Konviksyon (Serge Madhère)

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Konviksyon (Serge Madhère)

Post by Michelange_Hyppolite » Tue Oct 19, 2004 5:00 am

Konviksyon se tit youn powèm Serge Madhère ki parèt nan liv li a , ki rele Piti Piti Plen Kay. Liv pwezi sa a te pibliye Nouyòk nan ane 1987. Aktyèlman, Serge Madhère se pwofesè titilè nan Howard University.

Lè ou ap li tèks ki rele konviksyon an, se tankou se youn leson vivasyon ou ap travèse kouplè apre kouplè nan chak segman nan lavi ou. Tout mounn ki nan pozisyon lidèchip ta dwe li tèks sa a tanzantan ,tankou se youn kontra yo ap siyen ak pwòp tèt yo. Si yo rive suiv pawòl si la yo nan tout nivo aksyon yo , yo va tounen youn lidè pyèsmounn pa pe janm kab bliye epi ekzanp yo va tounen angrè pou jèn lidè ki ap pouse yo.
Youn lidè kominotè ki ap sèvi ak kalite li yo senpman pou li anbeli pwòp zafè pa li. Youn lidè kominotè ki senpman konnen pwòp sa li kreye, se youn lidè ki limite, epi ki ta dwe li tèks ki rele konviksyon an chak jou li leve nan kabann li , jouk li rive konprann se pa tèt pa li ase ki konte, men se no
u tout mounn ansanm. Se konsa pou nou bati youn kominote, youn vil epi youn peyi.

Ann li konviksyon

KONVIKSYON

Si ou pa rete chita, tann Bondye fè pou ou,
Si ou kab twouse kanson ou, janbe dlo sou chemen ou,
Si ou konn sa ou kab bay, e ou bay li ak tout fòs ou,
Pa gen jou, pou ou pot kwi ou, devan pòt gwo mouche

Si ou chèche konprann yè, pou ou kab pare demen,
Si ou kab louvri lespri ou, kite limyè antre,
Si lè ou fin jwenn limyè, ou pa pè separe li,
Gras a ou, fòk yon jou, yo pran bòt gwo mouche

Si ou kab sansib pou yon fanm, san fanm sa a pa tout ou
Si ou kab kwè nan zanmi, san zanmi pa mennen ou,
Si ou kab renmen lavi, san plezi pa pran nanm ou
Pa gen jou, pou ou pot kwui ou, devan pò gwo mouche

Si ou kab yon nèg apa, epoutan ou mounn tout mounn
Si ou kapab mounn tout mounn, san tonbe an mètdam
Si ou kab bay direksyon, san pran pòz chèf pèsonn
Gras a ou, fòk ou jou, yo pran bòt gwo mouche

Si devan gwo lajan, lòlòj ou p
a vire
Si poutèt bèl ochan, ou pa fin egare
Si lè jouda ap vann, ou konn pou ou pa achte
Pa gen jou, pou ou pot kwi ou, devan pòt gwo mounche

Si ou kab kenbe konpa ou, lè tout lòt mounn fin fou
Si menm lè ou nan fènwa, je ou kab rete klere,
Si ou pa nèg ki bay gany, anvan batay mare
Gras a ou, fòk youn jou, yo pran bòt gwo mouche. ( Serge Madhère)

Serge Madhère

Tèks sa a soti nan paj 6 liv la.

Se Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj) manm Sosyete Koukouy Kanada ki te pote pawòl sa yo pou nou.

Post Reply