Lt tou louvri pou Prezidan Aristid


[ Kesyon Moun Mande Anpil ]

An repons a: Lt tou louvri pou Prezidan Aristid Kalo SEWOM te ekri a,

Sylvain Morisseau afiche mesaj sa, jou 30 Desanm 2002 a 02:52:57:

Mwen pran san mwen pou li'w kamarad. Sepandan, le mwen ale pi lwen nan etalaj ou-a, sanble ou kite tet ou pyeje sou yon fom oubyen yon lot. Sa vle di, ou pale de konsekans san koz yo. Si'm te ou, mwen tap mande tet mwen avan mwen jije reyalite peyi-a jodi-a.
Eske Aristid gan mwayen nan men li pou travay eke li chwazi pou pa fe sa?
Eske se pito zot ki yo menm jalou de sikse prezidan ta ka konnen si yo pemet li konpli bel rev sa ke li te toujou ganyen pou peyi nou tout la e ki se: Yon plat manje pou nou chak ayisyen, yon kote pou nou chak rete ak fanmi pa nou, lekol pou pitit nou, sekirite pou nou tout ansanm ak ti travay pou amelyore tet nou. Se vre tout konsta ou fe yo piske menm li menm paka inyore fe sa yo. Men, vye fre'm, pa kite moun blofe'w, se la yap tann ou nan okazyone tout sa yo ki pa bon an yo fet pou bay ti nonm lan chay la pote. Mete kelkeswa moun nan nan menm sityasyon an ak menm mwayen yo, di mwen ki sa ke li te ka fe ki kontre?
Mwen menm, map kontinye pote tout sipo moral,teknik ak lot mwen bay yon gran sitwayen ayisyen konsa ki li menm inisye andedan peyi mwen espwa pou demokrasi donnen ladan yon jou. Sa ki fe ke mwen plis kontan toujou, se lo mwen gade ti pep sa ki de fason entelijant ap kontinye evite pyej tout kalte moun sa yo tann sou wout li pou divize li ak rev li ke prezidan an enkane nan li. yo fe konplo pou sal non sitwayen an. Aaaaa, jalouzi se gwo bagay wi. Mwen la map obseve de pre, e map di li byen kle, si pep la vle kontinye we rev li toujou genyen reyalize tout bon vre yon jou, se pou li kontinye montre li pi entelijan toujou nan kite zye li byen louvri sou jwet koken kap jwe la pou kwape nan tout sans ak sou tout fom kadejak move zangi soti pou fe sou aki demokrasi-a nan peyi-a. nou gan anpil pwoblem ki soti pou agrave koz nou chak jou pi plis. Sel repwoch mwen ka fe prezidan an, malgre prev bon volonte ke li fe yo, seke, li kanmem pako ka rive fe antant nan mitan nou tout pou pote kole pou fe koz pep la vanse. Se kwayans pa mwen, ke yon vre lide se sila-a ki li menm ka mete tout moun dako pou fe yon travay komen. Aristid te byen plase pou fe sa men li sanble rate tren an oubyen preske akoz de jalouzi ansyen zanmi ak lot ki pat janm zanmi li de sikse kolosal li te konnen nan karye li joukaprezan. Ale li Haitiscopie metwopol la pou we ki kalite wont sa ke K-plim rive bat tout moun sa yo a 23% apre aristid sou tout lot gwo palto nan opozisyon an. Alo ou kwe mesye sa yo pral ini yo deye k-plim pou reprezante yo kom prezidan yo? Yo tout li menm rezilta haitiscopie a men, yo pe bouch yo piske, k-plim fe pwa nan mitan yo pou moman an, men apre yo fin janbe dlo, tout pwoblem teknik kesyon an pral poze pou fe mouche we kle eke yo te apresye sevis li rann mouvman elatrye eke mesi anpil. An nou aji avek la vizyon di landemen yon fason pou pa kite'n pyeje fasilman. Kanta mwen menm, pawoli ki di fok nou pa kwe nan moun men pito peyi, tout pawol sa yo se pou fe nou domi pou jistifye plan malfekte yo genyen nan ankouraje moun chase titid. Bay aristid mwayen pou travay epi pou li pa fe sa, se sel rezon valab pou yon nonm vin ave'l pou'm sispann salye kouraj prezidan aristid nan tout efo li vle fe pou amelyore sityasyon mas pep la. Men, kom ou konnen yo pap janm ba li mwayen ki pou ta pemet li travay vre pou yo pa wont, alos mwen pap janm pa sipote epi respekte yon gran sitwayen konsa eke nan menm sans sa, kom mwen son sitwayen neglijab pou konvejans la de tout fason piske yo pap defann koz mwen ki menm ak mas la, mwen pap janm ka konvejans e sesi, menm si Aristid ta tonbe jan yo swete-a. Mwen ta prefere rete deyo peyi-a pou jouktan mwen mouri epi kontinye ride yon grenn ayisyen chak fwa mwen kapab. Mwen pap kite fristasyon pran mwen menm jan ak plizye ki desi akoz de anbisyon pesonel ke yo ganyen e ki akoz de sa, chwazi pou antre nan goumen kont prezidan an. A tout nou menm sa yo, map di nou, kontinye travay pozitivman kote nou ye-a eke, nou tout pitit konsekan peyi-a paka patisipe an menm tan. Nou chak gan le pa nou e, si nou pata janm rive jwenn le pa nou, fok nou satisfe si a trave lot konpatryot, rev nou ganyen pou peyi nou, reyalize. Se kopreyansyon ki pou okazyone linyon antre nou menm ayisyen le nou konsidere kantite bagay ki ka divize nou yo. An nou prye pou prezidan an sa jwenn sajes pou ride li fe tout sa li sipoze fe pou amelyore so fre ak se nou yo nan mete tet li ala ote pired toujou pou konpli mirak ayisyen an ki se tet ansanm pou peyi'n vanse. Mwen panse mwen ka gan pozisyon mwen san blese pyes moun ki we nan aristid pi move male ki te ka tonbe sou tet peyi-a. Kom moun sa yo ap domi toujou, mwen menm, mwen gan pasyans pou tann yo reveye pou reyalize ke se pa vre eke son gwoup politisyen dezespere kap mache twonpe moun kap fe rime-a sikile. Yon lot klas moun ki we peyi malgre entere pesonel yo men ki li menm diferan de mod ak tip entere pesonel sa yo, gan pou paret yon jou pou fe ,irak sa si aristid ta rate okazyon sa akoz de tout sa'w konnen yo. Men, m'ka garanti'w ke pap avek mod moun sa yo ladan e sesi, malgre pozisyon tonton sam, matant sam ak tout grann sam! Se va yon kesyon nou pran destine nou an men, si'w vle zanmi nou, men limit ou nan zafe lakay nou eke baz relasyon nou va pito respe mityel men non pa jan sa ye la jodi-a avek mank respe anbasade meriken ak lot ap montre nou nan deklarasyon tout kalte ki yo menm vyole tout nom diplomatik relasyon entenasyonal peyi sipoze genyen youn ak lot akoz nou paka viv pou pwop tet pa nou. Lo nou va rive nan matirite pou fe sa, nap deklare moun sa yo Persona non grata san perez ke m'sye entel ap fache. Nabitye grangou, nou leve nan grangou, itilize lamize pou fe'n koube pap mache, setalo, revolisyon sosyal la va fet pou mete eskanp nan figi peyi-n devan kelkeswa moun nan. Map reve yon Ayiti ke tout ayisyen lo mwen te piti te konn reve men ke lamize fe anpil nan nou reyalize ke se anvi nou anvi ale viv nan lalin. Se pa vre. nou kapab menm jan ak tout pep diy, reve pou we tet nou meye ansanm ak fanmi nou epi pitit nou. Nou kapap kontinye reve we pep nan peyi nou konn li. Nou kapab konttinye reve we nou chak ka manje vant deboutonnen. Nou kapab kontinye reve we yon jou pitit nou ka ale lekol pou enstwi tet yo epi vizite lot peyi avek tet yo byen wo. Wi, nou kapab kontinye reve anpil etranje anvi vin peye pou pataje nan ti soley mevey nou an pou sipote ekonomi nou epi rann leta peyi nou reskonsab anve kontribyab yo. Wi, nou ka kontinye reve tout sa yo ak lot toujou. E, si kontinye fe bel rev sa yo se anvi ale viv nan lalin, souple, voye'n ale kounye-a! Anfet, voye'n nan lanfe si se sa ki nesese. Nou pedi respe ti dominiken an ki pa plis pase'n pase sa pou'm pa di ditou. Ti dominikewn an kanpe nan figi mwen pou di nan devan koleg travay mwen ke li peyi pase sou tet ayiti nan avyon piske li pe pa ta vle pran sida. Men nan ki eta figi nou kraze devan ti sendomeng. Alos, pou yon jou pyes nan nou pa leve kanpe pou di non setase! Map gade pou we, sinon, map konkli ke nou tout sa yo se kout pitit yo te bay DESSALINES yon nonm ki gen tout respe mwen eke pyes moun pap vin di mwen le kontre!Repons sou sij sa: