Pawòl Kreyòl : Revi Literè Sosyete Koukouy

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Pawòl Kreyòl : Revi Literè Sosyete Koukouy

Post by Michelange Hyppolite » Thu Apr 21, 2011 11:39 am

Lansman deyèm nimewo
revi literè Pawòl kreyòl
nan Monreyal12 mas 2011 ki sot pase a Sosyete Koukouy te òganize vant siyati dezyèm nimewo revi literè Pawòl Kreyòl. Se te youn sware kiltirèl ki te genyen plizyè pati. Nan premye pati a Rassoul Labuchin, ekriven, ak Jobnèl Pierre ansyen responsab seksyon kiltirèl la Jounal Nouvelis Ayiti. Rassoul te pale sou nesesite pou pibliye nan lanng natif-natal la epi Jobnèl, bò kote pa li, te pale sou nesesite pou nou bay literati ki ap fèt nan lanng kreyòl la jarèt.

Apre panelis yo te fin pale te genyen youn refleksyon ki te fèt sou prezantasyon yo a. Moman sa a te pèmèt patisipan yo jwenn repons sou divès kesyon ki te soulve yo, tankou: nesesite pou genyen plis kritik literè pou analize zèv ekriven yo epi rekonèt kalite yo ak feblès yo.

Apresa, vin genyen youn moman ki te pwen santral aktivite a. Se te prezantasyon ofisyèl dezyèm nimewo Pawòl Kreyòl la. Youn nimewo ki chita prensipalman sou lomeyans pou Ayiti. ( Lomeyans, mo nan sid Ayiti ki vle di lwanj oubyen ochan).

Avèk dezyèm nimewo Pawòl Kreyòl la, Sosyete Koukouy voye youn kout chapo pou tout moùn katastwòf 12 janvye a te voye ale nan dènye vwayaj yo sou tè a. Se poutèt sa, nan mitan aktivite a, Sosyete Koukouy te mande youn minit silans pou onore memwa yo.

Apre minit konsakre sa a, enterè pou literati kreyòl la te manifeste nan langay tout moùn ki te nan Galerie Carré d'Arts, pou evennman espesyal sa a. Pami yo, te genyen kreyatè kou: Margareth Papillon, Elsie Suréna, Lenous Suprice, Prophèt Joseph, Mozart Longuefosse, Frantz Benjamin epi plizyè lòt ankò.
Yo tout te bay apresyasyon yo san rezèv pou enfòmasyon ki nan revi a ansanm ak prezantasyon li.

35 moùn ki te nan lansaman an swete pou Revi literè Pawòl Kreyòl kontinye viv tout tan gen tan.

Pou yo, Pawòl Kreyòl se youn zouti san parèy ki parèt nan branch kreyòl literati Ayiti a.

Premye nimewo a te rele Men Nou, kote Òganizasyon Sosyete Koukouy te prezante tèt li apati istorik tout branch li yo ansanm ak fondas li, Mouvman Kreyòl, ki te pran nesans sou tè Ayiti nan lane 1965. Nan dezyèm nimewo sa a, nou konsève tout segman revi a: antoloji, biyografi, literati, lenguistik, liv nou li, mo teknik, sosyete epi jwèt lespri. Nan nimewo twa Pawòl Kreyòl la, nou va respekte menm kategori yo.

Pawòl Kreyòl parèt youn fwa chak ane. Tèks ki nan revi a se kontribisyon divès kreyatè. Anpil ladan yo se manm Sosyete Koukouy. Nou remèsye tout kreyolis ak tout lòt kreyatè ki ede nou nan reyalizasyon dezyèm nimewo sa a. Mèsi anpil pou devouman yo ak volonte yo genyen pou yo travay pou avansman lanng ak kilti pèp ayisyen an.

Nou ap pwofite okazyon sila a pou nou enfòme lektè nou yo, chak tèks ki parèt nan revi a se responsablite moùn ki ekri li a. Pawòl kreyòl se youn espas ki louvri pou tout moùn ki enterese ekri nan lanng kreyòl ayisyen an vin pote kontribisyon yo. Konsa, yo va fasilite devlopman literati kreyòl Ayiti a, epitou yo va ba li plis jarèt pou li kanpe dyanm nan chan kiltirèl peyi a.

Nou louvri pòt nou byen laj pou nou resevwa tout kritik ak kòmantè ki ka pèmèt nou amilyore travay nou vle fè nan revi a.

Nou swete ou pran tout plezi ou kapab nan li chak tèks ak refleksyon ki ekri nan Pawòl Kreyòl!!

Komite redaksyon revi Pawòl Kreyòl ( Premye Revi Literè nan lanng kreyòl Ayiti a)

Post Reply