Remembering the Pope

Post Reply
Gelin_

Re: Remembering the Pope

Post by Gelin_ » Mon Apr 04, 2005 10:58 am

[quote]...Regardless of issues that one may have with the catholic church, whether you are religious or not, you agree with all the catholic dogmas or not, the 263rd pope to sit in the <U>Petrine chair</U></B> is going to be remembered very differently from Pope John XXIII who initiated changes in the Church such as masses in the vernacular. Pope John Paul II canonized 482 saints, selected 232 cardinals, many from Third World countries. He was the first non- Italian pope since 1522 and the most traveled pontiff in the history of papacy.[/quote]
?????????

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Apr 04, 2005 11:09 am

Gelin, e pa souf ou koupe, oken son pa soti?

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Apr 04, 2005 1:55 pm

[quote]Gelin, e pa souf ou koupe, oken son pa soti?[/quote]
Guy, si se son w ap mande m ka ba ou son: <I>Boudouboudou gaga milo fassaaaa mene tilandeng</I>.....:o)

Kesyon an sèke mesye yo rete konsa yo deklare ke apot pyè sete premye lepap ki te genyen, epi se sou limenm ke Jezikri te bati legliz li a, epi legliz Jezikri te bati a se legliz ki chita nan vil rom nan.

se pa vre ditou.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Apr 04, 2005 2:49 pm

[quote]Wi Gélin, men fòk ou pa rete machin laverite a nan wout. Se pou ou kontinye jouk nou admèt Jezi pat janm te bati okenn legliz ni sou do Pyè, ni sou do kikseswa. Jezi fèt Jwif, li viv tankou jwif, yo touye li , li mouri antere jwif.[/quote]
Mo legliz la soti nan yon mo lang grèk (ekklesia) ki vle di yon gwoup moun apa. Nan sans sa a, Jezikri te bati yon group moun apa lè li tap mache preche ak geri moun toupatou nan zòn izrayèl ak palestin. Tout moun ki te dakò ak Jezikri yo te pote non kwayan oubyen disip. Yo tout ansanm, nan tout lang, nan tout ras ak nan tout peyi fòme legliz pa Jeziri a.

Wi! Jezikri te bati yon legliz (gwoup moun ki kwè nan li), men li pat bati l si sou do lapot pyè ni nan vil rom. Byen okontrè, lapot pyè fè sèman sou pwòp vi l ke l pa konn Jezi, e se solda romen yo ki te kloure Jezi sou lakwa.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Apr 04, 2005 4:04 pm

Jaf ak Gelin,

Gen lontan nou pa fè gwo diskisyon sa yo sou fowòm lan pou nou louvri je moun ki vale tout sa granmoun te di yo lò yo te piti glò-glòt san yo pa janm kesyone anyen. Larezon sè ke menm lò yo rive nan " l'âge de la raison ", yo pito pa rezone paske granmoun yo (sa vle di otorite legliz yo an premye lye) te mete yon laperèz de lanfè ou damnasyon etènèl nan tèt yo. Kidonk, men kijan bagay sa mache tout bon, lò moun sa yo reflechi:

"Bondye kreyatè a ban mwen fakilte pou rezone, men mwen pa gen dwa sèvi avèk li pou m rezone, se pou m fè sa mwen kapab pou m aksepte ansèyman legliz ak ansèyman bib la, jan yo ba mwen li an, san rezònman. Si mwen rezone twòp, se chimen lanfè m ap chache, paske Bondye Gran Mèt la PA VLE NOU REZONE. Paske rezone sou bagay lafwa, se Djab la kab jwe nan tèt ou. Epi mwen pap pèdi lavi etènèl mwen, pou kòz mwen pa te viv yon ti ipokrizi isi ba sou latè a, nan tan ki r
ete devanm lan. Epi mwen pa konnen ki lè m ap mouri. Kididonk, ATANSYON PA KAPON."

ATANSYON PA KAPON = Aksepte tout manti relijyon bay, paske podyab si ou pa aksepte manti sa yo, Bondye va pini w. E ki moun ki pa pè pinisyon Bon-Dye sa??? Fòk ou pè li, paske dapre sa yo di, pinisyon sa ETÈNÈL. Lò pinisyon an kòmanse, pinisyon sa PAP JANM FINI. gen moun ki menm panse sa vle di ale yon kote genyen yon DIFE 500 - 2000 degre nan degonn ou, maten midi swa. DIFE sa gen pou l boule ou (soufrans) san kò ou pa janm resi boule tout bon, ki vle di soufrans sa pa gen dwa fini. Pandanstan, moun ki pa te kesyone lafwa, e ki te aksèpte Bondye oswa Jezikri 2 JE FÈMEN pral koule dous nan prezans Bon-Dye, e ki te mele yo si nan tan sa, manman, papa, grann, mari, fanm, pitit, pitit pitit, zanmi yo te genyen ap boule nan fou lanfè a. Se zafè yo, paske yo pa te "entelijan" ase pou yo fèmen je yo tankou yomenm ki te gen lafwa e ki te pito pa janm kesyone ANYEN sou koze lafwa.

Lò yon timoun piti aprann bagay s
a yo, SA PRESK'INEVITABLEMAN KREYE YON SIKOZ nan tèt timoun lan jis li mouri. Se moun fou ki kesyone tout bagay ki relatif a lafwa kretyèn. Se DJAB la ki fè ou kesyone "verite" Legliz oswa "verite" ki sot nan bib la. Pou ki DJAB la fè sa? Se paske li genyen yon DIFE nan degonn li tou, e li pa vle ke se li sèl kap soufri. Kidonk, se toujou yon batay ant Bon-Dye ak LEDYAB, pou wè kiyès NANM ou va swiv. Men Bon-Dye gen yon avantaj: Li pwomèt ou yon bonè ETÈNÈL nan syèl la lò ou mouri, epi DJAB la limenm pa ka fè ou okenn pwomès ki alechan. Dayè, Bon-Dye restrenn li nan yon kwen de soufrans etènèl. E si ou kesyone lafwa, ou gen pou al pataje tout soufrans sa yo ansanm ak DJAB la.

Mwen pa konnen si n ap suiv mwen, men bagay la senp. Jafrikayiti toujou di: yon jou tout manti ap kaba, yon jou verite a ap blayi tou patou sou latè. Mwen souri lò Jaf di sa, paske pou tèt pa m, mwen kwè Jaf toujou souzestime efè LAPERÈZ kreye nan kè gason ak fanm. Pou ki sa nou mennen timoun legliz anvan menm yo kapab
reflechi endepandaman? Se paske li enpòtan anpil pou laperèz sa anvayi sèvo yo pandan yo toupiti, paske lò sa li pi difisil lontan pou larezon ta vin dechouke laperèz sa.

Epi "Bon" Dye Gran Mèt la, ki te egziste ANVAN TOUT BAGAY TE EGZISTE, KI TE EGZISTE TOUT YON ETÈNITE POU KONT LI ANVAN ETÈNITE NOU AN KÒMANSE, "Bon" Dye sa deside yon jou pou l kreye TOUT BAGAY. Sa vle di LEBYEN ak LEMAL. Se nesesèman vrè, paske èske LEMAL te kab egziste anvan LAKREYASYON. Oswa se Bon-DYE sa KI PA TE KONPRANN SA LI TAP KREYE A? Men fòk li te konnen, etandone li konnen TOUT BAGAY. Kididonk, se limenm ki ta kreye SOUFRANS tou (kòm PINISYON pou tout moun ki pa koute pawòl li, e menm moun ki pa menm tande zafè pawòl la menm). Se limenm nesesèman ki kreye kondisyon pou zannimo soufri tou, byen ke Kretyen pa admèt ke zannimo kapab gen yon NANM tou ki ta pèmèt li BALANSE soufrans li ak espwa yon vi apre lanmò. Ki vle di: Tout zannimo soufri pou je yo. Nou pa bezwen fout anmède nou de sa. Se zafè ki gade yo. Konsa tou
, tout moun nan LISTWA ki pa janm tande pawòl bib la e ki pa te janm menm gen chans aksepte nèg yo rele Jezikri a nan kè yo pa fouti pase nan jwisans lavi etènèl la, paske jwisans etènèl sa BLIJE ke ou genyen LAFWA anvan. "Si ou pa gen LAFWA sa, ou pa kab sove." Sa vle di tout moun sa yo ki pa te ekspoze a zafè bib la, tankou sa yo ki te ekspoze a li a men yo te reflechi e yo te kesyone twòp, yo tout ap soufri isi-ba pou je yo (e lò yo fin mouri menm, se zafèrayo pi rèd toujou. Ki mele dèyè nou?)

Ainsi soit-il!

Men sa nou rele ansèyman Legliz la. Men konsèp "Bon" Dye a kap grennen sou tèt nou depi nou ti katkat.

Men ki sa m ap di la? DJAB la te monte sou mwen. Bliye tout sa mwen di la, paske se pa koze LAFWA kap pale la.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Apr 05, 2005 5:34 am

Sèlman nou wè se pa mwen kap lage malediksyon sou fowòm nan...

Nou tout sispèk lepap ap monte nan syèl (wherever it is). Kote kriminèl rasis yo prale? Byenke y al legliz apre tout krim.

Tijezi nan po krab ak je ble sa, m pap pran l. Mwen paka kite moun ap ranse ak ti piti entelijans ke mwen genyen an.

Se youn nan erè mwen a madanm mwen te fè, sè ke nou te marye legliz pou n satisfè paran n. Apre sa, menm batize pitit mwen yo pa batize. Paske, nou pa vle manje dòmi ke rasis yo te lage nan gòjèt nou.

Tout moun sou blòf. Yo kwè nan bondye. Menm bondye pa kwè nan tèt li. Nonm lan Kreye on pakèt bagay ak empèfeksyon???

La Paix,
leonel

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Apr 05, 2005 8:50 am

M paka abòde tout sa w di yo onsèl kou pou repons mwen an pa twò loooong...

[quote]Kidonk, si nou ta suiv lojik ou an Gélin m ta sipoze fòk ta gen yon "legliz Moyiz", "legliz Janbatis", "Legliz Charles Darwin", "Legliz Elvis Presley", "legliz Michael Jackson" tou?[/quote]
Nan yon sans WI!, nan yon lòt sans NON!

[quote]Poukisa ou vle efase tras listwa vye frè? Se Wòm ki bati ekklesia Kretyen an pyès an pyès.[/quote]
Se pa vre ditou, Jaf. Se manti! Ou gen lè bliye kijan anperè women yo te konn matirize, tòtire, touye, boule vivan tout moun ki te kwè nan Jezikri? Ou vle di m ou bliye kijan anperè Newo te konn pran kretyen yo, mare yo nan poto, mete dife sou yo pou yo ka sèvi balèn pou klere lakou palè l la? Pa jwe non Jaf!!! Ou vle konfonn legliz Jezikri te bati a (ki pa yon enstitisyon tradisyonèl) ak gwoup ou wè ki chita nan vil Wòm nan. Legliz Jezikri te bati a te kom
anse byen lontan anvan Women yo te antre ladan l.

Al revize listwasent ou....:o)


gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Apr 05, 2005 9:00 am

[quote]..."Bondye kreyatè a ban mwen fakilte pou rezone, men mwen pa gen dwa sèvi avèk li pou m rezone, se pou m fè sa mwen kapab pou m aksepte ansèyman legliz ak ansèyman bib la, jan yo ba mwen li an, san rezònman. Si</B> mwen rezone twòp, se chimen lanfè m ap chache, paske</B> Bondye Gran Mèt la PA VLE NOU REZONE. Paske</B> rezone sou bagay lafwa, se Djab la kab jwe nan tèt ou. Epi mwen pap pèdi lavi etènèl mwen, pou kòz mwen pa te viv yon ti ipokrizi isi ba sou latè a, nan tan ki rete devanm lan. Epi mwen pa konnen ki lè m ap mouri. Kididonk</B>, ATANSYON PA KAPON."...[/quote]
Men Guy monchè, sa a se ekzanp yon bèl rezonman, pa vre?

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Apr 05, 2005 9:37 am

[quote]...San 2 desizyon gwo ponyèt sa yo: Konsil Nise (19 jen 325) epi De Canonicis Scripturis (8 avril 1546) pa gen ekklesia tande Gélin.[/quote]
Manti mil fwa manti. Legliz te komanse lontan anvan 325, e lontan lontan anvan 1546. Si ou vle konfonn sa Jezikri te di a ak sa ki chita Wòm nan, sa se biznis pa w, se pa mwen menm.

[quote]...Kidonk se granmesi magouy legliz Wòm nan, jounen jodi a, moun ap voye tou kout "beniswa letènèl" sa yo, pandan Jezi ansanm ak tout bèl lide li tap goumen pou yo a rete rèv ki antere anba tè.[/quote]
Gen 2 bagay ki pa vre nan sa w ekri la a...

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Tue Apr 05, 2005 1:18 pm

[quote]Men Guy monchè, sa a se ekzanp yon bèl rezonman, pa vre? [/quote]
Gelin, pasaj mwen ekri ke ou mete an evidans lan pa ni bèl rezònman ni move rezònman. Se yon deskripsyon ke li ye. Gen lè ou pa konprann ditou sa mwen te vle di a. Kidonk, sorry pou konfizyon an.

Se eksperyans konvèsasyon mwen fè ak anpil fidèl mwen tap rapòte. Petèt se pa eksperyans pa w, men se eksperyans pa m. Anpil nan fidèl mwen pale avèk yo, yo pa jamè vle rezone sou lafwa. Lò mwen vle rezone (san mwen pa ditou gen lentansyon pou mwen pèvèti lafwa yo, se senp kesyon ke mwen mande yo, kote anpil bagay yo pa kenbe "de cause à effet" oswa ki kareman kontradiktwa), repons ke yo ban mwen meli: Wouy, wouy, wouy, pa diskite bagay sa yo. Se pawòl satan w ap pale la. Nou pa bezwen konprann, nou toujis aksepte pawòl la jan ekriti a ban nou l lan oswa jan pastè a te esplike li a. Souple, nou pa vle reflechi, paske nou pa vle pèdi la
fwa nou.

Kididonk, Gelin, se pa yon rezònman mwen tap fè avèk ou. Reli sa mwen te ekri a ankò. Petèt se estil ekriti mwen ki konfonn ou. Mwen pa konnen. Gen de lè mwen ekri yon paragraf jis pou mwen dekri etadam youn oswa plizyè moun mwen rankontre. Mwen pap janm ba ou manti. Men mwen dakò ke esperyans pa m kapab pa menm ak eksperyans pa w. Chak moun a jije sa mwen rakonte yo, suivan pwòp eksperyans yo ak moun ki jire pa lafwa oubyen pa lapawòl.

Ou gen dwa pa dakò avèk mwen. Sa pap chifonnen mwen. Men m espere ou konprann pi byen kounyè a sa mwen te ekri yo.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Tue Apr 05, 2005 1:35 pm

[quote]Se pa vre ditou, Jaf. Se manti![/quote]

[quote]Men Guy monchè, sa a se ekzanp yon bèl rezonman, pa vre? [/quote]

[quote]Manti mil fwa manti.[/quote]

[quote]Gen 2 bagay ki pa vre nan sa w ekri la a...[/quote]

Monchè Gelin, mwen wè ou kòmanse pèdi pasyans avèk Jaf e mwen. Pou Leonel menm, se pa pale. Kounyè a, ou kòmanse vin "short" avèk nou (jan yo abitye di sa an angle). Se ki vle di, il parè ke ou pa vle pèdi tan ou ankò avèk nèg ki pa pataje menm fwa avèk ou, kidonk ou prefere di yo ke yo manti, oswa ke yo pa kapab fè bon rezònman. Se domaj.

Mwen pa janm ekri anyen pou m ofanse pyèsmoun oswa pou mwen kondane pyèsmoun ki pa wè bagay yo menm jan avèk mwen lan domèn lafwa. Mwen pa di yo nayif, mwen pa di yo sòt, elatriye. Mwen sètènman pa vini ak ent
ansyon konvèti yo ou de-konvèti yo nonplis. Bon-Dye pa peye m pou sa. Djab la pa peye m pou sa nonplis. Sou fowòm lan, se boukante nap boukante lide. Si yon moun vle pwofite de echanj yo pou rafine lide l, se byen. Si li deja konnen li konnen tou, epi li pa wè okenn pwofi nan fè echanj diferan pwendvi tou, se byen. Chak moun deside pou tèt pa l, e nou pa gen rezon pou nou fache.

Guy

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Apr 05, 2005 3:56 pm

Jaf/Guy:

Sa n ap rakonte la a mesye? Ki zafè fache n ap pale la a? Non monchè, pa gen ni fache ni move lide nan pataj la. Pa gen bagay konsa ditou. Si m ekri kout semenn sa a, se yon kesyon de tan (byenke m deja pa tèlman bay repons ki twò long). Gelin pap ni fache ni kontrarye...se granmoun nou ye mesye, nou ka brase lide.

Padonnen langaj mwen si l pa klè. Mwen pap fache e ni m pap manke okenn moun dega nonplis. Se nan respè youn pou lòt ke nou ka pataje lide nou youn ak lòt. Zafè fè gelin fache a jis pou l ta voye pye a, kwape sa nan tèt nou....:o)

Sou kesyon n ap diskite yo, gen yon aspè istorik</B> epi gen yon aspè lafwa</B>. Li difisil pou distike zafè lafwa a akoz de nati lafwa li menm. Men sou aspè istorik la, m di ke Jaf bay manti lè li vle fè konnen ke se mesye Wòm yo ki envante mesaj Jezirki a. Istorikman palan li pa ka vre paske tousenpleman moun te koumanse swiv Jezikri ak dakò avè l pandan plis ke 300 an a
nvan Wòm te vin antre nan kesyon an. Se sa k fè m di ke Jaf manti PASKE ISTORIKMAN PALAN LI PA BAY LAVERITE.

M te di Jaf manti mil fwa, kite m korije sa: Jaf manti yon grenn fwa - sou kesyon listwa a, sou zafè aspè istorik kesyon an.

M a bay lide pa m sou lòt kesyon yo pita.

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Tue Apr 05, 2005 4:43 pm

Gelin,

Pa di JAF manti, ou pi entelijan ke sa.

Se yon fè istorik ke se Constantin ki enpoze "Krisyanis" lan nan anpi women an.

Se yon fè istorik tou ke misye limenm pa t kwè nan relijyon an e se te yon kalkil politik, se te sa sèlman.

Se pou rekonèt tou, lè anpi women an rekonèt krisyanis kòm relijyon ofisyel, anpi an fé yon bak, yon dekalay ki dire plis ke mil lanne, e si se pa t pou mizilman yo, ki te pèmèt sa yo rele Renesans lan rive, petèt Lewop t ap toujou dèyè kamyonèt lan kòm li te ye pandan plis mil an.

Se pou rekonèt tou ke pwogrè te koumanse nan Ewòp lè gen moun ki tanmen kesyone doktrin legliz yo.

Yon bagay tou, pa bay "Kretyen" yo enpòtans ke yo pa t genyen sou tan lè women yo te sou tèt pouvwa yo.

Yo pa t menm yon anmèdans pou women yo, sou tan NEWON an pa ekzanp.

Lè Newon te konn lage moun nan arèn yo, pou bay lyon ak tig manje, li pa t konsidere ki relijyon moun sa yo te pwof
ese.

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 9:04 am

[quote]Gelin, Pa di JAF manti, ou pi entelijan ke sa. Se yon fè istorik ke se Constantin ki enpoze "Krisyanis" lan nan anpi women an</B>.[/quote]
Jonas, ou ban m rezon monchè. Konstantin pa ta ka vin enpoze</B> yon bagay ki pat ekziste anvan. Lè konstantin pran desizyon enpoze "krisyanis" nan wayom nan, li pran yon bagay ki te la deja depi twasan zan</B>, li defòme l epi li enpoze l. Rezilta a se sa ki chita nan vil wòm nan kounye a.

Pou m reprann: Jaf te di ke pat gen krisyanis anvan konstantin. M di se manti paske li te la depi twasa zan anvan konstantin. Sou kesyon istorik la, Jaf bay manti, amwenske li vle konfonn mesaj Jezikri te pote a ak sa ki chita wom nan.

[quote]...Lè Newon te konn lage moun nan arèn yo, pou bay lyon ak tig manje, li pa t konsidere ki relijyon moun sa yo te pwofese.[/quote]
M dakò ak ou. E nan pratik sa a, yo te konn tiye anpil moun ki te d
i ke se yon sèl bondye ki genyen e yo pap adore anperè a kòm bondye. Sa te lakoz anpil nan yo pedi lavi yo, BYENLONTAN ANVAN KONSTANTIN.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 9:34 am

[quote][quote]Men Guy monchè, sa a se ekzanp yon bèl rezonman, pa vre? [/quote]
Gelin, pasaj mwen ekri ke ou mete an evidans lan pa ni bèl rezònman ni move rezònman. Se yon deskripsyon ke li ye. Gen lè ou pa konprann ditou sa mwen te vle di a. Kidonk, sorry pou konfizyon an.[/quote]
Guy, mwen menm tou m mal parèt sou ou ak repons mwen an. Men sa m te vle di: moun yo ki rezone konsa a, se logik yo met atè tou. Sètènman, baz lojik yo a ka pa bon (pou ou oubyen tout bon vre), men se lojik kanmenm. Lè m te di w ke se ekzanp yon bon rezonman an, se sa m te vle di. M te vle di ke yo itlize larezon pou yo rezone nan sans pa yo. M klè kounye a..?

[quote]...Se eksperyans konvèsasyon mwen fè ak anpil fidèl mwen tap rapòte. Petèt se pa eksperyans pa w, men se eksperyans pa m...[/quote]
Se esperyans pa m tou paske m ap travay ak moun ki kwè depi plis de v
entan. M dekouvri ke anpil fwa rezonman ak lojik yo konn chita sou leve jwenn, e pa fòseman sou yon bon analiz tout enfòmasyon ki disponib.

Yon lòt bagay m dekouvri sè ke anpil moun ki gen lafwa (pou m pa di pifò nan yo) pa fin tèlman konprann kesyon an byen. Oubyen paske yo pa etidye sa yo kwè a pou kont yo, oubyen paske yo pè al dekouvri yon bagay ki ta vin mande pou yo fè kèk sakrifis nan lavi yo. Anpil bay satan pote chay ki pa pou li, e anpil bay bondye pote chay ki pa pou li. Se sa k fè yo pè fè etid, e yo ta prefere rete ak sa yo kwè ke yo konnen deja.

Sa ka pran tan pou l chanje, oubyen l gen dwa pa janm chanje.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 9:35 am

Guy, ou te di yon kote ke ou pap ban m manti. Ou pat menm bezwen di sa monchè. Nou pyès pap bay lòt manti paske pa gen okenn rezon pou sa.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 10:02 am

[quote]Guy monchè, mwen espere se pa fache Gélin fache.[/quote]
M te reponn kesyon sa a deja wi. Si langaj mwen te twò kout ak twò dirèk, padonnen m pou sa. M pat ni fache, ni konntraye, m te ontijan prese.

[quote]Okontrè, mwenmenm mwen rete tou dousman ap tann pou Gélin esplike m poukisa li di sa mwen ekri yo se manti.[/quote]
Ou pa di laverite istorikman palan. Yo rele sa anakwonis, pa vre? Konstantin vin parèt twasan zan aprè Jezikri. Lè Jezi te fin ale, li te kite Pyè, Jak, Jan, Matye elatriye....

[quote]Mwen deja wè agiman li bay konsènan pèsekisyon Newon te lage nan dengonn ansyen fanatik Jezi yo</B> (pi douvan yo vin rele moun sa yo Kretyen)[/quote]
Eske ou itilize mo fanatik sa a nan yon sans mal (pejoratif) oubyen jan nou konn dil nan langaj kreyol nou an? Moun sa yo ki te prefere mouri tan pou yo di ke yo pa kwè nan Jezi a, se te bo
n kwayan yo te ye. Se aprè konstantin ke ou vi gen fo kwayan kap mache touye moun nan non Jezi olye ke yo beni moun, geri moun, ede moun, pran swen moun nan non Jezi.

[quote] - mwen pa satisfè ak agiman sa a, paske li pa pote anyen nouvo osijè kesyon fondamantal la : Wi osnon non Yeshua (piti Mari ak Jozèf) la te kreye yon relijyon osnon yon legliz?[/quote]
Li te kreye yon relijyon kote chak moun ka adore bondye pou kont yo, lakay yo, nan vi yo, nan travay yo.....e kote chak moun ki kwè dwe renmen tout moun nèt sou latè beni. Tout gwoup moun ki kwè yo (e ki gen pou kwè pidevan), Jezi rele yo tout legliz ke li menm li fòme ya. Nan legliz sa a, kò chak moun se yon tanp pou bondye paske lespri bondye nan lavi yo. SE PA YON BILDING, SE PA YON KATEDRAL, SE PA YON GWO EDIFIS PIBLIK.

[quote]...Se poutèt sa, menm lè ou wè yo pran kritike legliz katolik la, yo oblije fè atansyon paske to-ou-ta se pou pwòp tèt yo y ap chèche pwoblèm. Tankou pwovèb la di tout moun gen
yon grenn zanno kay òfèv la.</B>[/quote]
Se verite!!! E se sa ki lakoz gen yo gwo mouvman anndan anpil legliz pwotestan kounye a, yon mouvman kap fè yo retounen antre anba wòb lepap tou dousman. Lepap pral resi dakò rekonèt yo, men a kondisyon pou yo dakò ke se limenm ki reprezantan Jezikri sou latè. Anpil pwotestan gen tan dakò, anpil lòt ap reflechi, gen lòt ki kanpe lwen.

[quote]Gélin, mwen remake ou kabre mwen sou evènman spesifik mwen mansyone yo: 19 jen 325 (Konsil Nise) a epi 8 avril 1546 (De Canonicis Scripturis) la.[/quote]
M pa kabre w, Jaf. M pa konn fè sa. Si m gen yon repons m bay li, si m pa gen yon repons m ap di m pa genyen oubyen m pa konnen. De evenman sa yo ou pale la, yo gen gwo enpòtans nan jan lewòp pral kontwole yon bon pati nan mesaj Jezikri a. Men se pa evenman sa yo ki defini mesaj la paske li te la deja, e anpil moun te gentan ap pratike l depi twasan zan deja.

[quote]Wi ou non, 2 evenman sa yo fondamantal nan mete ka
npe relijyon Krisyanis lan kòm yon sèk koupe kòd lonbrit li, sevre ak Jidayis la.[/quote]
Non. Sèk sa a te deja diferan de relijyon jwif yo e se sa ki te lakoz jwif yo se premye gwoup moun ki te komanse pèsekite ak touye kwayan yo. Se jwif yo wi ki te fè touye Jezikri paske sa li tap di yo pat mache kole ak tradisyon pa yo.

Guy: m pat fache e eskize m si m te ekri yon jan ki te pèmèt ou panse sa. m tap kouri reponn Jaf paske m te prese.

Jaf: eske m reponn tout kesyon w yo? sa pa nesesè pou nou dakò, men èske w jwenn repons mwen nan sa m ekri yo?

Jonas: mèsi paske w vin pote m sekou sou aspè istorik kesyon an.

leonel: sssssebon !!!

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 11:31 am

[quote]...kidonk ou prefere di yo ke...<I>yo pa kapab fè bon rezònman.</I> Se domaj.[/quote]
Guy, m pat janm di bagay konsa tande.....m pa tap janm ka di sa non plis. M eseye esplike plizyè kote deja ki sa m te vle di. Tanpri souple, pawòl anmè konsa pat soti anba dwèt mwen...:o(


gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 2:11 pm

[quote]...Pou ki sa</B> nou mennen timoun legliz anvan menm yo kapab reflechi endepandaman? Se paske</B> li enpòtan anpil pou laperèz sa anvayi sèvo yo pandan yo toupiti, paske lò sa li pi difisil lontan pou larezon ta vin dechouke laperèz sa.[/quote]
Lè m ap gade rap ak ipòp atis yo nan televizyon, m wè ke yo mennen timon piti vin danse nan videyo yo tou. Lè m ap gade videyo kanaval ayiti, m wè timoun piti ap danse tou. Lè m sonje rara platosantral ak nan pòtoprens, m te toujou konn wè timoun piti abiye pou fè wa oubyen rèn nan bann nan. M sonje tou timoun piti m te konn wè ap danse kout vaksin anba peristil an ayiti.

Kidonk, Guy, repons kesyon w nan sè ke tout gran moun mennen timoun yo kote yo menm yo ale. Si yo al legliz, yo mennen timoun yo legliz. Si yo nan mizik, yo mennen timoun yo nan misik la tou. Evander H. di ke li mountre ti pitit gason l goumen, yon fason pou lòt pa pase sou li nan
lari a. Julio Iglesias te konn mennen Enrique nan konsè l yo, yon fason pou l te ka pran bon bèt.

Pa gen anyen mal ni anòmal nan mennen timoun legliz - daprè mwen.

gelin

Post by » Wed Apr 06, 2005 3:33 pm

Gelin te ekri:
[quote]Men Guy monchè, sa a se ekzanp yon bèl rezonman, pa vre?[/quote]
...epi plizyè lòt fraz kote li di ke Jaf manti.

E mwen te reponn li:
[quote]Se ki vle di, il parè ke ou pa vle pèdi tan ou ankò avèk nèg ki pa pataje menm fwa avèk ou, kidonk ou prefere di yo ke yo manti, oswa ke yo pa kapab fè bon rezònman. Se domaj.[/quote]
Nan kontèks repons kout li yo, mwen te entèprete sa li te di mwen an mal, paske mwen te panse ke se iwonize li tap iwonize sa mwen te di a, tankou se rezònman pa m ki pa te fin kanpe debou. Gelin te tèlman kategorik nan fason ke li te denonse sa Jaf te di yo, mwen te santi dlo ki sote nan kivèt dlo li tap voye a touche m tou. Se danje sa ki gen, nan annik reponn byen kout san ou pa detaye sa wap di a, paske li difisil anpil pafwa pou nou detekte emosyon ki gide sa moun lan ekri a.

Antouka, Gelin, nan pwen pwoblèm, paske mwen rekonèt
se mwen ki te mal entèprete sa ou te di a. Ou byen esplike m kounyè a ke ou senpman te vle di ke konvèsasyon mwen te parafraze a, se yon egzanp bèl rezònman tou. Mwen pa kab di mwen dakò avèk ou ke se yon "bèl" rezònman, men mwen dakò ke se yon rezònman li ye kanmenm.

Rezònman sa fè anpil moun mache legliz, menm si yo pa santi lafwa. Se yon kesyon de "monchè... ou pa janm konnen! Lavi se chans, te mwen ranje tèt mwen yon jan pou si se boul pa m ki soti." "Epi, menm si mwen pa kwè nan lanfè tout bon, sa sa koute mwen pou m al legliz le dimanch, bay ladim mwen, oswa fè kèk lòt ti sakrifis toujou ki pa anpeche m jwi lavi a nèt. ATANSYON PA KAPON!"

Bon, Gelin, pa fatige w... mwen konprann depi premye fwa ou te esplike ou a. Mèsi pou esplikasyon an.

Ou di tou:
[quote]Pa gen anyen mal ni anòmal nan mennen timoun legliz - daprè mwen. [/quote]
Mwen pa te di ou li mal ni anòmal. Tout sa depann de optik yon moun, e mwen pa ta kab vle ke yon kretyen ki mennen piti
t li legliz se yon mal li komèt. Nan kontèks mwen te pale de mennen timoun legliz la, mwen te jis ap esplike kote LAPERÈZ DE CHATIMAN DIVEN an koumanse. Se plis yon pwosesis sikolojik ke mwen tap esplike. Mwen toujou rete kwè fondamantalman nan analiz mwen te fè a. Men sa pa vle di mwen tap kondane moun pou sa.

Guy

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Apr 06, 2005 3:54 pm

[quote]...Rezònman sa fè anpil moun mache legliz, menm si yo pa santi lafwa</B>. Se yon kesyon de "monchè... ou pa janm konnen! Lavi se chans, te mwen ranje tèt mwen yon jan pou si se boul pa m ki soti." "Epi, menm si mwen pa kwè nan lanfè tout bon, sa sa koute mwen pou m al legliz le dimanch, bay ladim mwen, oswa fè kèk lòt ti sakrifis toujou ki pa anpeche m jwi lavi a nèt. ATANSYON PA KAPON!"[/quote]
Gwo verite. M rankontre anpil anpil manm legliz ki pa konn ekzatteman nan kisa yo kwè ni kisa yap fè chita anndan yon bilding chak dimanch maten. Lè m koumanse fè bon chita tande ak yo sou kisa yon moun ki kwè ye, gen 2 bagay ki pase: yon seri vin pran lafwa yo trèzoserye, epi yo fè efo pou viv yon vi san ipokrizi. Sa vle di yo eseye aplike sa yo di ke yo kwè a san bay manti oubyen mache fè moun wè. Gen yon dezyèm gwoup moun ki tou senpleman retire kò yo nan koze a paske yo te pi renmen anbyans liyorans fènwa a.
Sa a se gwoup moun kap jwe jwèt atansyon pa kapon an. Yo la antrede, o-ka-ou ta gen yon bagay tout bon ya tou la......

Sa a se lavi, se sityasyon moun ki kwè, et <I>il n'y a rien de nouveau sous le soleil</I>....

Mèsi deske w konprann esplikasyon m nan.

gelin

Post Reply