Viv Bondye !

Post Reply
Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Dec 01, 2004 4:37 pm

Jafrikayiti:

Mwen byen kontan ou deside reflechi sou kesyon m'te mande ou la. Daprè mwen menm, tout moun gen pwop teoloji pa yo, paske tout moun ka di sa yo panse oubyen sa yo kwè sou kesyon bondye a. Kom mwen te di-l deja, mo teoloji a menm vle di refleksyon, panse, chitatande sou do bondye.

M'fèk sot li timoso ou pran nan liv ou a. M'konprann jan ou adrese kesyon komansman an, e fason ou detaye-l tou. Men ou poko ban-m pouki rezon ou kwè gen on bondye. Ou pa di-m tou si ou menm menm ou gen konfyans nan bondye sa.

Kidonk, nap kontinye pale epi m'ap tann ou ban-m repons siposib...

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Dec 02, 2004 2:15 pm

[quote]...Senpman, nou kwè, obsèvasyon linivè, grandè li, bèlte li, lòd ki ladan li, tousa se siy ki ka konvenk anpil moun sou ekzistans epi pouvwa Bondye kreyatè a...[/quote]

Kidonk jaf, sa ou di la yo bèl e yo sanble kon de goutdlo ak on pawol ki ekri nan Romen 1: 20-13,

<I>20. Se vre wi. Depi Bondye te fin kreye tout bagay, tout moun ki egzaminen travay li yo ka konprann ki kalite moun Bondye ye, bagay nou pa ka wè ak je nou: ki vle di, jan li gen yon pouvwa ki p'ap janm fini, jan li se Bondye tout bon. Se sak fè moun sa yo pa gen eskiz menm.

21. Yo te konn Bondye byen pwòp, men yo pa bay Bondye lwanj ki pou li, yo pa di l' mèsi jan l' merite l' la. Lekontrè, y'ap mete yon bann lide ki pa gen sans nan tèt yo, yo san konprann, fènwa fin plen kè yo.

22. Y'ap mache di se moun lespri yo ye. Men, se fou yo fin fou.

23. Pase pou yo adore Bondye ki p'ap janm mouri a ak tout bèl bagay li
yo, yo pito sèvi pòtre moun ki gen pou mouri, pòtre zwazo, pòtre bèt kat pa t' ak bèt ki trennen sou vant.</I>

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Dec 06, 2004 2:58 pm

[quote]
Konseptè linivè a gen konesans ki pa kanmarad sa lèzom genyen jiskaprezan.
[/quote]

Jaf, mwen dako avèk ou sanpousan ke gen on bondye ki kreye nou ak tout sa ki ekziste. Ou rale konklizyon pa ou la sou sa ou obsève nan lanati: AnYen pa janm kreye tèt yo!! Anben se rezon sa senpman ki lakoz mwen te pale ou de kèk vèsè nan labib ki di menm bagay la tou. Ni nan ansyen kontra a ni nan nouvo kontra a, gen anpil vèsè ki di menm bagay avèk ou: lanati pat krete tèt li, se bondye ki te kreye-l.

Kounye a m'gen 2 bagay pou m'mande ou:

1. kontinye mete moso ki soti nan liv ou a pou m'ka li yo, men pa mete moso ki tro long.

2. si ou dako ke se bondye ki kreye tout bagay, ki lide ou genYen sou kisa bondye ap regle depi li te fiN kreye yo? Eske ou panse ke Bondye sa a bèbè? Ou byen li pa enterese pran kontak ak moun li fiN kreye yo? Repons kesyon sa yo fè pati de teoloji pa ou la
, e m'ta renmen tande yo anpil....

Kenbe la

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Dec 06, 2004 5:13 pm

[quote]Mwen panse si Bondye kominike ak nou li pa kominike menm jan ak moun.[/quote]

Jiskaprezan lide pam kwaze ak lide pa ou sou kesyon bondye a. Se vre ke li pa ka kominike ak nou menmjan noumenm nou fè paske li pa menmjan avèk nou. Voye je ou sou sa:

<I>Bondye pale divès jan. Men, pesonn pa okipe sa l'ap di.</B> Lè moun kouche nan kabann yo, lè yo fon nan dòmi lannwit, Bondye pale ak yo nan rèv, nan vizyon. Li fè yo konnen sa li gen pou l' di yo. Li ba yo avètisman pou yo mache sou piga yo. Li vle pou yo kite move chemen y'ap swiv la, pou yo pa kite lògèy vire tèt yo. Konsa, yo p'ap mouri. Y'a sove lavi yo (Job 33:14-18).</I>

Kenbe la gason,

gelin

Post Reply