Nòt pou laprès

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Nòt pou laprès

Post by Michelange Hyppolite » Sat Feb 13, 2010 10:01 pm

Nòt pou laprès
12 Janvye 2010 - 12 Fevriye 2010 Jou pou jou.

Si nou suiv byen n'ap remake Medya Entènasyonal yo koumanse debrake kamera yo sou trajedi peyi Ayiti-a. Youn soukous 7.0 sou echèl mezi Richter devaste vil Pòtoprens ak tout lòt ti vil osnon bouk ki antoure-l yo. Youn soukous san diskriminasyon ki pa epanye pyèsmoùn, rich, pòv, granmoùn, timoùn, fanm kou gason, sivil ak manm biwo leta… Tout viktim nan soukous-la.

Kamera debrake, men domaj tranblemanntè-a koze yo, toujou la. Divès pwoblèm moùn ki viktim tranblemanntè-a rete tennfas. Manman pa kab jwenn pitit, frè pèdi sè, pitit pèdi papa, kay, lopital, lekòl, legliz, tanp, tout gwo enstitisyon leta ak biznis yo tonbe. Plis pase 2 milyon moùn san kay, san manje, san dlo, san rad, majorite nan yo ap dòmi nan lari.
Se poutèt sa, Sosyete Koukouy mande tout Ayisyen pou kontinye twouse manch chemiz yo, mete men nan youn kokennchenn konbit pou nou rekonstwi peyi nou an. Kontinye mande zanmi ayisyen kou etranje pou ede konpatriyòt nou yo. Voye sa nou kapab, voye sipò nou jan nou kapab pou nou soulaje lavi moùn ki ap dòmi-leve nan rejyon tranblemanntè-a devaste yo. Nou dwe toujou sonje, se mèt kò, ki veye kò pou kò byen pòtan. Nan sans sa-a Sosyete Koukouy ap priye tout Ayisyen nan kèlkeswa kapasite li pou yo rete mobilize. Mobilizasyon-an ka pran divès fòm: ede rebati lopital, lekòl, legliz, òfelina, netwaye lari, bati kay, pran swen malad elatriye. Nou dwe mande enstitisyon nan dyaspora-a pou yo adopte youn vil, youn katye, youn pon, youn klinik, youn lekòl, youn inivèsite, youn rezèvwa dlo, emenm youn moùn... Konsa rekonstriksyon-an va fèt pi rapid e ak plis disiplin.

Youn lòt fwa ankò kalvè sa-a peyi-a ap monte a, montre nou nesesite pou nou bay pèp-la tout kalite enfòmasyon li bezwen nan pwòp lanng pa li, lanng kreyòl la; swa pou li pi veyatif, swa pou li konnen ki kalite prekosyon li dwe pran nan moman katastwòf natirèl sa yo. Malè pa gen klaksonn, men atansyon pa kapon.

Devan trajedi sa-a, se ak dlo nan je, kè chire, noumenm manm Biwo Santral Sosyete Koukouy, nan non tout lòt koukouy yo, nou prezante kondoleyans nou youn lòt fwa ankò bay tout moùn ki pèdi fanmi, zanmi, vwazen, osnon youn kolèg nan tranblemanntè san pitye sa-a. An nou bay lebra pou youn pi bon denmen!

Kenbe djanm!


Biwo Santral Sosyete Koukouy
Miyami 12 Fevriye 2010

Post Reply