A strategy to treat AIDS proves successful in Haiti

Post Reply
Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Thu Dec 01, 2005 5:55 pm

Haaa!!! Si New England Journal of Medicine rapote youn nouvel, sa se gwo safe pou Haiti.

Youn ti peyi pov kon Ayiti resulta recherh li yo nan safe SIDA osi efikas ke gwo peyi konkou les Eta Zini e le Canada.

Sa se bel bagay pou nou aplodi. Bravo Dr. Pape e lot kamarad dokte Ayisiyen yo.
Haiti drug trial is found to slow AIDS

Haiti 'remarkable' model for care in Third World
Haitian AIDS Patients' Survival Time Tripled with Standard Drugs

The report released today, believed to be the most extensive published account of AIDS drug trea
tment in the developing world.

For more than two decades, a band of Haitian healthcare workers collaborating with Cornell doctors treated AIDS patients, with few advanced medicines

Si yo pa gentan volo sekre a nan min nou. Nou bezwen 2 e 3 patent lawyers pou al gere biyen pitit Dessalines yo. ''It has to be owned by the local community. ''


There still is this sense that poor people don't have the organizational skills in their lives to follow complicated therapy ---
This shows that, in fact, that's a prejudice that's just not true."

Nou malere se vre, min nou kap lite pou'm viv!!!

Kenbe la fre'm yo!!

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Fri Dec 02, 2005 7:09 pm

Serge ekri: [quote]De ki sekrè wap pale a? Yon ekpi doktè ak espesyalis lasante ayisyen ak etranje mete ansanm pou yo jwen yon solisyon pou yon maldi ki pa gen fwontyè, epi wap pale de "patant". Ki patant? Nou pa envante anyen non! Tout medikaman yo soti lòt bò dlo. Sa doktè yo fè, se pran medikaman jenerik la, fè yon konbinezon 3 medikaman, swiv malad yo, fè yo pran medikaman san manke dapre yon kalandriye byen rijid, pote medikaman bayo lè yo pat kapab deplase, ba yo edikasyon pou fè yo konpran kouman li enpòtan pou pran medikaman sa yo nan menm lè a toulejou. [/quote]
Serge you make it sounds soooo easy!!
Tout resech e developman gen sekre la dan yo. Peson'n pa konnin sekre ingredian ki nan Coca Cola aloske se dlo ak bikabonat. Sekre a jan w di'l a chita nan konbinezon
Tout medikaman yo soti lot bo dlo sevre. Min nou pa bezw
en invante la roué” tout bagay sa yo deja la deja sevre min se fason ke espesyalis lasante Ayisyen ak etranje mete ansanm pou yo jwen solisyon pou resiste a maladi sa. Mo cle a se konbinezon, dosaj, portion majik. Portion = dosaj ke Ayisyen yo jwen nan.
Nou memm Ayisyen aktivist reaksiyone blankofobik, nou sou-estime impotans resilta sa.
Min blan ki konnin sa ki rele R&D retire chapo devan nou.

Imajine youn senario kote ke youn group espesyalis lasante Ayisyen ki leve chak jou pral travay avek moun ki gen SIDA, pafwa san manje, travese rigol dlo sal, jambe anba cloti, bal revolve e fizi fe mikalwa anle tet yo, travay nan move kondisiyon, san dlo prop ak elektrisite nan youn building ki parfwa sal e san ijiyen'n. Sa se youn.

Imajine youn lot senario kote ke youn group espesyalis etranje ki leve chak matin vant yo bi
yen plin.
Bel voiti ak air kondisiyone, bel building nan universite chaje ak deniye teknoloji e gwo konpayi famasetik kankou Bayer, Roche, Pfetzer ki investi BILLION Dolla nan R&D.

Resulta : Portion majik ke Ayisyen yo jwen nan pou SIDA osi efikas ke portion gwo blan yo. Globalement, les résultats sont similaires à ceux enregistrés aux Etats-Unis.

Si nou pa konpran'n gwo contrast sa : Imajine youn ekip National Aisiyen'n de Hockey, kap jwe san inifom, san proteksiyon, ak youn bwa bale e piye a te sou glas la jwen mwayen kale ekip National Canadienne de Hockey 10 a zero.

Imajine youn group esklav piye a te zotey boulonnin, san chemiz, pantalon bouda chire, ki jwen mwayen bat pi gwo lame Napoleonienne a lepoq pou gen indepandans yo.

La foi peut soulever des montagnes mes freres Serge et Jaf.
Si gwo blan yo ba nou kredi pou travay ke nou fe, nan kondisiyon ke nou fe'l, se ke nou pa pi mal
ke sa.

Jaf ak Serge, nou tro sou pinnga nou, fe blan yo konfiyans youn ti gout !! retire afe konspirasiyon terori sa nan tet nou.
Yo fe Ayisiyen sevi kom Cobal e rat lab sevre!! Min se pou fre ak se Afrikin nap fe'l pou nou sa retire yo anba maladi sa ke yo rele SIDA.

Encore une foi, Haiti est destine a aider ses freres!!

Michel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Dec 03, 2005 3:24 pm

[quote]Imajine yon senaryo kote yon gwoup espesyalis lasante Ayisyen ki leve chak jou pral travay avèk moun ki gen SIDA, pafwa san manje, travèse rigòl dlo sal, janbe anba kloti, bal revòlvè e fizi fè mikalaw anlè tèt yo, travay nan move kondisyon, san dlo pwòp ak elektrisite nan yon bilding ki pafwa sal e san ijyèn. Sa se youn.

Imajine yon lòt senaryo kote yon group espesyalis etranje ki leve chak matin vant yo byen plen. Bèl vwati ak "air" kondisyone, bèl bilding nan inivèsite chaje ak dènye teknoloji e gwo konpayi famasetik kankou Bayer, Roche, Pfizer ki envesti BILYON Dolla nan R&D.

...

Si nou pa konprann gwo kontras sa : Imajine yon ekip Nasyonal Ayisyèn Hockey, kap jwe san inifòm, san pwoteksyon, ak yon bwa bale e piye atè sou glas la jwenn mwayen kale ekip Nasyonal Kanadyèn Hockey 10 a zewo.

[Edited] [/quote]
Michel, imajinasyon w anfòm nèt. Mwen wè lap travay "ove
rtime" san pran souf. Men sepandan, ou pa gen oken agiman la, non. Se yon koze de "patents" ou tap pale ak bezwen pou Ayiti ta anplwaye sèvis kèk gwo avoka pou pwoteje yon swadizan pwopriyete entelektyèl. Koze sa san kredi. Si ou pa kwè m, mwen konnen ou gen anpil zanmi ki avoka, twouve YON GRENN lan yo ki kab vin sipòte agiman w lan nan kad sa nap diskite la.

Li menm endesan pou nou vin soulve okenn diskisyon pwopriyete entelektyèl la, lò SIDA ap fè ravaj toupatou sou latè, men an patikilye an Afrik epi Zile Karayib yo (eksepte Kiba). Mwen absoliman si e sèten, si blan Ewpoeyen, Ostralyen, ak Ameriken tap mouri nan menm pwopòsyon ak nwa Lafrik yo, gwo konpayi famasetik yo ta va chante yon lòt refren, gouvènman G-8 yo tou ta va genyen lòt priyorite. Menm Fon Monetè Entènasyonal ak World Bank ta va rantre lan dans lan tou. Ou ta gentan wè nouvo Plan Marshall ki ta devlope pou sove "l'Humanité". Gwo konpayi famasetik yo chita ap fè pwofi ki reyèlman endesan, yap depanse kòb nan tout kalite bagay r
ekreyasyonèl pou rekrite medsen nan sèvis ekoulman pwodui yo, pandanstan plizyè milyon moun ap viv/mouri ak SIDA. An menm tan tou yap devlope dwòg tankou Viagra, Cialis, Levitra elatriye (ki gen benefis pou bèt tankou tig ak rinoseròs ki koumanse pran yon souf dèske yo pa touye yo menm jan ankò, paske demann pou 'tiger bone' ak 'rhinoceros horn' vin diminye pou kòz tout moun rich gen dwa achte kantite Viagra yo vle nan plas yo) men ki benefis genyen pou limanite nan pwodui sa yo kreye inikman pou jwisans endividyèl? Anyen menm! Fòk pwofi konpayi yo tire sou Viagra, Cialis, Levitra ak lòt dwòg rekreyasyonèl yo, ta pase nan yon fon pou pèmèt distribisyon a bon mache dwòg ki kab kontrekare ravaj maladi tankou SIDA ap koze yo.

Mwen konnen nosyon sa kab parèt anti-kapitalis, men si nou konsidere tout nwa kap mouri yo tankou konsomatè potansyèl nan yon komès global, ekwasyon an ta chanje radikalman. Lan 21èm syèk lan, Lafrik toujou rete malerezman yon kontinan kote blan yo pa wè moun kòm moun. Ki sa
ki pete je yo? Se dyaman, se lò, se arjan, se petwòl, ak tout lòt kalite resous anba tè. Moun yo ki anwo tè a menm, se andikap yo reprezante pou yo. Men menm nan yon vizyon kapitalis global, se pa konsa pou yo ta poze ekwasyon ekonomik lan.

Yon jou va rive, se Lachin ki va pran mache afriken an nan men Lewòp ak Lamerik akoz de neglijans moun sa yo, sitou si Lafrik pa kab reveye l pou l asire pwòp destine li.

Antouka, Michel, mwen ta dakò avèk ou sou pwen pou Ayisyen pran mwayen pou pwoteje pwopriyete entelektyèl yo, men tretman pou SIDA a pa youn nan yo. Se yon move kout volan nou ta fè la ki ta ridikilize Ayisyen alawonnbadè. Se pa nou ki mèt mò a, se pa nou ki pou veye kò l.

Annou fè presyon pou yo lage remèd kont SIDA tou patou gratis ti cheri (ou prèske).

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Dec 03, 2005 9:57 pm

Mwen reyelman bwE pwa nan diskisyon sa.
Mwen pa wE plas ankenn patant, lE tout moun wE ke se yon esE yo fE sou Ayisyen yo. This is what they called, Clinical Trials.-
Se yon bagay yo fE pou tout medikaman ki pwal sOti oubyen ki nan mache a. Anpil Testing. PliziE fwa, sa konpayi yo panse kap pwal rive se pa sa. Kidonk, gen on seri de medikaman tankou Viagra se pure luck!
Pou on medikaman sOti deyO, konpayi yo fE Physical testing and Trial if promising, different phases of clinical trials. Kidonk, sak pase an Ayiti a se pa Ayisyen ki te parEt ak drug sa yo. Se trial ki tap opere kote ki genyen kandida valab pouyo. Pou ba w oun ekzanp pi klE. Madanm mwen tap dirije on trial sou on drug ke yo rele Factor VII. Purpose drug la, se poul coagile san nan Trauma Patients ak Hemofiliak. Pou m fE story a pi kout, pou on peyi kandida, fok li gen anpil krim. Kidonk, yo kondui Trial yo an Israel, South Afrika, kelke eta nan US etsetera etsetera.
D
onk, mon frE, peyi kote yo fE trial yo, paka pran kredi pou efikasite drug yo. DayE, yo peye patisipan yo anplis yo kapab jwen benefis medikaman yo.
Tounen sou Viagra. Mwen panse ou konnen ke se te yon drug ke Pfizer te fE pou Cardiovascular disease. LE, li rive nan trial. Yo bay tout patisipan fi ak gason on nomb de grenn. Men, depi w ap fE on trial. Si bagay yo pa mache, se pou moun yo pote rEs medikaman yo bak. E byen, Pfizer realize ke se yon fiasko li te ye. Donk, doktE an chaj trial yo te mande pou pasian yo pote res medikaman yo back. E byen, tout fi yo te pote pa yo, men gason yo pat vle. Kidonk se konsa yo te jwen mirak sa. AnfEt ki lan preske tout medikaman ki la jounen jodi a. kit li te aspirin ou di mwen Penicillin.
Map bay on lot moun kOnn nan. Donk, Michou, nou paka pran kredi ki pa pou nou. An nou rele byen fO. An nou di, Nou se premye Repiblik nwa. Nou montre nEg Nwa ke yo ka gade blan nan je. Fiete nou enkonparab, swa dizan nou pOV.
MEsi, oudimwen, NON mEsi.-
L'union fait la For
ce
leonel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Dec 03, 2005 10:13 pm

Mesye, mwen panse nou pa finn li pawOL Michel yo.
[quote]Min blan ki konnin sa ki rele R&D retire chapo devan nou. [/quote]
Ou kwE, sam wE a se sa?
FOk nou jwenn approval blan yo. Paske Blan se bondye!
Epi, komanman, ou asosie Research and Development with BLAN only. Asians, Blacks and other minorities are excluded!
The reason that I get so offended by this quote. I know that a lot of People are thinking that way.
Banm rete, mwen telman gen pawol ke m ta di...
For some people, Self Hatred is either Genetic or a learned Behavior?
M fEk kare konprann poukisa Blan ap dirije Ayiti toujou!
Peace,
leonel

Post Reply