Visite en Haïti d'une secrétaire d'Etat...

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Visite en Haiti d'une secrétaire d'Etat...

Post by Guysanto » Wed Sep 12, 2007 9:17 am

Visite en Haiti, les 14 et 15 septembre, de la secrétaire d'Etat française aux affaires étrangères

http://www.alterpresse.org/spip.php?article6393

Excusez mon chauvinisme mais... mesye, se yon bèl ti pitit wi!

Se premye fwa mwen wè li epi m sezi.

Menm Jafrikayiti, sa gen pou pase nan tèt li kanmenm, menm si li refize admèt sa.

HA HA HA HA !

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Wed Sep 12, 2007 11:15 am

Ou pa manti non. Li jEn e bEl!

Li bat Condi ak sapat. By the way, where is Condi?

Leonel

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Wed Sep 12, 2007 12:29 pm

O Leonel, pou kisa pou mwen pa ta admèt nègès la anfOm fizikman palan. Sa ki domaj sè ke deja gen prèv ekip Sarkozy a pa mete li la pou li "Ministre" tout bon vre. Se yon bèl ti fi ki pral fè komisyon pou gwo mesye yo ke yo bezwen.

Lotrejou la a, se britalman yo raple Manzèl Yade ke se pou la galri yo mete li la. Te gen yon koze imigrasyon kote Pitit Lafrik ki ap pase mati An Frans te sezi wè Manzèl Yade vin pran doleyans yo...byen vit mesye yo rele Ministre Yade, yo rale zOrèy li epi yo kite sa pran lari dekwa pou li klè se sou bit sa a yo kanpe.

Kidonk, mwenmenm mwen pap janm bat bravo pou nominasyon fotokopi sa yo, kote chak peyi kolon chwazi yon fanm nwa mete devan pou fè joujou lakomedi tandiske anyen pa janm ka chanje tout bon vre nan balans pouvwa peyi sa yo.

Medanm sa yo pa tèt poul. Yo tout se moun ki byen fOme, ki ka travay pou tranfOme sosyete kote y ap viv la pou lemye. Men malerezman nou nan yon espektak sinik jiskaprezan.

Si Oprah te ka ede Obama vin Prezidan, sa ta yon bon revanch sou modèl viv dan griyen sa a. Pou yon fwa, yon Fanm Nwa ta ede yon veritab chanjman fèt nan yon sosyete refraktè.

N ap suiv...

Jaf
"kaka je pa linèt"

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Wed Sep 12, 2007 1:59 pm

Jaf, se mwen ki tap jwe nan bab ou, se pa Leonel.

Mwen konprann byen tout sa ou di, pou dayE mwen pa janm bat bravo lakontantman lo mwen wE yon seri de nwa yo itilize kOm bEl pOtre pou avanse yon ajanda rasis e reyaksyonE. Mwen pat janm fE ilizyon sou swadizan pwomosyon rasyal sa yo, e si jamE jEm feblEs sa te egziste nan kE mwen, George H. Bush (papa-a) tiye li atoujamE lO li souflete mwen ak Clarence Thomas pou ranplase Thurgood Marshall. Mwen kab di sensEman se evEnman politik sa pis make mwen nan tout vi adilt mwen Ozetazini. Depi jou sa, mwen reyalize ke politik se 99.9% salopri.

LO George W. Bush te nonmen Colin Powell kOm SekretE Deta, mwen pat pantan. Anpil anpil bri te fEt ak sa, mwen pat janm wE dekiprevyen. Paske lO yon malpouwont/malfendrenn/sanzave tankou Clarence Thomas rive nan LaKou SiprEm, li la pou tout lavi -- e desizyon li gen pou li pran ap enfliyanse vi moun nan yon fason ki pi fondamantal ke nenpOt ki fonksyone Leta ki pase sou yon chEz pou 4 an oswa pou 8 an toutoplis. Sa mwen te panse de Clarence Thomas, avan li pran djOb, se toujou menm bagay mwen panse de li jiskadat. Sa mwen te panse de Colin Powell lO yo te mete li nan pozisyon sa, se menm bagay mwen panse de li jiskadat. De mesye sa yo pa desi mwen ditou, ditou. Men se paske mwen te byen enfOme sou yo alavans. Condi limenm, mwen te deside suiv li, paske alaverite mwen pa te konnen li, men apre kEk semEn mwen te fin wE nEt nan ki sans manmzEl te pral evolye. Sou fowOm sa, mwen te kouri pran devan pou mwen te avEti nou osijE Colin ak Condi. Mwen kwE ou kapab sonje sa.

Pou Minis Yade menm, mwen pa ka di anyen, paske mwen pa konnen anyen sou li. Men sepandan, mwen pa kapab kondane nominasyon li jis paske se Sarkozy ki ta deside mete l nan plas sa. Sa Sarkozy ta gen nan tEt li, mwen pa konnen. Men sa ki enterese m sitou, se sa Mlle (ou MadAm) Yade genyen nan tEt li. Prezidan an pa gen tout pouvwa sou manmzEl. Si li gen bOn tEt e vle fE yon bagay pozitif nan mitan tout reyaksyonE yo, mwen pare pou mwen bat bravo lakontantman pou li. KOm mwen pa konnen anyen sou li, mwen kontan wE li nan plas sa, paske mwen pa te janm atann mwen yon vizaj osi jenn e osi senpatik nan plas li ye a. Si yo dekonstibile manmzEl e li aksepte sa san rezistans (a la Colin Powell) jis pou li pousuiv karyE politik li, sa se yon lOt zafE. Men menm si se djab la ki ta mete l la, depi li gen pEsonalite, li kapab fE yon diferans oswa bay demisyon li. Mwen panse fOk nou ba li yon chans e suiv ki sa li pral remEt, anvan nou asiye li otomatikman nan joujou lakomedi. Si ou gen yon diplis sou karaktE manmzEl, fE mwen konnen.

Mwen ba li plis chans pase Michaelle Jean, paske Michaelle se yon potre ofisyEl li ye. Men Minis Yade gen yon ti pouvwa nan men li kan menm. Ann gade kouman li pral jwe sou sa.

Sou egzanp ou bay la nan zafE imigrasyon Pitit Lafrik yo, Eske ou kapab ban nou plis presizyon? Paske lO yon moun gen 30 an, ou kapab komEt erE fasil. ZafE mouton pa zafE kabrit. Eske manmzEl te di kEk bagay ki pa an liy ak pozisyon li kOm SekretE Deta? Eske li foure tEt li nan zafE yon lOt minis nan gouvEnman an? Eske li tap aji a tit prive ou li te sou teren angaje gouvEnman an san diskisyon preyalab? Mwen pa konnen repons okenn nan kesyon sa yo. Men fOk nou konsidere tout aspE sa yo, pou nou pa reyaji yon fason ki emosyonEl sElman. Si Minis Yade fE tout bagay san fot epi malgre sa yo imilye li piblikman, manmzEl gen yon altEnativ ki trE klE.

[quote]Si Oprah te ka ede Obama vin Prezidan, sa ta yon bon revanch sou modèl viv dan griyen sa a. Pou yon fwa, yon Fanm Nwa ta ede yon veritab chanjman fèt nan yon sosyete refraktè.[/quote]
Sou pwen sa, mwen poko sEten ke sa ta reprezante "yon veritab chanjman nan yon sosyete refraktE". Yon chanjman se vre, men sak fE ou detEmine ke li ta yon chanjman "veritab" pou sosyete a?

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Wed Sep 12, 2007 3:56 pm

Eskize mwen Leonel, mwen te panse se oumenm ki t ap dyagonnen m konsa a.

Bon, osijè kontwovès Madanm Yade epi pozisyon gouvènman Sarkozy sou koze imigrasyon an, nou ka jwenn kèek detay nan lyen sa a:
http://fr.news.yahoo.com/afp/20070909/t ... 4b3_1.html

Ojis, mwen pa konnen ase sou manmzèl pou mwen bay yon opinyon sou pèfOmans li jiskaprezan. Se plis sou motivasyon ekip ki mete li chita nan pozisyon an ke mwen klè - akOz kontèks nominasyon sa a fèt la. Mwen ta kontan si manmzèl fè yon karyè ki pozitif, kote li montre li pa senpman yon bèl fanm men yon bon Sekretè Deta.

Osijè Oprah ak Obama, se pa paske mwen kwè nan Obama ki fè mwen panse se t ap yon chanjman nan yon sosyete refraktè. Men, mwen kwè listwa Etazini sikjere ke establishment lan ap fè tout sa li kapab pou se selon modèl Mormon yo pou koze prezidans ETazini an ta mache. Sa vle di se sèlman lè tout lOt moun ta fin jwenn pouvwa pou yon moun Nwa ta jwenn (se yon doktrin Mormon ki chita sou menm salopri koze madichon Kam nan!). Kidonk, si poouvwa lajan ak enfliyans Oprah pa nan ekwasyon an, mwen pa wè ki kote Obama ta pase pou li prezidan. Men, si ou ta wè enplikasyon Oprah pèmèt misye kale Demokrat yo- deja mwen ka di se yon gwo viktwa.

M ale...

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Wed Sep 12, 2007 8:49 pm

Li di anpil pou mwen ta fEmen bouch mwen san mwen pa reaji sou SekretE Deta franse an Rama Yade. Se domaj mwen nonplis pa genyen plis detay sou madanm lan. Ant parantEz, se yon b`el dam serye serye. erEzman m pote linEt.
Bon, mwen rapwoche m ti kras de opinyon kanmarad Jaf genyen sou manmzel. Mwen tou, m panse ke yo bali job lan pou lagalri. Oudimwens se sa menm ke Premye Minis franse vle f`e tout moun konprann l`e li di: '' Elle a fait une gaffe qui est liée à son inexpérience'' Mwen pran fraz sa, tankou yon nonm ki ap fE yon rele deyE yon timoun ki twO dezOd. Savle di tou Pa okipe-l se yon jenn timoun ki poko konprann anyen nan jwEt lan.
Eske manmzel ap ka rete jwe wOl bEl bebe nan vitrin? mwen pa konnen , men deklarasyon premye Minis lan anonse klEman lakoulE. N ap tann pi devan toujou.
frantz

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Sat Sep 15, 2007 5:10 pm

Yade est arrivée et, comme une gentille petite fille, le message de Papi Sarkozy elle a bien livré .

La "Métropole" a reçu quelques gros applaudissements de quelques francofous "dan griyen" (Y a bon banana!). Et encore une foi, la peau noire a servi la cause du masque blanc.

Fanon est mort, vive Debray et (nos) ancêtres les Gaulois ?

Voyons donc ce qu'en dit Camille Mallebranche et compagnie, sur un autre forum haitien:

http://www.forumhaiti.com/Politique-Hai ... -t2429.htm

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Sun Sep 16, 2007 10:05 am

Kanmarad, koumna nou ye?

Mwen yon ti jan anreta nan ti rale sa, men map pwofite bay ti dizon pa mwen.

Le mwen wè yo ta konpare Rama Yade ak Condoleeza rice. mwen tap mande poukisa. Paske po li nwa menm jan ak COndolza Rice? Semen sa pa vle di anyen, paske nwa, blan, jòn, tout kapab soti reyaksyonè menm jan. Gade Colin Powell. Péfòmans li pat pi enpresyonan pase sa.

Map repete apre Jaf, mwen pa konen ase sou Rama Yade pou mwen bay yon opinyon definitif sou li, men tankou nou reyalize wi, se yon bèl fanm, men sa pa sifi ditou nan je pa mwen. Ban 'francofous' yo (Jaf, al la yon bèl enspirasyon ou te genyen lè ou jwen mo sa!) ap kouri bat bravo, alsoke ke, jan yo toujou fè, yap gade bagay sipèfisyèl. Eske Rama Yade ap kapab è yon bagay konkrè pou relasyon Ayiti ak Lafrans?. Se pou nou tan. Eske Prezidan Sarkozy soti pou chanje tout apwòch Lafrans ak Ayiti? Li pwal enteresan pou wè kisa li pwal di ak kisa li pwal fè. Li ta ka koumanse rekonèt dèt LaFrans genyen anvè Ayiti. Se ta yon bon kote pou pati sou yon lòt baz....


Serge

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Sun Sep 16, 2007 10:28 am

Bagay yo grav pase aksan grav !


Mwen ankouraje n tyeke lyen sa yo osijè yon konsèp ki rele francafrique:

http://www.survie-france.org/article.ph ... rticle=164


Mwen plis kwè, Sarkozy se nan optik sa a li voye madam Yade fè komisyon pou li an Ayiti. Orezime, nan relasyon Leta Franse ak ansyen koloni kote li t ap toupizi pitit Lafrik yo, se yon politik ki rete tennfas, jenerasyon apre jenerasyon. Kit se ladwat, kit se swadizan lagoch, kit se Mitterand, kit se Giscard D'Estain, kit se Chirac, kit se Sarkozy...se menm politik la ki aplike.

Men yon 2 sitasyon osijè koze frankafrik sa a :

[quote]Dès son retour au pouvoir en 1958, De Gaulle comprend qu'il est acculé à accorder les indépendances africaines. Les discours décolonisateurs américain et soviétique renforcent en effet le mouvement des peuples. Il accorde donc ces indépendances : c'est la face émergée de l'iceberg, toute blanche, "la France amie de l'Afrique", etc. En même temps, De Gaulle demande à son bras droit Jacques Foccart de mettre en place un système de dépendance intégrale : il s'agit de conserver un cortège d'États clients, l'accès à des matières premières stratégiques, et la dîme pour son parti politique. Sous la légalité proclamée s'installe donc une illégalité de fait. Organiser cette illégalité sur quarante années n'a pu se faire que par des moyens illégaux, inavoués.[/quote]

La Françafrique, le plus long scandale de la République (ISBN 2234049482) écrit par François-Xavier Verschave


[quote]La mise en place de ce système aurait eu plusieurs types de motivations :

Assurer la place de l'État français au niveau international, grâce à une « sphère d'influence » en Afrique francophone garantissant un nombre important de votes à l'ONU.

Un accès privilégié aux matières premières stratégiques, fort nombreuses dans la région, soit l'« exploitation des rentes ».

La corruption et le détournement de l'aide publique au développement au profit d'intermédiaires divers, d'hommes politiques français et africains, et des grands partis politiques français, avec son corollaire: les trafics délictueux ou criminels.

Le rôle de l'État français durant la Guerre froide, sous-traitant des États-Unis en Afrique.

La défense de la Francophonie, allant de pair avec une volonté de contrer l'hégémonie grandissante de la culture anglo-saxonne dans le monde.

La poursuite de la « grande politique arabe » de l'État français.
Le corporatisme et la défense mutuelle d'intérêts au sein des réseaux. [/quote]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7 ... 28livre%29

Mwen kwè Yade te ale Ayiti pou li defann FRANKOFOLI. An bon jan "Mme. Sonthonax bien bronzée", li fè travay li, li mache.

Kounye a, se noumenm Ayisyen, ki pou konnen kisa n ap defann.

Jaf
"kaka je pa p janm linèt !"

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Sun Sep 16, 2007 3:55 pm

Mesye, mwen dakO ak oun pakEt bagay nou di. Men sepandan, fOk nou sonje ke nenpOt moun ki monte nan nenpOt peyi. FOk li an akO ak oun sEten gwoup ki san dout te voye'l monte. An dotre tEm, enterE peyi pa li anvan tou. pa egzanp, M jean nan kanada pa monte pou enterE Ayiti. Menm jan, manmzEl yabe pa pou enterE lafrik. men la Frans ak kanada avan tou.

LE nou pran gouvEnman Sakozi'a. Mwen panse ke misye fE oun bEl chanjman. Misye pran oun pakEt moun nan diferan Pati. Menm si li pa benefisye Afriken ak Ayisyen. Men, li montre ke kapab gen oun chanjman.

Mwen panse ke etazini chwa yo diferan. Paske, etazini kontwole pa de pati demokrat ak repibliken ki mare kOd lonbrik yo ak Aloufa ak Zotobre ki ap pete fyEl ti piti. NEg sa yo, se yo ki pran desizyon final la. Nou pa gen anyen pou nou di nan sa, menm lE nou pEdi tan vote. Se nan menm kout kat la ke mwen pEsonElman mwen pat dakO ak chwa Obama'a. Byen ke mwen ta renmen ke Misye Prezidan. Mwen konnen ke se youn rEv je klE ke m'ap fE. Paske li reyElman enposib pou nan peyi ekstrEmeman rasis tankou peyi sila pou Obama ta arive menm vis prezidan. Se youn estrateji ke machine enfEnal meriken repibliken an ap itilize pou yo ka jwenn tout bagay fasil an de mil wit. Ni Ilari, ni Obama se youn malatchong ke yo ye.

Nan peyi etazini, Corporation yo deside kilEs yo vle nan driver seat la. E, lE nou wE oun moun tankou C Thomas, Condi ak Powel nan pozisyon chabrak, se pou yo manipile moun. Men, sepandan, lE peyi ewopeyen yo fE oun mouvman konsa. Prefere nou plis kwE nan yo. Paske, mwen wE ewopeyen yo britalman onEs nan desizion yo. Paske, yo pa gen kont a rand a pEsOn. Yo pa bezwen parEt politically Correct.

An fEt, mwen pa panse ditou ke manmzEl yade gen youn bagay ki pwal fokis sou lafrik. Men, li ap an akO ak pwogram ke yo ba li an. E FOnn sonje ke sakozi te panse pou'l ranje fiyidite ke imigrasyon an genyen an Frans. Kidonk, an nou swiv pou nou wE kijan yo pwal gaye pay...

Leonel

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Mwen pa wè klè nan rad la....

Post by Jgpalmis » Sun Sep 16, 2007 5:44 pm

Mwen li sa nou tout ekri osijè madan Yade. Ann konsidere yon ti moman, madan Yade ta kwè nan lojik " pou bat djab la fòk ou monte sou teren li". Nan sans sa-a, li gen tan sou teren-an. Sepandan, ann remake, premye ti jès li fè ki pa nan gou gwo zouzoun yo " Dyab la gentan gwonde" Se konmsi li ta di li: ti mamzèl mete fanm sou ou tande. Se dat Niko gentan jwenn yon etikèt kole sou li, timoun ki poko gen eksperyans, pa vre Jaf ?.

Fast forward

Madan Yade vwayaje al vizite depatman lòtbòdlo Lafrans yo, li pwofite fè yon vwèlta nan peyi Dayiti. Dayè se li menm menm, Mme Yade ki di se prezidan Nico ki mande li pou l' fè vit ale ann Ayiti. Nan avantaj kilès, nan enterè kilès ? Adat mezanmi, ke nou dakò ou non, se komisyon yo voye li fè enpi li sipoze fè li.

Nou yon jan al twò vit

M'ta ka rete tann vre wi pou m' wè kisa Yade gen nan sak li. Si se te nan gouvènman peyi pa m' li t'ap travay. Se pou Lafrans l'ap travay pou yon gouvènman ki gen yon kouran panse ak politik ki klè.

Niko, te ale ann Afrik li mande jèn yo pou yo pa gade listwa yo ak yon linèt revizyonis, li mande pou yon depasman kolektif. Mezanmi Madan Yade repete menm bagay la ann Ayiti. Fwa sa-a, se pa yon pitit pitit kolon franse ki di li, men se pitit Lafrik menm ki vin di nou li ann Ayiti... Jounalis rapòte tout moun ki te la kanpe bat bravo pou li...

Devan poud cham nou bezwen yon beny manman

M'kwè li ta pi bon e nan avantaj pa mwen, pou gouvènman pa m' nan ta konn kijan l'ap kanpe devan politik etranjè Lafrans lan nan devlope politik etranjè pa li. Ann raple, anpasan, Minis afè Etranjè peyi Lafrans jounen jodi-a se Mouche Bernard Krouchner. Se yon mesye yo te konn prezante nan kan lagoch peyi Lafrans koulye-a li nan yon gouvènman ladwat. Ban m' di misye parèt "dwategòch" nan je mwen.

Kilès madan Yade ye ?

Kanta madan Yade si nou pran tan li sa yo ekri sou manmzèl nan wikipedia. Mizilman, k'al lekòl Katolik, manb pati dwat Lafrans, marye ak pitit yon jwif polonè k'ap viv Senegal.

Dènye nòt: Mwen fenk sot li Prezidan Preval voye yon envitasyon ofisyèl bay Niko pou li vin Ayiti. Genlè se sa madan Yade ta di nan konferans pou laprès li te bay avan li kite Ayiti

Mh mezanmi o ! Twòp pou mwen.

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Mon Sep 17, 2007 2:02 pm

Kanmarad, mwen pap repete sak ki di deja, men men konklizyon pa mwen.

Tankou youn nan nou di, mwen pa sonje kilès, Madan Yade se lenterè LaFrans lap deanm. Gouvènman ayisyen an fèt pou defanm lenterè. Nou mèt fè kont diplomasi, paske nou pap viv pou kont nou, nou gen relasyon ak lafrans. Men si gen yon bagay nou dwe apran, listwa nou apran nou ke peyi sa pa janm foure bouch nan koze Ayiti nan lenterè pèp ayisyen. Sa se denominatè komen nan tout peyi ki foure bouch nan zafè Ayiti.

Koulye, se lidè yo ki pou konen ki jan yo pwal sèvi ak vizit Madan Yade la nan lenterè Ayiti. Se yo ki pou konen ki jan yo pwal sèvi ak yon vizit Prezidan Sarkozy (si sa ta fèt). Pandan tout tan sa, se pou objektif Gouvènman an klè; se pou, pandan li ann tete lang ak Sarkozy oubyen nenpòt ki lòt lidè gwo peyi yo, yo klè sou ki sa yap chache pou pèp ak peyi Dayiti.

Madan Yade byen pale, se vre. Li resevwa kont bravo li, men pou mwenm menm, tou sa se bèl pawòl, jistan mwen wè ki kalite sibstans ki genyen dèyè bèl pawòl li yo. Zafè lakoulè a, an nou mete sa sou kote. Se zafè peyi kap pale la. Nou menm Ayisyen fèt pou konen koulye a, pa gen oken etranje kap vin fè anyen pou nou paske yo renmen fòm tèt nou. Se nou ki pou òganize nou pou, pandan nap resevwa koperasyon peyi sa yo, nou mete enstitisyon nou sou pye, nou mete lòd nan dezòd, nou fè respè tèt nou, pou moun kapab respete nou.

Serge

Post Reply