Sidi Lafimen

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Sidi Lafimen

Post by Michelange_Hyppolite » Sat Jun 03, 2006 6:27 pm

Lafimen !!
Lafimen se listwa pèp Ayisyen depi nan ginen. Se sa nou li sou kouvèdi devan sidi a. Mwen, mwen di Lafimen se youn tranch listwa nou dwe pran san nou pou nou koute. Genyen mounn ki dwe gen sidi a nan men yo epi ki ap fè neglijans tande li, paske daprè yo pa gen anyen nèf yo pral dekouvri nan koze ki ap dewoule sou sidi ki rele Lafimen an. Pou kalite mounn Sentoma sa yo, sa vle di, mounn ki mete tèt yo nan kategori fòk wè anvan yo kwè a, mwen ap di : « konnen pakè se younn epi konpran se youn lòt .» Konpreyansyon nou te genyen sou listwa peyi nou depi nou te ti katkat tou wòwòt la pa pe janm kab konpare ak sa nou pral genyen jounen jodi a pandan nou fin mi woz..
Nanpwen mounn ki ta renmen rete viv nan lepase. Sa vle di, pou yo ap retounnen sou sa yo kwè yo deja konnen. Poutan, chak laj gen konpreyansyon pa li. Si nou konpare sa nou te aprann lontan an ak sa ki sou plak Lafimen nan fason Jafrikayiti rakonte li a, nou va wè gen anpil pawòl ki vin klere antèn nou ak anpil diplis.
Mwen sonje, mwen te konn ap etidye Revirement de Tousen, men nan tande Lafimen mwen vin konpprann pi byen tout jwèt Tousen ta pe jwe nan ale - vini li nan mitan mesye franse yo, panyòl yo epi angle yo. Mwen vin konprann aksyon Tousen yo pi byen, paske mwen ap tande esplikasyon yo nan pwòp lanng pa mwen. Mwen vin konprann mouvman Tousen yo pi byen, paske nivo konpreyansyon mwen genyen jodi a sou lemonn ansanm ak nivo analiz mwen vin pi plis pase sa mwen te genyen pandan mwen te nan lekòl primè ak lekòl segondè a. Kidonk, chita tande sidi Lafinmen se pa youn travay pèdi tan, se youn travay edikasyon nan youn lòt etap nan devlopman nou kòm Ayisyen.
Tande sidi Lafimen pou pwòp tèt pa nou se younn, men chita ak pitit nou epi tande sidi a se youn lòt kalite eksperyans. Wi se youn lòt nivo ajisman, paske nou ap bay timounn nou yo youn zouti pou yo konnen vrè rasin yo. Alaverite, istwa Samuel de Champlain, Jacques Cartier ak tout lèzòt blan franse ki te debake Kanada yo ka enteresan, men se pa istwa pa pitit Ayisyen ak pitit – pitit Ayisyen . Yo pa pe twouve tèt yo ladan. Laprèv sèke pou 18 me ki sot pase a, gen youn Jènfi nan lekòl segondè De La salle ki rele Véronique René, ki te al mande direksyon lekòl la pou anonse dat 18 me a nan entèk

Tidodo_

Post by Tidodo_ » Wed Jun 07, 2006 2:45 pm

Jaf,

Mwen te deja ekri sou premye sidi ke Kanmard Guy te fèm fè konesans avè l lan. Kanmarad Hyppolite fè yon bon kòmantè sou li. Men sepandan, mwen tep tann avèk anpil enpasians lò dezyèm sidi an soti pou mwen te koute l. Ilparè ke ou di kòmantè a se sou sidi 2&3 Hyppolite fè li. Si se vre, kouman moun ka jwen sidi 2 & 3 a?

J-M.

Post Reply