vye pwovèb se lwa

Post Reply
Michelange_Hyppolite

vye pwovèb se lwa

Post by Michelange_Hyppolite » Sat Oct 23, 2004 7:21 am

Gen youn chante ki di: «vye pwovèb se lwa». Alaverite, chak pwovèb se youn lide sou youn aksyon kèlkonk. Chak pwovèb nou respekte nan bon sans li, se youn modifikasyon pozitif nou pote nan vivasyon nou ak sila yo ki alantou nou yo. Se youn diplis nou pote nan lavi pa nou, ki ap ede nou amilyore pwòp tèt nou epi ban nou plis konfyans nan tèt nou. Chak grenn kretyenvivan se youn chantye ki nan konstriksyon pou lavi diran. Plis nou konsyande sa, se plis nou va fè efò pou nou gani chantye sa a ki reprezante pwòp tèt pa nou.


Bèt ki gen ke pa janbe dife.

Bèt ki gen ke pa janbe dife. Nan pwovèb sa a daprè noumenm, granmounn lontan yo ta pe atire atansyon nou sou fason nou ap aji. Nou pa dwe aji vaykevay. Tout move ajisman ou fè nan lavi nou kapab toujou gen konsekans sou pitit nou ak tout lòt mounn ki chè pou nou nan lavi nou.

Si se pa te tifèy la mwen ta touye ti zwazo a.

Si se pa te ti fèy la mwen ta touye tizwazo a. La a, granmounn yo ap mande nou pou nou reflechi anvan nou aji. Si ou tire tizwazo a ki sou fèy la, gen anpil chans pou lage fèy la atè epi bouziye li. Konsa, ou pa pe kab sèvi ak li pou ou fè ki ka bon pou kò ou.

Chak aksyon nou poze, kit se pozitif kit se negatif. Li toujou gen youn reyaksyon ki mache ak li. Prensip aksyon-reyaksyon an, se youn reyalite nan tout domèn: biyolojik, mekanik, syantifik, santimantal elatriye. Konsa, nou dwe toujou fè atansyon anvan nou aji.

Si nou gen chans li pawòl sa yo. Reflechi sou yo epi eseye aplike yo nan aksyon nou.

N'ale. Nou va tyeke pi devan.

Pawòl pale se van. Pawòl ekri se dokiman

Post Reply