Kèk Pawòl Vodwizan

Post Reply
Gelin_

Kèk Pawòl Vodwizan

Post by Gelin_ » Wed Oct 26, 2005 2:15 pm

Marcien Toussaint wrote:
[quote]...mwen Marcien Guy Frantz Toussaint, se Vodwizan mwen ye...[/quote]
Marcien, m ta renmen fè on ti diskite avè w sou kèk kesyon vodou. Men rezon an: m te abitye pale ak kèk ougan, e m te konn asiste anpil seremoni vodou tou. Gen kèk detay m ta swete diskite avè w paske m panse w ka gen plis limyè sou sa. Natirèlman, nenpòt lòt vodwizan ka reponn tou.

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Fri Oct 28, 2005 6:50 pm

Gelin,

Kòm ou te abitye pale ak anpil ougan e te konn asiste ak anpil seremoni vodou tou, di n kisa w aprann.

Paske Marcien (mwen p ap pale pou li non) gen dwa di li se vodwizan, e oumenm ou konn plis pase l, de relijyon an.

Depi n ap pale de relijyon, nou nan domèn la fwa, kwayans ak kilti.

Poukisa lè m te timoun, mwen te katolik, menm pa t Endouyis, Shentoyis, Boudis ou sinon mizilman?

Bon!

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Oct 31, 2005 5:22 pm

Non Marcien,

se pa lide m ni pou m fè deblozay avè w ni pou m chache kont. Kòm ou di ke ou pratike vodou pa w la nan yon lòt fason, petèt sa tou ka pote plis limyè sou kesyon an.

Bouli, Jonas, m sonje kout tankou yo (anpil kata...kata...:-) men m pa kwè m konn anyen anplis Marcien paske m pat janm on inisye nan relijyon vodou a. Se kèk bagay m ta renmen abòde ak Marcien paske li prezante tèt kòm yon pititfèy.

Ma vin a kesyon yo pita.

gelin

Gelin_

Re: Gelin

Post by Gelin_ » Tue Nov 01, 2005 12:09 pm

[quote]...Si kesyon yo gen rapò a seremoni vodou, mwen kaba. Men si kesyon gen rapò a entèpretasyon vodou, a egzistans Ginen yo, a sa vodou a ye li menm, mwen pa genyen okenn pwoblèm reponn w.Adjova.[/quote]
Men on kesyon:

Si m pa twonpe m, m sonje ke gen anpil pratikan vodou ki kwè ke ginen yo (lespri, lwa) sèvi tankou entèmedyè ant kreyatè a (bondye, granmèt la) e nou menm lèzom. Eske se tout pratikan vodou ki wè l konsa, oubyen eske gen varyasyon sou kesyon sa a?

On dezyèm kesyon:

Kijan yon lwa chwazi yon moun pou vin sèvi l?

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Nov 15, 2005 12:20 pm

[quote]Gelin, Kòm ou te abitye pale ak anpil ougan e te konn asiste ak anpil seremoni vodou tou, di n kisa w aprann.[/quote]
Daprè sa m sonje ak sa m te konn wè, gen plizyè kalte lwa e yo tout pa sèvi menmjan. Men tou, ou pa twò gen anpil mwayen (zouti) pou konnen èske se vre moun nan gen lwa sou li oubyen èske se fentè l fentè (sa vle di sou blòf).

M sonje tou se pa ougan/manbo sèlman ke lwa pran. Nan mitan seremoni vodou a, on lwa gendwa pran yon moun nenpòt ki lè sa pou otan moun nan pa vin pran sèvis la anchaj pou sa. Lidè a, ougan/manbo, toujou gen kontwòl menmsi lwa a ta danse nan tèt lòt moun anba perestil la.

[quote]Paske Marcien (mwen p ap pale pou li non) gen dwa di li se vodwizan, e oumenm ou konn plis pase l, de relijyon an.[/quote]
M pa konn plis pase marcien paske m pat janm yon inisye mwen menm. Diferans ke m genyen, sèke marcien pa vle dakò ke vodou se yon re
lijyon alòske pou mwen se yon relijyon l ye.

[quote]Depi n ap pale de relijyon, nou nan domèn la fwa, kwayans ak kilti.[/quote]
M dakò.

[quote]Poukisa lè m te timoun, mwen te katolik, menm pa t Endouyis, Shentoyis, Boudis ou sinon mizilman?[/quote]
Sa depan de nan kisa granmoun ou te leve w. Pifò moun an ayiti te leve katolik paske se te relyon leta l te ye, akoz de konkòda ki te siyen depi lontan. Enfliyans katolik diminye pou plizyè rezon nan peyi a, youn se siksè potestan, lòt la se libète ke konstitisyon 87 la vin bay tout relijyon nan peyi a. Pyès relijyon pa ofisyèl ankò.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Nov 16, 2005 5:14 pm

[quote]Daprè sa m sonje ak sa m te konn wè, gen plizyè kalte lwa e yo tout pa sèvi menmjan. Men tou, ou pa twò gen anpil mwayen (zouti) pou konnen èske se vre moun nan gen lwa sou li oubyen èske se fentè l fentè (sa vle di sou blòf).

M sonje tou se pa ougan/manbo sèlman ke lwa pran. Nan mitan seremoni vodou a, on lwa gendwa pran yon moun nenpòt ki lè sa pou otan moun nan pa vin pran sèvis la anchaj pou sa. Lidè a, ougan/manbo, toujou gen kontwòl menmsi lwa a ta danse nan tèt lòt moun anba perestil la.[/quote]
Gelin, koze sa enteresean anpil. Mwen wE ou pa denye egzistans lwa yo. Majorite pwotestan mwen konnen pa denye egzistans yo nonplis, men yo gen tandans di "Wouy, tout bagay sa yo se Satan, se Satan, se Satan!" Pou yo se de 2 reyalite ki genyen tout bon vre: Bondye ak Satan. Tout sa ki bon, rann gras a Dye. Tout
sa ki pa bon, modi Satan. Tout bagay ki pase sou latE, esplikab an fonksyon 2 reyalite sa yo, epi nan pwen plas pou aza, nan pwen plas pou kowensidans. Si pa egzanp gen 2 ti bebe nan yon aksidan machin epi youn nan yo mouri, sak sove a, li klE pou yo se Bondye ki sove li, sa ki mouri a se Satan ki lakOz. ZafE lwa yo menm, yo pa menm vle diskite li, paske si w ap pale sou Satan, Satan kap vini pou ou.

Men, men ki sa ki enterese mwen nan koze a, Gelin, paske sanble oumenm ou "acknowledge" egzistans lwa yo. Kouman ou esplike yo nan optik teyoloji kretyEn ou adopte a? Kouman ou rasanble "lwa yo" ak Bondye, Satan, zanj ak zakanj, elatriye? Souple reponn mwen klE, mwen pa fO nan entEprete parabOl.

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Nov 21, 2005 10:54 am

Guy, m ap vin sou ou san parabòl, men kesyon yo gen anpil detay ladan yo.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Nov 23, 2005 6:03 pm

[quote]...Men, men ki sa ki enterese mwen nan koze a, Gelin, paske sanble oumenm ou "acknowledge" egzistans lwa yo. Kouman ou esplike yo nan optik teyoloji kretyEn ou adopte a? Kouman ou rasanble "lwa yo" ak Bondye, Satan, zanj ak zakanj, elatriye?[/quote]

Piske gen plizyè aspè sou kesyon an, m pral komanse ak youn sèlman epi na brase lòt yo pidevan.

Bibla pale de yon monn espirityèl ki ekziste, kote bondye rete ansanm ak satan, zanj fidèl, zanj rebèl elatriye. Satan pou kont pal se yon espri pwisan ke li ye. Dapre sa bibla di ansanm ak san m konn tande nan bouch inisye/pwofonde an ayiti e sa m konn li nan kèk lòt liv, satan konn pran kontak ak moun ki vle depi yo ranpli kondisyon pou sa.

Sou kesyon zanj yo, gen de bagay:

1) sa ki rete nan sèvis bondye yo konn fè manifestasyon tou, men yo pa janm resevwa adorasyon ni yo pa konn antre anndan lespri/nanm moun nonplis. Sa vle ki ke yo ka
parèt sou yon moun pou yon rezon, men yo pap monte/sele moun nan.

2) Nan ka zanj ki pa rete nan sèvis bondye yo, yo ka fè manifestasyon men yap resevwa adorasyon e yap tou prè pou antre anndan moun nan si moun nan bay pòt pou sa. Se nan sans sa, ke anpil kretyen (pwotestan e katolik) konsidere demon yo kòm zanj rebèl. Lè yo antre anndan moun nan, yo ka fèl pou byen moun nan ak tout fanmi l, san yo pa detwi lavi l. Konsatou, yo ka boulvèse lavil jis yo detwi l, sa depan...

Men gen kèk kretyen ki pa konsidere demon yo kòm zanj ditou ditou. Yo gade yo kòm on lòt kategori lespri ki pa ni zanj, ni lespri moun. Sa a se yon lòt kesyon.

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Thu Nov 24, 2005 3:34 pm

Mwen gen de ti kesyon pou Gelin, kòm li sanble li konn bagay yo.

Pwotestan nan legliz Pannkotis yo, lè lespri an monte yo, yo tonbe dyayi, yo pale langay (speaking in tongues, kòm meriken di l), eske se bon zanj ou sinon move zanj ki monte yo?

Si pa gen distenksyon sa a nan legliz sa yo, poukisa genyen l nan Vodou?

Epitou, zafè Satan an, mwen pa kwè li ekziste nan Vodou orijinal lan, Vodou Lafrik lan; kote l sòti pou l antre nan Vodou ayisyen an?

Mwen ta renmen Gelin, fè yon ti ede m, si l kapab?

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Nov 25, 2005 10:50 am

[quote]...Pwotestan nan legliz Pannkotis yo, lè lespri an monte yo ,yo tonbe dyayi, yo pale langay (speaking in tongues, kòm meriken di l), eske se bon zanj ou sinon move zanj ki monte yo?[/quote]
Kesyon pale langaj la pa rete nan mitan pannkotis sèlman, li rive nan mitan katolik tou (karismatik yo). Anndan bibla, se pa zanj men se lespri bondye ki bay moun ki kwè kapasite pou yo pale nan lòt lang pou sa ka sèvi yon siy pou moun ki pa kwè men kap obsève sa. Li te kòmanse nan jou la pannkot, 50 jou aprè Jezi te leve nan lanmò. Ou ka al li sa nan liv travay chapit 2, m pa bezwen mete l la a pou kesyon espas.

[quote]Si pa gen distenksyon sa a nan legliz sa yo, poukisa genyen l nan Vodou?[/quote]
Genyen diferans sa a nan vodou akoz de nati relijyon vodou a. Ou gen plizyè lespri diferan ki ka monte/sele on moun, san youn nan yo pa lespri kreyatè a dirèkteman.

Nan ka moun ki kwè
nan Jezikri yo, sa ki dakò ak kesyon pale anlang nan toujou konnen ke se yon sèl grenn lespri, lespri bondye vivan an, ki ka fè yon moun fè sa pou yon rezon byen detèmine. Sa pa vle di ke chaj fwa gen pale anlang anndan yon legliz se lespri bondye ki la. Youn nan bon ekzanp ke mwen m konnen se kesyon lame selès yo. Moun pale langaj nan sèvis yo, men se ak plizyè lespri diferan yo fè sa.

[quote]Epitou,zafè Satan an,mwen pa kwè li ekziste nan Vodou orijinal lan,Vodou Lafrik lan;kote l sòti pou l antre nan Vodou ayisyen an?[/quote]
M pa twò konnen kijan vodou ayisyen an pale de satan dirèteman. M konnen yo pale de move lespri, move lè, ak move zanj. Se sak fè yo ka eseye fè remèd pou konjire yo si posib. Ou ka banm limyè sou sa, oubeyn nenpòt lòt moun tou tankou marcien.

Men antouka, vodou ayiti a se yon melanj vodou afriken an ansanm ak relijyon katolik ke panyòl ak fransè yo te pote sendomeng. Sa kapab yo reson ki lakòk gen diferans ant vodou ayiti a e lòt branch relijyo
n an.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Nov 28, 2005 1:18 pm

Ann gade pou n wè....

[quote]Si you moun <U>pa kwE</U> nan you pawOl lE li pale nan lang li <U>konprann</U>, sa-k pou fE li kwE-l nan you lang li pa konprann?[/quote]
Ou gen rezon. Se sa k fè m te toujou di ke gen anpil bagay nan bibla ki valab pou moun ki kwè sèlman. Tout bibla se istwa moun ki kwè ak moun ki pa kwè - nan yon sans.

[quote]Sanble ou fE you distenksyon nan relasyon Kretyen ki gen lespri avEk Vodouizan ki gen lespri. Nan ka Vodouizan ou di lespri sele yo men ou pa di yo sele Kretyen yo. Konesans ou genlE pi fon nan bagay yo pase-n panse.[/quote]
Diferans la chita nan de ki lespri nap pale. Pou jan bibla pale a, e pou jan premye kwayan yo te konn fè esperyans la, sete toujou yon sèl grenn lespri ki pale - sa vle di lespri bondye vivan an. Lespri sa a disponib pou tout moun ki kwè san distenksyon ras, edikasyon ak richès. Anplis de sa, lespri bondye a toujou la
nan lavi moun ki kwè, menmlè pa gen okenn egzibisyon kap bay.

Nan ka vodwizan yo, nou pa pale de yon sèl grenn lespri men gen plizyè lespri ki konn vizite moun oubyen mounte nan tèt yo. Non sèlman gen plizyè lespri, youn nan yo pa rete nèt nan lavi moun nan. Se vini pou yo vini detanzanta lè yo rele yo. Anplis de sa, on gendwa fè sèvis la epi lwa a pa vle vini.

[quote]Lè moun yo pran pale "an lang' konsa a, èske gen entèprèt ki la pou tradui sa lespri a ap di moun ki la yo, oudimwens si radoday anpil mo ki kole ansanm - men ki pa fè sans, nou rele "pale an lang" nan?[/quote]
Konn gen radotay. Men nan ka yon bon esperyans, kapab gen moun ki sèvi kòm entèprèt jan sa te konn fèt lontan an:

<I>"Lespri a bay yon moun don pou fè mirak, li bay yon lòt don pou l' bay mesaj ki soti nan Bondye. Li bay yon lòt ankò don pou l' rekonèt travay move lespri yo ak travay Lespri Bondye a. Li bay yon moun don pou l' ka pale langaj, li bay yon lòt don pou l' ka esplike s
a pawòl langaj la vle di." (1 Korint 12:10).</I>

gelin

Post Reply