

Onè tout fanmi mwen yo. Se pwemye fwa m ap mete yon ti kichòy sou fowòm sa a. Alò se ta malelve si mwen pata pwan yon ti tan dabò pou mwen salye tout frè ak sè m yo. Chapo ba yon fason espesyal pou Mesye Guy ki ban nou chans pou nou fè ti koze. Mwen rele Tayi (se ti jwèt non yo te ban mwen lè mwen te piti) e mwen se yon ti pitit Ayiti.

Sou kesyon imaj taye a, se yon gagay ki pa twò konplike. Anpil moun mal konprann pawòl ki ekri nan Ekzòd ak lòt kote nan Bib la zou zafè imaj. Lè nou li vèsè yo nan kontèks nou vin' konprann ke se idolatri Bondye pa vle. Idolatri se lè yon lòt bagay pwan plas Bondye nan lavi yon moun. Alò lefèt ke Katolik yo gen stati nan legliz pa vle di ke yo dezobeyi pawòl Bondye a. An nou gade poukisa:

Pwemyèman, genyen (ou fè) stati pa vle di idolatri. si se te sa, tout moun ki fè oubyen ki genyen ti imaj lyon, zwazo, anj oubyen yon foto ta idolatè. Se lè stati a oubyen n
enpòt lòt bagay pwan plas Bondye--lè moun adore bagay sa a olye de Bondye--se lè sa a moun nan tonbe nan idolatri e se sa Bondye pa vle. Sa mennen mwen nan dezyèm pwen an:

Katolik pa adore stati. Yo wè stati yo kò imaj ki fè yo sonje Bondye oubyen yon sen. Pafwa, Yo gendwa montre anpil emosyon devan yon stati (anpansan de Bondye oubeyen de sen an) menmjan yon moun montre anpil emosyon lè li gade foto mennaj li oubyen manman li (anpansan de mennaj la oubyen de Manman li an) e sa se pa idolatri.

Pou pi byen konprann sijè sa a tanpri ale li atik ou ka jwenn sou: http://www.catholic.com/library/Do_Cath ... tatues.asp

Nou ka jwenn lòt atik ki itil sou men sit la.

Mwen swete mwen te pote yon ti limyè sou kesyon an. Ankò, mwen salye tout fanmi mwen yo sou fowòm sa a.

Mèsi,
Tayi

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Jun 19, 2005 7:27 am

Byenvini Tayi!

Nou santi efè ou tankou tè sèk ki tap tann lapli pou plizyè rezon: a) ou nouvo sou fowòm lan e nou bezwen lòt manm ki pa sèlman anrejistre men ki patisipe tou; b) sitiyasyon peyi a tèlman mal ke li difisil pou nou fokis sou sijè ki pa gen yon rapò dirèk ak politik, men ou vini e ou byen santre balon an sou yon lòt koze ki enpòtan nan vi ayisyen tou: lavi espirityèl yo, kèlkeswa sa yo kwè (ou pa kwè) nan bagay sa; c) ou chwazi yon liy diskisyon ki te fin diskite depi 21 me 2004, sa vle di sa gen plis pase ennan. Kidonk la ou demontre pèmanans diskisyon yo sou fowòm la ak itilite yo tou. Ou demontre ke nou pa toujou bezwen repati a zero, men nou kab fè rechèch sou sa ki te ekri deja epi rajoute sou yo.

Mwen pap rete pi plis, mwen te jis vle akeyi ou sou fowòm lan, e m espere zòt va reprann diskisyon sa. Pi ta mwen kapab tounen sou li ankò, men mwen kwè gen lòt vwa nou merite tande sou fowòm lan.

Mwen ta renme
n konnen tou si ou se fanm ou se gason. Sa pa gen twòp enpòtans, kidonk ou pa blije di nou (mwen poko janm tande non "Tayi" a), se senpman pou ede nou nan "imaj" mantal nou fè lò nap pale youn ak lòt, malgre se nan abstraksyon nap evolye la. [Se tankou lò anpil lan nou ap lapriyè Jezi, nou fè yon imaj mantal nonm sa (ou fanm sa?) byen ke mwen sèten imaj sa pa gen anyen arevwa ak reyalite a.

Bon m ale tout bon wi.

Guy

Tayi_

Post by Tayi_ » Mon Jun 20, 2005 12:43 am

Fanmi m yo mèsi anpil pou akèy la. Pou kesyon Guy a, mwen se yon ti jenn nonm. Gen moun ki te konn' rele m "bèl longè" pou wotè mwen (6'2''). Mwen gen gwo pye e ti tèt (sa m ap di kionsa, men m tonbe rablabla. :)).

Nekita, ou gen bèl motivasyon pou ede moun aprann e sa bèl. An nou priye pou pè e dyak ou diskite yo pou Bondye ranpli yo ak benediksyon li pou gwo kokenn chenn travay y ap fè (sitou sa nou pa wè devan je nou) e pou yo kapab aprann plis toujou pou edike pèp la plis.

Yo genyen yon responsablite espesyal pou preche pawòl la--e gen anpil bagay yo anseye sou pawòl la, menmsi li pa kont pafwa--men se tout kretyen ki gen vokasyon pou pataje Levanjil la nan fason ki kòrèk.

Mèsi,
Tayi

P.S. Nekita, si m pa manti m te rankontre ou Cambridge wi. M kwè nou te rankontre nan Basilik Notre Dame du Perpetuel Secours tou.

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Mon Jun 20, 2005 8:46 am

Tayi,

Ou byen rive sou forum nan.

Tayi,

Ou di:

[quote]Se lè stati a oubyen nenpòt lòt bagay pwan plas Bondye--lè moun adore bagay sa a olye de Bondye--se lè sa a moun nan tonbe nan idolatri e se sa Bondye pa vle.[/quote]

Epi ou di anko:

[quote]Katolik pa adore stati. Yo wè stati yo kò imaj ki fè yo sonje Bondye oubyen yon sen. Pafwa, Yo gendwa montre anpil emosyon devan yon stati (anpansan de Bondye oubeyen de sen an)... [/quote]

Eske de pawòl sa yo pa an kontradiksyon youn ak lòt? Si non, poukisa? e si wi, poukisa?

Kisa bib la di de reprezantasyon bagay ki nan syèl la?

Kisa you sen ye?

Kisa kifè you moun sen?

Eske katolik adore sen? Si wi, wa reponn dènye kesyon m nan

Ki moun ki gen dwa resevwa adorasyon?

Mèsi anpil!

Anacaona!

Tayi_

Post by Tayi_ » Mon Jun 20, 2005 10:36 am

Anacaona (ala bèl non!):

Mèsi pou akèy la. E mèsi tou paske ou entèrese ak repons mwen an. Mwen jis vle di ou ke mwen okipe anpil jodi a, paske mwen pwale nan yon misyon demen lòt bò dlo pou de semèn. Alò mwen gendwa pa gen tan reponn kesyon an. M ap fè jefò kanmèm pou mwen reponn anvan lontan.

Epi mwen wè se moun Leogàn ou ye. Enben mwen pase lakay ou lè mwen pwal lakay pa m, Miragwan. Ou pa sonje lè w ap tann kamyon bò lari Pòtoprens pou al andeyò ou toujou tande travayè bis yo ka chante "Leogàn Tigwav, Leogàn Tigwav"?

Tayi

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Mon Jun 20, 2005 10:54 am

Tayi,

Kiyès ki diw mwen se moun Leogane? Jis paske mwen itilize Anacaona pa oblije di mwen se moun Leogane. (I am so busted)

Antouka, Mwen konn tande travayè yo di Leogane, Leogane, Leogane ... Machin kal Leogane yo pa rive Tigwav.

Map tann repons ou!

Anacaona!

Pauline Charles
Posts: 12
Joined: Mon Nov 15, 2004 2:11 pm

Byenveni Tayi

Post by Pauline Charles » Mon Jun 20, 2005 11:58 am

Ma p di Tayi byenveni lan Filadelfi. Tayi di gen anpil pè ak dyak ka p enfòme moun yo. Petet an Ayiti. M pa telman nan legliz ayisyen Filadelfi. Men jan m wè a, dapre pawol ki sot lan bouch fidel yo e menm konpòtman yo, apa de mès yo pè ayisyen ki sot fè 6zan lan Filadelfi, li pa t montre moun anyen. Se on pè dapre sa m aprann ki kreye divizyon. Li kite ak on move renome lan fè sak pasa ak médàm yo.

Donk gen enpe dyak ak pè kap fè on bon travay. Men anpil lan pè ak mè yo se on pen, se lamizè y ap epaye ki fè on antre lan pè ouswa lan kouvan.

Tayi gen lè p ap suiv gwo Pajero pè yo ap kondui, gwo business pè yo ap antreprann. Anpil lan yo vin travay lan legliz etranje, fè kòb pou yo bati bèl kay , achte bèl oto an Ayiti. Koze montre fidèl yo pawòl Bondye a se pa sa ki lan tèt yo. E fidèl yo pa konnen yo ka fè lot bagay apre mès.

Byenveni ankò
Pauline

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Jun 20, 2005 2:30 pm

[quote]...Katolik pa adore stati...[/quote]
Tout katolik pa adore estati. Men nan peyi dayiti ak peyi lamerikdisid yo pa ekzanp, katolik adore estati byenpwòp, yo mete ajenou devan yo, yo lapriyè nan pye yo, yo bo yo, yo sipliye yo elatrie...

gelin

Tayi_

Post by Tayi_ » Sat Jul 23, 2005 3:09 am

Honè fanmi mwen yo,

se pa dat mwen pa tande nou. Misyon mwen an te byen pase grasaDye. Gen anpil kesyon pou mwen reponn e m ap eseye pwan yo an òd kòmansan ak anacaona.

Pwemyeman Anacaona te mande si pa gen kontradiksyon ant de pawòl sa yo ke mwen te di:
1. "Se lè stati a oubyen nenpòt lòt bagay pwan plas Bondye--lè moun adore bagay sa a olye de Bondye--se lè sa a moun nan tonbe nan idolatri e se sa Bondye pa vle."
2. "Katolik pa adore stati. Yo wè stati yo kò imaj ki fè yo sonje Bondye oubyen yon sen. Pafwa, Yo gendwa montre anpil emosyon devan yon stati (anpansan de Bondye oubeyen de sen an)"

Repons:
Pa gen kontradiksyon. Lè yon moun montre emosyon devan yon foto yon lòt moun sa pa vle di li adore foto a. se menm jan tou ak stati.

Kesyon:
[quote]"Kisa bib la di de reprezantasyon bagay ki nan syèl la?"[/quote]

[b:d0
51c4a6e7]Repons:
Bib la montre byen klè ke ni reprezantasyon bagay ki nan syèl ni reprezantasyon bagay ki sou tè ou anba tè pa dwe pwan plas Bondye--nou pa dwe adore yo. Sa trè klè nan Egzòd 20 e lòt kote nan Bib la. Gen anpil moun ki panse ke pwemye kòmandman an di nou pa dwe gen stati di tou. Si nou te pwan li nan entèpretasyon sa a, ebyen tout moun ki gen reprezantasyon yon ti lyon, (yon bagay sou latè) pa egzanp t ap idolatè. Nan kontèks, nou wè Bondye pa kondane stati an general men li pa vle zidòl. Nan Egzòd 25:18-21 nou wè Bondye li menm ki mande pou fè stati de zanj pou lach dalyans lan. Sa se egzanp ki montre ou ka gen stati san se pa idolatri.

Kesyon:
[quote]Kisa you sen ye? Kisa kifè you moun sen? [/quote]

Repons:
Nan tèm pi senp, yon sen se yon èt ki resevwa sanktifikasyon Jezi bay la. Nan yon sans tou ou rele Bondye sen paske li san tach e se li ki fè sanktete posib. Mo s
en an refere tou a moun (ou anj) ki deja nan syèl la.

kesyon:
[quote]Eske katolik adore sen? Ki moun ki gen dwa resevwa adorasyon?[/quote]

Repons:
Katolik pa adore sen. Bondye sèl pou nou adore. Sa pa vle di ou pap jwenn kèk katolik (kou moun lòt denominasyon ou relijyon) ki mal konprann ansèyman legliz la e ki aji nan fason ki kontredi sa Legliz Katolik anseye. w ap toujou jwenn moun konsa nan tout sistèm. Men Ensèyman Legliz Katolik di ke se Bondye sèl pou nou adore.

Repons sa a valab pou kòmantè frè mwen gelin te fè ki di ke gen katolik ki "adore" stati. Mwen ta renmen ajoute tou, Se pa chak fwa nou wè yon moun fè yon jès pou nou kouri di se adorasyon. Afè adorasyon an se nan kè sa baze e li ka difisil pou yon lòt moun jije sa. Pa egzanp on moun te gen dwa mal konprann Jakòb lè li te bese tèt li sèt fwa jous katè devan frè li (Jenèz 33). Epoutan li pa t ap adore li.

Mezanmi si nou ta
renmen konprann afè sen yo bi byen tanpri konsilte dokiman sa a: http://www.cin.org/users/james/files/praying.htm

Pauline, mèsi tou pou kòmantè ou. Pa gen dout ke w ap jwenn pè ki fè move bagay. Men sa mwen te vle souliye se ke gen anpil ki fè bon travay (majorite, daprè eksperyans mwen). Alò makomè ou wè fòk nou priye anpil pou legliz la e pou pè yo. Pou konvèzyon pou yo e pou nou tout.

Mèsi ankò pou atansyon nou, kesyon nou, e kòmantè nou.

Tayi

P.S. Anacaona, ou gen rezon; se pa "Leogàn Ti-Gwav" yo konn di men se "Miragwan, Ti-Gwav"

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Jul 25, 2005 12:28 pm

[quote]...kesyon:
[quote]Eske katolik adore sen? Ki moun ki gen dwa resevwa adorasyon?[/quote]

Repons:
Katolik pa adore sen. Bondye sèl pou nou adore. Sa pa vle di ou pap jwenn kèk katolik (kou moun lòt denominasyon ou relijyon) ki mal konprann ansèyman legliz la e ki aji nan fason ki kontredi sa Legliz Katolik anseye. w ap toujou jwenn moun konsa nan tout sistèm. Men Ensèyman Legliz Katolik di ke se Bondye sèl pou nou adore.

Repons sa a valab pou kòmantè frè mwen gelin te fè ki di ke gen katolik ki "adore" stati...[/quote]

Men on chante yo te konn chante lè te gen fèt sen gabriyèl nan yo pawas platosantral:

<I>Oh Saint Archange,
Reçois au ciel
Notre louange
Bénis nous Gabriel
Notre louange, bénis nous Gabriel.</I>

Pè a se te on blan fransè.

gelin

Tayi_

Post by Tayi_ » Tue Aug 02, 2005 1:00 am

Gelin men sa Katechis Legliz Katolik di sou zafè adore lòt bagay ki pa Bondye:

Idolatry

2112 The first commandment condemns polytheism. It requires man neither to believe in, nor to venerate, other divinities than the one true God. Scripture constantly recalls this rejection of "idols, [of] silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but do not speak; eyes, but do not see." These empty idols make their worshippers empty: "Those who make them are like them; so are all who trust in them."[42] God, however, is the "living God"[43] who gives life and intervenes in history.

2113 Idolatry not only refers to false pagan worship. It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in place of God, whether this be gods or demons (for example
, satanism), power, pleasure, race, ancestors, the state, money, etc. Jesus says, "You cannot serve God and mammon."[44] Many martyrs died for not adoring "the Beast"[45] refusing even to simulate such worship. Idolatry rejects the unique Lordship of God; it is therefore incompatible with communion with God.[46]

2114 Human life finds its unity in the adoration of the one God. The commandment to worship the Lord alone integrates man and saves him from an endless disintegration. Idolatry is a perversion of man's innate religious sense. An idolater is someone who "transfers his indestructible notion of God to anything other than God."[47]


Lè gen dout de aksyon ou pawòl on katolik, li bon pou konsilte ansèyman ofisyèl Legliz la. Ou ka jwenn ansèyman sa a nan liv ki rele Catechism of the Catholic Church.

Mèsi pou egzanp chante a, men fò mwen di ou ke lwanj ke yon sen resevwa pa menm ak lwanj Bondye resevwa. Nou menm Katolik, nou fè diferans
lan nan kè nou e nan teoloji nou. Lwanj ki pou sen kreati rele dulia e lwanj ki pou Bondye rele latria. Genyen yon diferans infini ant de bagay sa yo. Pa egzanp lè mwen di "Sen Paul, ou men ki te dyanm nan preche Levanjil la, priye pou mwen pou mwen kapab preche ak menm kouraj ou te manifeste a" ak lè mwen priye "O Bondye ou men ki tout vi mwen, mwen remèt tout nanm mwen nan men Ou e mwen ba Ou lwanj ke ou menm sèl merite" se de kichòy ki genyen yon kokenn chenn diferans.

Gen anpil bagay de intèsesyon sen yo ou ka aprann nan dokiman sa a: http://www.cin.org/users/james/files/praying.htm
Mèsi ankò pou pataj ou.

Footnotes for the passages from the Catechism:

[42] Ps 115:4-5, 8; cf. Isa 44:9-20; Jer 10:1-16; Dan 14:1-30; Bar 6; Wis 13: 1-15:19.

[43] Josh 3:10; Ps 42:3; etc.

[44] Mt 6:24.

[45] Cf. Rev 13-14.

[46] Cf. Gal 5:20; Eph 5:5.


n[47] Origen, Contra Celsum 2, 40: PG 11, 861.

Tayi_

Post by Tayi_ » Tue Aug 09, 2005 6:27 pm

Fanmi mwen yo,

gen anpil pawòl ki pale la a. Pwemye sa mwen ta renmen di seke mwen paka dakò ak Bouli plis sou afè se nou menm ki pou fè sen ki sanble tèt koupe ak nou an. Men fòk mwen di tou ke se pa estati a ki sen an (sen an se moun ki resevwa sanktifikasyon Jezi a); estati a gendwa reprezante moun sa a. Pou nou fè sen pa nou se pa fè estati, men se pou nou resewa renmen Bondye genyen pou nou an e pou nou renmen li tou ak tout nou menm, se resevwa kado li te pote pou nou sou kwa a, se renmen pòv yo, se ede sa ki bezwen èd, elatriye. Se nou tout ki dwe viv kou sen.

Bouli di ke Legliz Katolik konn ki estati pou fè pou vodouizan e lidi tou
[quote]DayE Legliz Katolik pa janm neglije bati you gwo kwa nan chak simityE ki reprezante Bawon Samdi kote pou Vodouizan vin boule balenn tout koulE pou tout KOz. Menm potestan ki santi y'ap pEdi pedal konn vin kore you dEnye priyE ak de twa balenn. [/quote]

r
Pawòl sa yo byen chaje men yo pa gen anpil verite. Sa fè mwen santi swa kòmantè a se yon erè sensè oubyen mo "verite" a vin genyen yon lòt definisyon: "nenpòt sa ki sal Katolisizm." Pa examp ou paka bay Legliz Katolik fòt poutèt yo mete kwa nan senmityè yo. Kwa a reprezante viktwa Jezi (e nou menn ki pwal resisite) genyen sou lanmò. Ou gen dwa pa kwè nan sa, men sa pa vle di nou menm ki kwè yo responsab pou abi lòt moun fè anvè senbòl nou.

Epitou, mwen di mèsi pou tout moun ki ap dyaloge la a pou nou "ouvè fenèt yo pou manti yo vole gagè." (I hope I got it right) Se pwemye fwa tou m ap pwofite salye Bouli ak Jafrikayiti.

Pou fini, mwen di Guy mèsi pou kesyon orijinal la li te poze ki mennen dyalòg sa a. Mwen swete ti kontribisyon mwen an te montre pa genyen kontradiksyon ant sa Bib la di a ak sa Katolik yo pratike yo. Te genyen yon lòt pati nan kesyon ou lan mwen potko reponn sou afè chaplè a. Rezon ki fè nou repete "Je vous salue" a plizyè fwa se pa paske nou pa kwè ke Mari tande nou m
en se paske lè n ap di chaplè a genyen differan mystè nan lavi Jezi nou medite pou chak dizèn. Lè nou resite menm bagay la plizyè fwa sa ede nou medite sou mistè a pi byen (Gen plizyè Sòm ki itilize men modèl sa a). Sa ki ede nou tou se konte chak priyè yo ak dwèt nou sou chaplè a e. Konsa aksyon dwèt nou, aksyon vèbal (lè nou ap resite priyè a), e aksyon mantal la met ansanm pou ede nou konsantre sou meditasyon an.

Mistè nou medite yo se:
Jwaye
1. (pwemye dizèn) Anj Gabriyèl anonse nesans Jezi a Mari
2. (dezyèm dizèn) Mari vizite Elizabèt
3...Nesans Jezi
4...Prezantatasyon Jezi pa Pwofèt Simeon
5...Jezi retrouve nan tanp lan

Douloure
1. Agoni Jezi nan Jaden Jètsemani
2. Flajelasyon (Scourging at the Pillar)
3. Yo kourone Jezi ak kouròn pikan
4. Jezi pote kwa li
5. Krisifiksyon e lanmò Jezi

Gloriye
1. Rezireksyon Jezi
2. Jezi monte nan syèl (Asansyon)
3. Le
spri Sen an desann
4. Asompsyon Mari
5. Kourònman Mari

Mistè limyè (vi piplik Jezi)
1. Batèm Jezi
2. Nòs Kana
3. Jezi pwoklame wayòm nan
4. Transfigirasyon Jezi
5. Jezi etabli Lekaristi

Kenbe janm,
Tayi

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Aug 12, 2005 9:59 am

[quote]...Nou menm Katolik, nou fè diferans lan nan kè nou e nan teoloji nou. Lwanj ki pou sen kreati rele dulia e lwanj ki pou Bondye rele latria. Genyen yon diferans infini ant de bagay sa yo.[/quote]

Tayi,

djòb teolojyen yo se pou kreye mo pote bay fidèl. Djòb fidèl yo se pou ranmase mo sa yo epi kwè yo nan tout fondè kè yo, komsi se Bondye menm ki te pale ak yo.

Diferans ou pale ant dulia e latria a, se diferans pou fè fidèl katolik konnen ke sa pa fè anyen si yo adore yon sen oubyen yon estati paske se 2 mo diferan ke vatikan bay pou sa.

Kidonk, si vatikan te di ke lè ou met ajenou devan yon estati, sa w ap fè a rele "delala" oubyen "payaya", ou tap jwen anpil fidèl ki fè l ak kè kontan paske se tradisyon legliz katolik. Ou ka jistifye nenpòt sa w vle depi ou jwenn moun ki vle swiv ou de je fèmen tèt bese.

Lè Jezi te
rankontre ak yon sityasyon konsa, ou konn ki sa li te di farizyen yo? Men repons li nan Mak 7:8

"...Nou mete kòmandman Bondye yo sou kote pou nou swiv koutim moun etabli."

gelin

Tayi_

Post by Tayi_ » Thu Nov 17, 2005 5:25 am

Lontan nou pa vini sou liy sa a.

Mwen gen de ti pawOl mwen pa te di:

[quote]De twa " Je vous salue Oké. Men m kwè gen anpil lot travay pou moun fè kouwè al wè malad, vizite prizonye olye pou pase on demi jounen ap fè mil Ave.[/quote]

Mwen dakO sou pwen travay pou nou fE pou GranmEt la. Anmenmtan nou paka mete priyE kont Travay. ME Teresa te montre nou kouman pou nou marye yo nan lavi nou. Gade de pawOl: [quote]Mother Teresa's Lessons of Love and Secrets of Sanctity Susan Conroy"]As Mother Teresa would remind us, "Everything starts from prayer. Without asking God for love, we cannot possess love and still less are we able to give it to others." Our days began with prayer, ended with prayer, and were filled in between with prayer. Mother Teresa even used to encourage us to "pray the work," to comtemplate God and the things of heaven e
ven as we kept our hands busy here on earth...

When we entered the Home for the Dying each day, for instance, we never touched a single person, we never helped a single person, until we first stopped and prayed together. We would ask God for all the strength, peace, kindness, understanding, love and everything we needed to serve our brothers and sisters who were suffering and dying. [/quote]

When mother Teresa was asked about her secret, she said, "My secret is quite simple. I pray" (quoted in the same book above, p. 111)

So let us pray, pray and pray! Let us work, work and work!

Tayi

Tayi_

Post by Tayi_ » Thu Nov 17, 2005 5:50 am

Gelin,

I guess we must differ here. You said:
[quote]Tayi,

djòb teolojyen yo se pou kreye mo pote bay fidèl. Djòb fidèl yo se pou ranmase mo sa yo epi kwè yo nan tout fondè kè yo, komsi se Bondye menm ki te pale ak yo.

Diferans ou pale ant dulia e latria a, se diferans pou fè fidèl katolik konnen ke sa pa fè anyen si yo adore yon sen oubyen yon estati paske se 2 mo diferan ke vatikan bay pou sa.

Kidonk, si vatikan te di ke lè ou met ajenou devan yon estati, sa w ap fè a rele "delala" oubyen "payaya", ou tap jwen anpil fidèl ki fè l ak kè kontan paske se tradisyon legliz katolik. Ou ka jistifye nenpòt sa w vle depi ou jwenn moun ki vle swiv ou de je fèmen tèt bese.

Lè Jezi te rankontre ak yon sityasyon konsa, ou konn ki sa li te di farizyen yo? Men repons li nan Mak 7:8

"...Nou mete kòmandman Bondye yo sou kote pou nou swiv koutim moun etabli." [/quote]

First, I think
that is a misleading description of the job of the Theologian. Certainly there are bad theologians who have many followers in their heresies but not all are like that. It is good theologians like Athanasius who helped clarify and defended the true doctrine of the divinity of Christ against the Arians in the fourth century. He was also instrumental in adopting the term homoousion to describe the relationship between the Father and the Son. Surely you believe these things as I do. So we shouldn't throw all theologians out the window.

Similarly with the terms dulia and latria, they are good terms suggested to describe a reality already present in the Christian Faith. It is simple. There is praise/veneration that is directed toward man (of which there are many examples in the Scriptures, e.g. Gen 33:3 and 49:8) and there is praise directed towards God. You have to differentiate them
in your theology, hence dulia and latria come in handy. Sometimes the outward expression of those two different types of praises may even look alike (for example Jacob bowing before Esau seven times while we usually attribute bowing to God) but in the heart, of course there is an infinite difference between the praise you're giving to God and that which you are giving to man.

I wish you would grant me the same privileges you granted our friend Giffrants by letting him tell you about his beliefs and practices since he is a voodoo practioner and not you. The same way I am more in a position to tell you what we Catholics believe and practice. We DO NOT worship statues or saints. If you still claim we do then I cannot say any further; you have made up your mind. I do not claim though that there are not some (maybe even many) Catholics who erroneously, against the teachings of the Catholic Church fall into that s
in of idolatry; all I claim is that it is not the general Church teaching or pratice.

May the peace of Christ reign in your heart and mine, brother.

Your brother,
Tayi

Tayi_

Post by Tayi_ » Thu Nov 17, 2005 6:08 am

Bonjou Bouli,

[quote][Tayi]di ankO: “Se nou tout ki dwe viv kou sen.” An verite an verite ou konnen si nou tout t'ap viv konsa, nou tout t'ap fin depafini sou you kwa tou. M'pa kwE ou bezwe-m raple-w Vatikan se premye Leta ki lage chalbarik dEyE otorite relijye k'ap chEche lavi miyO pou nou pOv. Ou sonje MonseyE Romeo nan peyi savadO, Sen Jan Bosco Ayiti, Izmery devan SakrekE Ayiti, pE Jera SakrekE Ayiti. Si w'ap sEvi pOv ou dwe viv nan mawon. Si-w kite yo wE-w nan savann, nan lari otorite yo ap kouri dEyE-w. M'pa bezwen di-w lE ou pote tEt ou bay tankou pE jera fenk fE la.[/quote]

Menmsi ou ta jwenn pEsekisyon pou travay Bondye a, se pou kontinye fE li, men jan ak Jezi.

Epi lis non ou bay yo panche yon bO. Gen nan non sa yo mwen pa konnen, men fOk ou pa bliye non tankou ME Teresa (genlE Vatikan pat ka kenbe li), Sen Martin de Porres, Sen Franswa, Les Petits FrEres de Saint Alphonse (ki fonde pa
twO lontan an Ayiti--genlE yo kache pou Vatikan pa jwenn yo) pami dE milye lOt moun ak gwoup relijye ki te travay e ki ap travay aktyElman pou ede pOv yo. Si nou bliye zEv moun sa yo se ingra nou ta ye. Ou mEt kritike Legliz la jan ou vle men sou zafE travay ak pOv la, fOk ou fE yon ti kanpe pou di mEsi. Mwen pa di li pafE, ni mwen pa di li fE tout sa li kapab; men monchE li fE anpil, petEt menm plis ke nenpOt lOt Oganizasyon.

Jan m te di deja a, se pou nou tout viv kou sen!

Ti frE ou,
Tayi

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Nov 17, 2005 3:26 pm

[quote]...I wish you would grant me the same privileges you granted our friend Giffrants by letting him tell you about his beliefs and practices since he is a voodoo practioner and not you. The same way I am more in a position to tell you what we Catholics believe and practice. We DO NOT worship statues or saints. If you still claim we do then I cannot say any further; you have made up your mind. I do not claim though that there are not some (maybe even many) Catholics who erroneously, against the teachings of the Catholic Church fall into that sin of idolatry; all I claim is that it is not the general Church teaching or pratice.[/quote]
Here, we just discuss ideas and nothing should be taken as personal. Of course you have the same privilege as Giffrants and myself - we all do. Now, let's get going...

If you see a catholic priest teach his peop
le to bow down before a statue (and kiss it on occasions), and to sing songs of praise to an angel (Gabriel, for example) or to Mary, would you call it right or wrong? I have seen all of that.

Here are two scriptural examples on how servants of God deal (or used to) with idolatry:

1 - Peter and Cornelius
[quote]The next day Peter started out with them, and some of the brothers from Joppa went along. The following day he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. "Stand up," he said, "I am only a man myself."</B> (Acts 10:23-26)[/quote]
Have you ever seen (either presently or in the past) any catholic believer bown down before the pope or cardinal or archbishop....? They should follow Peter's example.

2 - John and the angel
[quote]I, John, am the one who heard and saw these t
hings. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, "Do not do it! I am a fellow servant with you and with your brothers the prophets and of all who keep the words of this book. <U>Worship God!</U>"</B> (Revelation 22:8-9)[/quote]
Have you ever heard/seen believers singing praises to angels. I have. If John and the angel were right, then those who worship angels are wrong - no matter what theological words they create to justify that practice.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Nov 21, 2005 10:59 am

[quote]...Certainly there are <U>bad theologians</U> who have many followers in their heresies but not all are like that. It is <U>good theologians</U> like Athanasius who helped clarify and defended the true doctrine of the divinity of Christ against the Arians in the fourth century...[/quote]
Good vs Bad, how do you separate them, Tayi? On what basis would you call someone a bad or a good theologian?

gelin

Tayi_

Post by Tayi_ » Mon Nov 21, 2005 12:01 pm

Gelin, Marcien:

I'll be back soon

Tayi

Gelin_

Re: Konsènan èstati e Gwo Zèspri nan lèsye

Post by Gelin_ » Fri Nov 25, 2005 11:02 am

[quote]...Pa genyen anyen ki mal pou yon kretyen vivan mande yon fanmi li ki mouri, mande lòt Zèspri pou ENTESEDE pou li nan yon sitiyasyon. Mwen pèsonèlman, mwen genyen de moun mwen prye--

Jezikri ki resevwa tout demand ke mwen fè--Se pou sa mwen resite Nòtrepè

DyelePè ke mwen adore e mwen bay tout glwa ke li merite... [/quote]
Marcien,

m sonje ke ou te di se liv jan sèlman ou ta rekòmande yon moun al li nan bibla, apre sa tout lòt yo bay konfizyon. M ta renmen fè on ti pale ak ou sou baz liv jan an. Si w jwenn limyè nan liv sa a, di m kijan li posib pou w priye dyelepè ak jezikri, pandan ke w ap priye fanmi w ki mouri deja oubyen yon lòt lespri pou mande yo entèsede pou ou devan kreyatè a.

gelin

Post Reply