He died

Post Reply
Tayi_

He died

Post by Tayi_ » Fri Apr 14, 2006 10:10 pm

Jesus died.
Thank you, Jesus! You rose again!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Apr 14, 2006 11:50 pm

Tayi, e pa sen an monte nan tèt ou.

Ou leve m nan dòmi ak "Thank you Jezusssss!" sa.

Mwen sezi wi! Sou Ann Pale sa, moun wè tout bagay!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 15, 2006 9:17 am

Pou di w verite, Tayi, mwen pa wè sa lanmò a gen ladan l. Mwen pa janm pè mouri, se soufri sèlman mwen pè soufri. Ki sa ki pi ekstraòdinè konsa nan lanmò a? Daprè mitoloji kretyèn lan, se pi gwo sakrifis Bondye te kab fè. Annou egzamine l ti kras. Eske Bondye te janm mouri tout bon oubyen se dòmi li tap dòmi pou fè nou konprann li te mouri. Ou tou konnen Bondye pa tap kab mouri monchè, MENM SI LI TA VLE! Paske etandone tout bagay depann de li, si li te mouri, Linivè tap sispann egziste, pa vre?

Kounyè ou pral di mwen, se pa Bondye ki te mouri, se Jezikri ki te mouri. Bon, mwen pa kwè, daprè mitoloji kretyèn lan, Jezikri li menm ak Bondye? Kidonk, si Jezikri te mouri, fòk ou di Bondye te mouri tou. Men, vwalatilpa, Bondye pa kab mouri, MENM SI LI TA VLE! Ki kretyen sou latè ki te pral pèmèt Bondye mouri? Menm si pa te ko gen kretyen nan epòk sa. Bondye tap viv nan kè yo, kidonk li pa ta kab mouri. Sinon, se tout moun ki gen Bondye nan kè yo ki ta pou mouri an menm tan. Se lò sa sèlman Bondye ta kab mouri. E menm la ankò, se radòt paske tout kretyen di Bondye se Letènèl. Letènèl vle di, li pa ka pa la, li te toujou la, e lap toujou la. Sa vle di tout nosyon Bondye mouri se lafimen. Li pa te kab mouri, li pa tap pran chans mouri (pou tout bon vre). E li pa ta menm kapab mouri, MENM SI LI TA VLE! Ki moun ki tap pèmèt li sa? Bondye pa kab mouri monchè, dapre pwòp definisyon mo sa, li pa kab mouri, li pa gen dwa mouri, li pa fouti mouri: paske si Bondye ta mouri, se pa yon ti tranbleman de tè sèlman ki tap fèt, se tout Linivè ki tap imedyatman disparèt, paske reflechi: konseptyèlman, èske ou kab separe Linivè de Letènèl? Mwen po ko janm rankontre yon kretyen ki kab fè sa.

Gelin pa fouti fè li. Ou pa fouti fè li. Bondye pa kab mouri: ke l se Lepè, ke l se Lefis, ke l se Lesentespri.

Epi ki pi gwo sakrifis ki genyen nan lanmò a? Moun te toujou mouri anvan Jezi. Moun toujou kontinye mouri apre Jezi. Epi si m te kab fè tèt mwen mouri pou twa jou (osnon 1 jou e demi, dapre Legliz: Vandredi pou 3è de lapremidi rive pou Dimanch maten - bon pou di Jezikri pa te di li tap fè twa jou, twa nuit anba tè tankou profèt Jonas anndan vant pwason an, se sa yo di; annou konte: vandredi swa, fè youn, samdi swa, fè de, kote twazyèm nuit lan???? "Depi lemonn è monn", kretyen pa konn konte!!!" - si m te kab mouri pou 3 jou sèlman, yon mouri lafimen, epi mwen konnen mwen tap leve kanpe kanmenm, pou di mwen pa ta fè l tou?

Chak nuit nou ale dòmi nan kabann nou, se avèk konviksyon nap leve demen maten. Nou pa pè al dòmi. Pou ki Jezi ta refize fè yon ti dodo tou (puiske li te konnen pètinaman li tap leve kanmenm o pipirit chantan!)

Kounyè a ou pral di mwen, moun konn al dòmi epi yo pa janm leve. Yon ti dodo (epi that's it). Mwen dakò. Men eske se menm chans lan Jezi te pran? Pou li ta "mouri" (epi that's it) ? Non, monchè, mwen pa kwè sa. Ak tout pouvwa li genyen, Jezikri pa tap janm pran chans sa pou li ta mouri tout bon vre. Kalite lanmò sa se lafimen!

Men pou ki sa levanjil yo fè nou konnen Jezi te pè mouri? Esplike mwen laperèz sa si ou kapab? Ki danje ki te gen nan lanmò sa??? Mwen pa wè okenn danje nan "lanmò" Jezi an, amwenske se soufrans lan sèlman Jezi te pè tout bon. Sou pwen sa, mwen ta dakò avèk li. Soufrans pa dous.

Anpil kretyen pè mouri!!! Yo pè pou yo pa ale nan lanfè. Men ou tou konnen Jezi pa te kab pè lanfè. An tan ke "bon"dye, se li ki te kreye lanfè, pou moun ki refize suiv li. Kidonk, "Bon"dye pa ta kab pè lanfè etandone se li ki kreye lanfè, dapre mitoloji kretyèn lan. Kidonk bondye pa gen ANYEN ke l ta kab pè.

Mete ou yon segonn nan sapat Jezikri, epi ou ta wè ke "lanmò" sa se jwèt. Lespri Jezi pa te kab mouri. Si se pou kò an menm, ki vè anba tè ki ta pèmèt li al manje kò Jezikri? Vè sa ta pèmèt monchè!! Ou kwè gen vè ki gen kouraj sa?

Jezi pa te janm mouri vre, monfrè. Se yon ti dodo li tap fè, pandan Papa l tap siveye. E kòm li fè yon sèl ak Papa a, se li ki tap siveye tèt li tou, di m si m manti.

Jezi PA KAPAB mouri, MENM SI LI TA VLE. Lanmò sa se lafimen. Se yon lanmò degize. Lefis di li fè youn ak Papa l. Si Papa pa mouri, e byen Lefis pa kab mouri tou. Paske youn se lòt. Si youn vivan, lòt la pa kab mouri.

Si Jezi te mouri, li ta sispann fè youn ak Papa l. La Trinite ta kraze. Eske dapre ou La Trinite te janm kraze?

Pawòl lanmò sa se lafimen. Si Jezi se bondye, li pa te kab mouri, paske Bondye pa kapab mouri! Menm si li ta vle, li pa kapab.

Kretyen pretann li te mouri, men koze sa pa kenbe ditou. Kreyen pa menm konn konte de 1 rive sou 3 (tankou 3 jou ak twa nuit), epi kounyè a yo di "Thank you, Jesus! You rose again!" Tankou l te gen lechwa!

Tankou si Jezi te chwazi pou l mouri pou 3 jou olye l mouri pou tout tan!

A la yon bèl chwa papa! Ki lès oumenm ou ta chwazi?

Jezi pa janm mouri tande: Lanmou pi fò pase lanmò!

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Sat Apr 15, 2006 12:56 pm

"Poukisa kretyen pè mouri"

Sa se yon gwo koze, se yon bagay ke TAYI ak GELIN ki kretyen an rezidans sou sit sa a, ta ka ba nou yon ti limyè sou sa.

Poukisa Pap lan, lè l ap vwayaje, li akonpaye ak bon doktè e tou yon lopital anbilan?

Poukisa de moun kou PAT ROBERTSON ak JERRY FALWELL, lè yo malad, se pi bon swenyay ki genyen pou yo pran?

Epitou mesye sa yo viv pi alèz ke Blèz; twa moun ke m sot site la yo, viv kou miltimilyonè.

Kote pasay la Bib ki di ke li pi difisil pou yon moun rich ale nan paradi ke yon chamo pase nan yon je zegwi.

Eske mesye sa yo pa fin twò si de sa ke y ap preche yo?

Eske yo ta pè pou yo pa al ateri nan lanfè, donk yap pran ti moso paradi yo sou tè anvan?

Eske mesye sa yo, ki an jeneral trèz edike, konnen ke lanmò se yon somèy san rèv?

Eske, Eske ....

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Apr 15, 2006 1:24 pm

Jonas, Tout je kwa zan dye sa yo sou blOf!
They know that Religion is the people's Opium. They can use it to keep making millions.
Jesus had the same story than Isis'son. Well they were some Centuries before Christ. He was performing the same type of Miracles. He resurrected two days apres sa mort.
Kolangit, bagay yo menmman parEyman...
NEg vle fEm konnen solEy se bondyE. La bib s on bagay ki sakre
KOm si mtap janm fout kretyen (M Charlemagne)
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 15, 2006 3:18 pm

Leonel, ou pa kwè gen moun ki gen Lafwa?

Poze kesyon, envite moun reflechi, men pa blasfeme...

Paske Jezi se lanmou li tap preche, dapre levanjil yo. Li te di, an parabòl, mwen fè youn ak Papa a, mwen nan Papa a e Papa nan mwen tou.

Eske ou kwè Jezi se te yon moun ki te egziste tout bon vre oubyen ou kwè se kont chante, tankou pawòl revelasyon yo?

Eske Jezi se yon pèsonaj ki pase dan Listwa tankou yon kretyenvivan oubyen ou kwè yo envante li, ke li pa te janm egziste tout bon?

Pou ki sa ou toujou leve nan degonn li konsa? Byen ke gen de moun ka di se menm bagay la mwen fè tou!

Gen moun ki pa dakò pou pyèsmoun mete an kesyon kwakseswa.

Jan yo ba ou li a, se kon sa pou ou vale l.

Mwen pap janm vale bagay espirityèl glòt glòt, men mwen pa kab di mwen konprann tout bagay. Mwen pi vit kab kwè mwen pa konprann anyen!

Se tèt mwen m ap fè travay, san mwen pa vle ofanse pyès moun.

Mwen renmen e respekte kretyen kap fè lebyen.

Mwen renmen e respekte non-kretyen kap fè lebyen tou.

Mwen pa kwè kretyen gen monopòl ni laverite, ni lebyen, ni lesali. Mwen pap di yo sou blòf non, men mwen pa kwè yo konnen plis pase m. Sa vle di mwen kwè pa gen yon moun sou latè ki konnen sa Bondye ye.

Nou chak fè yon lide, parapò a edikasyon nou resevwa, parapò ki kote nou fè sou latè, parapò plizyè lòt bagay ankò, ki pa gen anyen arevwa ak laverite. Lò nou fè lide a, nou chache enpoze li sou rès pwochen nou yo. Anjeneral se sa nou fè. Men mwen pa vle fè menm jan an, paske mwen konnen mwen pa konnen. Men sepandan, mwen pa kwè zòt konnen pi plis pase m nonplis. Nan sans sa, ou ka di tout moun ki di yo konnen tout bon vre se sou blòf yo ye. Men gen nan yo ki konnen yo sou blòf. Gen nan yo ki pa konnen yo sou blòf.

Eske ou li tout kontradiksyon ak tout fantasm ki gen nan liv Jenèz la? Eske ou li tout fantasm ki gen nan revelasyon ou apokalips la? Gen moun ki di ou tout pawòl sa yo se laverite, chak vigil nan tèks la se laverite. San yo pa konnen tout bon vre kote pawòl yo soti, kote vigil yo soti. Yo jis di ou se lapawòl de Dye e ou pa gen dwa kesyone li. Men mezanmi, ou kwè moun yo li tout bon vre pawòl sa yo, yo di ki pawòl bondye a? Ou kwè se tout bon vre yo li pawòl la? Paske mwen pa ta vle kwè yo ta kab pran yon seri de koze tèt anba, yon seri de koze de sèks, yon seri de koze de vanjans, yon seri de koze de diskriminasyon, yon seri de koze de mèt ak esklav, yon seri de koze de moun kal touye moun pou yo vole tè yo ak fanm yo, yon seri de koze de dragon, bèt ak sèt tèt ansanm ak dis kòn ak mesaj sou tèt yo, yon seri de koze de akanj nan syèl la ki twouve fanm sou latè bèl epi yo fè kadejak sou yo, yon seri de koze anfen anfen... epi yo di w tout pawòl sa yo, se lapwòl de Dye.

E Boudis yo? E Mizilman yo? E Endou yo? E Vodouyizan yo? E Ateyis yo? Se pa pitit bondye yo ye? E tout moun ki te fèt san yo pa konnen Jezi nan Listwa e tout sa kap fèt yo san yo pa janm konnen ke te gen yon nèg yo rele Jezi? Se pa pitit Bondye yo ye tou? Men kretyen yo, e juif yo tou, toujou rete kwè nan pèp chwazi, paske bondye yo kwè ladan l lan toujou nan patipri: pèp chwazi, mèt ak esklav, elatriye.

Mwen wè Lebyen e Lemal. Mwen wè tout kalite moun fè lebyen, mwen wè tout kalite moun fè lemal. E mwen wè tout kalite moun fè e byen e mal, kit li se ate, kit li se kretyen, kit li se mizilman, kit li se vodouyizan, kit li se boudis elatriye.

Nan ki sa mwen kwè ojis? Te mwen di ou:

Mwen kwè ke sa ou fè ki byen se li ki konte. Mwen kwè Granmèt la pa fè patipri ni li pa gen pèp chwazi. Mwen kwè nou tout se piti Granmèt la, menm ateyis yo tou. Mwen kwè Granmèt la renmen tout Ateyis kab fè byen sou latè, e li pa kab kontan ak okenn moun kab fè mal menm lò yo di yo kwè nan Granmèt la. Mwen kwè lespri nou twò fèb pou nou kab gen yon bon lide sou Granmèt sa, men lespri nou fò ase pou nou kab kreye tout kalite liv sou li e tout kalite mitoloji tou. E tan ke lemonn è monn, revelasyon ap kontinye fè mikalaw, paske imajinasyon lèzòm trè fètil.

Kounyè a Gelin ak Tayi pral di m: Kouman ou konnen prensip sa yo se yo ki laverite a? Men repons mwen gen pou yo: Se pa konnen mwen konnen, se sa mwen sipoze. Mwen pa mande pyèsmoun suiv mwen.

Se yon sèl bagay mwen konnen: Lèzòm pale, yo ekri, epi palasuit yo di : "Men Pawòl la! Se Bondye ki di yo. Pito w pa kesyone pawòl nou di ki pawòl bondye a, sinon ou pap sove!"

Widy_

Post by Widy_ » Sat Apr 15, 2006 3:49 pm

Editè,

Tèz la ou ka defann la, pou enfòmasyoun ou, sav kè Mizilman nan liv sakre Koran yo, ap trete pwoblèm tala menm jan ki ou.

Yo ka di kè Jezi pepa mouri, si li se pitit bondye, e menm ankò, yo ka di, kè bondye pa janm anfante ou fè ti moun.

Pou yo Jezi se oun pwofèt li ye menm jan ki sa ki te avan-y men yo ka diferansye ak Kretyen si zafè a pitit a bondye la.

Dèmen maten o pipirit chantan map leve pou al jwe Mizik Dimanch Gloria (mwen ke ba zòt tout kamo la). M'ale.

Kal a zaza la.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Apr 15, 2006 4:17 pm

Wouy, Widy, sa sa vle di: "Kal a zaza la" ? Mwen ta renmen konnen.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Apr 16, 2006 6:17 am

Mesye, mwen fèt retounen sou rèl jwa Tayi a, epi se kounyè a mwen byen konprann li.

[quote]Jesus died.
Thank you, Jesus! You rose again! [/quote]
Sa fè, dapre Tayi, Jezi mouri e li leve ANKÒ!!!!!!!

ANKÒ!!!!!!!

ANKÒ!!!!!!!

Jezi leve chak ane, e fwa sa Tayi wè li. Se pou sa li rele:
Thank you, Jesus! You rose again!

Mwen pa te fin konprann bagay la, se kounyè a mwen konprann. Paske se kounyè a, mwen wè mo "ANKÒ" a. Levanjil, selon Sen Tayi.

Tayi_

Post by Tayi_ » Sun Apr 16, 2006 1:12 pm

Guy,

Bonjou. E si li pa ofanse ou, mwen swete ou yon Jwayez Pak!

Monchè ou pa janm bouke fè m admire ou pou jan ou leve tout ti ròch an chache konprann (se tankou lè ou ap peche kribich). Pou kounye a mwen gen de ti pwen sèlman epi m ap retounen sou sijè a pita pou mwen reponn kesyon ou yo pi konplètman.

1. Gwo kesyon sa ou te poze sou zafè lanmò Pitit Bondye a se gwo bagay, Guy; se yon sijè konplike. Kesyon sa a te diskite avèk anpil chalè vè senkyèm syèk yo. Te gen yon evèk mwen kwè ki te gen menm pwoblèm avèk ou apwopo lanmò Jezi a; misye te rele Nestorius. Gen repons, fè on ti tann. Ou pa bezwen pè, m pap kite ou tounen pwatann.

2. Ou gen rezon, mwen te mal ekri pawòl la. Se pou mwen te di:
"Jesus died.
Thank you, Jesus!
You rose!" san "again" nan.

"Again" soti nan yon fòmil ki di: Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Alò sa ou te bezwen "make fun of me" pou sa :-). Ou ta annik mande m pou klarifye; kounye a tout moun sou Ann Pale ap ri sou do m.

Mèsi Guy!

Vye frè,
Tayi

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Apr 16, 2006 2:44 pm

A mon chè! Pito se ri yo ri sou do w ke yo mete yon kwa sou do w, ou pa kwè sa?

Se an fanmi nou ye. Youn renmen lòt menm si lide nou diferan anpil sou kesyon espirityalite a.

Lanmou pi fò pase lanmò (se nan bouch Jafrikayiti mwen te pran pawòl sa).

Guy

Jwayez Pak tou mon frè. Pou ki sa ou panse sa ta ofanse m? Sanble ou pa konnen mwen. Vin nan pwochen reyinyon an.

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Apr 17, 2006 9:37 am

Anpil koze tonbe sou kesyon Jezikri a. M gen yon kesyon pou Jonas ak leonel: Eske li bon pou yon nonm ta gade lavi Chamblain pa ekzanp, epi pou w ta konkli ke sa Toussaint ak Dessalines te fè a pa gen sans?

gelin

Post Reply