Lò yon lwa marye ak yon moun nan Vodou

Post Reply

Eske moun gen dwa deside ki kalite lwa li vle?

Post by » Tue Jul 15, 2003 9:17 am

[quote]
Re: Gason ayisyen renmen marye ak Ezili Freda?

En ben nan anpil ka se pa Ezili Freda ki chwazi yo men se yo menm ki anvi gen fanm lan. Seremoni fèt, marye yo marye. ou wè kèk pèvèsyon ak abi ki te gen nan bagay sa a.

Menm jan tou gen moun ki pa gen tradisyon gen lwa a nan fanmiy yo ki anvi gen lwa. Swa li pran chimen long lan li swiv tout inisaysyon, rit... swa li pran yon chimen ki pi kout pou rive pi vit. Li peye pou fè seremoni pou li pou lwa monte li. Mwen gen kèk egzanp de fenomèn sila. Bò lakay, lè tanbou Houngan sa yo frape, tout moun di "Ha, anyen. Se yon Ougan k ap travay je klè paske lwa li yo se lwa achte". Ou ka wè se moun ki soti lwen ki pa konnen istwa ougan sa a byen ki danse kole ak li.

M panse aspè komèsyal sa a kote yo òdone yon Houngan ki achte lwa kontribiye anpil nan devalirizasyon kilti vodou a. Paske pratike
rit yo se pa yon teknik. Sa mande lenspirasyon. M pa kwè se nan fòse ak nan pouvwa lajan enspirasyon sa a soti. Lè yon Ougan gen bon jan lwa danse nan tèt li, gen de bagay li pa ka fè. [/quote]

Bezwen ak plezi seksyèl egziste kay moun kòm kay lwa?

Post by » Tue Jul 15, 2003 9:37 am

[quote]Bezwen ak plezi seksyèl egziste kay moun kòm kay lwa. Kouman sa fè posib?

Kesyon sa a, m kwè Manzè Zili pa ka ba ou repons klè sou li. Mande yon moun ki marye ak lwa li va ba ou plis esplikasyon. Men dapre sa mwen te devlope sou ekilib de mond yo, m ta ka ba ou yon repons psikanalis sou sa. Men sa pral mande mwen esplike ou yon bann koze ki ap pran nou anpil tan. Antouka m ka ba w yon repons jeneral ki ka twòjeneral menm e ki konekte ak eksperyans pèsonèl mwen.

M twouve lapriyè, seremoni, sèvis pou lespri yo, meditasyon nan kèlkeswa relijyon an, se meyè mwayen pou satisfyè bezwen espirityèl yon moun. Moun ki pa kwè nan relijyon kwè nan yon ideyal kan menm (dwa de lòm, lajan…) yo konsakre vi yo pou li. Ou ka wè moun sa yo deranje anpil lè reyalite a pa kadre ak ideyal yo.

Se menm jan tou m kwè fè sèks (m ap pale pou mwen) se yon
gwo seremoni (file, preliminè, espò a, jwisans, kontanplasyon patnè a, pale…ak tout litani ki antoure yo) ki pèmèt yon moun retabli ekilib psichik ou.

Si kòm mwen di lwa yo pa sèlman espirityèl, m panse li lojik pou bezwen sila ta manifeste lakay yo. Se sèl yon moun ki marye ak lwa ki ta ka esplike m kouman lwa li menm viv bagay sila. M pa ka pale nan plas moun sa yo.[/quote]

Maryaj lwa ak moun na n vodou. Ki sa fenomèn sa ye?

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:17 am

[quote]Maryaj lwa ak moun na vodou. Ki sa fenomèn sa ye ?

- Se yon fenomèn espirityèl : se rankont yon espri ak yon moun (fanm ou gason).

- Se yon kontra volontè yon lwa pase ak yon fanm ou ak yon gason.

- Se yon kontra mistik : gen obligasyon dède kote.[/quote]

Kilès ki fè chwa marye : eske se lwa a ou byen chwal la?

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:19 am

[quote]
Kilès ki fè chwa marye : eske se lwa a ou byen chwal la?

Toulède ka mande maryaj la.

Nan ka chwal la, se le pli souvan moun ki pa inisye yo e ki bezwen yon pwoteksyon espesyal nan men yon lwa an patikilye. Inisye a, kanzo a li menm pa mande marye ak lwa paske lè ou gen grad inisye a, ou gen pwoteksyon espesyal deja.

Nan ka lwa a , yo di lwa a reklame moun nan. men gen tout yon pwosesis. [/quote]

Kouman sa rive fèt yon lwa marye ak yon moun vivan lachè?

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:22 am

[quote]Kouman sa rive fèt yon lwa marye ak yon moun vivan lachè?

Pwosesis sa a swiv Twa moman (nan ka se lwa a ki vla marye) :

1) KONTAK: Gen de fwa kontak sa a ka vyolan e chaje ak doulè: lwa a ka sele chwal la tèlman di jouk li rann li malad. Lwa a fè chwal la konnen li adopte li e li vle pou chwal la sèvi li. Kontak vyolan sa a se yon rapèl : lwa vin raple vivan genyen yon ekilib ki kase ant mond vizib la ak mond envizib la.

2) ALYANS: pou retabli ekilib vizib / envizib la, chwal la dwe fè seremoni pou tanpere lwa a. Men li rete lib pou li aksepte ou pou refize demand lan. Lè sa a li fè sakrifis ki koresponn ak desizyon li pran an. Si li REFIZE, gen rityèl vodou ki pou kalme lwa a. Mwen konnen yon pwòch ki te gen pwoblèm sa a e ki te pran 1 an anvan lwa a te kite li anrepo men li te kite li anrepo kan menm. Lwa pa fòse ou rete
ak li si ou pa vle. Nan vodou yo pa fòse moun konvèti. Lwa a ka pran refiz la pou manke dega, men si se pa volonte pa w, li sifi ou fè seremoni pou an règ ak li a ou wete kò ou nan koze sa a. Men si chwal la aksepte, li fè yon ALYANS ak lwa a jouskaske li fin pare pou maryaj la fèt. Nan ka sa a gen negosyasyon ak lespri a pou asire plas li nan mond vizib la.

3) MARYAJ: lè yon chwal marye ak yon lwa, se pa nan bouch sa fèt. Gen yon rityèl ki selebre swivan rit katolik maryaj la. Anpil fwa se yon Pè savann ki vin di litiji a ou byen yon diyitè vodou si se yon gwo Manbo ou Ougan ki ap marye. Gen yon moman nan seremoni an kote lwa a ak chwal li siyen yon KONTRA MARYAJ tankou tout kontra ofisyèl Maryaj ak papye antèt repiblik Dayiti. Marye yo di devan tout moun yo aksepte pran lwa sa a ou chwal sa a pou mari yo ou madanm yo.

[quote]Manzè Zili, ou ekri:

«Marye yo di devan tout moun yo aksepte pran lwa sa a ou chwal sa a pou mari yo ou madanm yo»

Ou pèdi mwen nè
t la a... Kouman lwa a fè «di devan tout moun....»

Souple....banm yon ti limyè. Depi ki lè Lwa te konn pale...?[/quote]
Jaf pa ko sezi. Eske ou te wè « Les illuminations de Madame Nerval » ? M pa sonje si se Charles Najman ou byen Raoul Peck ki te reyalize film sa a ki rakonte vi yon manbo e kouman yon maryaj vodou fèt.

Lè jou mariaj la rive, lwa monte nan tèt swa prèt ki ap prezide mariaj la ou byen yon moun lwa a konn sele. E se moun sila ki prezante ak lwa nan tèt li pou li di li dakò pran nonm sa ou fanm sa pou madanm li.

Ou pral di mwen kounye a se moun ki prezante a ki pale, se pa okinn lwa. Men si yon lè ou gen chans asiste yon fenomèn konsa nan vodou òtodòks la, mande moun ki te reprezante lwa a ki pawòl li te di ak ki jès li te fè pandan e apre mariaj la lè li te gen lwa nan tèt li a. Eseye raple li tout jès li te fè, tout sa li te di. Repons li ba ou a ka rive sezi ou menm jan mwen te sezi a : Sa li ye ? Mwen menm ki te fè ou te di sa ? Ki lè ? M pa
okouran bagay konsa.

Si lwa pa kon pale, enben reprezantan lwa a nan mariaj la pa sonje li te pale tou. M pa konnen nan yo de a kiyès ki ap manti.
[/quote]

Pouki lwa marye ak chwal la-Poukisa chwal la marye ak lwa a?

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:37 am

[quote]
Poukisa lwa chwazi marye ak chwal la? Poukisa chwal la chwazi marye ak lwa a?

Paske chak patnè yo jwenn avantaj yo chak ap tire nan maryaj la. Kontra maryaj sa a sa a se yon kontra negosyasyon. Kòm nan tout lòt kontra negosaysyon, de moun ki kontrakte yo bezwen rankontre pafwa pou diskite sou baz ki nan kontra a pou wè si bagay yo mache byen ou pa mache byen.

Men angwo kisa Kontra maryaj vodou a di:

1) Lwa a : mwen deside pran fanm sa a pou madanm mwen ou mwen deside pran nonm sa pou mari mwen. M ap bali pwoteksyon espirityèl, chans materyèl la vi diran.

2) Chwal la : m deside pran lwa sa a pou madanm osnon pou mari m. Mwen ap rezève yon ou dejou pa semenn pou dòmi ak li e mwen pap touche lòt fanm ou lòt gason jou sa a (yo).[/quote]

Eske marye yo konsome maryaj la?

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:40 am

[quote]
Eske marye yo konsome maryaj la?

Pa bliye nan maryaj vodou se pa de moun ki marye men se yon lespri ak yon moun. Apre maryaj la, marye yo pase yon moman tou sèl ansanm men pa gen okinn kontak fizik. Relasyon sèks ak lwa, se nan rèv ou dwe wè sa e se nan rèv la ou dwe jwi. Si ou marye ak lwa epi Houngan ou byen manbo ki prezide maryaj la vle fè tèt yo pase pou lwa pou gen kontak fizik ak marye a, se abiseksyèl sa rele. Seremoni mariaj nan vodou pa gen etap kontak fizik la ladan. Yon ougan / manbo ki fè sa se yon fo prèt vodou pou demaske e mete nan prizon. Se paske lwa pa gen kontak fizik moun / moun ak ou ki fè li mande ou rezève yon jou « abstinans seksyèl » pou li.[/quote]

Marye ak lwa dakò. Konfli ak madanm / mari an chè yo.

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:49 am

[quote]Marye ak lwa dakò. E madanm / mari lachè mwen genyen an? Kesyon jalouzi ak enkonpreyansyon.

Yo di nan vodou a li toujou preferab pou marye ak lwa a anvan ou marye ak mandanm / mari ou. Li ta toujou pi bon pou lwa a pase an premye paske si se yon lwa jalou kou EZILI FREDA, li ka pèsekite koup la, pèsekite yon patnè nan koup la.

Men gen moun ki fè tou lède ansanm : te gen yon lè gen monseyè ki t'ap rele anmwe paske lè fidèl yo vin marye, yo vin ak de bag e yo fè beni de bag : youn pou koup moun / moun, lòt la pou koup lwa / moun. Lè yo vin wè sa, yo te pase yon nòt nan legliz katolik pou fè pè yo derefize beni de bag. Pè savann vin alonè atò.

E si moun nan deja marye men li bezwen marye ak yon lwa ? Fòk li deside ak madanm ou ak mari lachè li pou wè si li ap marye ak lwa. Men nan ka sa a, se plis gason yo ki rive fè sa paske gason
ayisyen pa aksepte madanm yo remarye sou yo ak lòt moun menm si se ak yon lwa alòs ke yo menm yo fè sa yo vle. Bagay sa a bay pwoblèm (gade nan seksyon Abi ki fèt nan koze marye ak lwa). [/quote]

Eske si ou fin marye ak yon lwa ou ka divòse?

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:53 am

[quote]Eske si ou fin marye ak yon lwa ou ka divòse?

Non. Ou ka derefize marye ak yon lwa men lè ou fin marye ou pa ka divòse. Marye marye nèt. Lè marye nan vodou ou mare pou lavi ak yon lwa. Enstitisyon yo rele divòs la pa egziste e m pa ko tande ka divòs yo. C'est “le respect jusqu'au bout de la parole donnée”.

[quote]Eske si on moun konvèti antre lan pwotestan li pa ka divòse ak lwa? M konn tande katolik vodouyizan di ya p konvèti pou yo pa sèvi lwa ankò. [/quote]

Sonje tout moun ki sèvi lwa pa nesesèman marye ak lwa. M pa konnen ka kote pwotestan fè moun ki marye ak lwa reyisi divòse.

Sa kapab posib si nou imajine vodouyizan an fè yon gwo efò sou tèt li vre an tout senserite pou li adopte yon atitid mantal ki diferan de atitid mantal ki nan relijyon vodou a.

M ta renmen etidye y
on ka konsa. Si ou konnen yon moun ki te marye ak lwa nan vodou e ki reyisi divòse ak lwa sa yo nan pwotestan, fè m konnen. M ap trè rekonesan. [/quote]

Fidelite, pinisyon pou enfidelite anvè lwa yo

Post by » Tue Jul 15, 2003 10:55 am

[quote]Lwa yo mande pou chwal la toujou rete fidèl. Eske yo menm yo rete fidèl ?

NONK MO bay egzanp matant li ki rete pòv alòs ke li marye ak lwa. Nonk Mo m ta renmen ou mande matant ou an si kontra maryaj li gen ak lwa a se kontra pou li vin rich. M ta renmen ou mande li tou si li respekte renouvèlman seremoni yo pou pa kase ekilib ant vizib yo e envizib yo. Si ou gen eleman sa yo, ou ta ede nou konprann pètèt pou ki lwa mouche marye li yo pa ba li asistans. Paske anpil moun mwen konnen ki marye ak lwa pa rich tankou pa gen anpil ayisyen ki rich. Men genyen ki ka voye dlo sou kò yo. Dayè si ou pa ka voye dlo sou kò ou, prefere ou ranvwaye lwa yo paske gen seremoni ki mande depans vre. Se sèl chwal la ki pou ta di nou sa li tire ladan ki fè li pa rekile devan okinn sakrifis pou lwa li yo.

Si ou pa kapab, pa anbake. Reflechi anvan ou marye paske lè ou
fin pran angajman sila ou pran li nèt. Ou pa ka divòse. Ou dwe rete fidèl a angajman ou te pran ak tout volonte ou. Se sans FIDELITE a genyen nan vodou : respekte pawòl ou.

Nan kad maryaj vodou, zafè PINISYON an pou enfidelite anvè lwa yo se yon pèvèsyon maryaj la. Pèvèsyon sila se rezilta kèk abi sitou nèg ki marye ak lwa yo fè madanm laché yo onon lwa yo marye ak li a. (li pati sou Pèvèsyon an).[/quote]

Pèvèsyon ak Abi ki fèt nan kesyon marye ak lwa yo

Post by » Tue Jul 15, 2003 11:00 am

[quote]Pèvèsyon ak Abi ki fèt nan kesyon marye ak lwa yo:

N ap separe sa nou rele abi yo ak pèvèsyon yo. Men ge nan anpil ka, pèvèsyon an se rezilta abi chwal la fè de privilèj li geneyen pou marye ak yon lwa.

ABI:
Se lè yon prèt vodou (Ougan / Manbo) pran pòz se li ki reprezante lwa a pou li pwofite de chwal la. Se lè tou yon moun (sitou gason) ki marye ak lwa pwofite woulib sa a pou twonpe madanm lachè li. Genyen de ka, se lwa a menm ki pini abi sa yo.

PÈVÈSYON:
Gen diferan degre ak nivo pèvèsyon mariaj vodou a
1) Woulib pou fè PWOMISKWITE: Anpil gason vodouyizan Ayisyen toujou prefere marye ak EZILI FREDA. Poukisa ? Manzè Ezili FREDA se yon fanm ki kouche nenpòt kote. Li renmen koketri, li renmen mete pafin sou li, li renmen nèg file li. Se yon fanm ki gen anpil mari.
E kòm FREDA gen anpil mari, gen de fwa gason ki marye ak li yo pran pretèks sila pou kouche ak yon lòt fanm lachè ki pa madan marye lachè yo nan jou semenn li rezève pou FREDA a. Si madan marye lachè li di: " m konnen se ak FREDA ou marye. Pouki ou kouche ak yon lòt fanm "? Yo konn reponn « se FREDA ki te mande mwen fè sa ». Pawòl sa se manti e sa chwal la fè a rele « promiscuité », abi.

2) ENFIDELITE chwal la fè anvè patnè Laché li: promiskwite sa se yon ENFIDELITE anvè FREDA e anvè madanm laché li. Gen kèk matyo ki menm rive bat madanm yo si madanm lan ensiste nan kesyon li yo. Gen de fwa nèg to trape maladi nan abize de pwomiskwite epi se madanm yo yo vin akize apre.

3) PINISYON : nan ka sa a, FREDA ka pini chwal la pou PWOMISKWITE ak ENFIDELITE. Pinisyon sa se rezilta move konpòtman chwal la. Yon relasyon maryaj nan vodou se yon relasyon asistans se pa yon relasyon pinisyon. Si gen pinisyon, « se sa ou fè ou ap peye ». Men moun ki deyò vodou a wè mistè nan JISTIS vodou sa a paske yo panse
tout lwa yo ta dwe toujou bon tankou BON DYE. M ap di nou si lwa yo se divinite, yo pa janm di tèt yo se mwen ki bon, tèl lòt pa bon. Pou nou konprann filozofi sa a, fòk nou ta etidye andetay panteyon vodou a, sans relasyon lwa yo, domèn chak lwa, òganizasyon sosyal nan pateyon elatriye.

Nou ka konprann pèvèsyon ki gen nan maryaj vodou a si nou konsidere le fèt ke le pli souvan moun ki marye ak lwa yo yo se moun ki pa ko inisye kidonk yo pa fin twò pwofonde nan konpreyansyon sans senbolik bagay to. Se ta wòl Ougan ak Manbo yo pou yo ta bay vodouyizan sa yo bon jan ransèyman sou jan bagay yo fonksyone nan vodou. Genyen yon edikasyon ki pou fèt e pou vodouyizan ki pa inisye yo, e pou obsèvatè ki andeyò relijyon ak kilti vodou a. Paske anpil bouch ap pale pou denonse sa ki pa bon nan vodou. Anpil tèt ap voye monte san yo pa pran tan obsève e konprann bagay yo. M panse si ayisyen pran lapenn konnen sa ki andedan vodou, gen anpil bagay nou panse ki mistè pou nou nou ki t ap vin parèt klè. Travay sila se pa
travay parese ak jako repèt ki chita ap ranmase tout fatra yo di li. Fòk yon moun gen kouraj pou chache konnen. Lè nou menm ki deyò vodou kwè gen anpil mistè ki antoure bagay sa yo, nou pa rann vodouyizan jistis. Gen anpil fo vodouyizan ak anpil fo prèt malonèt vye kwayans nou yo ranje. Yo pwofite pran woulib sou do kwayans nou nan mistè a pou fè ti malere abi. La prèv, m pa janm tande yon moun pwoteste paske yo di li se lougawou, chanpwèl, vlenbendeng… Sa ranje li sosyalman si gen anpil moun ki pè li. Poutan pesonn pa ka pwouve vre konbyen moun li manje. Men gen bon jan Ougan ak Manbo pou demaske yo tou![/quote]

Post Reply