Lèt an kreyòl (Yon kategori literè)

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Lèt an kreyòl (Yon kategori literè)

Post by Michelange Hyppolite » Wed Feb 15, 2012 10:05 pm

Lèt pou zanmi mwen*
ak Michel-Ange Hyppolite

15 janvye 2010

Zanmi mwen,
Se avèk anpil lapenn mwen aprann ravaj tranbleman tè a fè lakay ou ak sou kòt fanmi ou. Nou tout nou konnen kantite tan sa pran anvan youn moùn jwenn moso pa li nan gato lavi. Konsa lè ou fin pran pye, epi san siyal, san klaksonn, tout sa ou te posede disparèt, se tankou de bra ou, de pye ou te disparèt sanzatann.

Se vre, rekòmanse youn travay nou deja fin fè, tankou oumenm ak rès fanmi an pral oblije fè li, mande pasyans, fòs moral epi lamenfòt tout zanmi tout lafanmi ki pare pou ede nou. Se vre tou, ou te fin envesti mezi sa ou te posede pou ou te gen youn lavi miyò. Vwala nan mwens pase youn minit, ou twouve ou anba youn tant. Lavi dwòl! Nou tout konnen, pyèsmoùn pa ta renmen rekòmanse nan pwen zewo. Men, lè trapde, youn kou siprann lage youn fanmi sou lagraba, li dwe remanbre pisans li ak bon remontan sikolojik pou li redemare.

Nou wè jodi, nou pa fouti konnen sa lavni ape pote nan dyakout li pou nou.

Demen se gwo enkoni nou yoùn pa pe janm ka rive mete sou balans. Jodi a, se ankourajman yoùn ap pote bay lòt, ki pou retire nou nan kouran difikilte, epi pèmèt nou resezi nou pandan nou reprann wout lavi a tou dousman, jouk nou rive jwenn ekilib pou nou mache sou de pye militè nou. Nan jimnastik sa a, pafwa nou sipoze fè laplanch sou vag lavi a, paske nou kwè avèk pridans kole sou eksperyans, li pa pe janm lage nou nan tyouboum.

Maten an kannal Goudougoudou neye je mwen. Mwen sispann gade televizyon, radyo pèdi chemen tande mwen, paske chak nouvèl ki tonbe, se apse ki leve sou java ki anvayi kè mwen. Tout kò mwen rete sou chòk. Mwen chwazi kanpe lwen tout sous enfòmasyon ki vle mennen mwen sou chemen malouk, kalvè penitans tranbleman tè 12 janvye 2010 a trennen sou pasaj mwen.

Mwen ta kab ekri ou dis paj, kenz paj, ven paj, men, konprann mwen, nanpwen yoùn ki ap rive rekoud fasilman tout krevezon 12 janvye kite nan lavi ou, kote tout sa ou posede dekonstonbre pakanpak.

Jodi a zanmi mwen, se lide sa yo ki pase nan lespri mwen pandan mwen ap pale ak ou la a. Se sèten, nan ka sa yo, pawòl ap toujou rete pawòl, men pawòl sila yo ka demontre ou, pwofondè lamitye mwen ansanm ak lapenn mwen nan moman katastwòf sila a.

Nan ka ou ye la a, mwen pa kab atann ou pral jwenn fòs ak kouray pou ou rekòmanse pwojè nou tanmen ansanm yo. Pawòl la di: «labou rete kouran», men kote ki gen pikwa, pèl ak fòs kouray, fòk dlo kontinye koule, fòk lavi reprann, paske nou pa kapab, ni tou nou pa dwe bay legen, oubyen chita bra kwaze ap tann. Konsa, kèlkeswa refleksyon ou chwazi pataje ak mwen, konnen mwen ape toujou la pou ou, paske se nan boukante lide nou va rive jwenn ranfò pou nou bare malè lavi, epi rekòmanse mache jouk nou rive soti nan twou kote nou anfale depi 12 janvye a.

Zanmi mwen, an nou kole zèpòl ak zèpòl pou sann katastwòf tounen mòtye rekonstriksyon an nan tout domèn lavi peyi a: sosyal, ekonomik epi kiltirèl.

Mwen pa pe rete pi lontan, men toujou sonje mwen ofri ou èd mwen nan limit mwayen mwen, jouktan ou soti nan tribilasyon goudougoudou a lage ou la, paske: youn sèl dwèt pa manje gonbo!

Kenbe! Pa lage!

Se te zanmi ou Michel-Ange (Kaptenn Koukourouj) depi Otawa- Kanada.

* Lèt sa a te pibliye nan Revi literè Pawòl Kreyòl # 2
Pawòl Kreyòl se premye revi literè nan lanng kreyòl Ayiti a.
Se Sosyete Koukouy ki pibliye li. Li sòti youn fwa chak ane.

Post Reply