Viv Bondye aba Relijyon

Post Reply
Jack S

Viv Bondye aba Relijyon

Post by Jack S » Wed Jun 04, 2003 6:04 pm

Monche JAF,
Se Guy -la te ban-mwen liv Viv Bondye aba Relijyon-ou -a, e mwen fenk kaba li liv sa-a. Sak ou te ekri ladann-li te enteresan anpil, mwen renmen jan ou eksplike kilfo gen yon et siprim ak entelijans pou linive-a tabli, paske se pa posib pou linive-a ak tout mevey e mirak ladann-li pou tabli pa aza san okenn led yon entelijans siprim.
Mwen dako tou, anpil abi nan monn-nan yo te fe nan nom relijyon, anpil monpe, paste tankou lot lide-yo te eksplwate bon mo Jezi -yo pou zonbifye moun-yo, misye sa-yo te detwi osnan pesikite moun ki cheche konnen syantifik tankou Galileo ak Kopenik, malerezman Kopenik bon kretyen li te ye ki renmen Bondye ak Jezi Senye-li tou, men alamemfwa li pat konsidere envestigasyon syantifik yon peche, nan Bib-la pa gen ryen ki entedi -nou itilize lespri-n ki kado Bondye pou cheche konnen! Se selman move lide legliz-yo ki zonbifye moun yo komsa an gadan-yo nan inyorans. Kanta magouy nan
Bib-la, sa-a se vre tou, Bib-la pa yon liv syantifik ni yon liv istwa, li te ekri pou neg-yo ki te inspire pa mo Bondye-yo, men alamemfwa opwendivi pesonel-yo, le anpil moun gen menm ekperyans, chak moun va dekri-l selon pwop pwendivi-li, se nomal. Selman Bondye san ere-yo, moun nomal fe toujou ere-yo. Bib-la te ekri nan tan ansyen-yo, le lavi anpil diferan paske lavi moden-nan. Malerezman laplipa moun-yo ki te viv nan epok sa-a te zesklav-yo, fe kadejak fanm lenemi-yo, fe zesklav pep lot nasyon-yo nan lage yon koutim nomal tou. Grasadye, sosyete-nou ap eseye chanje injistis sa-yo.
Malgre tout sa-a, mwen pa bay legen, mwen pa bwe pwa, byenke ou te ekri anba p. 163 pwop liv-ou: "kisa pou mwen fe alekile?" "Malerezman, nou pa ka reponn kesyon sa-a pou pesonn. Sa a se nivo pesonel la." Men ou te di oumenm nan liv-ou a ke gen kek lide relijye-yo ki kwa vreman sak ekri nan Bib-la, ki renmen vwasin-yo menm jan Jezi renmen nou. Nan opinyon-mwen, solisyon-an se pitit gwoup neg sa-yo, neg ki pa kolonis, ki
dedi lavi pa-yo pou sevi lot moun-yo, se neg sa-yo ki ban-nou yon repons kesyon ou poze-a: kisa pou mwen fe alekile? Selon opinyon-mwen, se djob pou nou fe menm bagay bon neg sa-yo te fe, pou-mwen sa-a se vre mesaj Jezi ki Senye-nou.
One, respe, byenke m pa dako ak tout sak ou ekri, mwen respe opinyon tankou entelijans-ou yo anpil anpil!

Post Reply